Zobacz podgałęzie

Protokół z XXIII   sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 28 lutego  2017 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 10 .00 a zakończyły o godzinie 12.00.

 Pan Przewodniczący otworzył obrady XXIII sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka ,  Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnik Gminy- Grażynę Zawłocką, Kierownik  GOPS Panią Reginę Sobczeńską, Pana Tomasza Witczaka- Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płońsku   oraz przybyłych na sesję.

            Wpłynął wniosek o poszerzenie porządku obrad o Uchwałę Nr 165/XXIII/2017

Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 lutego  2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Musimy poprawić uchwałę według wytycznych kuratorium oświaty.

            Radni wyrazili zgodę na rozszerzenie obrad jednogłośnie.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał. 

            Pan Przewodniczący odczytał   porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie

 15 głosami.

1.      Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.

3.      Interpelacje i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie Uchwały Nr 161/XXIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie funduszu sołeckiego.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 162/XXIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie Gminy Dzierzążnia w 2017 roku”.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 163/XXIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 164/XXIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

9.      Podjęcie Uchwały  Nr 165/XXIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 lutego  2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

10.  Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

 na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

11.  Wolne wnioski i zapytania.

12.  Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

    Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XXII sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono

i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 15  radnych obecnych na sali.  Protokół z XXII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  15

 głosami.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

Pan Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Panu Tomaszowi Witczakowi- Kierownikowi Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

w Płońsku.

Pan Kierownik poinformował zebranych o harmonogramie wypłat dopłat bezpośrednich dla rolników. Poprosił, aby poinformować rolników, którzy nie otrzymali pierwszej transzy dopłat o konieczności zgłoszenia się do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji

 i Modernizacji Rolnictwa w Płońsku w celu złożenia wyjaśnień, gdyż zostali oni wytypowani do kontroli.

Pan Kierownik poinformował, że w niedługim czasie zostanie uruchomiony program Mała amortyzacja skierowany do właścicieli małych gospodarstw. W dniu jutrzejszym odbędzie się szkolenie w tej sprawie.

            Pan sołtys  z Kucic zapytał, czy będą wydawane decyzje odnośnie wypłaty ONW.

Pan Kierownik Witczak wyjaśnił, że jeśli kontrola u rolnika nie stwierdziła nieprawidłowości to rolnik otrzyma przelew środków na konto bez decyzji. Jeśli rolnicy chcieliby otrzymywać decyzje o wypłatach, to każdego roku muszą zgłaszać to w biurze ARiMR.

            Pan sołtys Śmigielski zapytał, czy dopłaty w porównaniu do ubiegłych lat uległy zmniejszeniu.

            Pan Witczak poinformował, że kwota dopłat zmalała, ale wynika to z umowy, jaką podpisał polski rząd.

            Pan sołtys Olszewski zapytał, kiedy zostanie uruchomiony program Młody Rolnik.

Pan Kierownik ARiMR poinformował, że planowane uruchomienie programu nastąpi

w IV kwartale 2017 roku.

            Pan Kierownik  Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płońsku podziękował za możliwość spotkania się z przedstawicielami Gminy Dzierzążnia.

 

Ad pkt 4

            Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej w okresie  

od  27 stycznia  2017 roku do 28 lutego 2017 roku.

            W okresie od 27 stycznia 2017 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe
w sposób sprawny oraz podejmował działania w wykonywaniu następujących zadań:

- W dniu 8 lutego przeprowadzona została akcja odśnieżania dróg gminnych;

- Dnia  13 lutego  ogłoszono dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych

w Dzierzążni, Nowe Kucice i Wilamowice;

-W dniu 14 lutego został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego

  w Warszawie w związku z realizacją przebudowy drogi gminnej w miejscowości    Wilamowice;

-Dnia 17 lutego  podpisano akt notarialny na sprzedaż nieruchomości w Wilamowicach, której sprzedaż odbyła się w postępowaniu przetargowym w grudniu 2016 roku. Pozostał do sporządzenia jeszcze akt notarialny dla nieruchomości z Dzierzążni. Procedury sporządzania aktów przedłuża konieczność otrzymana zgody na sprzedaż

 z Agencji Nieruchomości Rolnych;

- W dniu 21 lutego został podpisany akt notarialny przekazujący Starostwu Powiatowemu w Płońsku działkę pod drogą powiatową będącą własnością gminy Dzierzążnia;

- Dnia 21 lutego odbyło się okazanie granic przebiegu drogi gminnej we wsi Podmarszczyn przygotowywanej do przebudowy;

- Trwają rozmowy w sprawie uzyskania zgody właściciela nieruchomości do dokonania wcinki w instalację gazową w celu wykonania sieci gazowej w Dzierzążni  na odcinku od skrzyżowania przy stacji Lukoil do Gumowa. Uzyskanie zgody umożliwi wyłonienie wykonawcy i podjęcie prac. Inwestycję realizuje Polska Spółka Gazowa.

- Od dnia 1 marca dwa razy w miesiącu w Urzędzie Gminy w Dzierzążni pełnione będą dyżury przez specjalistów dla osób uzależnionych od alkoholu finansowane ze  środków pochodzących za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów  alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

 

 

Ad pkt 5

            W tym punkcie Pan Wójt omówił  Uchwałę Nr 161/XXIII/2017 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie funduszu sołeckiego. Poprosił radnych o nie wyodręnianie funduszu sołeckiego. Fundusz ten w naszej gminie to kwota około 290 tys. zł.

 Mając w całości takie środki możemy zrobić większą inwestycję. Nasza gmina nie jest bogata i nie chcielibyśmy rozdrabniać środków, które posiadamy.

            Pani radna Piłkowska zapytała, czy jest możliwość, aby wyodrębnić fundusz sołecki

 i każda wieś przeznaczyłaby go na wspólny cel dla gminy, np. na budowę drogi.

            Pan Wójt powiedział, że jeśli jest wyodrębniony fundusz dla danej wsi, to rada sołecka wypełnia wniosek na inwestycję.  Sołtysi nie mogą przekazać środków z funduszu sołeckiego na jeden wspólny cel.

            Pan Przewodniczący RG odczytał kwoty, jakie przysługują w ramach funduszu sołeckiego dla poszczególnych wsi.

            Więcej pytań nie było.

Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 161/XXIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni

 w sprawie funduszu sołeckiego.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali- 14 zagłosowało za przyjęciem uchwały, jedna osoba była przeciwna.

Uchwałę przyjęto większością głosów i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 162/XXIII/2017 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2017 roku”.

 Rada Gminy w głosowaniu przyjmuje program, który jest tworzony w każdej gminie. U nas też napisaliśmy taki program i radni podejmują uchwałę w tej sprawie. Mamy podpisaną umowę z lekarzem weterynarii, który odławia bezdomne zwierzęta, mamy też wyznaczone gospodarstwo, w którym można umieścić zwierzęta gospodarskie zaniedbywane przez właścicieli.

            Pytań do uchwały nie zgłoszono. Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr162/XXIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2017 roku.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7, 8

            W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła 2 uchwały: Uchwałę Nr 163/XXIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz  Uchwałę Nr 164/XXIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Dochody budżetu zwiększono o kwotę 60 788 zł.

 -Drogi publiczne gminne - Wprowadzono środki z Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzoną wiatę przystankową przy drodze powiatowej na kwotę 6 000 zł.;

- Udziały z podatku dochodowego zmniejszono o kwotę 534 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów;

 - Subwencja oświatowa  uległa zwiększeniu o kwotę 37 505 zł.;

- Pomoc społeczna - Dotacje dla GOPS zwiększono o kwotę 5000 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki okresowe) zmniejszono natomiast o kwotę 7200 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne, ośrodki pomocy społecznej oraz dożywianie);

-  Rodzina ( dotacje GOPS) zmniejszono świadczenia wychowawcze 500+ o kwotę

31 000 zł, zwiększono natomiast świadczenia rodzinne o kwotę 51 000 zł, karta dużej rodziny zwiększono o kwotę 17 zł.

Dochody po zmianie i wynoszą 15 062 926 zł.

W wydatkach dokonano następujących zmian:

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 137 000 zł.

W WPF dokonano zmian

Przebudowa drogi gminnej Wilamowice Wroninko – zwiększono o kwotę 128 000 zł

Wydatki inwestycyjne jednoroczne:

1)      Podział działek nr 171 i 172 przy UG na kwotę 7 000 zł;

2)      Zakup i montaż kotła olejowego do budynku UG na kwotę 12 000 zł;

3)      Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w budynku  UG –zwiększenie o kwotę 8 000 zł;

4)      Zakup sprzętu komputerowego – zmniejszone o kwotę 3 000 zł;

5)      Zakup kserokopiarki – likwidacja zadania inwestycyjnego;

6)      Modernizacja budynku ZS w Dzierzążni – kwotę 10 000 zł przeniesiono do wydatków bieżących. Zadanie to będzie wykonywane w ramach remontu.

W wydatkach bieżących dokonano zmian:

1)      Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono środki na naprawę instalacji elektrycznej

 w budynku ZOZ w Dzierzążni o kwotę 3 000 zł;

2)       Administracja publiczna - zabezpieczono kwotę 5414 zł na zwrot dotacji

z działu administracji publicznej za rok 2016;

3)       Urzędy gmin - zwiększono środki na remont sali konferencyjnej oraz zabezpieczono na nagrodę jubileuszową dla pracownika;

4)      Zwiększono środki o kwotę 20 000 zł na remont budynku Zespołu Szkół

 w Dzierzążni zmniejszając wydatki majątkowe o kwotę 10 000 zł;

5)      Wprowadzono zmiany w dotacjach, ostateczny podział przez Urząd Wojewódzki;

6)      Gospodarka komunalna – dokonano zmian między paragrafami, zwiększono odpisy na ZFŚS z uwagi na zwiększenie odpisu w 2017 oraz wprowadzenie nowego paragrafu z tytułu opłaty za nieosiągnięcie poziomu recyklingu na ternie gminy.

Wydatki  po zmianie wynoszą 15 399 218 zł.

 

Pytań do uchwał nie zgłoszono.

       Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 163/XXIII/2017 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali- 14 zagłosowało za przyjęciem uchwały, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Uchwałę przyjęto większością głosów i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie Pan Wróblewski odczytał  Uchwałę Nr 164/XXIII/2017 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali- 14 zagłosowało za przyjęciem uchwały, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

 

Ad pkt 9

            Pan dyrektor Zespołu Szkół w Dzierzążni poinformował, że zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty należy nanieść zmiany w podjętym na ostatniej sesji projekcie uchwały

 Nr 154/XXII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  Przy zmianie Zespołu Szkół na Szkołę Podstawową imię nowo powstałej szkoły wskazuje organ prowadzący. Zadecydowano, że Szkoła Podstawowa będzie nosiła imię Jana Pawła II – imię to dotychczas nosił Zespół Szkół w Dzierzążni.

Musimy podjąć Uchwałę   Nr 165/XXIII/2017 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 lutego  2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

            Pan Przewodniczący RG odczytał  Uchwałę   Nr 165/XXIII/2017 Rady Gminy

 w Dzierzążni z dnia 28 lutego  2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwałę przyjęto jednogłośni 15 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

            W tym punkcie Pan Przewodniczący RG odczytał sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Pytań nie zgłoszono.

 

Ad pkt 11

            W wolnych wnioskach i zapytaniach pani radna Piłkowska występując jako mieszkaniec gminy zapytała, jakie były przesłanki podniesienia stawki  podatku od nieruchomości dla mieszkańców. Radna Piłkowska nie uczestniczyła w posiedzeniu komisji, na  których dyskutowano o nowych stawkach na ten rok. Pytała radnych przed sesją, czy zmieniono stawki podatkowe a radni poinformowali ją, że nie. Została wprowadzona w błąd. Podniesienie tych stawek uderza to w najbiedniejszych mieszkańców gminy.

            Wójt wyjaśnił, że poddał taką propozycję radnym, radni te stawki zaakceptowali.

W porównaniu z ościennymi gminami podatki w gminie Dzierzążnia są niskie, nie były zmieniane od kilku lat. Żeby robić inwestycje konieczne jest podnoszenie podatków.

W tym roku uchwały zmienić nie można.

            Pan radny Radosław Pawlak powiedział, że wszyscy radni głosowali za podwyższeniem stawki, chociaż do końca nie byli świadomi, że podwyżka o kilka groszy za jeden metr całościowo będzie tak duża.

 

Ad pkt 12

 Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XXIII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała    

 

 Jolanta Gzylewska

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-17 13:12:30
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-17 13:12:30
  • Liczba odsłon: 927
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174523]

przewiń do góry