Zobacz podgałęzie

Protokół z VIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 30 sierpnia 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

1 Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy.

3. Interpelacje i zapytania.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Podjęcie Uchwały Nr 60/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni sprawie zmiany

    Rozporządzenia Nr 40 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 sierpnia 2008 roku

   w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu płońskiego.

6. Podjęcie Uchwały Nr 61/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasięgnięcia

  od    komendanta  wojewódzkiego Policji informacji  o kandydatach na ławników.

7. Podjęcie Uchwały Nr 62/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia

  na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych  w związku

 z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej  nr 300365 W w miejscowości    Nowe Kucice  Korytowo”.

8. Podjęcie Uchwały Nr 63/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności  gruntowej położonej we wsi Gumowo stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia  na rzecz użytkownika wieczystego.

9. Podjęcie Uchwały Nr 64/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536) projektów aktów prawa miejscowego

 w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

10. Podjęcie Uchwały Nr 65/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tej stołówce.

11. Podjęcie Uchwały Nr 66/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014.

12. Podjęcie Uchwały Nr 67/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00 a zakończyły o godzinie 15.00.

  Pani Przewodnicząca otworzyła obrady VIII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką,  Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego,  Kierownika GOPS- Panią Reginę Sobczeńską, Pana Dyrektora ZS w Dzierzążni Franciszka Goszczyńskiego, Panią Dyrektor SP w Nowych Kucicach Bożenę Nowakowską, Panią Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,, Przyjazne Mazowsze” Grażynę Opolską,  sołtysów oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

             Na stan 15 radnych obecnych było 15 według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

                         Pani Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o wykreślenie z porządku obrad pkt 10 tj. Podjęcie Uchwały Nr 65/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tej stołówce. Co roku podejmowano taką uchwałę, w tym roku nie jest konieczne jej podejmowanie. Po przegłosowaniu jednogłośnie wykreślono pkt 10 z porządku obrad.

  Pani Przewodnicząca odczytała zmieniony porządek obrad VIII sesji Rady Gminy.

 

       Ad pkt 2

                      Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z VII Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji   i zapytała radnych, czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła

        z wnioskiem o przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało  15 radnych obecnych na sali.  Protokół z VII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

        Ad pkt 3

           Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

 

         Ad pkt 4

           W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację w sprawie realizacji  zadań Gminy w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 22 czerwca 2011 roku  do 30 sierpnia 2011 roku. Pan Wójt poinformował, że w okresie sprawozdawczym na bieżąco realizowane były zadania administracyjne.

         Po  zrealizowaniu zadań zleconych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 – dokonano ostatecznego rozliczenia z Głównym Urzędem Statystycznym w Warszawie

        Zakończono i w pełni rozliczono budowę dróg gminnych w Wierzbicy Szlacheckiej, Błominie Gumowskim i Rakowie

           W dniu 22 lipca 2011 roku została podpisana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego umowa na dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla 5 jednostek OSP z terenu Gminy Dzierzążnia:

·                 3 motopompy szlamowe dla OSP Kucice, Sarnowo i Gumino

·                 1 motopompa TOHATSU dla OSP Wierzbica Pańska

·                 1 sprzęt hydrauliczny narzędzi pożarniczych dla OSP Dzierzążnia

 

           Łączna kwota dofinansowania wynosi 48 000 zł. Ponadto  prowadzone są  prace remontowe budynku Urzędu Gminy polegające na dociepleniu części wschodniej budynku. Przewidywany termin zakończenia prac  - 15 wrzesień 2011 roku.

           Koszt około  39 000 zł.

 

       Ad pkt 5

                      W tym punkcie Pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska przedstawiła uchwałę sprawie zmiany Rozporządzenia Nr 40 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 sierpnia 2008 roku   w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu płońskiego. Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że celem  niniejszej uchwały jest zniesienie formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody -  z dębu szypułkowego o obwodzie pnia 310cm, zlokalizowanego w miejscowości Dzierzążnia na posesji prywatnej stanowiącej własność Pana Józefa Marszała. Podczas nawałnicy, która przeszła  przez wieś Dzierzążnia, dąb szypułkowy został wyrwany z korzeniami.

      Zniesienie formy ochrony przyrody z drugiego dębu szypułkowego  o obwodzie pnia 305cm dotyczy dębu zlokalizowanego  w miejscowości Dzierzążnia na posesji prywatnej Pana Kazimierza Kretkiewicza. Wymieniony pomnik przyrody podczas wichury został częściowo uszkodzony - odłamana część  gałęzi drzewa, jest w złym stanie zdrowotnym z powodu licznych ubytków i uszkodzeń pnia, licznych wypróchnień pnia i konarów oraz jest pochylony na drogę krajową nr 10. Taki stan zdrowia drzewa powoduje, iż stanowi ono zagrożenie dla ludzi  i przejeżdżających samochodów w/w drogą.   

           Do przedstawionej uchwały nie wniesiono uwag i Pani Przewodnicząca RG odczytała

           Uchwałę Nr 60/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni sprawie zmiany Rozporządzenia

          Nr 40 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 sierpnia 2008 roku   w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu płońskiego. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 60/VIII/2011 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami

         i stanowi załącznik do protokołu.

 

           Ad pkt 6

                      W tym punkcie Pani Harazińska omówiła uchwałę  w sprawie zasięgnięcia

         od  komendanta  wojewódzkiego Policji informacji  o kandydatach na ławników.

           W związku z upływającą kadencją ławników Rada Gminy w Dzierzążni opiniuje kandydaturę ławnika na następną kadencję na lata 2012-2015. Osoba kandydująca na ławnika oceniana jest przez zespół powołany przez Radę Gminy po zasięgnięciu informacji m.in.  od Policji. W związku z powyższym Rada Gminy w Dzierzążni winna uzyskać taką informację w celu przeprowadzenia procedury wyboru ławnika z terenu Gminy Dzierzążnia.                                       

           Do przedstawionej uchwały nie wniesiono uwag i Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 61/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zasięgnięcia od      Komendanta  Wojewódzkiego Policji informacji  o kandydatach na ławników.

            Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 61/VIII/2011 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami   i stanowi załącznik do protokołu.

 

           Ad pkt 7, 8

                      W tym punkcie Pan Wójt omówił 2 uchwały:  w sprawie przejęcia

  na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych  w związku

 z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej  nr 300365 W w miejscowości Nowe Kucice  Korytowo” i w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności  gruntowej położonej we wsi Gumowo stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia  na rzecz użytkownika wieczystego.

 W pierwszym przypadku Wójt Gminy Dzierzążnia realizuje  inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr  W, 300365 W   w miejscowości Nowe Kucice Korytowo  

         W celu uregulowania własności gruntów pod  inwestycję zachodzi konieczność   przejęcia na własność  w drodze umowy darowizny  na rzecz Gminy Dzierzążnia wydzielonych  nieruchomości gruntowych położonych we wsi Nowe Kucice,  .Przekazanie gruntów niezbędnych przy realizacji powyższego przedsięwzięcia przyczyni się do dalszej poprawy infrastruktury sieci dróg gminnych oraz bezpieczeństwa i komfortu ruchu. Istnieje jednak obawa, że droga będzie musiała być zwężona, gdyż dwóch rolników nie wyraża zgody na przekazanie swoich gruntów w ramach darowizny.

W przypadku drugiej uchwały chodzi o zbycie nieruchomości  znajdującej  się

w zasobach komunalnych Gminy Dzierzążnia,  położonej we wsi  Gumowo, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów nr. 44  o powierzchni 1.97 ha. Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej nastąpi  w drodze bezprzetargowej  na rzecz użytkownika wieczystego , w celu   uregulowania własności gruntów . Pan Wójt powiedział, że przeznaczenie powyższej nieruchomości do sprzedaży  jest zasadne i właściwe z punktu 

 widzenia ekonomicznego Gminy .  Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży nieruchomości będą przeznaczone na realizację inwestycji gminnych.

            Pani radna Jankowska zapytała ile gruntu pod budowę drogi nie chcą przekazać rolnicy w Korytowie.

            Pan Wójt wyjaśnił, że chodzi o około 6 arów. Jak się okazało, powodem odmowy darowizny jest dawny konflikt sąsiedzki.

            Pani radna Alina Braulińska- Korycka zapytała, jakie będzie przewężenie drogi i na jakiej długości. Jest to ważna kwestia, jeśli chcemy ubiegać się o dofinansowanie na budowę tej drogi- przy składaniu wniosków obowiązują sztywne wymogi.

            Pan Wójt wyjaśnił, że droga będzie miała 3 metry szerokości na długości 400 m. Nie przeszkadza to jednak w ubieganiu się o dotację na jej budowę. Wyraził, jednak nadzieję, że rolnicy zmienią zdanie i oddadzą ziemię pod budowę drogi.

            Więcej uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca RG odczytała  Uchwałę

 Nr 62/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia   na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych  w związku  z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej  nr 300365 W w miejscowości    Nowe Kucice  Korytowo”.

           Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 62/VIII/2011 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami   i stanowi załącznik do protokołu.

                      Następnie Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 63/VIII/2011 Rady Gminy

           w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności  gruntowej położonej we wsi Gumowo stanowiącej własność Gminy Dzierzążnia  na rzecz użytkownika wieczystego.

           Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 63/VIII/2011 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami   i stanowi załącznik do protokołu.

 

           Ad pkt 9

                      W tym punkcie głos zabrał Pan Sekretarz Gminy Adam Sobiecki i przedstawił uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Wyjaśnił, że  Rada Gminy  na podstawie ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariat określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Podjęcie takiej uchwały jest konieczne.

           Uwag do uchwały nie wniesiono więc Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę

            Nr 64/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

           Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 64/VIII/2011 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami   i stanowi załącznik do protokołu.

 

           Ad pkt 10, 11

                      W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały:  w sprawie  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014 oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

           Pani Skarbnik wyjaśniła, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2011 roku zwiększono dochody bieżące o kwotę 30 821,30 zł natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 34 955,70. Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 63 100 zł zwiększono natomiast wydatki bieżące o kwotę 208 340 zł ( z czego wynagrodzenia

        i składki – zmniejszono o kwotę 3 664,96, zwiększono natomiast wydatki związane

        z funkcjonowaniem JST o kwotę 35 zł ) W roku 2011 dokonano zwiększenia przychodów z tytułu wprowadzenia wolnych środków do wydatków budżetu gminy o kwotę o kwotę 205 663 zł. z przeznaczeniem na zadanie bieżące  i inwestycyjne w 2011 roku, nie objęte  Wieloletnią Prognozą Finansową. 

           Następnie Pani Skarbnik omówiła zmiany w uchwale budżetowej.

           Dochody:

           W dziale 010 rozdział Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – przyjęto środki, otrzymane z samorządu województwa mazowieckiego, na dofinansowanie do inwestycji drogowych, na podstawie zawartej umowy  z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Szlachecka” w wysokości 58 000 zł (przeniesienie z działu 600).

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016, Drogi publiczne gminne – zmniejszono dochody o kwotę 58 000  zł na  podstawie zawartej umowy z  Marszałkiem  Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznanie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Szlachecka” (przeniesienie do działu 010).

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność wprowadzono do budżetu środki  w wysokości  2 000 zł uzyskane z Powiatowego Urzędu Pracy, na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wprowadzono do budżetu dotacje celowe w wysokości 48 000 zł na podstawie zawartych umów w dniu 22 lipca 2011 roku z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie zakupu sprzętu dla 5 jednostek OSP na terenie gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna:

-rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wprowadzono do dochodów środki pochodzące z wpływów z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 50% należnych gminie oraz funduszu alimentacyjnego -20% należnych gminie, w wysokości 8 000 zł,

-rozdział 85295 Pozostała działalność wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 6 500 zł  na podstawie decyzji MUW w Warszawie z dnia 28.07.2011r.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 zmniejszono środki w wysokości 19 593 zł (środki LGD – „Remont i modernizacja świetlicy

 w Starczewie Wielkim”)   celem uzupełnienia wkładem własnym.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 10 318 933,56 zł.

 

 

   WYDATKI

W dziale 010 rozdział Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę

537 850 zł ( inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej ok. 1.200 km

w miejscowości Wierzbica Szlachecka- przeniesienie inwestycji z działu 600-

 z uwagi na dofinansowanie wymienionej inwestycji ze środków związanych

z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 58 000 zł na podstawie zawartej umowy z  Marszałkiem  Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016, Drogi publiczne gminne dokonano zmian w  wydatków majątkowych:

- inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej ok. 1.200 km w miejscowości Wierzbica Szlachecka- przeniesiono do działu 010 – całkowita wartość inwestycji zakończonej wynosi 537 850 zł,

- wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 4 900 zł  „Przebudowa drogi gminnej,  w miejscowości Rakowo” 3 000 zł.  oraz Wierzbica Szlachecka o kwotę 1 900 zł– wynika to zakończonych inwestycji,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, wydatki zwiększono o kwotę 35 000 zł celem opłaty za energię elektryczną – 10 000 zł oraz 25 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu przy SG ZOZ w Dzierzążni,

Dział 750 Administracja publiczna,

          -rozdział 75022 Rady gmin dokonano zwiększeń wydatków o kwotę 10 000,00 z                      przeznaczeniem na diety radnych za udział w komisjach i sesjach,

-rozdział 75023 Urzędy gmin -  zwiększono wydatki bieżące o kwotę 39 500,00 z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu, zmniejszono natomiast wydatki inwestycyjne o kwotę 25 000 zł (Zakup sprzętu komputerowego, programów i licencji dla potrzeb Urzędu Gminy),

-rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5 000 zł,

-rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększono wydatki z przeznaczeniem

 

na diety dla sołtysów za udział w sesjach o kwotę 1500 zł oraz dokonania

zwiększeń wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych o kwotę

11 800 zł,

 -rozdział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

    ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów    władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- dokonano zmian w wydatkach,   celem likwidacji Funduszu Pracy.

Dział  754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wprowadzono do wydatków majątkowych, środki w wysokości 10 000 zł  na państwowy fundusz celowy,  z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego typu średniego z napędem terenowym z funkcją ograniczenia skażeń oraz samochodu kwatermistrzowskiego z funkcją ekologiczną z przeznaczeniem dla jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, na podstawie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Staży Pożarnej w Płońsku,

-rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne- wprowadzona do budżetu dotacja celowa w wysokości 48 000 zł zostanie przeznaczona na:

a.      Zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Dzierzążnia ( środki dotacji:  9 000 zł środki własne 14 900 zł),

b.      Zakup motopompy dla OSP w Nowych Kucicach (środki z dotacji 10 000 zł),

c.      Zakup motopompy dla OSP w Nowym Guminie  (środki z dotacji: 9 000 zł środki własne 1 000 zł ),

d.      Zakup motopompy dla OSP w Nowym Sarnowie (środki z dotacji: 10 000 zł ),

e.      Zakup motopompy dla OSP w Wierzbicy (środki z dotacji : 10 000zł  środki własne 19 100 zł ).

Dział 801 Oświata i wychowanie – dokonano zwiększeń wydatków o kwotę 36 300 zł

-Rozdział 80101 Szkoły podstawowe dokonano zmian między paragrafami (zmniejszając środki na remonty, celem przesunięcia na wynagrodzenia bezosobowe i zakup pomocy dydaktycznych),

-Rozdział 80110 Gimnazja – wydatki bieżące zwiększono o kwotę  6 300zł.

-Dowożenie uczniów do szkół – wydatki bieżące zwiększono o kwotę 30 000zł. z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusów oraz na dowożenie dzieci do szkół

W dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększono wydatki o kwotę 34 670 zł.

-rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej     zwiększono środki o kwotę 1 370 zł (zabezpieczenie wkładu własnego gminy w wysokości 20% w stosunku do uzyskanej dotacji z budżetu państwa),

-rozdział 85216 zasiłki stałe - zwiększono środki o kwotę 26 800zł.                        (zabezpieczenie wkładu własnego gminy w wysokości 20% w stosunku do uzyskanej dotacji z budżetu państwa)

Powyższe środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma Kierownika GOPS w Dzierzążni oraz Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.06.2011 roku

-rozdział 85295 Pozostała działalność – wprowadzona do budżetu dotacja w wysokości 6 500 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa  w zakresie dożywiania”

Dział 854  Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415, Pomoc materialna dla uczniów  - zmniejszono środki o kwotę 6 300 zł celem przesunięcia do Gimnazjum

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększono środki o kwotę 15 000 zł.

-rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki zwiększono o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie dróg gminnych

-rozdział 90095 Pozostała działalność -  zmniejszono     środki z    w wysokości 19593 zł z inwestycji pn.” Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Starczewo Wielkie” w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów – Lokalna Grupa Działania, zastępując wkładem własnym - 19 593 zł (wydatki majątkowe 13 044,30; wydatki bieżące – 6 548,70).

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą 10 845 443,61 zł.

                      Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 526 510,05 stanowi deficyt             pokryty wolnymi środkami w wysokości 526 510,05 zł.          

           Pytań do przedstawionych uchwał nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr 65/VIII/2011 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2011-2014.

           Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 65/VIII/2011 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami   i stanowi załącznik do protokołu.

           Następnie Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 66/VIII/2011 Rady Gminy

          w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.                                                                      

           Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 66/VIII/2011 została przyjęta jednogłośnie 15 głosami   i stanowi załącznik do protokołu.

 

           Ad pkt 12

                      Nie zgłoszono wolnych wniosków i zapytań.

           Pani Przewodnicząca RG poinformowała radnych o pismach, jakie wpłynęły do Rady Gminy.

-Pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi od Podsekretarza Stanu Jarosława Wojtowicza będącego odpowiedzią na przesłaną przez Prezesa Jarosława Kaczyńskiego prośbę o przesłanie uchwały w sprawie wyrównania dopłat rolniczych dla Polski- pismo do wglądu dla osób zainteresowanych w sekretariacie Urzędu Gminy.

-Pismo od mieszkanki Siekluk- Pani Urszuli Słupeckiej w sprawie utwardzenia drogi gminnej oraz podłączenia sieci wodociągowej.

-Pismo do Wójta Gminy od Pana Stefana Dembego- mieszkańca Pluskocina

w sprawie nienależytego według niego potraktowania jego wniosku złożonego do Wójta w sprawie odtworzenia dróg gminnych - pismo do wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy.

            Na prośbę zebranych Pani Przewodnicząca RG ogłosiła krótką przerwę.

            Po przerwie głos zabrała Pani Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa                 Rolniczego w Warszawie, Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,, Przyjazne           Mazowsze” Grażyna Opolska. Przypomniała ona, że Lokalna Grupa Działania

           ,,Przyjazne    Mazowsze” działa na terenie dziesięciu gmin powiatu płońskiego.

         Jest to stowarzyszenie zrzeszające gminy, przedsiębiorców, rolników i organizacje         pozarządowe. Pojawiła się możliwość otrzymania dodatkowych funduszy na realizację            strategii LGD. Gmina Dzierzążnia ze środków pozyskanych z LGD wybudowała parking przykościelny w Skołatowie. Aby pozyskać dodatkowe środki trzeba napisać           nowy projekt i uaktualnić lokalną strategię rozwoju. Dlatego Pani Opolska poprosiła o                      wypełnienie dwóch ankiet i złożenie ich do Sekretarza Gminy. Ankiety będą pomocne      przy    aktualizacji lokalnej strategii rozwoju.

Następnie głos zabrała Pani Daniela Makowska- przedstawiciel MODR w Płońsku. Rozdała ona informacje o organizowanych bezpłatnych kursach dla rolników i poprosiła sołtysów o ich rozpropagowanie na terenie gminy.

       Następnie głos zabrał Pan Wójt i poprosił o wypełnienie rozdanych ankiet. Powiedział, że daliśmy składkę do LGR ale zyskaliśmy bardzo dużo- środki na utwardzenie placu przykościelnego w Skołatowie w wysokości 175 tys. zł.

Następnie Pan Wójt ustosunkował się do pism, jakie wpłynęły do RG. Jeśli chodzi

o pismo Pani Słupeckiej to Pan Wójt wyjaśnił, że na drogę dojazdową do jej posesji wywieziono żwir a na asfalt dla dwóch gospodarstw gminy nie stać. Pan Wójt prosił, aby mieszkańcy zaangażowali się i również przywieźli trochę piasku, ale reakcji na prośbę nie było. Odnośnie budowy wodociągu do tych gospodarstw to gmina nie zasponsoruje tej inwestycji. W naszej gminie tylko te osoby nie mają wody, które nie chciały jej mieć. Obecnie koszt przyłącza jest bardzo wysoki i jeśli Państwo Słupeccy chcą mieć przyłącze, to muszą go zrobić na własny koszt.

      Odnośnie pisma Pana Dembego to Pan Wójt wyjaśnił, że Pan Demby żąda odtworzenia drogi, którą sam będąc wójtem zlikwidował. Na drodze tej wycięto krzaki i możliwy jest swobodny przejazd, innej drogi tam nie zrobimy bo nie ma takiej potrzeby.

     Następnie Pan Wójt rozdał radnym i sołtysom zaproszenia na dożynki gminno- parafialne oraz zaprosił na mszę św. w dniu 4 września upamiętniającą ofiary II wojny światowej.  Pan Wójt rozdał też książeczki wydrukowane na potrzeby promocji gminy opisujące wczesne dzieje naszej miejscowości. Książeczkę napisał nieodpłatnie Pan Krysiak.

Ad pkt 13

                        Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy     podziękowała  za przybycie i zamknęła obrady VIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

Protokołowała

Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-03 09:53:15
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-03 09:53:15
  • Liczba odsłon: 803
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181069]

przewiń do góry