Uchwała Nr 33/IV/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 25 lutego 2003 roku

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kadłubowie

Na podstawie art. 59 ust 1 i 2 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tj.Dz.U.Nr 67, poz.329 z 1996 roku z póź.zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Likwiduje się Szkołę Podstawową w Kadłubowie o strukturze organizacyjnej I-III podporządkowana Szkole Podstawowej w Dzierzążni.

§ 2

Obwód szkoły przejmuje Szkoła Podstawowa w Dzierzążni.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2003 roku.

uzasadnienie

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 32 /IV/2003

 Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 25 lutego 2003

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Nowe Sarnowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a i art.45 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tj.Dz.U.Nr. 142 póz. 1591 z 2001r.z późn.zm/ oraz art. 13 ust l ,art.37 ust l, art. 40 ust l pkt l, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami/ tj.Dz.U.Nr.46 póz 543 z póżń zm/ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów nr. 75/1 o pow. 0.0760 ha położonąwe wsi Nowe Sarnowo . Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płońsku Księga Wieczysta nr. 22610.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzążnia nieruchomość znajduje się w terenie usług - 2 UI/UK oraz w terenie usług handlu - 3 UH

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Przewodniczący Rady Gminy

 mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 31/IV /2003

Rady Gminy w Dzierzążni

 z dnia 25 lutego 2003 roku

w sprawie: zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 roku

Na podstawie art.18 ust. l , ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.Nrl42 póz. 1591 z 2001 r.),art.34 ust.5 ustawy z 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej(tj.Dz.U.Nr64 poz.414 z 1998r. z późn.zm.), oraz §2 ust. l i 3 i §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r. ( Dz.U.Nrl3 póz.133) Rady Gminy uchwala co następuje :

§1

Zapewnia się uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gm . Dzierzążnia mających miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie gminy świadczenia w formie gorącego posiłku.

§ 2

Świadczenie przyznaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek podmiotów uprawnionych wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003 r

§ 3

Wydatki poniesione na przyznany posiłek podlegaj ą zwrotowi w zależności od dochodu rodziny ucznia ustalonego zgodnie z art. 4 ust. l ustawy z 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (tj.Dz.U. Nr 64 póz . 414 z 1998 r. z późn. zm.)

- dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% w/w dochodu - bezpłatnie .

- dochód na osobę w rodzinie od 200% do 250% - zwrotowi podlega 50% kosztów posiłku .

- dochód na osobę w rodzinie powyżej 250% - zwrotowi podlega 100% kosztów posiłku .

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje na rok 2003

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 30/ IV/2003

 Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 25 lutego 2003 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art. 40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /1 j. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. / oraz art. 4 ust.l, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tj. Dz. U. Nr 113 póz. 732 z 1997 roku z póżn. zm. / Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje :

§1

Przyjąć do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Dzierzążnia na 2003 rok w brzmieniu załącznika Nr l do uchwały.

§2

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystuje się w całości dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§3

Zobowiązuje się Wójta Gminy i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do składania corocznych sprawozdań z wykonania zadań programu.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr 29/IV/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 25 lutego 2003 roku

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dzierzążnia

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzązni uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala Statut Gminy w Dzierzążni w brzmieniu załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2

Z dniem wejścia w życie Statutu traci moc obowiązujący dotychczas Statut Gminy Dzierzążnia, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/I/1996 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 14 lutego 1996 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dzierzążni.

§ 3

Statut Gminy Dzierzążnia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni.

uzasadnienie

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 28 /IV/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 25 lutego 2003 roku

w sprawie ustalenia budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pakt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) oraz art. 109, 122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.Nr 15, poz.148 z 2003 roku) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

1.Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 4 982 905 zł zgodnie z  załącznikiem Nr 1

2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 453 519zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dochody ustalone w ust 1 obejmują z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40 000zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 4 932 905zł zgodnie z załącznikiem

Nr 4.

2. Wydatki ustalone w ust 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 453 519zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Wydatki ustalone w ust 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 40 000zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2003 w wysokości 624 500zł zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 4

1. Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8 w wysokości 35 000zł.

§ 5

Ustala się plan przychodów i wydatków:

- gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6

Nadwyżkę budżetu w wysokości 50 000zł przeznacza się zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7

Prognoza długu gminy na dzień 31 grudnia 2003 roku i lata następne przedstawia załącznik Nr 11.

§ 8

Ustala się plan dochodów administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 12. Powyższe dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

  1. dokonania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003 i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-23 15:32:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-09-25 11:36:28
  • Liczba odsłon: 1310
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278376]

przewiń do góry