Zarządzenie Nr 17/2003

Wójta Gminy w Dzierzążni

z dnia 12 grudnia 2003 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź.zm/ oraz art. 119 i 121 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z póź. zm. / Wójt Gminy w Dzierzążni zarządza co następuje :

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia Komunalnego i objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia przedstawić .

 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania .
 2. Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni - celem wszczęcia procedury uruchomienia budżetu gminy .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 16/2003

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 9 grudnia 2003 roku

w sprawie upoważnienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż ; podawanie napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 21 ust. 2 i ust. 3 pkt. 1 - 6 Ustawy Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz. 1178 z 1999 r. z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 8 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z 2002 r. z późn. zm.) zarządza co następuje:

§ 1

Upoważniam Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie osobowym jak niżej;

1) Regina Sobczeńska - przewodniczący

2) Aldona Kowalska - zastępca przewodniczącego

3) Grażyna Zarzycka - sekretarz

4) Danuta Zimna - członek

5) Marian Kędzierski - członek

6) Ewa Sieklucka - członek

7) Franciszek Goszczyński - członek

do przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż ; podawanie napojów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonuje swoje czynności zgodnie z Ustawą Prawo działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r. (Dz. U. Nr 101 poz. 1178 z późn. zm.) oraz Ustawą O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z 2002 r. z poźn. zm.)

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Dzierzążnia

mgr inż. Mirosław Opolski

Zarządzenie Nr 15/2003

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 16 października 2003 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 1. Dz. Nr 46 o pow. 0.9600 ha zabudowana, położona we wsi Kadłubowo,

 2. Dz. Nr 50 o pow. 0.6500 ha niezabudowana położona we wsi Kadłubowo,

 3. Dz. Nr 169/15 o pow. 0.7492 ha zabudowana położona we wsi Nowe Kucice,

oraz II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż poniżej wymienionych nieruchomości

 1. Dz. Nr 56 o pow. 0.1700 ha zabudowana położona we wsi Sadkowo,

 2. Dz. Nr 75/1 o pow. 0.0760 ha zabudowana położona we wsi Nowe Sarnowo

 3. Dz. Nr 150/3 o pow. 0.8418 ha zabudowana położona we wsi Stare Gumino

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i ust. 2 w związku z § 1 ust. 2 pkt 1, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia zasad na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9 poz. 30 z późn. zm.) zarządzam co następuje :

§ 1

Powołuję Komisję Przetargową na zbycie powyższych nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w składzie:

 1. Matusiak Grzegorz - przewodniczący
 2. Piórkowski Ryszard - z-ca przewodniczącego
 3. Kowalska Aldona - sekretarz
 4. Jankowska Wiesława - członek
 5. Marszał Krystyna - członek

Komisja Przetargowa wykonuje swoje czynności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. (Dz. U. Nr 9 poz. 30 z późn. zm.) w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy, oraz regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Dzierzążnia

mgr inż. Mirosław Opolski

Zarządzenie Nr 14/2003

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 03 września 2003 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Kucice-Chrościn na odcinku 1000 mb

Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tj.Dz.U.Nr 72, poz.644 z 2002 roku z póź.zm.) Wójt Gminy Dzierzążnia zarządza, co następuje :

§ 1

Celem przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję przetargową w składzie:

 1. Barbara Wicińska –Misiowiec   – Przewodnicząca Komisji

 2. Grażyna Zarzycka                    - Sekretarz Komisji

 3. Anna Koper                              - Członek

 4. Ewa Borzęcka                          - Członek

 5. Krystyna Marszał                    - Członek

§ 2

Do zadań komisji przetargowej w szczególności należy:

  • sprawdzenie kompletności dokumentacji niezbędnej dla ogłoszenia przetargu,

  • sprawdzenie zgodności opracowania ofert ze wskazaniem ofert z podanymi wymogami i wzorami,

  • dokonanie analizy i oceny ofert ze wskazaniem oferty najkorzystniejszej lub stwierdzenie, że przetarg nie dał rezultatu,

  • udokumentowanie przebiegu przetargu z umotywowaniem podjętych decyzji

§ 3

Komisja podejmuje decyzje o wyborze wykonawcy jako najkorzystniejszego. Wszystkie posiedzenia komisji są protokołowane i potwierdzone własnoręcznymi podpisami.

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie powyższych zadań czynię Przewodniczącego Komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 13/2003

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 2 września 2003 roku

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości :

 1. Dz. Nr. 56 o pow. 0.1700 ha zabudowana położona we wsi Sadkowo,

 2. Dz. Nr. 75/1 o pow. 0.0760 ha zabudowana położona we wsi Nowe Sarnowo,

 3. Dz. Nr. 150/3 o pow. 0.8418 ha zabudowana położona we wsi Stare Gumino,

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / tj. z 2000 r Dz.U.Nr. 46 poz. 543 z póżń zm/ oraz art. 2 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia zasad na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr. 9 poz. 30 z 1998 r. z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się II przetarg ustny nieograniczony zgodnie z art. 2 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz.U.Nr. 9 poz.30 z 1998 r. z póżń. zm. / oraz obniża się cenę wywoławczą poniżej przedstawionych nieruchomości;

lp.

Nr. działki

nr. KW

Pow.

położenie

Przezn. w planie zagospodarowania

Przestrz. gminy

Opis

nieruchom

Cena

Uwagi

 

1.

 

56

22981

 

 

 

0.1700

Sadkowo

Teren zieleni parkowej/zespół podworski, świetlica, sala

zebrań/

zabudowana

10 000.00

 

 

2.

75/1

22610

 

 

0.0760

Nowe

Sarnowo

teren usług – 2 UI/UK

oraz usług handlu

- 3 UH

zabudowana

9 700.00

 

 

3.

150/3

30854

 

 

0.8418

Stare Gumino

teren usług oświaty

- 4 UO

zabudowana

52 000.00

 

§ 2

Dokładny termin II przetargu ustnego nieograniczonego zostanie ogłoszony poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

Zarządzenie Nr 12/2003

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia  2 września 2003 roku

w sprawie zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 8 czerwca 2003 roku

Na podstawie § 3 ust 1 i 2 oraz § 7 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego (Dz.U.Nr 102, poz. 951 z 2003 roku) zarządzam, co następuje:

§ 1

Do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyżej wymienionego referendum powołuję komisję w składzie:

  1. Bielewicz Alina - Przewodnicząca komisji

  2. Borzęcka Ewa - Członek

  3. Markowska Bożenna - Członek

§ 2

Po dokonaniu oceny dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia jako dokumentacji niearchiwalnej z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 8 czerwca 2003 roku, przystąpić do komisyjnego jej zniszczenia poprzez pocięcie i spalenie w piecu CO.

§ 3

Zniszczenie dokumentacji wyznaczam na dzień otrzymania wyrażenia zgody Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Mławie.

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie powyższego zadania czynię Sekretarza Gminy –Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                  Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

Zarządzenie Nr 11/2003

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 25 sierpnia 2003 roku

w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Nr 150/2 o pow. 0.0583 ha położonej we wsi Stare Gumino.

Na podstawie art. 30 nr 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 2 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 stycznia 1998 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9 poz. 30 z 1998 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Odwołuję przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Nr 150/2 o pow. 0.0583 ha zabudowanej położonej we wsi Stare Gumino wyznaczony na dzień 27 sierpnia 2003 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Dzierzążni w związku z wniesionym w dniu 25 sierpnia 2003 r. do Sądu Rejonowego w Płońsku przez Gminną Spółdzielnię „SCh” w Dzierzążni pozwu o wykup gruntu objętego w/w przetargiem;

§ 2

Zwrócić oferentom wpłacone wadium do dnia 28 sierpnia 2003 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 10/2003

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 18 sierpnia 2003 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej na zbycie nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego

 

 1. Dz. Nr. 56 o pow. 0.1700 ha zabudowana położona we wsi Sadkowo,

 2. Dz. Nr. 75/1 o pow. 0.0760 ha zabudowana położona we wsi Nowe Sarnowo,

 3. Dz. Nr. 150/3 o pow. 0.8418 ha zabudowana położona we wsi Stare Gumino,

 4. Dz. Nr. 150/2 o pow. 0.0583 ha zabudowana położona we wsi Stare Gumino, obciążona prawami wobec Gminnej Spółdzielni „SCH” w Dzierzążni, zabudowana budynkiem sklepu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 i ust. 2 w związku z § 1 ust. 2 pkt 1, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia zasad na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr. 9 poz. 30 z późn. zm.) uchwala co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Przetargową na zbycie powyższych nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w składzie:

 1. Matusiak Grzegorz - przewodniczący
 2. Piórkowski Ryszard - z-ca przewodniczącego
 3. Kowalska Aldona - sekretarz
 4. Jankowska Wiesława - członek
 5. Marszał Krystyna - członek

Komisja Przetargowa wykonuje swoje czynności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. (Dz. U. Nr. 9 poz. 30 z późn. zm.) w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy, oraz regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia  powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 9/2003

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 12 sierpnia 2003 roku

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dzierzążni

Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Dzierzążni stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

Zarządzenie Nr 8/2003

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 11 sierpnia 2003 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy na usługi transportowe ze żwirem i przebudowę drogi gminnej Nowe Gumino-Sarnowo Góry

  Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tj.Dz.U.Nr 72, poz.644 z 2002 roku z póź.zm.) Wójt Gminy Dzierzążnia zarządza, co następuje:

§ 1

Celem przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję przetargową w składzie:

 1. Barbara Wicińska –Misiowiec – Przewodnicząca Komisji

 2. Anna Koper - Sekretarz Komisji

 3. Ewa Borzęcka - Członek

 4. Krystyna Marszał - Członek

§ 2

Do zadań komisji przetargowej w szczególności należy:

  • sprawdzenie kompletności dokumentacji niezbędnej dla ogłoszenia przetargu,

  • sprawdzenie zgodności opracowania ofert ze wskazaniem ofert z podanymi wymogami i wzorami,

  • dokonanie analizy i oceny ofert ze wskazaniem oferty najkorzystniejszej lub stwierdzenie, że przetarg nie dał rezultatu,

  • udokumentowanie przebiegu przetargu z umotywowaniem podjętych decyzji.

§ 3

Komisja podejmuje decyzje o wyborze wykonawcy jako najkorzystniejszego. Wszystkie posiedzenia komisji są protokołowane i potwierdzone własnoręcznymi podpisami.

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie powyższych zadań czynię Przewodniczącego Komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 7/2003

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 04 sierpnia 2003 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) i art. 135 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.Nr 15, poz.148 z 2003 roku z póź.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy na sesji w dniu 29 sierpnia 2003 roku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Ciechanowie w terminie do dnia 31 sierpnia 2003 roku informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

 

  Zarządzenie Nr 6/2003

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 11 lipca 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia opracowanej Instrukcji dotyczącej organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Dzierzążni

Na podstawie art. 6 i art. 33 ust 1 oraz art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj.Dz.U. Nr 171 poz.1396 z 2002 roku z póź.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć opracowana i zatwierdzoną przez Naczelnego Dyrektora Archiwum Państwowego w Warszawie Instrukcję określającą zasady i tryb postępowania z dokumentacją archiwalną.

Instrukcja stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Odpowiedzialnym za stosowanie niniejszej instrukcji i wykonywanie poszczególnych zadań w niej zawartych czynię pracownika zajmującego się archiwum zakładowym – Panią Alinę Bielewicz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 5/2003

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 16 czerwca 2003 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dzierzążni

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.), art. 26 ust 1 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.Nr 121, poz.591 z póź.zm.) oraz art. 29 ust 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U.Nr 110, poz.721 z 1997 roku z póź.zm.) zarządzam , co następuje:

§ 1

Przeprowadzić inwentaryzację zdawczo-odbiorczą w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dzierzążni według stanu na dzień 30 czerwca 2003 roku.

§ 2

Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołać zespół w składzie:

 1. Wicińska Misiowiec Barbara – Przewodnicząca Komisji

 2. Markowska Bożenna – Członek

 3. Zimna Danuta - Członek

§ 3

W celu ustalenia stanów rzeczywistych składników majątku pełnowartościowego i niepełnowartościowego w Gminnej Bibliotece Publicznej zobowiązuje się Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni – Panią Martę Borowską.

§ 4

Do zadań zespołu należy:

 • sprawdzenie sporządzonego spisu księgozbioru bibliotecznego co do zgodności z księgami inwentaryzacyjnymi,
 • sporządzenie wykazu mienia biblioteki ( środki trwałe i nietrwałe),  wycena księgozbioru,
 • protokólarnie dokonać kasacji czyli ubytków w księgozbiorze zgodnie z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej.

§ 5

Odpowiedzialnym za ostateczne rozliczenie inwentaryzacji (stanu faktycznego z zapisem w księgach inwentaryzacyjnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni jest Pani Marta Borowska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej. Wyniki rozliczenia należy przedłożyć Wójtowi Gminy w terminie do dnia 30 czerwca 2003 roku.

§ 6

Za prawidłowy, sprawny i terminowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Dzierzążnia

mgr inż. Mirosław Opolski

Zarządzenie Nr 4/2003

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 21 maja 2003 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy na budowę chodnika w Dzierzążni

Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (Dz.U.Nr 119, poz.773 z 1998 roku z póź.zm.) Wójt Gminy Dzierzążnia zarządza, co następuje:

§ 1

Celem przeprowadzenia przetargu powołuje się komisję przetargową w składzie:

 1. Barbara Wicińska –Misiowiec – Przewodnicząca Komisji

 2. Grażyna Zarzycka - Członek

 3. Ewa Borzęcka - Członek

 4. Anna Koper - Członek

 5. Krystyna Marszał - Członek

 6. Mieczysław Gościcki - Członek – przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie Rejon w Płońsku

§ 2

Do zadań komisji przetargowej w szczególności należy:

 • sprawdzenie kompletności dokumentacji niezbędnej dla ogłoszenia przetargu,
 • sprawdzenie zgodności opracowania ofert ze wskazaniem ofert z podanymi wymogami i wzorami,
 • dokonanie analizy i oceny ofert ze wskazaniem oferty najkorzystniejszej lub stwierdzenie, że przetarg nie dał rezultatu,
 • udokumentowanie przebiegu przetargu z umotywowaniem podjętych decyzji.

§ 3

Komisja podejmuje decyzje o wyborze wykonawcy jako najkorzystniejszego. Wszystkie posiedzenia komisji są protokołowane i potwierdzone własnoręcznymi podpisami.

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie powyższych zadań czynię Przewodniczącego Komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

Zarządzenie Nr 3/2003

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 20 maja 2003 roku

w sprawie powołania komisji do spraw referendum

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 pkt 1 i 2 lit.a ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz.U.Nr 57, poz.507 z 2003 roku) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz.U.Nr 74, poz.671 z 2003 roku) Wójt Gminy Dzierzążnia z a r z ą d z a , co następuje:

§ 1

Dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 7-8 czerwca 2003 roku powołuje się obwodowe komisje do spraw referendum w następujących składach:

 • Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 1 w Dzierzążni:

 1. Paradowski Marek - Partia Polityczna Liga Polskich Rodzin

 2. Olszewski Wacław - Partia Polityczna „Samoobrona” Rzeczypospolitej Polskiej

 3. Paradowski Marcin - Stowarzyszenie Nie dla Unii Europejskiej „NIE dla UE”

 4. Traczyk Kazimierz - Partia Polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej

 5. Stochewicz Romualda - Partia Polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe

 6. Starczewski Ryszard - Klub Poselski - Klub Senatorski „Blok Senat 2001

 7. Pawelska Małgorzata - Stowarzyszenia i Organizacje Społeczne : EUROPEJSKIE CENTRUM MŁODZIEŻY I ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

 8. Lisiński Sławomir - Stowarzyszenie „PRO EUROPA”

 9. Pawlak Elżbieta - Klub Poselski Platforma Obywatelska

 10. Markowska Bożenna - Wójt Gminy Dzierzążnia
 • Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 2 w Kucicach:

 1. Karpiński Rafał - Partia Polityczna Liga Polskich Rodzin

 2. Olszewska Elżbieta - Partia Polityczna „Samoobrona” Rzeczypospolitej Polskiej

 3. Karpińska Regina - Stowarzyszenie Nie dla Unii Europejskiej „NIE dla UE”

 4. Wyciślak Stanisław - Partia Polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej

 5. Śmigielski Zenon - Partia Polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe

 6. Zasońska Edyta - Klub Poselski – Klub Senatorski „Blok Senat 2001

 7. Rudzińska Małgorzata - Stowarzyszenia i Organizacje Społeczne : EUROPEJSKIE CENTRUM MŁODZIEŻY I ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

 8. Augustynowicz Sława - Stowarzyszenie „PRO EUROPA”

 9. Kaliszewski Zenon - Klub Poselski Platforma Obywatelska

 10. Kowalska Aldona - Wójt Gminy Dzierzążnia
 • Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 3 w Sieklukach:

 1. Stankiewicz Waldemar - Partia Polityczna Liga Polskich Rodzin

 2. Krysiak Jan - Partia Polityczna „Samoobrona” Rzeczypospolitej Polskiej

 3. Zielińska Daniela - Stowarzyszenie Nie dla Unii Europejskiej „NIE dla UE”

 4. Sybicka Marianna - Partia Polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej

 5. Walczak Krystyna - Partia Polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe

 6. Piechota Małgorzata - Klub Poselski – Klub Senatorski „Blok Senat 2001

 7. Wilamowska Mariola - Stowarzyszenia i Organizacje Społeczne : EUROPEJSKIE CENTRUM MŁODZIEŻY I ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

 8. Harazińska Agnieszka - Stowarzyszenie „PRO EUROPA”

 9. Jaszczak Grażyna - Klub Poselski Platforma Obywatelska

 10. Wolińska Irena - Wójt Gminy Dzierzążnia
 • Obwodowa Komisja do Spraw Referendum Nr 4 w Kadłubowie:

 1. Karwowski Bogdan - Partia Polityczna Liga Polskich Rodzin

 2. Mystkowski Edward - Partia Polityczna „Samoobrona” Rzeczypospolitej Polskiej

 3. Karwowska Joanna - Stowarzyszenie Nie dla Unii Europejskiej „NIE dla UE”

 4. Zarzycka Grażyna - Partia Polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej

 5. Graczyk Tadeusz - Partia Polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe

 6. Włodarska Katarzyna - Klub Poselski – Klub Senatorski „Blok Senat 2001

 7. Chojnacka Bernadetta - Stowarzyszenia i Organizacje Społeczne : EUROPEJSKIE CENTRUM MŁODZIEŻY I ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

 8. Turkowska Ewa - Stowarzyszenie „PRO EUROPA”

 9. Marszał Krystyna - Wójt Gminy Dzierzążnia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążnia.   

                                                                                        Wójt Gminy Dzierzążnia   

 mgr inż. Mirosław Opolski

 

Zarządzenie Nr 2/2003

Wójta Gminy w Dzierzążni

z dna 17 marca 2003 roku

w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) oraz art. 126 ust 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.Nr 15, poz.148 z 2003 roku) Wójt Gminy w Dzierzążni zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala układ wykonawczy budżetu gminy jak niżej:

Plan wydatków:

1. Działu 801 – Oświata i wychowanie;

  - rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
  - rozdział 80104 – Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach  
     podstawowych
  - rozdział 80110 – Gimnazjum

2. Działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

  - rozdział 85401 – świetlice szkolne  z podziałem na poszczególne szkoły zgodnie z załącznikami od Nr 1-6.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czyni się Skarbnika Gminy – Panią Krystynę Jarosławską.

§ 3

Zarządzenie niniejsze podlega przekazaniu Kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do wykonania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

   

Zarządzenie Nr 1/2003

Wójta Gminy Dzierzążnia

z dnia 14 marca 2003 roku

w sprawie zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów Wójta zarządzonych na dzień 27 października 2002 roku

Na podstawie § 4 ust 1 i § 7 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U.Nr 209, poz.1781 z 2002 roku) zarządzam, co następuje:

§ 1

Do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyżej wymienionych wyborów powołuje komisje w składzie:

  1. Bielewicz Alina - Przewodnicząca komisji

  2. Borzęcka Ewa - Członek

  3. Markowska Bożenna - Członek

§ 2

Po dokonaniu oceny dokumentacji wyborczej przeznaczonej do zniszczenia jako dokumentację niearchiwalną z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz z wyborów Wójta przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 roku, przystąpić do komisyjnego jej zniszczenia poprzez pocięcie i spalenie w piecu CO.

§ 3

Zniszczenie dokumentacji wyznaczam na dzień otrzymania wyrażenia zgody Archiwum Państwowego m.st. Warszawy Oddział w Mławie.

§ 4

Odpowiedzialnym za wykonanie powyższego zadania czynię Sekretarza Gminy – Barbarę Wicińską-Misiowiec.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Mirosław Opolski

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-06-01 15:09:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-01 15:09:28
 • Liczba odsłon: 1072
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269930]

przewiń do góry