Zobacz podgałęzie

Protokół z IV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 25 lutego 2003 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy

 

Obrady rozpoczęły się o godzinie 9.00, a zakończyły o godzinie 14.00. Na stan 15 radnych, obecnych na początku obrad było 14 radnych wg listy obecności załączonej do protokołu. W trakcie obrad przybył radny Wiktorzak Zbigniew.

Przewodnicząca otworzyła obrady IV Sesji Rady Gminy, powitała wszystkich obecnych, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych, Panią Sławę Augustynowicz, Panią Reginę Sobczeńską oraz przybyłych na obrady IV Sesji mieszkańców Nowego i Starego Gumina. Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał, a następnie wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy bez odczytywania jednocześnie informując, że zapoznała się z jego treścią, która w całości odzwierciedla przebieg poprzedniej Sesji Rady Gminy. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Protokół z III Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali.

Przewodnicząca stwierdziła, że wszyscy radni otrzymali porządek obrad wraz z zawiadomieniem o sesji i z materiałami, zapytała czy wnoszą do niego jakieś uwagi? W tym miejscu radny Traczyk Paweł zgłosił wniosek, by z porządku obrad został zdjęty pkt 11 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Stare Gumino w drodze przetargu ustnego. Wniosek radnego został przyjęty. Przewodnicząca wyjaśniła, że zostanie ponownie przedstawiony do przyjęcia przez Radę Gminy przy omawianiu tego punktu z porządku obrad, Rada poprzez głosowanie dokona wyboru, czy powyższa uchwała zostanie podjęta na dzisiejszej sesji czy oddzielnie.

Innych uwag do porządku obrad radni nie wnieśli.

Ad pkt 3 Przechodząc do dalszej realizacji porządku obrad, Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Pana Wójta, który w skrócie przedstawił informację z działalności międzysesyjnej tj. za okres od 21 stycznia 2003 roku do 25 lutego 2003 roku. Wójt poinformował Radę, że w tym okresie zostały wykonane następujące zadania:

 • został złożony wniosek do funduszu SAPARD o dofinansowanie gminnej inwestycji drogowej w Podmarszczynie,

 • w trakcie przygotowania znajduje się dokumentacja techniczna na budowę chodnika przez wieś Dzierzążnia przy współudziale Głównego Zarządu Dróg Krajowych w Warszawie, która ma w części dofinansować powyższą inwestycję,

 • w pierwszej kolejności zostaną modernizowane drogi gminne, po których jeżdżą autobusy szkolne tj. Sadkowo-Wierzbica, Błomino Gumowskie przez Błomino Jeże w stronę Dzierzążni. Droga Sadkowo-Wierzbica Pańska jest za wąska, należy poszerzyć ją do szerokości 4 metrów. W tej sprawie został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie tej inwestycji,

 • planowana jest również modernizacja drogi powiatowej Nowe Gumino-Kucice przy współudziale Starostwa Powiatowego, które złożyło wniosek do funduszu SAPARD o dofinansowanie powyższego zadania.

Na zakończenie Wójt podkreślił, że w tej kadencji najważniejszą sprawą jest poprawa stanu dróg na terenie gminy i w miarę posiadanych środków finansowych inwestycje te w pierwszej kolejności będą realizowane.

Ad pkt 4 Przez przystąpieniem do uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok, Przewodnicząca poinformowała radnych, że wszyscy otrzymali projekt budżetu na 2003 rok, który został przygotowany przez Zarząd Gminy i przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w listopadzie 2002 roku, która wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Gminy projekcie uchwały budżetowej na 2003 rok wraz z informacjami o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Uchwała Nr 335/C/2002 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 listopada 2002 roku, wpłynęła w miesiącu grudniu. Z powyższą uchwałą zapoznała Radę. Stanowi ona załącznik do protokołu

Nadmieniła również, że od chwili opracowania projektu budżetu na 2003 rok, wpłynęły do niego zmiany, w tym przypadku zachodzi konieczność ich wprowadzenia. Wszystkie te zmiany zostały dokładnie omówione na posiedzeniach poszczególnych komisji rady. Poprosiła zatem przewodniczących komisji o przedstawienie stanowiska, jakie członkowie komisji zajęli na swych posiedzeniach w sprawie wprowadzenia otrzymanych zmian do projektu budżetu gminy na 2003 rok.

Jako pierwsza zabrała głos Pani Krysiewicz Zofia – Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury, która potwierdziła, że komisja wprowadzenie przedstawionych zmian przyjęła bez żadnych uwag.

Pani Jankowska Wiesława – Przewodnicząca komisji Rewizyjnej potwierdziła, że komisja również wprowadzenie zmian do budżetu gminy na 2003 rok przyjęła bez uwag.

Bez uwag przyjęły również wprowadzenie zmian pozostałe komisje tj. Komisja Budżetowo-Gospodarcza, której stanowisko potwierdził jej Przewodniczący – Pan Piórkowski Ryszard i Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska potwierdzone przez Przewodniczącego – Pana Kazimierza Milewskiego.

Po wypowiedziach przewodniczących zabrał głos Wójt Gminy, który w swojej informacji przedstawił dokładnie plan dochodów i wydatków gminy na 2003 rok, które zostały ustalone na podstawie analizy wykonania budżetu gminy za 2002 rok i w oparciu o przybliżone oszacowanie wielkości poszczególnych wpływów, przy uwzględnieniu obowiązujących zadań, stawek podatków przyjętych uchwałami przez Radę Gminy na 2003 rok oraz metod planowania budżetu.

Dokładne dane przedstawione przez Wójta zawiera informacja stanowiąca załącznik do protokołu.

Po wysłuchaniu przedstawionych danych w sprawie budżetu gminy na 2003 rok, radni nie wnieśli żadnych uwag ani poprawek. Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 28/IV/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2003 rok i poddała ją pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 28/IV/2003 Rady Gminy w Dzierzążni została przyjęta jednogłośnie i stanowi wraz z budżetem załącznik do protokołu.

Po głosowaniu nad budżetem w trakcie obrad przybył spóźniony radny Pan Wiktorzak Zbigniew, który uczestniczył dalej w obradach sesji i głosowaniu nad uchwałami.

Ad pkt 5 Zanim Rada Gminy przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dzierzążnia, Przewodnicząca wyjaśniła, że zgodnie z wprowadzeniem nowelizacji wielu ustaw, w tym ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych, która wprowadziła ustawa z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.Nr 113, poz.984) zachodzi konieczność dokonania zmian w obecnym Statucie Gminy lub opracowania i uchwalenia nowego Statutu Gminy Dzierzążnia. Jednocześnie nadmieniła, że wszyscy radni otrzymali na posiedzeniach komisji opracowany przez komisje Statutową projekt nowego Statutu Gminy celem zapoznania się z jego zapisami. Zwróciła się do radnych o zgłoszenie uwag lub nowych propozycji, które należałoby ująć w nowym statucie. Radni żadnych uwag nie zgłosili.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 29/IV/2003 Rady Gminy w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Radni Uchwałę Nr 29/IV/2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dzierzążnia przyjęli jednogłośnie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Wraz z Statutem stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 6 Realizując kolejny punkt obrad, Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu Panią Reginę Sobczeńską – Przewodniczącą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, by przybliżyła cel uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.. Przewodnicząca tej komisji nadmieniła, że taki program przyjmowany jest przez Radę Gminy corocznie i na jego podstawie realizowane są zadania przypisane komisji. Wszyscy radni w materiałach otrzymali projekt tego Programu, Przewodniczą ca Rady Gminy stwierdziła, że na pewno radni zapoznali się z nim i zapytała, czy wnoszą do niego jakieś zastrzeżenia, uwagi lub propozycje?

Radna Krysiewicz Zofia zwróciła się tylko z zapytaniem o przypomnienie składu obecnej komisji, gdyż była ona zgodnie z przepisami ustalona uchwałą Zarządu Gminy. Przewodnicząca Komisji – Pani Regina Sobczeńska przedstawiła skład tejże komisji wyjaśniając, że wchodzące w jej skład osoby są powołane zgodnie z przepisami i wymogami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i za swa pracę otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość i zasady określa właśnie Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Innych pytań radni nie zgłosili.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 30/IV/2003 i poddał go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała Nr 30/IV/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 7 Przyjęcie Uchwały Nr 31/IV/2003 Rady Gminy w sprawie zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 roku Przewodnicząca poprzedziła uzasadnieniem jakie zawiera projekt uchwały. Radni żadnych uwag do projektu uchwały nie wnieśli. Odczytała zatem Uchwałę Nr 31/IV/2003 i poddał ja pod głosowanie. Głosowało 15 radnych, którzy uchwałę przyjęli jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 8 W tym punkcie porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła poszczególnych przewodniczących komisji o przedstawienie opracowanych planów pracy komisji na 2003 rok. Wszystkie przedstawione projekty planów pracy na 2003 rok zostały przyjęte przez Rade Gminy w głosowaniu. I tak:

 • plan pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej na 2003 rok przyjęto jednogłośnie przez 15 radnych,

 • Plan pracy Komisji Rewizyjnej – jednogłośnie,

 • Plan pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury – jednogłośnie,

 • Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska – również jednogłośnie.

Stanowią one załączniki do protokołu.

Ad pkt 9 Następnym punktem porządku obrad było przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2002 rok. Powyższe sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pani Regina Sobczeńska. Stanowi ono załącznik do protokołu.

Radni do przedstawionego sprawozdania nie wnieśli żadnych uwag i nie zgłosili żadnych zapytań. Rada Gminy w głosowaniu przyjęła powyższe sprawozdanie jednogłośnie.

Ad pkt 10 Przed podjęciem Uchwały Nr 32/IV/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Nowe Sarnowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, wyjaśnienia złożył Wójt Gminy, który podkreślił, że proponowana do zbycia nieruchomość nie stanowi dla Gminy znaczenia gospodarczego. Powyższa nieruchomość zabudowana jest budynkiem murowanym, którego stan techniczny wymaga kapitalnego remontu, by mogła być wykorzystana jako obiekt handlowy (sklep).

W budżecie gminy nie przeznaczono środków finansowych na taki cel. W związku z powyższym Wójt uważa, że zasadne i właściwe z punktu widzenia ekonomicznego jest zbycie powyższej nieruchomości. Radni po wysłuchaniu powyższego uzasadnienia nie zgłosili do Wójta żadnych uwag i zapytań. Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 32/IV/2003 Rady Gminy w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Powyższą uchwałę radni przyjęli jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 11 Zanim Rada Gminy rozważyła wniosek radnego Traczyka Pawła o odstąpienie od podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Stare Gumino, Przewodnicząca Rada Gminy poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy. Wójt Gminy wyjaśnił, że został dokonany podział działki na trzy części. Jedna część została wydzielona pod sklep GS, środkową działkę pozostawiono na potrzeby gminy z przeznaczeniem dla straży, natomiast tam, gdzie znajduje się budynek po byłej szkole w Guminie. Wójt zaproponował jej zbycie wówczas, gdy Rada Gminy wyrazi na to zgodę i podejmie stosowną uchwałę. Należy w tym miejscu dodać, że sołtys wsi Stare Gumino – Pan Ryszard Wiśniewski i radny Pan Zbigniew Wiśniewski zgłosili wniosek o zorganizowanie zebrania mieszkańców Starego i Nowego Gumina właśnie w tej sprawie. Zebranie wiejskie zostało zwołane i odbyło się, ale nie przyniosło żadnego rozwiązania problemu. Co do przeznaczenia tego budynku po byłej szkole, który w chwili obecnej jest zupełną ruiną - zdania mieszkańców były podzielone. Jedni chcieli wyremontować budynek z przeznaczeniem na strażnicę, drudzy na nowy podział działki z wydzieleniem działki pod budowę boiska i dofinansowanie sportowców z klubu „Błyskawica” uprawiających piłkę nożną.

Po wyjaśnieniach Wójta radny Traczyk Paweł nadal podtrzymywał swój wniosek o nie podejmowanie na dzisiejszej sesji uchwały dotyczącej sprzedaży tej nieruchomości. Uzasadniał go tym, że mieszkańcy będą za sprzedażą działki wówczas, gdy część środków finansowych z jej zbycia zostanie przeznaczona na budowę remizy w Guminie. po wypowiedzi radnego Wójt nadmienił, że środki ze sprzedaży nieruchomości gminnych są wykorzystywane wyłącznie na inwestycje gminne dla mieszkańców całej gminy, a nie tylko dla tych mieszkańców, gdzie położona jest nieruchomość. Trzeba dodać, że mieszkańcy Gumina w tym roku otrzymają środki finansowe z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej Nowe Gumino-Kucice, gdzie planuje się położenie dywanika asfaltowego. Jest to droga inwestycja, ale bardzo ważna dla mieszkańców Gumina i gminy.

Radni po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta i radnych ze Starego i Nowego Gumina jak również biorąc pod uwagę protesty mieszkańców tych dwóch sołectw, jednogłośnie zajęli stanowisko nie podejmowania uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Stare Gumino na dzisiejszej sesji, gdyż sprawa powyższa nie jest palącym problemem i może być załatwiona w późniejszym terminie.

Ad pkt 12 W tym punkcie dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kadłubowie, Wójt wyjaśnił, że de facto szkoła nie funkcjonuje. dzieci uczęszczają od 01 września 2002 roku do Szkoły Podstawowej w Dzierzążni. Kuratorium Oświaty wydało pozytywną opinię na jej likwidację.

Radni do powyższego projektu Uchwały Nr 33/IV/2003 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kadłubowie nie wnieśli żadnych uwag. Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 33/IV/2003 i poddał go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała Nr 33/IV/2003 Rady Gminy w Dzierzążni została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu

Ad pkt 13 W tym punkcie porządku obrad, Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała Radę, że do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła skarga od Pana Włodzimierza Czyżewskiego dotycząca wyjaśnienia prawidłowości wypłacenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy Wójtowi Gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa zgodnie z właściwością (art. 15 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym) przekazała do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej jako organowi kontrolnemu i nadzorczemu Rady Gminy. Skarga powyższa została przekazana Komisji Rewizyjnej celem przeprowadzenia kontroli podniesionych w niej zarzutów i złożenia wyjaśnień w formie pisemnej z przeprowadzonego postępowania Radzie Gminy.

W sprawie ekwiwalentu Wójta jako pierwszy zabrał głos radny Pawlak Wiesław, który nawiązał do zamieszczonego w „Tygodniku Ciechanowskim” artykułu Pana Czyżewskiego dotyczącego tej sprawy. Podkreślił, że społeczeństwo z takiego obrotu sprawy było bardzo niezadowolone, gdyż Wójt otrzymuje wysokie wynagrodzenie, za udział w sesjach powiatu pobierał diety, więc urlop wypoczynkowy powinien być odpowiednio wykorzystywany.

Na powyższe Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że Wójt ma czas pracy nienormowany, uczestnicząc w posiedzeniach Sesji Powiatu najpierw rozpoczynał pracę w Urzędzie Gminy i wracał do niego po odbytej sesji. Wprowadzone zmiany w ustawie o pracownikach samorządowych stanowią, że pracownikowi z wyboru należy po zakończeniu kadencji wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Nadmieniła również, że uczestnictwo Wójta w sesjach powiatu odbywało się z korzyścią dla gminy, gdyż Wójt mógł wywalczyć dla gminy środki finansowe na inwestycje, czego dowodem są inwestycje drogowe.

Drugim pytaniem jakie zadał radny Pawlak Wiesław, było wyjaśnienie udzielania bezpłatnych posiłków jednej z rodzin w Gumowie, której dochody przewyższają kryterium przyznania pomocy z opieki społecznej.

Na powyższe pytanie udzieliła odpowiedzi pani Regina Sobczeńska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni. Wyjaśniła, że pomoc przyznaje się na podstawie przeprowadzonego wywiadu w danej rodzinie, złożonych zaświadczeniach o dochodach i oświadczeniach osób badanych o ich obecnej sytuacji materialnej. Są rzeczy, których nie można udowodnić do końca. Sporządzony wywiad w terenie jest rzetelny i stanowi podstawę udzielenia takiej pomocy.

Na pytanie w sprawie sporządzonej dokumentacji na budowę chodnika przez wieś Dzierzążnia, Wójt wyjaśnił, że dokumentacja jest do wglądu i wszelkie poprawki będą uwzględniane w dokumentacji ( dotyczące wyjazdów z posesji, które będą wzmocnione kostką brukową).

Innych pytań i uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady IV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-17 08:40:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-17 09:29:46
 • Liczba odsłon: 1179
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269781]

przewiń do góry