Uchwała Nr 66/X/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 grudnia 2003 roku                     

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej do naliczenia opłat adiacenckich

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z póź.zm. /,w związku z art. 146 ust 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. / tj. Dz. U. z 2000 Nr 46 poz. 543 z póź. zm./Rada Gminy w Dzierzążni uchwała co następuje :

§ 1

Ustala się stawkę procentową do naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku urządzenia lub modernizacji drogi albo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 1 % wzrostu wartości spowodowanego budową lub modernizacją drogi do stworzenia warunków do podłączenia do urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-01-07 09:38:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-01-07 09:38:18
  • Liczba odsłon: 1515
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278499]

przewiń do góry