Uchwała Nr 138 /XXII/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 26 sierpnia 2005 roku

w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 8 i art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 42 ust 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. Nr 118, poz. 1112 z 2003 roku z póź.zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Dzierzążnia, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( tj. Dz.U.Nr 118, poz. 1112 z 2003 roku z póź.zm.) o liczbę godzin zajęć stanowiącym różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w następującej tabeli:

L.p

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

1.

Dyrektor Zespołu Szkół

(Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)

- 17 i więcej oddziałów

3

2.

Wicedyrektor szkoły

- 17 i więcej oddziałów

7

3.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

5-6 oddziałów

7-8 oddziałów

10

8

§ 2

Wymiar zajęć zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 137 /XXII/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 26 sierpnia 2005 roku

w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Dzierzążnia

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Gminy Dzierzążnia z dnia 25 lutego 2003 roku ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 69 z dnia 11 marca 2003 roku, dokonuje się zmiany treści Załącznika Nr 3 do Statutu Gminy „Wykaz jednostek organizacyjnych”, którego brzmienie określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

W pozostałym, zakresie Statut obowiązuje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr 136/XXII/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 26 sierpnia 2005 roku

 

w sprawie nadania imienia i ustanowienia sztandaru Publicznemu Gimnazjum

w DzierzążniNa podstawie art. 7 ust 1 pkt 8, art. 18 ust 1 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) oraz art. 58 ust 1 ustawy o systemie oświaty (tj. Dz.U.Nr 256, poz. 2572 z póź.zm.) oraz § 1 ust 3 Załącznika Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 61, poz. 624 z póź.zm.) w związku z § 1 pkt 1 Statutu Gimnazjum w Dzierzążni nadanym Uchwałą Nr 56/VIII/1999 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 17 czerwca 1999 roku, Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Na zgodny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Publicznemu Gimnazjum w Dzierzążni nadaje się imię: Jana Pawła II i ustala się nazwę w następującym brzmieniu: Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzążni.

§ 2

Ustanawia się sztandar Publicznemu Gimnazjum im. Jana Pawła II zwanego dalej „Szkołą”.

§ 3

Sztandar szkoły składa się z płata, rewersu, głowicy i drzewca.

§ 4

Wygląd sztandaru:

 1. Płatem sztandaru jest tkanina o kolorze niebieskim. U góry płaty sztandaru na tkaninie wyhaftowany jest napis: ”GIMNAZJUM” nitką złotą. W centralnej części sztandaru znajduje się ręcznie haftowana postać Ojca Świętego Jana Pawła II. Haft wykonany jest nićmi jedwabnymi w kolorach cielistym i różnymi odcieniami koloru białego i złotego. Pod postacią patrona szkoły znajduje się napis: „im. Jana Pawła II”, wyhaftowany stylem pisanym w kolorze złota. Pod napisem- po prawej stronie przy drzewcu jest data 2005 wyhaftowana złota nicią oznaczająca rok ufundowania sztandaru. Na dole płata sztandaru na środku wyhaftowana jest nazwa miejscowości „w DZIERZĄŻNI” nitką złotą.

 2. Płat obszyty jest złotymi frędzlami i osadzony na drzewcu dwudzielnym.

 3. Rewers sztandaru jest kompozycją kolorów białego i czerwonego. W środkowej części znajduje się godło państwowe – orzeł w koronie haftowany na przemian srebrną i złotą nicią. Pod godłem znajduje się napis w półkolu koloru złotego o treści „RZECZPOSPOLITA POLSKA”. Płat obszyty jest złotą frędzlą i osadzony na drzewcu.

 4. Drzewiec jest dwudzielny z drzewa dębowego bezsęcznego. Z dołu zakończony jest tuleją chromowaną, a zwieńczony orłem Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Głowicę sztandaru stanowi orzeł niklowany dwustronny.

 6. Wygląd graficzny sztandaru określa załącznik Nr 1 do uchwały ( strona 1 , strona 2 ).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

uzasadnienie

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr 135/XXII/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 26 sierpnia 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm./ oraz art. 109,art.124 ust 1 pkt.3i ust.2 pkt 2 ,art. 128 ust 1pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tj. Dz.U.Nr 15 poz.148 z 2003 r  z póź. zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3

Budżet po zmianach :

- po stronie dochodów - 7.012.117

- po stronie wydatków - 7.601.237

§ 4

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 648.750 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 5

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 648.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 6

Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte programem wieloletnim w wysokości 1.072.120 zł ,wg załącznika Nr 5

§ 7

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2005 rok przedstawia załącznik Nr 6

§ 8

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia który poinformuje Radę Gminy o wykonaniu uchwały łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005 rok .

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2005 i podlega ogłoszeniu .

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr 134/XXII/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 26 sierpnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku

Na podstawie art. 18 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) oraz art. 135 ust l ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 15, poz.148 z 2003 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku przedłożoną przez Wójta Gminy w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy, który przedłoży informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-09-02 10:16:21
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-09-02 10:36:58
 • Liczba odsłon: 1033
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278478]

przewiń do góry