Protokół z nadzwyczajnej XXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni


odbytej w dniu 16 września 2009 roku w sali konferencyjnej


Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani


Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w DzierzążniPorządek obrad


 1. Otwarcie nadzwyczajnej XXVII Sesji Rady Gminy.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały

  Nr 147/XXVI/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni.

 4. Wolne wnioski i zapytania.

 5. Zamknięcie nadzwyczajnej XXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.Obrady rozpoczęły się o godzinie 16.30 a zakończyły o godzinie 19.00.

Pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką, , Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Panią Danielę Nastaszyc- radcę prawnego Urzędu Gminy, Panią Kierownik SG ZOZ w Dzierzążni- Aleksandrę Paszkowską, przedstawicielki mediów oraz sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady, osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecni byli wszyscy wg listy obecności załączonej do protokołu.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pani Przewodnicząca poinformowała radnych, że wpłynął wniosek do Przewodniczącej Rady Gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Pod wnioskiem podpisali się radni: Alina Braulińska- Korycka, Wiesława Jankowska, Renata Sadkowska, Iwona Kawecka, Dariusz Skrzyński, Paweł Traczyk, Janusz Kosudziński. Pani Przewodnicząca odczytała wniosek. W związku z tym

w ustawowym trybie 7 dni Przewodnicząca Rady Gminy zwołała posiedzenie sesji nadzwyczajnej. Następnie Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad sesji i zapytała zgromadzonych, czy mają uwagi lub wnioski odnośnie przedstawionego porządku, ale takich nie było. W związku z tym porządek obrad nie uległ zmianie.Ad pkt 3

W tym punkcie Pani Przewodnicząca poinformowała radnych, że wpłynęło pismo

z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Prawny Oddział w Delegaturze- Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie do Rady Gminy Dzierzążnia. W piśmie tym poproszono

o informacje dotyczące Uchwały Nr 147/XXVI/2009:

 • czy projekt Uchwały przedłożony Radzie Gminy zawierał uzasadnienie w rozumieniu

   & 55 ust. 3 Statutu Gminy Dzierzążnia;

 • czy Rada Społeczna SG ZOZ w Dzierzążni przed podjęciem powyższej uchwały

   przedstawiała Radzie Gminy jakiekolwiek wnioski lub opinie dotyczące likwidacji

  SG ZOZ w Dzierzążni;

  Poproszono też o przesłanie odpisu dowodu świadczącego o wpisaniu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Usługi Anestezjologiczne ,, ANEST- MED” w Baboszewie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej i wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

  Pani Przewodnicząca odczytała odpowiedź na w/w pismo, jaką przesłała do Wydziału Prawnego

  w Ciechanowie. Wyjaśniła tam, że projekt Uchwały Nr 147/XXVI/2009 nie zawierał uzasadnienia. Rada Społeczna nie przedstawiała Radzie Gminy żadnych opinii dotyczących likwidacji SG ZOZ

  w Dzierzążni. Rada Gminy nie posiada również dokumentów świadczących o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jak też do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Usługi Anestezjologiczne ,,ANEST-MED” w Baboszewie.

  Po odczytaniu pisma Pani Przewodnicząca otworzyła dyskusję i udzieliła głosu Pani radnej Braulińskiej- Koryckiej. Pani radna zapytała dlaczego na pismo skierowane do Rady Gminy Dzierzążnia Pani Przewodnicząca bez wiedzy radnych udzieliła odpowiedzi i czemu napisała nieprawdę. Poprosiła Panią mecenas Nastaszyc o wyjaśnienie, czy miała takie prawo. Pani mecenas wyjaśniła, że praktyką jest, że na pisma, na które można odpowiedzieć dysponując materiałami odpowiada Przewodnicząca Rady Gminy jednakże nikt nie ma prawa odpowiadać niezgodnie

  z prawdą i dlatego prosi o sprecyzowanie, jakie przekłamanie było zawarte w odpowiedzi na pismo do Wydziału Prawnego.

  Pani radna Braulińska- Korycka poprosiła o 5 min. przerwy, jednak Pani Przewodnicząca nie przychyliła się do tej prośby i zażądała wyjaśnienia, jakie kłamstwo napisała w piśmie do Wydziału prawnego. Pani radna stwierdziła, że uzasadnienia do uchwał nie są konieczne, a sama uchwała intencyjna podjęta wcześniej i przesłana do Wojewody takim uzasadnieniem była. Pani Harazińska odpowiedziała, że gdyby uchwała ta posiadała uzasadnienie lub takie uzasadnienie nie byłoby wymagalne to Wydział Prawny nie żądałby takiej informacji. Pani mecenas opierając się na przepisach prawnych wyjaśniła, że każda uchwała wymaga uzasadnienia.

  Pani radna Braulińska- Korycka powiedziała, że Rada Społeczna niejednokrotnie zajmowała się sprawą likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni.

  Następnie o głos poprosił Pan Wójt Opolski- Przewodniczący Rady Społecznej przy SG ZOZ

  w Dzierzążni. Zaapelował on o przemyślenie sprawy likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni

  i załagodzenie konfliktu. Przez tyle lat współpracowało się wszystkim bezkonfliktowo, zrobiono tyle dobrego a teraz pod wpływem dwóch osób dochodzi do takiego sporu. Może warto przyznać się do błędu i wycofać się ze złych decyzji. Na sesji w sierpniu podjęto uchwałę o likwidacji nie czytając jej wcześniej. Nikt nie znał jej treści, przewodniczący Rady Społecznej nie miał do niej dostępu. Na posiedzeniach Rady Społecznej nigdy nie było większości w sprawie likwidacji

  SG ZOZ. Pan Wójt zaproponował 5 minut przerwy. Propozycję poddano głosowaniu – siedmioro radnych zagłosowało za, reszta nie głosowało, ogłoszono przerwę                                                                                                                    Po przerwie Pan Wójt zapytał, czy radni nie zmienili zdania w sprawie podjęcia uchwały. Okazało się, że nie.

 • W sierpniu podjęto uchwałę nie znając jej treści, chociaż Pan Wójt prosił o czas na przemyślenie a dziś zwołano sesję nadzwyczajną aby ją zmienić pomimo że znajduje się ona nadal w Wydziale Prawnym w Ciechanowie i nie ma jeszcze oceny, czy jest ona zgodna z prawem. Uchwała jest pełna błędów: nie ma opinii Rady Społecznej, brak uzasadnienia, nie ma pod podanym adresem zakładu ,,ANEST- MED”. Zastanówcie się, co fundujecie mieszkańcom gminy. Obowiązek świadczenia usług zdrowotnych mieszkańcom gminy przekazuje się Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej- Usługi Anestezjologiczne ,,ANEST- MED” w Baboszewie a nie dysponujemy żadnymi dokumentami, że zakład istnieje a Pani Paszkowska ma z nim podpisaną umowę.

 • Nowo powstały zakład po 30 listopada ma działać w lokalu wydzierżawionym przez Radę Gminy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat a taką decyzję może podjąć tylko Wójt gminy.

 • Pan Wójt realizuje uchwałę, gdyż przesłał ją do zaopiniowania do Wojewody.

 • Uchwała nie może wejść w życie z dniem podjęcia ale po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Nadzór Prawny nawet bez protestu Wójta odesłałby uchwałę jako niezgodną z prawem. Podjęto ją nie znając jej treści a na to nie ma zgody Wójta. W nowej przedstawionej dziś uchwale zobowiązuje się Wójta do podpisania umowy najmu z nowo powstałym zakładem opieki zdrowotnej do dnia 30 września 2009 roku na okres 4 lat. Powołuje się też likwidatora w osobie Pani doktor Paszkowskiej- Pani Paszkowska przekaże sobie sama zakład. Powołano też komisję likwidacyjną w składzie 8 radnych popierających likwidację SG ZOZ w Dzierzążni. Za majątek gminy odpowiada Skarbnik Gminy oraz Wójt a dla nich nie wyznaczono miejsca w całym procesie likwidacji. Do końca kadencji Pan Wójt będzie się starał, aby nie dopuścić do likwidacji.

 • Pan Wójt zapytał radnego Skrzyńskiego, czy pytał mieszkańców swojej wsi o zdanie na temat zmian, które radny popiera. Radny stwierdził, że mieszkańcy Dzierzążni popierają pomysł przekształcenia.

 • Pan Wójt powiedział, że zajmujemy się tylko jedną sprawą odsuwając w czasie wszystkie inne ważne dla gminy decyzje.

 • Odczytał stanowisko wystosowane przez Radę Społeczną do Wojewody Mazowieckiego. Należało mieć przed podjęciem uchwały stanowisko Rady Społecznej na ten temat, które powinno stanowić załącznik do tej uchwały. Pan Wójt nie zawrze żadnej umowy z zakładem ,,ANEST- MED”. Zakład ten nie figuruje w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej ( pismo od Pana Wójta gminy Baboszewo). Pan Wójt wystąpił też z pismem do Pana doktora Gerczyka, który na zakład pod adresem podanym jako siedziba ,,ANEST- MEDU” o szanse świadczenia usług mieszkańcom naszej gminy w tym lokalu, na co uzyskał odpowiedź przeczącą. Pan Wójt nie kłamie i prosi, aby media opisywały prawdę, zgodnie z dostępnymi dokumentami. Jeśli uchwała podjęta w sierpniu jest dobra, to czemu jest zwoływana sesja nadzwyczajna, skoro za 2 tygodnie odbędzie się sesja Rady Gminy. Na razie nie można realizować uchwały, bo nie mamy opinii Wydziału Prawnego w Ciechanowie. W naszym ośrodku zdrowia cały czas pracuje jeden lekarz, który nie jest w stanie zapewnić należytej opieki pacjentom. Należy zatrudnić drugiego lekarza. Sytuacja jest niezręczna, poczekajmy do wyborów i przy nich zróbmy referendum w tej sprawie. Pani Paszkowska może otworzyć własny zakład w lokalu, który sobie kupi. Nie należy likwidować zakładu gminnego. Nieetyczne jest wymuszanie decyzji w tej sprawie poprzez straszenie rezygnacją z pracy. Pan Wójt do końca będzie walczył o pozostawienie zakładu gminnego, gdyż około 80% mieszkańców ma takie zdanie. Pani doktor już w lipcu wymówiła najem lokalu, ale nadal tam pracuje i z lokalu korzysta. Pan Wójt chce przekonać sołtysów i zapoznać ich z uchwałą podjętą w sierpniu. Zaapelował do radnych o przemyślenie swojej decyzji, co robią tą decyzją swoim wyborcom.

 • Następnie o głos poprosił Pan sołtys Dzierzążni- Edward Fotek. Powiedział on, że pracuje na terenie całej gminy przez co ma styczność z wieloma jej mieszkańcami. Duża większość nie popiera planów likwidacji SG ZOZ. Co pacjenci zyskają z takiego przekształcenia. Dojdzie do tego, że za usługi przyjdzie nam płacić. Należy zrobić referendum. Pani radna Braulińska- Korycka walczy w tej sprawie jak mecenas nie licząc się z opinią mieszkańców. Ośmioro radnych nie powinno podejmować tak ważnej decyzji. Nasuwa się wniosek, że walka trwa ze względu na pieniądze a nie dobro mieszkańców.

 • Potem głos zabrała Pani radna Jankowska. Pan Wójt powiedział, że to co się teraz u nas dzieje to wstyd dla gminy, ale ona tego tak nie przyjmuje. Może chodzić z podniesioną głową bo nic złego nie zrobiła. Pan Wójt zapytał ją na obradach Rady Społecznej, czy czytała podjętą na sesji uchwałę odpowiedziała za siebie, że tak. Za innych odpowiadać nie mogła. Przeczytała też protest wystosowany do Wojewody ale nie odniesie się do niego, bo nie ma tekstu przed sobą. Na posiedzeniu Rady Społecznej zabrakło przedstawiciela Wojewody- Pani Demby. Pani radna chciała się też dowiedzieć, czy zakładając działalność gospodarczą rejestrujemy ją w miejscu funkcjonowania czy miejscu zamieszkania osoby rejestrującej. ,,ANEST- MED” nie jest zarejestrowany w Baboszewie, gdyż jego właściciel mieszka w Płońsku.

 • Następnie głos zabrała Pani radna Alina Braulińska- Korycka. Powiedziała ona, że ma wrażenie iż doszło do naruszenia Ustawy Samorządowej- Rada Gminy jest organem ustawodawczym a Wójt wykonawczym. Uchwały odsyła się do Wydziału Prawnego, aby sprawdzić je pod względem prawnym. Jeśli w ciągu 1 miesiąca nie ma opinii z Wydziału Prawnego odnośnie przesłanej uchwały to oznacza, że uchwała jest ważna i należy ją wykonać. Pani radna zadała pytanie Pani mecenas, czy Przewodnicząca Rady Gminy ma prawo odpowiedzieć na pismo skierowane do Rady Gminy bez konsultacji z radnymi. Pani radca Nastaszyc odpowiedziała, że praktyką jest, że na pisma oczywiste, na które są dokumenty odpowiada Przewodniczący Rady Gminy a na najbliższej sesji informuje o tym radnych. Za wcześnie jest na wykonanie uchwały przez Pana Wójta, czego domaga się Pani radna Braulińska- Korycka. Uchwałę podjęto 14 sierpnia, na przesłanie jej do Wojewody mamy 7 dni dlatego też odpowiedź nadejdzie około 20 września i powinniśmy do tego czasu poczekać.

 • Pani radna Braulińska- Korycka wyjaśniła, że zwołano sesję nadzwyczajną bo Pan Wójt nie powołał likwidatorów i nie zgłosił ich do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Rada Gminy nie powołała likwidatora, bo czekała że zrobi to Pan Wójt. Nie podjęto procesu likwidacji z dniem 1 września więc ulegnie on przedłużeniu, gdyż proces ten trwa przez 3 miesiące od momentu rozpoczęcia.

 • Następnie Pani radna odczytała stanowisko, jakie wystosowali radni Gminy Dzierzążnia do Wojewody Mazowieckiego w sprawie uchwały dotyczącej likwidacji SG ZOZ w Dzierzążni.

 • Następnie o głos poprosiła Pani doktor Paszkowska. Zarzuciła Panu Wójtowi stwierdzenie, że usługi lecznicze dla mieszkańców gminy będzie świadczył nie istniejący zakład a właściciela ,,ANEST- MEDU” nazwał szczeniakiem. Dwa razy odmówił spotkania z kierownikiem ,,ANEST- MEDU”, nie odpowiedział też na pismo wystosowane w tej sprawie. Zapytała też, jakim prawem Przewodnicząca odpisała, że nie posiada dokumentów rejestrowych ,,ANEST- MEDU” a nie zwróciła się w tej sprawie do niej o ich udostępnienie, bo Pani Paszkowska je posiada. Nie ma dobrej woli ze strony Wójta, każda prośba o spotkanie jest odrzucana a na pismo brak odpowiedzi.

 • Pani mecenas Nastaszyc wyjaśniła, że opierając się na & 1 ust. 3 pierwotnej uchwały, który wskazuje jako kierownika ,,ANEST- MEDU” Panią Paszkowską Pan Wójt powinien kontaktować się z Panią doktor a nie z Panem Ziółkowskim. Pani doktor nie może też zarzucić kłamstwa Pani Przewodniczącej odpowiadającej na pismo w sprawie posiadania dokumentów rejestracyjnych placówki medycznej. Pani Harazińska w piśmie napisała, że ani w urzędzie ani w Radzie Gminy takich dokumentów nie ma, a to jest prawda.

 • Następnie Pan Wójt wyjaśnił, że w trybie pilnym należało zwołać obrady Rady Społecznej, aby wydać opinię w sprawie przekształcenia SG ZOZ w Dzierzążni. Osobiście dzwonił do Pani Demby, aby ją poinformować o posiedzeniu, ale nikt nie odbierał telefonu. Sekretarz dwukrotnie był u niej w domu ale nikogo nie zastał. Od sąsiada uzyskał informację, że przebywa ona w Warszawie. Nie było innej możliwości powiadomienia. Rada Społeczna opowiedziała się przeciw przekształceniu. Trzy osoby podpisały się pod protestem skierowanym do Wojewody. Odnośnie kontaktów z Panem Ziółkowskim, to Pan Wójt nie zna go osobiście. Na pismo przez niego złożone 25 sierpnia jest jeszcze czas na odpowiedź, a poza tym Pan Ziółkowski składając pismo widział, że Pan Wójt jest w urzędzie ale nie wyraził chęci spotkania. Poza tym jeśli Wójt ma realizować uchwałę, to będzie się kontaktował z kierownikiem placówki a nie zastępcą- Panem Ziółkowskim. Po rozmowie z Panem doktorem Gerczykiem w sprawie istnienia zakładu ,,ANEST- MED” w Baboszewie Pan Wójt otrzymał obraźliwy telefon i dlatego się rozłączył. Pan Wójt będzie realizował uchwałę po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym. Po ogłoszeniu jest termin 14 dni, gdyż w tym czasie każdy zainteresowany może złożyć pismo w sprawie jej unieważnienia.

 • Pan Wójt zaapelował o rozsądek i wybranie zakładu świadczącego usługi medyczne na naszym terenie w wyniku naboru ofert. Gdzie rzetelność i gospodarność, przecież nikt nic nie dostaje w prezencie a sam musi na wszystko zapracować a Pani Paszkowskiej daje się w prezencie lokal na działalność.                     

 • Pani radna Braulińska- Korycka poprosiła o naniesienie poprawki w & 1 ust.1 uchwały dotyczącej daty zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych z 15 na 20 grudnia i złożyła w tej sprawie wniosek formalny. Pani Przewodnicząca poddała wniosek pod głosowanie. 9 radnych głosowało za, 6 radnych powstrzymało się od głosowania. Następnie Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 148/XXVII/2009 Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 16 września.2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 147/XXVI/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 roku Rady Gminy Dzierzążnia w sprawie likwidacji Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni

  Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw głosowało 7 radnych. Uchwałę Nr 148/XXVII/2009 Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 16 września.2009 została przyjęta ośmioma głosami i stanowi załącznik do protokołu.


Ad pkt 4

W tym punkcie o głos poprosiła Pani Paszkowska. Zapytała Panią mecenas, czy Pan Wójt jako urzędnik ma prawo odmówić spotkania z kimkolwiek.

Pani Nastaszyc odpowiedziała, że Wójt ma obowiązek przyjmowania petentów w wyznaczonym czasie w sprawie skarg i wniosków. Nie jest tak, że ma obowiązek w każdej chwili przyjąć każdego, gdyż może być zajęty i mieć ważniejsze sprawy do załatwienia. Jeśli chodzi o odpowiedź na pismo, to jest to termin 30 dni od daty wpływu.

Następnie Pani radna Braulińska- Korycka zwróciła się do Pana Wójta, aby nie piętrzył już trudności i wykonał podjętą uchwałę. Niech podpisze umowę dzierżawy z nowo powstałym zakładem na okres 4 lat do 30 września 2009 roku. Dokumenty w tej sprawie zostaną dostarczone w najbliższym czasie.

Pan Wójt stwierdził, że nie jest możliwe zawarcie umowy dzierżawnej do 30 września,

bo zakład powstanie w grudniu i wtedy będzie można taką decyzję podjąć. Do ostatniego momentu Pan Wójt zamierza walczyć o utrzymanie zakładu gminnego. Przypomina też, że SG ZOZ

w Dzierzążni działa do 31 grudnia 2009 roku a Pani Paszkowska ma obowiązek złożenia ofertyna usługi do Funduszu Zdrowia.

 

Innych uwag nie zgłoszono, zatem Pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska zamknęła obrady XXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.Protokołowała


Jolanta Gzylewska


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-18 13:23:14
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-18 13:23:14
 • Liczba odsłon: 925
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269770]

przewiń do góry