Dzierzążnia   dnia 14 maja 2018r.

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dzierzążnia

Dzierzążnia 28

09-164 Dzierzążnia

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z realizacją projektu finansowaną z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” pn.: „Urządzenie siłowni i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzążnia”

 

Zapraszamy do składania ofert   na urządzenie siłowni i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzążnia, nr działki 232

 

I.   Nazwa zadania: „   „Urządzenie siłowni i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej   w miejscowości Dzierzążnia”

II. Rodzaj zamówienia: robota budowlana

III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: urządzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzążnia na działce nr 232

CPV:

37.53.52.00-9   wyposażenie placów zabaw

37.41.00.00-5 sprzęt sportowy do uprawniania sportów na wolnym powietrzu

45.11.27.23-9 roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45.1.7.20-8 roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty, która będzie obejmowała przygotowanie ternu pod montaż urządzeń, dostawę i montaż urządzeń placu zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznej, wykonanie i montaż instrukcji obsługi urządzeń.  

 

Zakres prac do urządzenia siłowni i placu zabaw:

 1. Usunięcie warstwy humusu
 2. Wykonanie podbudowy z piasku – pole piaskowe placu zabaw gr. 20cm
 3. Wykonanie podbudowy z żwiru – pole żwirowe pod urządzenia siłowni gr. 10cm
 4. Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym
 5. Obrzeża betonowe o wym. 20x6cm z wypełnieniem spoin piaskiem wokół całego placu   i pod ławkami
 6. Dostarczenie piaskownicy wraz z montażem o wymiarach 3,1x3,1
 7. Dostarczenie huśtawki wagowej wraz z montażem
 8. Dostarczenie bujaka na sprężynie wraz z montażem
 9. Dostarczenie 2 ławek z oparciem na podstawie metalowej wraz z montażem
 10. Dostarczenie 1 kosza drewnianego na śmieci wraz z montażem
 11. Dostarczenie regulaminu placu zabaw wraz z montażem
 12. Dostarczenie regulaminu siłowni zewnętrznej     wraz z montażem
 13. Dostarczenie roweru na ręce i nogi pojedynczego wraz   z montażem
 14. Dostarczenie jeźdźca pojedynczego    wraz z montażem
 15. Dostarczenie narciarza pojedynczego wraz z montaże.

 

Szczegółowy zakres prac zawiera kosztorys ofertowy zał. nr 2 oraz projekt zagospodarowania terenu – zał. nr 6

 

Zamieszczone w załączonej dokumentacji nazwy własne urządzeń i materiałów określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne urządzenia, o nie gorszych parametrach. Wszystkie urządzenia zamontowane na placu zabaw i siłowni zewnętrznej muszą być wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa  PN-EN 1176:2009 – place zabaw lub PN-EN 16630:2015 – wyposażenie siłowni plenerowych na stałe oraz posiadać certyfikat zgodności z powyższą normą, co pozwoli na ich użytkowanie przez dzieci   i młodzież.      Urządzenia powinny być zamontowane na bezpiecznej nawierzchni zgodnej  z normą bezpieczeństwa, wykonanej z piasku. Elementy narażone na silne zużycie tj. stopki i siedziska powinny być wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i zadrapania. Odległości pomiędzy elementami ruchomymi urządzeń a stałymi powinny być większe niż 23cm, w celu zabezpieczenia przed niebezpiecznym zakleszczeniem części ciała   bezpieczeństwo ćwiczących – w szczególności dzieci). Urządzenia siłowni powinny być wyposażone w ograniczniki, które uniemożliwiają nadmierne wychylenie elementów wahających się   powyżej 50 stopni, zabezpieczając niebezpiecznym uderzeniom.

Urządzenia placu zabaw i siłowi powinny posiadać czytelną instrukcję   obsługi urządzenia i dane producenta poprzez umieszczenie   nim trwałej tabliczki znamionowej (wyklucza się stosowania naklejek).

Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem, a także zdobył niezbędne informacje, które mogą być konieczne   do przygotowani i wyceny oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający potwierdzi wykonanie zamówieni poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zmówienia. Zamawiający wymaga określenia terminu usuwania   usterek   w okresie gwarancyjnym nie dłuższym niż 7 dni od dat zgłoszenia. Termin płatności faktury do  14 dni.  

 

IV. Miejsce i termin realizacji zamówienia:

  1.    Miejsce wykonywania zamówienia: Dzierzążnia przy świetlicy wiejskiej nr działki 232

2           Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia:   do   31 sierpnia 2018r .  

 

V Warunki udziału w postępowaniu ofertowym:

1. O udzielenie   zamówienia mogą ubiegać   się Wykonawcy, którzy:

1.       posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia

2.       posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia

3.       wykonali   1 place zabaw/ siłownie zewnętrzne, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty   i miejsca wykonania.

 

VI.                 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw wykluczenia

  1 Z postępowania wykluczeni są wykonawcy osobowo lub kapitałowo powiązani  z Zamawiającym. Wykonawca   nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo    z Zamawiającym, ani osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, ani też z osobami wykonującymi czynności związane    z przygotowaniem i przeprowadzeniem   procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające   w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
 2. posiadaniu co najmniej 10%   udziałów lub akcji
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego lub pełnomocnika
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa   drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.  

 

VII.           Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:

1.       Formularz ofertowy wg   zał. nr 1

2.       Zaakceptowany projekt umowy wg. zał. nr 5

3.       Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (np. KRS, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4.       Wykaz wykonanych robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wykonali 1 roboty polegające  na budowie placów zabaw/siłowni zewnętrznych, ( zgodnie z zał. Nr 4 ) wraz   z załączeniem dowodów dotyczących   wykonanych robót i czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej   i prawidłowo ukończone.

5.       Oświadczenie o spełnieniu warunków   udziału w postępowaniu    ( zgodnie z   zał. Nr   3)

6.       Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym (zgodnie z zał. Nr 7)

 

VIII.        Kryteria i sposób oceny ofert:

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

KRYTERIUM

WAGA

1.

Cena oferty

60%

3.

Okres gwarancji

40%

 1. Sposób dokonania oceny ofert:

 

Kryterium 1 „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium „cena” można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

 

Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie obliczone według wzoru:

           Cmin

Pc = ------------ × 60 pkt

             Cb

 

Pc - liczba punktów otrzymanych w kryterium „cena”,

Cmin - najniższa cena brutto spośród badanych ofert,

Cb - cena brutto badanej oferty.

 

Kryterium nr 2 „gwarancja” będzie oceniane na podstawie zadeklarowanej    w formularzu oferty okresie gwarancji (w miesiącach) - z zastrzeżeniem, że maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 36 miesięcy. Okres gwarancji będzie równy okresowi rękojmi za wady przedmiotu umowy.   Przy ocenie ofert będzie brany pod uwagę okres udzielonej gwarancji (w miesiącach),   ponad minimum wymagane w zamówieniu tj. ponad   12 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca otrzyma punkty za w/w kryterium oceny ofert jeśli zaproponuje okres gwarancji wyższy niż  12 miesięcy. W przypadku zaoferowania minimalnego, wymaganego okresu gwarancji   (12 miesięcy) Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert gwarancja. Maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji to 36 miesięcy. Oznacza to, że Wykonawca, który zaproponuje ponad     36 miesięcy gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium oceny ofert, tak samo jak Wykonawca, który zaproponuje   36 miesięcy gwarancji, natomiast w umowę zostanie wpisany zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji. Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje  w formularzu oferty okresu gwarancji   w miesiącach, wówczas Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy, a Wykonawca otrzyma 0 pkt w kryterium „gwarancja”.  W przypadku zadeklarowania w formularzu oferty okresu gwarancji mniejszego niż 12 miesięcy, zamawiający odrzuci ofertę ponieważ jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego. W przypadku zadeklarowania okresu gwarancji   wynoszący 24 miesiące Wykonawca otrzyma 20 pkt.

 

Liczba punktów w kryterium „gwarancja” zostanie obliczone według wzoru:

 

         Gb – G min

Pg = -------------------- × 20 pkt

         G max – G min

 

Pg - liczba punktów otrzymanych w kryterium „gwarancja”,

Gb – liczba miesięcy gwarancji badanej oferty, z zastrzeżeniem opisanym powyżej,

G min - minimalny okres gwarancji podlegający punktacji   (12 miesięcy).

G max - maksymalny okres gwarancji podlegający punktacji   (36 miesięcy).

 

Sposób obliczania punktów przyznanych ofercie badanej łącznie   w kryterium: cena, okres gwarancji.

 

(Pc x 60%) + ( Gb x 40%)    = Pob

 

Pc – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „cena”

GB – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium „ okres gwarancji”

Pob - łączna ilość punktów oferty badanej

 

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Zamawiający poprawia w ofercie:

1)       oczywiste omyłki pisarskie,

2)       oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 1. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym   zapytaniu ofertowym   i została oceniona jako najkorzystniejsza spośród ofert nieodrzuconych.

 

IX.              Miejsce, termin i sposób składania ofert:

 

Miejsce składania ofert jest sekretariat Urzędu Gminy   w Dzierzążni

Dzierzążnia 28, 09- 164 Dzierzążnia

Termin składania ofert :   do   28 maja 2018r., godz. 16.00

Sposób składania/ przygotowania ofert:

 

 1. Oferta powinna być sporządzona w formie papierowej i dostarczona: pocztą, osobiście lub za pośrednictwem kuriera na w/w adres

UWAGA : w przypadku wysyłania oferty za pośrednictwem poczty (tradycyjnej, kurierskiej) liczy się data dostarczenia przesyłki do siedziby Zamawiającego

 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedna ofertę,
 2. Oferta musi zawierać dane identyfikujące   Wykonawcę:   pełną nazwę Wykonawcy, datę sporządzenia dokumentu, cenę ofertową brutto w tym cena netto plus stawka podatku VAT, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności, termin ważności oferty
 3. Oferta musi zawierać opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym (zał. nr 2) i projekcie zagospodarowania terenu (zał. nr. 6)
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Wykonawca składa zapytanie ofertowe w zamkniętej kopercie opatrzone napisem:

 

Nazwa i adres wykonawcy:                                           

                                                                 

                                                           

 

                                                                    ZAMAWIAJĄCY:

                                                                    Gmina Dzierzążnia

                                                                       Dzierzążnia 28

                                                                     pocz. 09-164 Dzierzążnia

 

Zapytanie ofertowe na:

 

URZĄDZENIE SIŁOWNI I PLACU ZABAW PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DZIERZĄŻNIA

 

Nie otwierać przed upływem terminu

 

 

X.                 Przesłanki odrzucenia ofert:

1.       jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

2.       została złożona przez podmiot:

a.        niespełniający warunków udziału w postępowaniu

b.       powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

c.        złożona została po terminie.

XII. Zmiana postanowień   umowy

1.u mowa zawarta z wybranym wykonawcą może, być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia,

3. zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne

4. zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nie objętych dotychczas tym zadaniem,                              a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:

a. tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego lub

b. danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.

 

XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczeni   należytego wykonania umowy

 1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XIV. Rozstrzygnięcie/ wybór oferty

 1. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego (wybór Wykonawcy) nastąpi po rozpatrzeniu złożonych ofert w terminie do 5 dni od daty upływu terminu składania ofert
 2. Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie BIP Gminy Dzierzążnia, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni   i przesłana do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert. Przyczyną zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert może być: przekroczenie zaplanowanego przez zamawiającego kosztu wykonania przedmiotu zamówienia, i nie podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie w/w zadania.

 

XV. Postanowienia końcowe

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
 3. Oferty niespełniające wymogów, zawartych   w zapytaniu ofertowym, nie będą rozpatrywane
 4. Zamawiając nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych bądź wariantowych.
 5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00 jest   Maria Kruszewska   tel. 23/6611904 wew. 46

 

XVI.   Załączniki do zapytania ofertowego

 1. Formularz ofertowy zał. nr 1 - formularz_ofertowy_zal_nr1.doc
 2. Kosztorys ofertowy zał. nr 2 -   zal._nr_2_kosztorys_ofertowy.pdf
 3. Oświadczenie o spełnieniu   warunków udziału w postępowaniu ofertowym wykonawcy     zał. nr 3 - zal._nr._3_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_.doc
 4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych wykonawcy zał. nr 7 -  zal._nr_7_oswiadczenie_o_braku_powiazan_.doc
 5. Wykaz robót budowlanych- zał. nr 4 -  zal.nr_.4_wykaz_robot.docx
 6. Projekt umowy – zał. nr 5 -  zal.nr_.5_-_projekt_umowy.docx
 7. Projekt zagospodarowania terenu - zał. nr 6 -   zal._nr_6_projekt_zagospodarowania_ternu.pdf
 8. folder urządzeń - folder_urzadzen.pdf
 9. informacja o urządzeniach siłowni i placu zabaw - informacja_o_urzadzeniach_silowni_i_placu_zabaw.zip

        ZMIANA NR TELEFONU !!!!!! informacja_o_zmianie_numeru_telefonu....doc                                                                  

                                                                                                                               Wójt Gminy


                                                                                                                        mgr inż. Witold Pająk

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-14 13:11:45
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-16 10:01:00
 • Liczba odsłon: 1346
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278406]

przewiń do góry