Zobacz podgałęzie

Protokół  XII sesji  Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 13 grudnia  2019 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Krzysztofa Zimnego – przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 12.00.

Pan przewodniczący otworzył obrady XII sesji Rady Gminy.  Powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy-  Pana Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – panią Grażynę Zawłocką, Sekratarza Gminy- panią Monikę Konczewską,  wszystkich radnych, panią Reginę Sobczeńską  - kierownika GOPS,  dyrektora SP w Nowych Kucicach- panią Joannę Opolską- Lisińską, dyrektora SP w Dzierzążni- panią Beatę Garlej, radnego powiatowego- pana Mirosława Opolskiego, panią mecenas Danielę Nastaszyc ,  przedstawiciela Mazowieckiej Izby Rolniczej pana Janusza Kierskiego, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję.

            Stwierdził quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał- na stan 15 radnych obecni wszyscy  według listy obecności załączonej do protokołu.

             Pan Zimny powiedział, że radni otrzymali porządek obrad wcześniej, nie wnieśli uwag więc przejdzie do realizacji bez czytania.

1.      Otwarcie XII Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.

3.      Wystąpienia i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie Uchwały Nr 86/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2020-2029.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 87/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy w Dzierzążni na rok 2020.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 88/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Dzierzążni Nr 82/XI/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prace restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 89/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Dzierzążnia.

9.        Podjęcie Uchwały Nr 90/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

10.    Podjęcie Uchwały Nr 91/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

11.  Podjęcie Uchwały Nr 92/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia niezabudowanej  nieruchomości położonej w miejscowości Błomino Gumowskie działka nr 26/1 .   

12.  Podjęcie Uchwały Nr 93/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia zabudowanej  nieruchomości położonej w miejscowości Błomino Gumowskie działka nr 26/2.          

13.   Podjęcie Uchwały Nr 94/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia niezabudowanej  nieruchomości położonej w miejscowości Błomino Gumowskie działka nr 23/1.  

14.  Podjęcie Uchwały Nr 95/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia zabudowanej  nieruchomości położonej w miejscowości Błomino Gumowskie działka nr 23/2 . 

15.  Podjęcie Uchwały Nr 96/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia niezabudowanej  nieruchomości położonej w miejscowości Błomino Gumowskie działka nr 13/2.       

16.  Podjęcie Uchwały Nr 97/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zbycia zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Błomino Gumowskie działka nr 13/3.             

17.   Podjęcie Uchwały Nr 98/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia zabudowanej  nieruchomości położonej w miejscowości Błomino Gumowskie działka nr 11/1. 

18.    Podjęcie Uchwały Nr 99/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dzierzążnia na rok szkolny 2019/2020.         

19.  Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2018/2019.

20.  Wolne wnioski i informacje.

21.  Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad pkt 2

            Pan przewodniczący RG powiedział, że z protokołem z  XI sesji Rady Gminy

 w Dzierzążni zapoznał się w całości, odzwierciedla on przebieg sesji  i zawnioskował

 o przyjęcie go bez odczytania .

 

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Protokół z XI sesji przyjęto jednogłośnie 15 głosami bez czytania.

 

Ad pkt 3

            Brak wystąpień i zapytań.

 

 

 

Ad pkt 4

            Pan wójt Adam Sobiecki przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

 

W okresie od 22 listopada  2019 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe.

- W dniu 25 listopada odbyła się inauguracja projektu w  programie popularyzującym     czytelnictwo wśród dzieci w Szkole Podstawowej w Dzierzążni i w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach ,, Mały mis w świecie wielkiej literatury”.

- W dniu 29 listopada odbyły się obchody 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego  par z terenu Gminy Dzierzążni.a

- W dniu 29 listopada odbyło się wskazanie granic przebiegu drogi planowanej do przebudowy Nowe Gumino – Kucice. Przygotowywana jest dokumentacja projektowa i geodezyjna, następnie wystąpimy o decyzje środowiskową która będzie niezbędna w otrzymaniu pozwolenia na budowę.

- W dniu 2 grudnia zostało zakończono prace związane z wykonaniem sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo, planowany odbiór to 12 grudnia.

- W dniu 2 grudnia zakończył konkurs na kierownika świetlicy wiejskiej w Podmarszczynie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Nie wpłynęła żadna oferta.

- W dniu 5 listopada pan Wójt i pani Skarbnik podpisali umowy  na dofinansowanie dwóch zadań z Funduszu Dróg Samorządowych: Przebudowa drogi w miejscowości Kucice wartość zadania 556 991,81 zł dofinansowanie 423 tys. zł oraz Przebudowa drogi Gumowo - Sarnowo- Góry wartość zadania 380 444,14 zł wartość dofinansowania 289 tys. zł.

-  W dniu 10 grudnia odbyło się seminarium bibliotekarzy z powiatu płońskiego  .

- W dniu 11 grudnia  zamontowano szambo przy budynku Ośrodka Zdrowia w Dzierzążni.

 

 

Ad pkt 5

            W tym punkcie Pan Wójt omówił  Uchwałę Nr 86/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2020-2029.

Pan Wójt podkreślił, że dzisiejsza sesja jest jedną z ważniejszych w roku, gdyż ustala się na niej budżet na rok następny.  Na komisjach budżet był szczegółowo omawiany. Budżet na rok 2020 jest trudny w realizacji.

Na 2020 rok utworzono budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę                450 000 zł, która zostanie pokryta z zaciągniętego kredytu w  wysokości 450 000zł. Kwotę tą zaangażowano na inwestycje wieloletnie.

Kwotę do spłaty zaplanowano na 5 lat począwszy od 2021  do 2025 roku po 90 000 zł rocznie.

Dochody:

Dochody zaplanowano w kwocie 16 817 000,00

z czego:

ü  dochody bieżące –    16 167 746,00

ü  dochody majątkowe – 649 254,00

w tym:

 • dochody ze sprzedaży majątku – 360 213,00

Dochody bieżące planowano zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji, publikowanych przez GUS.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2029 w dochodach majątkowych wykazano następujące dochody:

ü  Dotacja na dofinansowanie do budowy drogi gminnej w miejscowości Sarnowo Góry, w wysokości 289 041,00 na podstawie otrzymanej promesy.

Wydatki:

Wydatki zaplanowano na kwotę 17 267 000,00

z czego:

ü  wydatki bieżące 15 837 000,00

w tym:

·         na wynagrodzenia i składki od nich naliczane      7 476 091,,00

·         wydatki związane z funkcjonowaniem JST” –         255 000,00

·         wydatki majątkowe – 1 430 000,00

ü  wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów  48 000,00.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano wg harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów.

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości i działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (energia, woda, gaz, wywóz nieczystości, zakup oleju opałowego),

- usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet, abonament RTV),

- usługi serwisowe sprzętu biurowego,

- usługi informatyczne,

- dostawę materiałów biurowych,

- ochronę obiektów,

- ubezpieczenie majątku,

- utrzymanie czystości, w tym odśnieżanie,

- dowożenie dzieci do szkół,

- obsługa prawna jednostki,

- usługi informatyczne,

- odbiór odpadów komunalnych, w związku z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości             w gminach,

- inne.

Przychody:

 W roku 2020  planuje się zaciągać  kredyt w wysokości 450 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 450 000 zł.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów.            Gmina Dzierzążnia posiada zadłużenie z tytułu 2 zaciągniętych kredytów:

1)      „Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Dzierzążnia”, w wysokości 1 500 000zł. w 2013 roku – z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. Kredyt zaciągnięty na 10 lat, spłaty kwartalne po 37 500,00 – rocznie 150 000,00.  Na koniec 2019 roku pozostaje do spłaty 600 000 zł.

2)      Kredyt zaciągnięty w 2019 roku na okres 10 lat – w wysokości 950 000 zł z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa drogi gminnej w miejscowości Przemkowo  - Gumino” z Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Oddział w  Płońsku. Początek spłat nastąpi w I kwartale 2020 roku. Spłaty kwartalne po 23 750,00 zł x 4 = 95 000,00 zł rocznie.

Wynik budżetu:

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”

W przedstawionych latach zachowany jest art. 243 ufp – planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

 • 2020 – 2,64%; 2021 – 3,56%; 2022 – 3,54%; 2023 –3,53%; 2024- 2,09%; 2025 – 2,07%; 2026 – 1,23%; 2027 – 1,19%; 2028 – 1,17%; 2029 – 1,12%

Gmina jest mała ale oszczędnie gospodaruje, wskaźnik zadłużenia jest bardzo niski.

Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr Ci.364.2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. Opinia odnośnie tej uchwały jest pozytywna.

Pytań do uchwały nie zgłoszono więc Pan Zimny poddał Uchwałę Nr 86/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2020-2029 pod głosowanie.

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 87/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia na rok 2020.

Pan Wójt złożył wniosek do Rady Gminy o wprowadzenie autopoprawki do budżetu.

W uchwale budżetowej na 2020 rok, zmienia   rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” :

 jest: § 2820 „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” – zmniejsza się o kwotę 5 000zł.

winno być: § 2720 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zwiększa się o kwotę 5000 zł.

Zmianie ulega załącznik nr 11 „Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych”. Zmienia się treść paragrafów ale kwota pozostaje bez zmian.

Pan Wójt poprosił o zaakceptowanie autopoprawki.

Pan Przewodniczący RG wyjaśnił, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu projekt uchwały budżetowej został przekazany Radzie w terminie. Radni otrzymali go w formie pisemnej i pracowali nad nim i nad zgłoszoną autopoprawką Wójta na posiedzeniach komisji. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Pan Zimny poddał pod głosowanie  autopoprawkę.

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Radni jednogłośnie 15 głosami przyjęli autopoprawkę.

            Następnie Pan Wójt omówił projekt budżetu na 2020 rok.

Wartości liczbowe zawarte w planie budżetu ustalono na podstawie analizy                przewidywanego wykonania dochodów i wydatków poniesionych w roku 2019 oraz  informacji zawartych w następujących pismach:

1. Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów i Budżetu w Warszawie FIN.                 WF-I./3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 roku,

 2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie DCI –3112-52/19 z dnia 22.10.2019 roku,

3. Ministerstwo Rozwoju i Finansów  ST 3 – 4750.31.2019 z dnia 12.10.2019,

4. Planów finansowych podległych jednostek oraz samodzielnych stanowisk,

5. Pism i wniosków radnych i sołtysów.

W oparciu o przybliżone oszacowanie wielkości poszczególnych wpływów przy uwzględnieniu obciążających zadań oraz metod planowania budżetu na 2020 rok, planuje się :

- dochody   -   16 817 000,00

z tego  dochody bieżące wynoszą 16 167 746,00

            dochody majątkowe               649 254,00

- wydatki    -   17 267 000,00

z tego: wydatki bieżące   15 837 000,00

wydatki majątkowe –        1 430 000,00

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie  450 000 zł.

  Kwotę do spłaty w 2020 z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 245 000 zł  przeznacza się na spłaty następujących kredytów:

1)  kredyt na inwestycję pn ,,Budowa indywidualnych 118 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzążnia” zaciągnięty  w 2013 roku, kredyt w kwocie 1 500 000 zł -  roczne spłaty 150 000 zł  (kredyt na 10 lat) Pozostało do spłaty 600 000zł.

2)  Kredyt zaciągnięty w 2019 roku na okres 10 lat - w wysokości 950 000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi Przemkowo - Gumino. Początek spłaty nastąpi w I kwartale 2020 roku. Roczne spłaty 95 000 zł.

Plan dochodów na 2020 rok uległ zwiększeniu o 12% planu dochodów z roku 2019 (różnica  wynika z otrzymania zwiększonej dotacji na zadanie 500+), z czego 10,25%   wzrosły  dochody bieżące w  stosunku do dochodów z roku ubiegłego, w tym :

- Subwencja oświatowa             - 3 049 094,00  tj. 18,13 %  dochodów ogółem;

- Subwencja wyrównawcza       -  3 019 704,00  tj. 17,95 %  dochodów ogółem.

- subwencja równoważąca         -        62 841,00   tj.   0,03 % dochodów ogółem.

Subwencja oświatowa w stosunku do roku ubiegłego uległa zmniejszeniu o kwotę 

  55 913,00 natomiast  subwencja wyrównawcza uległa zwiększeniu o kwotę  444 155,00

Do dochodów budżetu  wprowadzono następujące środki: 

1. Dotacja na dofinansowanie do budowy drogi gminnej w miejscowości Sarnowo Góry, w wysokości 289 041,00 na podstawie otrzymanej promesy.

2. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych ustawami, to kwota 5 064 299,00 t.j. 26,24% dochodów ogółem, jest to:

- administracja publiczna                                                                                        42 088,00

- aktualizacja PESEL                                                                                                   773,00

- rodzina                                                                                                             4 813 000,00

- pomoc społeczna                                                                                                  208 438,00

 

3. Dochody własne i udziały – 5 332 021,00 tj. 32,86 % dochodów ogółem

- Wpływy ze składników majątkowych                                                                360 213,00

- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich                                                               2 000,00

- wpłaty za CO                                                                                                         15 000,00

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie                                                             1 000,00

- wpływy z opłat czynszowych                                                                                50 000,00

- wpływy z różnych dochodów (refundacja pracowników interwencyjnych)        50 000,00

 

Rolnicy indywidualni posiadają 7 353,90 ha przeliczeniowych oraz osoby prawne 184,36 ha. Uwzględniając ulgi ustawowe i losowe, podatki planowane są w następujących kwotach:

-   podatek od nieruchomości od rolników i osób prawnych                               1 350 000,00

-   podatek rolny od rolników i osób prawnych                                                      845 000,00

-  podatek leśny                                                                                                           9 500,00

-  podatek od środków transportowych                                                                     55 000,00

-  podatek od czynności cywilnoprawnych                                                               70 500,00

- wpływy od działalności gospodarczej osób fizycznych,

  opłacanych w formie karty podatkowej,                                                                 6 000,00

- podatek od spadków i darowizn                                                                               5 000,00

- odsetki od nieterminowych wpłat od rolników                                                        3 000,00

-  wpływy z opłaty skarbowej                                                                                     7 000,00

 -  wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (alkohol od 4,5% - 18%   sprzedawany jest w 22 punktach )                                                                            31 537,00

- zajęcie pasa drogowego                                                                                          12 000,00

- wpływy z różnych dochodów gminy ( noty obciążeniowe)                                   40 000,00

-  odsetki od lokat bankowych                                                                                  30 000,00

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                      1 765 350,00

-  podatek dochodowy od osób prawnych                                                                  7 000,00

-  wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej                                                        139 787,00

- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 50% oraz funduszu alimentacyjnego 20% - należnych gminie                                                                                                          5 000,00

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

                                                                                                                                    5 000,00

- wpłaty  w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

                                                                                                                                460 000,00

Wpływy z opłaty komorniczej + odsetki od nieterminowych opłat śmieciowych     2 000,00

- Wpłaty za media w świetlicach wiejskich                                                                5 134,00

Wydatki:

Ogólna suma wydatków  to kwota -   17 267 000,00

z tego:

 • wydatki bieżące   15 837 000,00  z przeznaczeniem na:

Ø  wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       7 476 091,00

Ø  wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań     2 819 051,00

Ø  dotacje na zadania bieżące                                                     223 000,00

Ø  świadczenia na rzecz osób fizycznych                                5 270 858,00

Ø  obsługa długu publicznego                                           -             48 000,00

 • wydatki majątkowe                                                                     -        1 430 000,00

                                                                

Wydatki majątkowe stanowią 8,28 % wydatków ogółem. Zwiększenie wydatków  inwestycyjnych nastąpi  w trakcie roku budżetowego.

Największe działy wydatków bieżących to :

ü  pomoc społeczna  +rodzina        5 793601,00 co stanowi 33,55 % wydatków ogółem;

ü  oświata                                       5 731 758,00, co stanowi 33,19% wydatków ogółem;

ü  administracja                              2 744 593,00  co stanowi 15,89 % wydatków ogółem;

ü  transport i łączność                     1 436 200,00 co stanowi 8,37% wydatków ogółem;

ü  Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona p.poż  172 200,00

ü  Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska 701 700,00 co stanowi 4,06% wydatków ogółem (w tym: gospodarka odpadami – 460 000zł.; oświetlenie dróg 165 000 zł.)

ü  pozostałe działy (  Sport,  gospodarka mieszkaniowa, gospodarka przestrzenna kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rolnictwo, leśnictwo, informatyka, ochrona zdrowia)                  `                                                          – 508 948,00

ü  obsługa długu ( spłata odsetek od zaciągniętych kredytów)      48 000,00

ü   rezerwa ogólna i celowa 130 000,00

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –  64 000,00

W dziale tym zaplanowano 2 inwestycje:

ü  budowa szamba przy Szkole Podstawowej   w Dzierzążni na kwotę 10 000 zł.

ü  opracowanie projektu na budowę boiska , przy Szkole Podstawowej w Dzierzążni  na kwotę 10 000 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze 17 000,00- zaplanowana kwota  17 000,00 jest to  2% odpis od podatku rolnego na utrzymanie Mazowieckiej Izby Rolniczej .

 

Dział 600 Transport i łączność    1 436 200,00                                                                        

1)      Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynoszą 300 000,00. Kwota ta została zaplanowana na dofinansowanie do inwestycji:

·         Dotacja  do budowy  drogi powiatowej  zł. Inwestycja wieloletnia, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego;

2)      Rozdział 60016 Drogi gminne 1 136 200,00

Na bieżące utrzymanie dróg zabezpieczono w budżecie kwotę 116 200,00 (odśnieżanie, żwirowanie, bieżące naprawianie dróg)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na budowę następujących odcinków dróg :

 

L.p.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Realizacja w latach

Wartość

2020

2021

2022

2023

1

Sarnowo Góry o dł. 692mb.

2018 - 2020

390 000

390 000

0

0

0

2

Nowe Gumino –Kucice, odł. 2098,8

2017 - 2023

1 150 000

20 000

500 000

300 000

330 000

3

Kucice o dł. 300 mb.

2018 - 2023

300 000

15 000

100 000

100 000

85 000

4

Cumino o dł. 600 mb.

2018 - 2021

600 000

530 000

70 000

0

0

5

Pluskocin, dł. 300 mb.

2018 - 2023

300 000

15 000

100 000

100 000

85 000

6

Błomino Jeże – Błomino Gumowskie o dł. 350mb.

2018 - 2023

350 000

10 000

90 000

140 000

100 000

Ogółem inwestycje wieloletnie, ujęte w WPF

980 000

870 000

640 000

600 000

Inwestycje w dziale 600, nie objęte WPF

 

Nazwa zadania

Wartość

Uwagi

1

Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości: Podmarszczyn, Nowe Sarnowo, Wilamowice

10 000,00

 

 

 

2

Opracowanie dokumentacji drogi gminnej Starczewo Pobodze

10 000,00

 

 

 

3

Opracowanie dokumentacji – na drogę Korytowo

10 000,00

 

 

 

4

Opracowanie dokumentacji – na drogę Pomianowo

10 000,00

 

 

 

Ogółem inwestycje nie objęte WPF

40 000,00

 

 

 

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa  -   136 000,00

ü  zakup  materiałów do  remontu i remonty  budynków Urzędu Gminy  - 20 000,00 

ü   umowy zlecenia na wykonanie drobnych napraw wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i przegląd budynków gminnych, w wysokości 26 000,00  

ü  wywóz nieczystości i usługi związane z gospodarką komunalną – 20 000,00

ü  podatek VAT od naliczonych opłat czynszowych w wysokości 20 000,00

Dział 750 Administracja publiczna –   2 744 593,00

 • Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 2 704 593,00

Ø  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 140 088,00

Ø  Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 439 505,00

Ø  Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 125 000,00

 • majątkowe – 40 000,00

 

L.p.

Nazwa zadania

Kwota

uwagi

1.

Zakup sprzętu komputerowego, programów i licencji  dla potrzeb Urzędu Gminy,

10 000,00

 

2.

Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku UG

10 000,00

 

3.

Przygotowanie wstępnej dokumentacji budowy parkingu przy UG

20 000,00

 

Ogółem wydatki majątkowe w dziale 750, nie objęte WPF

40 000,00

 

 

 Rozdział 75022 - Rada Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 105 000,00

Ø  diety radnych -90 000,00

Ø  zakup materiałów biurowych oraz papieru ksero, publikacja uchwał oraz napoi na sesję i komisję na kwotę    15 000,00         

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)  -   2 358 000,00

 Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego -      20 000,00

 Rozdział 75095 - Pozostała działalność dofinansowanie do osób interwencyjnych,  skierowanych przez Urząd Pracy - 219 505,00

§  Wydatki bieżące wynoszą 188 708,00

Ø  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 175 000,00

Ø  świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów za udział w sesji Rady Gminy oraz środki czystości dla pracowników interwencyjnych) 25 000,00

Ø  wydatki  statutowe (zakup drobnych materiałów do sołectw, ubezpieczenia i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników interwencyjnych) – 19 505,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa           172 200,00

Wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 162 200zł. natomiast majątkowe 10 000,00

1)      Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – zaplanowano kwotę 2 000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu,

2)      Rozdział 75410 Komendy Wojewódzkie PSP - zaplanowano kwotę 3 000zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie do budowy strażnicy,

3)       Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne           162 000,00                

Wydatki bieżące         152 000,00           

Wydatki majątkowe: W rozdziale tym zabezpieczono środki na zakup samochodu strażackiego lekkiego, na kwotę 10 000,00 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe 

Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano kwotę     5 000,00

Dział  758 Różne rozliczenia – 130 000,00

Rezerwa   ogólna  -  130 000,00 z czego 85 000,00 przeznacza się na rezerwę ogólną.

Dział 801  Oświata i wychowanie – 5 731 758,00

 

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe -  3 851 600,00

 

ü  SP Kucice –1 337 000,00

ü  SP Dzierzążnia – 1 957 000,00

Ø  wydatki statutowe (bieżące utrzymanie szkół)        420 100,00

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kucicach”- kwota 10 000,00

      Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach  podstawowych  -   439 050,00

 w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach i Dzierzążni.

ü  SP Kucice – 152 000,00

ü  SP Dzierzążnia –  220 600,00

- wydatki statutowe (bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych)   43 850,00

     Rozdział  80113 Dowożenie uczniów do szkół -    433 300,00

Ø  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -255 300,00

wydatki statutowe (  zakup oleju napędowego, tachografów, środków czystości do  autobusów szkolnych,  materiałów do drobnych remontów bieżących, części zamienne) -    174 000,00

Ø  świadczenia na rzecz osób fizycznych     -    4000,00 (zakup ubrań roboczych, środków czystości dla kierowców autobusów szkolnych).

 Rozdział. 80148 Stołówki szkolne- plan  490 737,00

Ø  wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                   255 400,00

Ø  wydatki statutowe                                                             214 537,00                              

Ø  wydatki majątkowe – 20 000 zł ,,Modernizacja stołówki szkolnej w SP Dzierzążni” na kwotę 20 000 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

SP Kucice –         215 420,00

SP Dzierzążnia – 173 311,00

Zadanie to jest związane z zatrudnianiem nauczycieli wspomagających dla uczniów z orzeczeniami.     

Dział 851 Ochrona zdrowia – 31 537,00

Planowana w budżecie kwota w wysokości 31 537,00 przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych ze zwalczaniem narkomanii i z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

 

Dział 852 Pomoc  społeczna – 861 500,00

Rozdział  85202  Domy pomocy społecznej  -        90 200,00

Rozdział  85205  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie     2 000,00                                  

     Rozdział  85213  Środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-       13 000,00

Rozdział 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-      68 000,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe -   101 800,00

     Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej -   561 500,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na  utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie własne Gminy  zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej art.17 ust.1 pkt 18 - finansowane z dotacji  budżetu państwa – kwota  75 600,00 za prowadzenie zadań zleconych  gminie   i  ze środków własnych  gminy w kwocie 485 900,00

Rozdział 85228  Usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze  3 000,00              

            Rozdział 85230  Pomoc państwa w zakresie dożywiania     22 000,00

Dział  854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 60 638,00.

Dział  855 Rodzina – 4 932 101,00

             Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze 3 401 000,00

Kwota ta została zaplanowana na wypłatę świadczeń 500+ w całości sfinansowana ze środków z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń 500+ w wysokości 3 369 800,00 pozostała kwota 31 200,00 została przeznaczona na obsługę Programu 500+

            Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    1 273 000,00       

   Rozdział 85503 Karta dużej rodziny – 100,00

   Rozdział 85504 Wspieranie rodziny    187 601,00

ü  Wynagrodzenie i  składki od nich naliczane – 55 050,00

ü   świadczenia na rzecz osób fizycznych -  127 000,00

ü  wydatki związane z realizacją zadań statutowych -5 551,00

zadania zlecone – kwota 127 000,00 zadania własne gminy 60 601,00

        Rozdział 85508  Rodziny zastępcze - 6 200,00 

  Rozdział 85510  Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – 52 200,00

Rozdział 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne- zadania zlecone  12 000,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 701 700,00

 Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 460 000,00. Wymienioną kwotę zaplanowano    w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- ponoszenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 399 000zł. oraz 61 000zł. na obsługę.

 Rozdział 90004  - utrzymanie zieleni w gminie   2 700,00                                                          

 Rozdział 90015 - oświetlenie dróg  i konserwacja oświetlenia ulicznego  -                165 000,00  - kwota będzie niewystarczająca

  Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   17 000,00

Rozdział 90095 - pozostała działalność  55 000,00 z przeznaczeniem na opiekę i odławianie bezdomnej zwierzyny.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  168  000,00

Ø  Wydatki  bieżące 158 000,00

Ø  Wydatki majątkowe 10 000,00

Rozdział 92116 Biblioteki – 123 000,00 Utrzymanie Biblioteki Gminnej

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- 7 000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport-  19 000,00

Pan Wójt poprosił radnych o przyjęcie budżetu na rok 2020.

 

Pan Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnych o pytania lub uwagi  do przedstawionego projektu budżetu.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Pan Zimny odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr Ci.365.2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

RIO w Warszawie wydało pozytywną opinię.

Pan Przewodniczący RG poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 87/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia na rok 2020.

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Pan Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Wójtowi przyjętego budżetu.

Pan Wójt podziękował radnym za przyjęcie budżetu na 2020 rok.

 

Ad pkt 7

 

          Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 88/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Dzierzążni Nr 82/XI/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prace restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała była podejmowana 22 listopada i była częścią uchwały podejmowanej w 2017 roku określającej zasady przyjmowania dotacji. Stwierdzono błąd w uchwale z 2017 roku. Musimy uchylić uchwałę Nr 82/XI/2019 i podjąć nową, która została pozytywnie zaopiniowana.

Pytań nie zgłoszono.

     Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 88/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Dzierzążni Nr 82/XI/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prace restauratorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2.Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

          Uchwała Nr 89/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Dzierzążnia była omówiona razem z poprzednio podjętą uchwałą. Pytań nie zgłoszono.

Pan Zimny poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 89/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Dzierzążnia.

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2. Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ogłoszono przerwę.

 

Ad pkt 9

     Pani Skarbnik omówiła Uchwały Nr 90/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Na posiedzeniu komisji omawiano te uchwałę, jednak mamy pewne zmiany.

 Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie  Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata  2019-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

Dokonano również  zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, realizowanych   w latach 2019-2022 zgodnie z  załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Pytań nie zgłoszono.

            Pan Zimny poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 90/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2. Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

            Pani Skarbnik omówiła Uchwałę Nr 91/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Jest to ostania uchwała podejmowana w tym roku i jest to uchwała ,,czyszcząca”. Nie ma nowych wydatków, robimy przesunięcia między paragrafami według potrzeb.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 352 088 zł.

Dział 756 dochody od osób prawnych  zmniejszono o kwotę 2000zł.;

a)      rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego… wprowadzono środki z tyt. wpłat do budżetu kosztów egzekucyjnych w wysokości 500zł;

b)      rozdział 75618 wpływy z opłat, stanowiących dochody jst – zmniejszono wpływy z różnych dochodów o kwotę 5 000zł. zwiększono natomiast wpływy z wpłat za napoje alkoholowe oraz zajęcie pasa drogowego o kwotę 2 800zł;

Dział 758 Różne rozliczenia

a)rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej -    wprowadzono do budżetu subwencję w wysokości 3 594 zł na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów;

b) rozdział 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej… zwiększono o kwotę 24 075 zł

b) rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe – zmniejszono wpływy z odsetek bankowych o kwotę 5000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna  zwiększono o kwotę 5 919 zł:

a)       rozdział 85213  wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 1 089 zł na podstawie decyzji MUW Warszawa;

b)      rozdział 85216  wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 630 zł na podstawie decyzji MUW Warszawa;

c)      rozdział 85219  wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 4 200 zł na podstawie decyzji MUW Warszawa;

Dział 855 Rodzina – wprowadzono do budżetu środki w wysokości 323 500 zł z przeznaczeniem na:

a)      rozdział 85501  wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 318 500 zł na podstawie decyzji MUW Warszawa;

b)      rozdział 85502  dokonano zmian w dochodach – zmniejszono paragraf 0970, wprowadzono natomiast nowy paragraf 2360;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wpływy z tytułu usuwania azbestu – zwiększono o kwotę 2000 zł.

 

Dochody po zmianach wynoszą 18 645 710,63

W wydatkach bieżących  dokonano następujących zmian:

Dział 600 transport i łączność, rozdział 60014  Drogi publiczne powiatowe– zmniejszono środki o kwotę 6 000 z. z przeznaczeniem na zabezpieczenie inwestycji w dziale 750;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami                      i nieruchomościami-  zmniejszono usługi celem zwiększenia wydatków majątkowych;

Dział 720 Informatyka – dokonano zmian między paragrafami  zgodnie z projektem.                              

Dział 750 Administracja publiczna- zwiększono o kwotę 67  075 zł.

1)      Rozdział 75023 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 36 075zł celem zakupu oleju opałowego i opłaty za media;

2)      Rozdział 75095 zmniejszono środki o kwotę 14 000 zł celem zabezpieczenia innych brakujących paragrafów.

Dział 801 Oświata i wychowanie- zwiększono  o kwotę 12 594 zł.

Dział 80101 Szkoły podstawowe zwiększono o kwotę 8 377,81 zł z przeznaczeniem                 

              na wynagrodzenia oraz zakup materiałów.

Dział 80103 Oddziały przedszkolne - zwiększono o kwotę 359,24 zł z przeznaczeniem        na wynagrodzenia;

1)      Rozdział 80113 zwiększono zakup materiałów (paliwo do autobusów szkolnych);

2)      Rozdział 80148 stołówki szkolne- zmniejszono o kwotę 177,68 zł, celem zwiększenia innych brakujących paragrafów;

3)      Rozdział 80150- zwiększono o kwotę 1 438,82 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych;

4)      Rozdział 80153- zapewnienie uczniom prawa… dokonano przesunięć między paragrafami;

5)      Rozdział 80195 pozostała działalność – odpisy na ZFŚS zmniejszono o kwotę 6404,19 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę 5 919 zł oraz dokonano przesunięć miedzy działami 852 i 855 z zabezpieczeniem na DPS .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszono o kwotę 10 000 zł celem przesunięcia do działu 75023;

Dział 855 Rodzina zwiększono środki o kwotę 318 500 zł. Otrzymane dotacje przeznaczono na wydatki zgodnie z decyzją MUW.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonano zmian między paragrafami, zwiększono ma brakujących paragrafach, zmniejszono tam, gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zmniejszono o kwotę 11 000 zł celem zabezpieczenia innych brakujących paragrafów;

W wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian:

 

Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: Budowa drogi gminnej Cumino- zmniejszono o kwotę 10 000 zł.

  Dział 750- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn „Rozbudowa systemu       informatycznego Urzędu Gminy, w tym zakup serwera i macierzy dyskowych”

          Wydatki po zmianach wynoszą 19 790 710,63

 

Pytań nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący RG poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 91/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2. Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

            Kolejne punkty posiedzenia dotyczą sprawy działek w miejscowości Błomino Gumowskie.

Na posiedzeniu komisji radni omawiali te uchwały.

Uchwały dotyczą 7 działek przeznaczonych do sprzedaży. Są to działki powstałe z podziału nieruchomości w Błominie Gumowskim należące do gminy. Na działkach tych są pobudowane domy należące do osób fizycznych.  Właściciele tych nieruchomości chcą zakupić grunty pod budynkami. Trzeba ogłosić przetarg ograniczony. Osoby przystępujące do tego przetargu muszą udowodnić, że ponieśli koszty na te nieruchomości. Jeśli chodzi o działki niezabudowane możemy ogłosić przetarg nieograniczony.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący Rady Gminy poddawał kolejno pod głosowanie uchwały:

- Uchwałę Nr 92/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia niezabudowanej  nieruchomości położonej w miejscowości Błomino Gumowskie działka nr 26/1 .   

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2. Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

-  Uchwałę Nr 93/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia zabudowanej  nieruchomości położonej w miejscowości Błomino Gumowskie działka nr 26/2. 

       1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2. Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

-      Uchwałę Nr 94/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia niezabudowanej  nieruchomości położonej w miejscowości Błomino Gumowskie działka nr 23/1. 

      1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2. Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

-  Uchwałę Nr 95/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia zabudowanej  nieruchomości położonej w miejscowości Błomino Gumowskie działka nr 23/2 . 

      1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2. Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

-  Uchwałę Nr 96/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia niezabudowanej  nieruchomości położonej w miejscowości Błomino Gumowskie działka nr 13/2.   

      1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2. Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

 

 

-  Uchwałę Nr 97/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zbycia zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Błomino Gumowskie działka nr 13/3.        

      1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2. Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

-  Uchwałę Nr 98/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zbycia zabudowanej  nieruchomości położonej w miejscowości Błomino Gumowskie działka nr 11/1. 

      1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2. Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 18

          Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 99/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia średniej cen jednostki paliwa w gminie Dzierzążnia na rok szkolny 2019/2020.  

Artykuł 1 ustawy  z dnia  16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.2248), który wszedł w życie 3 grudnia 2019 r.  reguluje zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów  do szkół.  Określa też wzór na obliczenie kosztów  jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Ustawa zobowiązuje radę gminy do określenia  w drodze uchwały, średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Trzeba podjąć taką uchwałę, żeby od 1 stycznia na nowo obowiązujących zasadach podpisać umowy z rodzicami dzieci.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Zimny poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 99/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia średniej cen jednostki paliwa w gminie Dzierzążnia na rok szkolny 2019/2020.

      1.  Bartold Krzysztof- jestem za

      2. Gołębiewski Ryszard- jestem za

3. Jankowska Wiesława- jestem za

4. Kawecka Iwona- jestem za

5. Kokosińska Iwona- jestem za

6. Machnacki Andrzej - jestem za

7. Maliszewski Konrad- jestem za

8. Pawlak Radosław - jestem za

9. Piórkowski Ryszard- jestem za

10. Rydzewska Ewa- jestem za

11. Siedlecka Janina - jestem za

12. Sepetowski Dariusz- jestem za

13. Turkowska Teresa- jestem za

14. Wróblewski Mariusz- jestem za

15. Zimny Krzysztof- jestem za

Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 19

            Pan Wójt przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2018/2019.

Radni zapoznali się z tym dokumentem. Do końca października do Przewodniczącego Rady Gminy powinna taka informacja zostać złożona. Jest to podsumowanie roku poprzedniego. Określa bazę lokalową, kadrę, liczbę oddziałów, liczbę uczniów. Zawiera szczegółowy opis pracy rady pedagogicznej, wyniki egzaminów. Jest to obszerny dokument dokładnie określający funkcjonowanie szkół.

W tym roku doszło do zmiany dyrektorów szkół gminnych. Nie ma żadnych niekorzystnych zmian zakłócających funkcjonowanie placówek.

 

Ad pkt 20

Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Gminy  złożył wszystkim życzenia świąteczne.

Następnie zabrał głos pan Mirosław Opolski- radny powiatowy. Podziękował za zaproszenie. Poinformował, że sesja rady powiatu odbędzie się 18 grudnia i będzie dotyczyła inwestycji. Droga Kucice- Szasty – część będzie wykonana w tym roku, żeby nie przerwać ciągu drogowego, cały odcinek zostanie wykonany w obecnej kadencji. W latach 2022-2023 zostanie przeprowadzony remont drogi do Skołatowa. Powiat ma długi spowodowane inwestycjami.

Pan Opolski podkreślił, że Rada Gminy w Dzierzążni pracuje zgodnie, zgodnie podejmuje uchwały, w tym tak ważną uchwałę budżetową. Po spowolnieniu w poprzedniej kadencji w obecnej robi się dużo więcej.

Pan radny złożył życzenia świąteczne.

 

Ad pkt 21

Pan Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała

 

Gzylewska Jolanta

   

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-29 15:47:20
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-29 15:47:20
 • Liczba odsłon: 861
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278481]

przewiń do góry