Zobacz podgałęzie

Protokół z XVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 03 grudnia 2004 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1000, a zakończyły o godzinie 12º°. Na stan 15 radnych, obecnych było 14 według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca otworzyła obrady XVII Sesji Rady Gminy, powitała radnych przybyłych na obrady, Wójta Gminy – Pana Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy – Panią Krystynę Jarosławską, Sekretarza Gminy – Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec, kierowników jednostek organizacyjnych gminy: Panią Reginę Sobczeńską, Panią Bożenę Nowakowską, Pana Franciszka Goszczyńskiego – jednocześnie radnego Powiatu Płońskiego oraz Sołtysów obecnych na obradach.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy

z dnia 30 września 2004 roku bez odczytywania. Wniosek swój uzasadniła tym, że zapoznała się z jego treścią, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej XVI Sesji Rady Gminy. Poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Protokół z XVI Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, który otrzymali radni wraz z materiałami na sesję, poprosiła o zabranie głosu Pana Mirosława Opolskiego – Wójta Gminy. Przedstawił on realizację inwestycji gminnych za okres międzysesyjny. Dokładny przebieg wykonania tych inwestycji zawiera „Informacja z działalności międzysesyjnej od 01 października 2004 roku do 03 grudnia 2004 roku” stanowiąca załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 4 W tym punkcie Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Panią Jadwigę Kocik – główną księgową Banku Spółdzielczego w Dzierzążni i jednocześnie Vice Prezesa Zarządu tego banku, która przedstawiła informację z działalności finansowej Banku Spółdzielczego w Dzierzążni i jego kondycję finansową w 2004 roku i prognozy na 2005 rok. Dokładne rozmiary działalności bankowej zawarte są w Informacji stanowiącej załącznik do protokołu.

Ad pkt 5 Przewodnicząca w tym punkcie porządku obrad poprosiła o zabranie głosu Panią Skarbnik Gminy - Krystynę Jarosławską. Pani Skarbnik zwróciła się do radnych o zgłaszanie uwag do omówionego dokładnie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok w poszczególnych komisjach rady gminy w dniu 22 listopada 2004 roku. Radni do projektu Uchwały Nr 104/XVII/2004 nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca zatem odczytała projekt uchwały Nr 104/XVII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sesji. Uchwała Nr 104/XVII/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok została przyjęta jednogłośnie.

Ad pkt 6 Szósty punkt porządku obrad dotyczył podjęcia uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego. W tej sprawie jako pierwszy o głos został poproszony Wójt Gminy. Wyjaśnił on, że w komisjach rady był rozważany ten problem. W roku ubiegłym cena ta była uchwalona przez Radę Gminy w wysokości 31,00zł za 1q żyta. Z uwagi na to, że przez kolejne lata kwota ta nie była podwyższona, zaproponował podwyższenie jej o 2 zł, natomiast radni na posiedzeniach komisji wyrazili zgodę na podwyższenie o 1 zł. Wszystkie komisje rady zajęły to samo stanowisko tj. podwyższenie o 1 zł z kwoty 31,00zł na 32,00zł za 1q żyta. Kwota 32,00zł została przegłosowana jednogłośnie przez wszystkich radnych.

Przewodnicząca zatem odczytała projekt uchwały Nr 105/XVII/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego, która została przyjęta jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sesji.

Ad pkt 7 Odnośnie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, Wójt również wyjaśnił, ze na komisjach zostało wypracowane stanowisko w tej kwestii. Wszystkie komisje wyraziły zgodę na podwyższenie lub obniżenie stawek podatku. Ustalenia polegały na tym, że Wójt podał propozycje podwyżek tych stawek w porównaniu do roku ubiegłego i wysokości podatku podanego przez Ministra Finansów na 2005 rok, a komisje rozważały ich wysokość i podawały swoje propozycje, które ustalili w następujących wysokościach:

- Od gruntów:

a) Od gruntów związanych z działalnością gospodarczą – 0,50 zł od 1 m² pow. ( w 2004 roku 0,45 zł)

b) Pod jeziorami – 3,52 zł od 1 ha pow.

c) Od pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,06 zł ( w roku 2004 – 0,005 zł)

- Od budynków i ich części:

a) mieszkalnych – 0,30 zł od 1 m² pow. ( w 2004 roku 0,26zł)

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 12,00zł od 1 m² pow. użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanych materiałem siewnym – 6,00 zł od 1 m² pow. użytkowej

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych od 1 m² powierzchni – 3,61 zł.

e) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m²– 2,50 zł ( w 2004 roku 2,00zł)

- Od budowli – 2%ich wartości

Do ustalonych powyżej propozycji stawek podatku od nieruchomości radni nie wnieśli żadnych uwag i zmian.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 106/XVII/2004 i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 106/XVII/2004 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 8 Przed podjęciem Uchwały Nr 107/XVII/2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok wyjaśnienia złożył Wójt Gminy, który poinformował, że na komisjach wystąpił z propozycją utrzymania tych stawek na poziomie wysokości ustalonych na 2004 rok z wyjątkiem tych stawek, które zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 roku (M.P. Nr 43 poz. 753 z 2004 roku) należy do niego dostosować.

Po tych wyjaśnieniach radni nie mieli żadnych uwag i innych propozycji. Przewodnicząca zatem odczytała projekt uchwały Nr 107/XVII/2004 i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych. Uchwałę Nr 107/XVII/2004 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 rok Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.

Ad pkt 9 Jednogłośnie również przyjęli radni Uchwałę Nr 108/XVII/2004 w sprawie stawek podatku od posiadania psów przyjmując wysokość podatku w kwocie 30,00zł od jednego psa. Zwolniono od podatku psy służące do pilnowania gospodarstw domowych. Stawkę przyjęto taka samą jak w ubiegłym roku, dlatego radni do projektu uchwały przedstawionej przez przewodniczącą nie wnieśli żadnych uwag i zmian.

Ad pkt 10 Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania zleconego, Przewodnicząca nawiązała do przyjętego w tym roku Programu współpracy Gminy Dzierzążnia na 2004 rok z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który polega na zlecaniu tym organizacjom realizacji zadań publicznych odpowiadających zadaniom gminy.

Przyjmując ten program należy również zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 15, poz. 148 z 2003 roku z póź. zm.) przyjąć tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zadania zleconego dla tych podmiotów w drodze uchwały.

Radni do wyjaśnienia Przewodniczącej nie wnieśli żadnych uwag. Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 109/XVII/2004 i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych. Uchwałę Nr 109/XVII/2004 Rada Gminy przyjęła jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 11 W tym punkcie Przewodnicząca Rady przedstawiła Radzie Gminy zgodnie z art. 24 h ust 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z póź. zm.) informację z analizy oświadczeń majątkowych radnych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników Urzędu Gminy zobowiązanych do ich złożenia.

Stwierdziła, że nie zachodzi konieczność podjęcia działań przewidzianych w/w ustawą z uwagi na możliwość skorygowania nieprawidłowości w oświadczeniach składanych w 2005 roku. Jednocześnie wyjaśniła, że każdy zainteresowany może zapoznać się z popełnionymi w 2004 roku błędami, które wskazał Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płońsku. Oświadczenia majątkowe znajdują się u Sekretarza Gminy do wglądu.

Po tych wyjaśnieniach radni przedstawione „Informacje” przez Przewodniczącą Rady Gminy przyjęli jednogłośnie bez uwag. Powyższe „Informacje” stanowią załącznik do protokołu.

Następnie Przewodnicząca udzieliła głosu radnemu Powiatu Płońskiego– Panu Franciszkowi Goszczyńskiemu, jednocześnie Dyrektorowi Zespołu Szkół w Dzierzążni, który w skrócie zobrazował inwestycje prowadzone przez Zarząd Powiatu Płońskiego. Między innymi należą do nich:

  1. Inwestycja drogowa Wilamowice-Przemkowo. Jest to inwestycja współfinansowana przez samorząd gminny na podstawie Porozumienia między Zarządem Powiatu Płońskiego a Gminą Dzierzążnia.
  2. Rozbudowa szpitala w Płońsku – przekazano środki finansowe w wysokości 2300 000zł, w tym 1 mln zł na wyposażenie oddziału położniczego.
  3. Przekazano środki finansowe w wysokości 1 mln zł na zabezpieczenie awaryjnego zasilania.
  4. Wystąpiono o zakup tomografu komputerowego.

Po zapoznaniu Rady Gminy z działalnością Powiatu, poinformował, że Komitet Rodzicielski przy Zespole Szkół w Dzierzążni organizuje bal sylwestrowy, na który serdecznie zaprasza chętnych. Wstęp wynosi 230zł od pary. Wpływy z tego balu przeznaczona zostaną Komitetowi Rodzicielskiemu na potrzeby uczniów. Poprosił o rozpropagowanie tej wiadomości wśród swoich znajomych.

O głos również porosiła Sołtys wsi Gumowo – Pani Kawecka Iwona, która podziękował Radzie Gminy i Wójtowi za wykonanie dywanika asfaltowego w Gumowie tak długo oczekiwanego przez mieszkańców tej wioski.

Na zakończenie obrad zabrał głos Wójt Gminy, podziękował całej Radzie za zgodne stanowisko co do podjęcia uchwał w sprawie podatku i opłat lokalnych, które wpływają na dochody gminy. Poinformował, że w grudniu odbędzie się jeszcze jedna sesja poprzedzona posiedzeniami komisji, a dotycząca głównie omówienia projektu budżetu na 2005 rok.

Innych pytań i wniosków radni nie zgłosili.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokółowała

Barbara Wicińska-Misiowiec

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-12-20 08:22:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-12-20 08:22:49
  • Liczba odsłon: 1073
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2270026]

przewiń do góry