Uchwała Nr 139/XIX/2012

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 11 stycznia 2013 roku

w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust.2 pkt 2, art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia  27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012 r , poz. 642) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1. Nadaje się statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr 148/XXV/2005 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2005 r. w   sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni oraz statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 


 

Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz. U. z 2012 roku, poz. 406) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( tj. Dz. U. z 2012 roku. poz. 642 ) konieczne jest dostosowanie obowiązującego statutu jednostki organizacyjnej gminy – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni, do obowiązujących przepisów prawa.  Projekt statutu został przedstawiony Wójtowi Gminy i uzyskał pozytywną opinię . W związku z tym zasadnym jest podjęcie uchwały nadającej statut GPB w Dzierzążni

 

Załącznik do

Uchwały Nr 139/XIX/2013

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 11 stycznia 2013 r.

 

 

STATUT

Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

§  1

Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzążni, zwana w dalszej części w skrócie GBP jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.

§  2

GBP wpisana jest do rejestru Instytucji Kultury Urzędu Gminy w Dzierzążni pod numerem 1.

§  3

Siedzibą GBP w Dzierzążni jest budynek Urzędu Gminy w Dzierzążni a terenem jej działania obszar gminy Dzierzążnia.

§  4

1.      Organizatorem GBP w rozumieniu ustawy jest Gmina Dzierzążnia.

2.      Nadzór nad działalnością GBP sprawuje Rada Gminy za pośrednictwem Wójta Gminy.

3.      Nadzór merytoryczny nad działalnością GBP sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Biblioteka Główna w Warszawie ul. Koszykowa 26.

§  5

GBP w Dzierzążni działa na podstawie:

1.      ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ),

2.      ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642),

3.      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

4.      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.),

5.      ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223  z póź. zm.),

6.      ustanowień niniejszego Statutu nadanego przez organizatora.

Rozdział II

Cele i przedmiot działania GBP

§  6

1.      Podstawowym celem statutowym w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. ( t.j. Dz. U.
z 2012, poz. 406) jest organizowanie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

2.      Cel, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest poprzez:

1)      gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych samokształcenia na terenie gminy i powiatu.

2)      pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz.

3)      pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz opracowywanie i publikowanie gminnej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy gminy.

4)      organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych, w tym ludziom chorym i niepełnosprawnym.

5)      koordynacja działalności usługowej bibliotek na terenie gminy w zakresie udostępniania literatury naukowej, popularnonaukowej i zbiorów specjalnych.

6)      opracowanie i prowadzenie form pracy z czytelnikiem służącym popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

7)      współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminy.

3. Ponadto do zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy :

1)      organizowanie działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej, kulturalnej w tym organizowanie imprez kulturalnych,

2)      prowadzenie gminnej orkiestry,

3)      podejmowanie innych działań wynikające z potrzeb środowiska lokalnego

Rozdział III

Organizacja

§  7

1.      GBP kieruje dyrektor.

  1. Dyrektora powołuje Wójt Gminy (Dyrektor może być także wyłoniony w drodze konkursu).
  2. Czynności prawne związane ze stosunkiem pracy wobec Dyrektora wykonuje Wójt Gminy.

4.      Dyrektor zarządza GBP i reprezentuje ją na zewnątrz.

5.      Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

1)      kierowanie bieżącą działalnością,

2)      reprezentowanie GBP na zewnątrz,

3)      zarządzanie majątkiem GBP,

4)      ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,

5)      sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,

6)      występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.

6.      Główny Księgowy działa w ramach kompetencji określonych w Regulaminie Organizacyjnym i udzielonych przez dyrektora upoważnień, ponosząc przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

7.      Jeżeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do skuteczności oświadczenia woli wymagana jest kontrasygnata głównego księgowego.

§  8

Dyrektor ustala Regulamin Organizacyjny GBP, strukturę zatrudnienie po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Dzierzążnia .

§  9

1.      GBP samodzielnie opracowuje plany organizacyjno-finansowe swojej działalności po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.

2.      Wójt Gminy sprawuje nadzór administracyjno-finansowy nad GBP.

3.      Nadzorowi temu podlega:

1)      prawidłowość dysponowania przyznanymi Gminnej Bibliotece Publicznej środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,

2)       przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw   pracowniczych.

4.      Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień, a w przypadku ich nieuwzględnienia odmówić jego podpisania.

5.      Treść protokołu wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Wójt Gminy, wydając stosowne zalecenia.

6.      Dyrektor ma prawo odmówić wykonania zaleceń Wójta Gminy i w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania zwrócić się do Rady Gminy o ich rozpatrzenie na najbliższej Sesji.

§  10

Mienie i gospodarka finansowa

GBP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla instytucji kultury.

§ 11

Działalność GBP finansowana jest z dotacji przekazywanej przez Wójta Gminy po złożeniu zapotrzebowania przez Dyrektora GBP, a także dochodów własnych, darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§  12

Podstawą gospodarki finansowej GBP jest plan finansowo ustalony przez dyrektora GBP, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora,

§  13

1.      GBP pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

2.      Przychodami GBP są dotacje przekazane przez organizatora w wysokości umożliwiającej realizację statutowych zadań GBP, wpływy z prowadzonej działalności, najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł oraz dotacje
z państwowych funduszy celowych.

3.      Koszty prowadzenia działalności kulturalnej, w tym wynagrodzenia dla pracowników, wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne i inne wydatki z tytułu zatrudnienia pracowników jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym.

§  14

1.      Zasady wynagradzania pracowników GBP określa Minister Kultury i Sztuki.

2.      Wynagrodzenie Dyrektora GBP określa organizator.

§  15

1.      Wysokość rocznej dotacji na działalność GBP określa organizator.

2.      GBP może otrzymywać od organizatora dotacje:

1)      na działalność statutową,

2)      na inwestycje,

3)      na realizację wyodrębnionych przedsięwzięć, przewidzianych w planie finansowym.

4)      na prowadzenie gminnej orkiestry

§  16

1.      GBP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2.      Wartość majątku GBP odzwierciedla fundusz GBP, który odpowiada wartości wydzielonego i nabytego mienia.

§  17

GBP używa pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę w pełnym brzmieniu.

§  18

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Rozdział V

Zmiana Statutu

§  19

1.      Projekt zmiany Statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor.

2.      Zmiana Statutu może nastąpić po dokonaniu wnikliwej oceny skutków jego obowiązywania.

3.      Projekt zmian Statutu wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami Kierownik przedkłada za pośrednictwem Wójta Gminy Przewodniczącemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

4.      Wójt Gminy przedkłada Przewodniczącemu Rady Gminy projekt i wniosek, o którym mowa w ust. 3 wraz ze swoją opinią w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§  20

1.      Nadzór nad działalnością GBP sprawuje organizator.

2.      Statut instytucji kultury nadaje organizator.

3.      Likwidacja instytucji kultury lub przekształcenie następuje na podstawie uchwały organizatora z zachowaniem obowiązujących przepisów.

§  21

Niniejszy Statut zatwierdzony przez organizatora stanowi podstawę normatywną do opracowywania przez Dyrektora wewnętrznych regulaminów, struktur i innych zarządzeń niezbędnych do realizowania zadań GBP.

§  22

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-08-20 12:58:37
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-25 14:28:42
  • Liczba odsłon: 1227
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277026]

przewiń do góry