Zobacz podgałęzie

Protokół z XV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 30 lipca 2004 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1100, a zakończyły o godzinie 14º°. Na stan 15 radnych, obecnych było 15 według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca otworzyła obrady XV Sesji Rady Gminy, powitała wszystkich obecnych: radnych, Wójta Gminy – Mirosława Opolskiego, Sekretarza Gminy – Barbarę Wicińską-Misiowiec, Kierownika GOPS – Reginę Sobczeńską oraz Sołtysów biorących udział w obradach sesji.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy

z dnia 30 czerwca 2004 roku bez odczytywania. Poinformowała radnych, że zapoznała się z jego treścią, który w całości odzwierciedla przebieg obrad. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Protokół z XIV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania. Zwróciła się do radnych z zapytaniem, czy nie wnoszą uwag do otrzymanego w zawiadomieniach porządku obrad?

Radni nie zgłosili żadnych poprawek do przedstawionego porządku obrad, zatem przeszła do jego realizacji.

Następnie oddała głos Wójtowi Gminy, który przedstawił Informację z realizacji zadań gminy w okresie międzysesyjnym. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 4 W tym punkcie obrad Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy. Zapoznał on radnych z Informacją z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku, które wraz ze szczegółowym sprawozdaniem w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy oraz sprawozdań z oświaty i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik do protokołu.

Po wypowiedzi Wójta, Przewodnicząca Rady odczytała radnym Uchwałę Nr 308/C/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 lipca 2004 roku zawierającą pozytywną opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Dzierzążnia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku wraz ze sprawozdaniami statystycznymi. Dokładne uzasadnienie wydanej opinii zawiera powyższa Uchwała Nr 308/C/2004, która stanowi załącznik do protokołu.

Po przedstawieniu opinii Składu Orzekającego RIO w Warszawie, Przewodnicząca Rady poprosiła radnych o dyskusję nad złożonym sprawozdaniem.

Ze względu na to, że żaden z radnych nie wniósł żadnych uwag i zapytań do sprawozdania, Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu Przewodniczących Komisji Rady.

Jako pierwsza zabrała głos Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury – Pani Zofia Krysiewicz, która nadmieniła, że na wspólnym posiedzeniu komisji tj. z Komisją Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska w dniu 22 lipca 2004 roku do szczegółowo omówionego przez Wójta Gminy i Panią Skarbnik Gminy sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku, członkowie komisji nie wnieśli żadnych uwag i zastrzeżeń i jednogłośnie zaakceptowali przedstawione sprawozdanie jak i projekty przedłożonych uchwał.

Następnie zabrała głos Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani Wiesława Jankowska potwierdzając, że komisja obradowała wspólnie z Komisją Budżetowo-Gospodarczą i również do sprawozdania nie wniosła żadnych uwag przyjmując go jednogłośnie.

Nadmieniła, że realizacja podjętych przez Radę Gminy uchwał przebiega zgodnie z ich założeniami i przepisami. Konieczność wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2004 rok jest szczegółowo omawiana przez Wójta Gminy i poddawana do rozważania i akceptacji poszczególnym komisjom.

Dodała, że współpraca z Wójtem jak i Urzędem Gminy przebiega bez zastrzeżeń.

Pan Ryszard Piórkowski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej podkreślił, że przedstawione sprawozdanie zostało szczegółowo omówione na posiedzeniu komisji i członkowie komisji jednogłośnie go zaakceptowali nie wnosząc żadnych uwag.

Pan Kazimierz Milewski – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska potwierdził, że jego komisja nie wniosła żadnych uwag do przedłożonego przez Wójta sprawozdania i projektów uchwał jednogłośnie je akceptując.

Podkreślił, że realizacja zadań inwestycyjnych przebiega zgodnie z planem inwestycji gminnych zatwierdzonych przez Radę Gminy. Efekty działalności Wójta są widoczne na terenie całej gminy.

Innych głosów w dyskusji nad sprawozdaniem nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt Uchwały Nr 95/XV/2004 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004 roku i poddała go pod głosowanie.

Głosowało 15 radnych obecnych na obradach.

Uchwała Nr 95/XV/2004 została przyjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Przewodnicząca Rady podziękowała Wójtowi za zgodną współpracę życząc dalszych sukcesów.

Wójt zabierając głos podkreślił, że jednomyślność w podejmowaniu tak ważnych decyzji dla gminy świadczy o dobrej współpracy i zaufaniu dla trafnie podjętych zadań inwestycyjnych, a efekty wspólnego działania są już widoczne na terenie całej gminy z korzyścią dla jej mieszkańców.

Ad pkt 5 Przed podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok, Przewodnicząca zwróciła się do Pani Skarbnik Gminy – Krystyny Jarosławskiej o przedstawienie konieczności ich wprowadzenia.

Skarbnik wyjaśniła, że podjęcie uchwały wiąże się z wprowadzeniem do budżetu gminy na 2004 rok kwoty 5 848zł ze środków własnych na realizację planowanej inwestycji drogowej tj. budowy drogi Wierzbica Pańska-Sadkowo. Kwota ta stanowi 15% planowanych nakładów inwestycyjnych na rok 2004 tj. 38 986zł. O pozostałą kwotę w wysokości 33 138zł ubiegamy się na podstawie opracowanego wniosku, który zostanie złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Departament Strategii, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych w Warszawie. Zadanie powyższe ma być realizowane w latach 2004 i 2005 z otrzymanych funduszy strukturalnych.

Do wyjaśnień Pani Skarbnik radni nie wnieśli żadnych uwag i zapytań. Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 96/XV/2004 i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych. Uchwała Nr 96/XV/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 6 Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Dzierzążnia na lata 2004-2013, Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy.

Wójt wyjaśnił, że opracowany plan jest uzupełnieniem zatwierdzonej przez Radę Gminy Strategii Rozwoju Gminy Dzierzążnia. Podkreślił, że jest to dokument niezbędny by można było ubiegać się o dofinansowanie inwestycji gminnych z funduszy strukturalnych. W pierwszej kolejności zawiera on dwie inwestycje drogowe, które będą realizowane z udziałem funduszy strukturalnych to:

 • budowa drogi gminnej Wierzbica Pańska-Sadkowo na lata 2004-2005 na odcinku dł. 3261 mb,

 • budowa drogi gminnej Gumowo-Rakowo na lata 2005-2006

i projekty realizowane z udziałem innych środków uzyskanych z zewnątrz to:

 • przebudowa drogi powiatowej Wróblewo-Przemkowo-Wilamowice w latach 2004-2006,

 • budowa sali gimnastycznej w Nowych Kucicach na lata 2004-2006.

Powyższy plan zawiera również inne projekty infrastrukturalne, których okres realizacji przewidziany jest na lata 2007-2013 i uzależniony jest od posiadania środków własnych.

Tymi zadaniami inwestycyjnymi są:

 • rozbudowa sieci dróg gminnych według przyjętych planów inwestycyjnych roku 2006 ( okres realizacji 2007-2013),

 • inwestycje ekologiczne – budowa sieci kanalizacyjnej ( 2007-2013),

 • rozbudowa sieci gazociągowej ( 2008-2013),

 • modernizacja i budowa obiektów i urządzeń małej retencji ( 2007-2015),

 • uczestnictwo w inwestycjach i zadaniach organizowanych przez Powiat Płoński.

W planie ujęte są podmioty, które będą współdziałały z Gminą w realizacji poszczególnych zadań. Są to zadania realizowane przy współudziale środków strukturalnych przy zabezpieczeniu własnych środków w wysokości 15%, pozostałe środki to środki pozyskane od EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) i budżetu państwa.

Wójt nadmienił, że szczegółowe opisanie inwestycji zawiera właśnie Lokalny Plan Rozwoju Gminy, który wszyscy radni otrzymali do zapoznania się z nim już na posiedzeniach komisji.

Do przedstawionych informacji przez Wójta radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 97/XV/2004 w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Rozwoju Gminy Dzierzążnia na lata 2004-2013 i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 97/XV/2004 została przyjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 7 Podjęcie Uchwały Nr 98/XV/2004 Rady Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Błomino Gumowskie w drodze bezprzetargowej poprzedziła wypowiedź Wójta, który wyjaśnił radnym, że poprzednio podjęta uchwała Nr 82/XII/2004 Rady Gminy nie mogła być wykonana ze względu na niemożność zawarcia na jej podstawie aktu notarialnego, gdyż nie zostały spełnione przez nabywcę wszystkie przesłanki przewidziane w art. 231 § 1 KC.

Z uwagi na to, że Gmina jest zainteresowana uporządkowaniem stanu prawnego z faktycznie istniejącym na gruncie tj. w sytuacji, kiedy nakłady nabywcy nieruchomości przekraczają wartość gruntu, w tej sytuacji zachodzą podstawy art. 231 § 2 KC do żądania wykupienia nieruchomości za odpowiednim wynagrodzeniem. Dlatego zaistniała konieczność dokonania zmiany przepisów w podstawie uchwały, a poprzednią Uchwałę Nr 82/XII/2004 należy uchylić.

Radni do przedstawionych wyjaśnień złożonych przez Wójta nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 98/XV/2004 Rady Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Błominie Gumowskim w drodze bezprzetargowej i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 98/XV/2004 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 8 W tym punkcie poprosił o głos Wójt Gminy. Powrócił do sprawy zakupu działki pod boisko szkolne od Pana Żabowskiego Pawła. W dalszym ciągu uważa, że działkę tą Pan Żabowski wycenił zbyt drogo, nawet po zastosowaniu obniżonych kosztów. Na działce znajduje się słup wysokiego napięcia, który należy przesunąć ponosząc dodatkowe koszty. Należy zastanowić się nad jej zakupem. Jako Wójt i mieszkaniec Dzierzążni jest przeciwny blokowaniu środków finansowych na inwestycje oświatowe, które należy nadal doszacowywać, bo tylko w ten sposób można powiększyć szanse młodzieży uczącej się w zdobywaniu jak najlepszych wyników w nauce i sporcie.

Dobre wyniki można wypracować wówczas, kiedy posiada się odpowiednio urządzone zaplecze szkolne. Nadmienił, że w chwili obecnej prowadzona jest długofalowa inwestycja oświatowa – budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach – i po jej zakończeniu można będzie w ramach posiadanych środków pomyśleć o rozbudowie boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Dzierzążni.

Poinformował również Radę Gminy, że będą realizowane inne zadania jak:

 • budowa dwóch szamb bezodpływowych rozsączających przy budynkach Szkoły i Domu Nauczyciela w Dzierzążni,

 • podpisano 4 akty notarialne na zakup 4 działek pod budowę drogi gminnej Wierzbica Pańska-Sadkowo umieszczonej we wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków funduszy strukturalnych.

Na zakończenie swej wypowiedzi nawiązał do sytuacji, jaka miała miejsce na posiedzeniu wspólnym Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska w dniu 22 lipca 2004 roku wyjaśniając, że materiały na Sesję Rady Gminy są przekazywane w terminie 7 dni zgodnie z § 27 Statutu Gminy Dzierzążnia, jak również szczegółowo są omawiane na posiedzeniach komisji rady.

Innych głosów i zapytań nie zgłoszono.

Przewodnicząca zamknęła obrady XV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-08-05 11:13:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-08-05 11:57:08
 • Liczba odsłon: 843
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1900989]

przewiń do góry