Zobacz podgałęzie

Protokół XXXIII nadzwyczajnej  sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 29 stycznia  2018 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 11.30.

Pan przewodniczący otworzył obrady XXXIII sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana Witolda Pająka , Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnik Gminy- Grażynę Zawłocką,, pana Włodzimierza Czyżewskiego- doradcę Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Płońsku oraz przybyłych na sesję.

            Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy i umożliwia podejmowanie prawomocnych uchwał.

Pan Wróblewski poinformował, że zwołano sesję nadzwyczajną aby włączyć wolne środki na budowę dwóch dróg: Pomianowo Dzierki oraz Korytowo-Kucice.

Pan przewodniczący odczytał porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie.

 

1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy.

3. Podjęcie Uchwały Nr 225/XXXIII/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na 2018 rok.

4. Podjęcie Uchwały Nr 226/XXXIII/2018 Rady Gminy w Dzierzążni sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

     Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XXXII sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXXII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  13 głosami.

 

Ad pkt 3, 4

            Pani Skarbnik omówiła 2 uchwały: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na 2018 rok oraz sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

            Dochody nie uległy zmianie i wynoszą 14 766 761 zł, z czego:

 Dochody bieżące 14 299 268 zł a dochody majątkowe 467 493 zł.

            W wydatkach dokonano następujących zmian:

 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 573 350 zł:

-  „Budowa drogi gminnej Pomianowo Dzierki” – zabezpieczono do całości inwestycji – kwotę 217 427 zł;

-  „Budowa drogo Korytowo Kucice” - zabezpieczono do całości inwestycji – kwotę

 310 923 zł;

Na wymienione inwestycje złożono wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w ramach T- FOGR;

-  „Podział działek w miejscowości Błomino Gumowskie” na kwotę 10 000 zł;

- Urządzenie siłowni i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzążnia

      na kwotę 20 000 zł;

-  Zwiększono wartość inwestycji jednorocznych: Opracowanie dokumentacji pod drogi: Cumino, Sarnowo Góry, Kucice, Błomino Jeże- Błomino Gumowskie – o kwotę 20 000 zł;

-  Zlikwidowano zadanie inwestycyjne „Zakup komputerów i licencji dla potrzeb UG” na     kwotę 5 000 zł;

Na wymienione inwestycje wykorzystano wolne środki.

 

             Wydatki bieżące:

1) Administracja publiczna. Pozostała działalność - zmniejszono środki z wynagrodzeń rocznych celem zwiększenia wydatków majątkowych w dziale Zarządzanie kryzysowe;

2) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Ochotnicze straże pożarne- dokonano zmian między paragrafami- przesunięto środki ze szkoleń na zakup usług pozostałych.

            Wydatki po zmianach wynoszą 15 990 111 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że chcemy jak najszybciej ogłosić przetarg na budowę omawianych dwóch dróg. Im wcześniej odbędzie się przetarg tym koszt wykonania będzie mniejszy.

            Radny Krzysztof Zimny zapytał dlaczego w projekcie budżetu na rok 2018 przewidziano  o 400 tys. zł mniejsze  środki na budowę dwóch powyższych dróg.

            Pani Skarbnik wyjaśniła, że na etapie planowania budżetu nie mieliśmy kosztorysów na przebudowę omawianych dróg.

            Pan radny Zimny powiedział, że przyjęliśmy budżet a teraz zwiększamy koszt inwestycji o 400 tys. Osobą odpowiedzialną za planowanie budżetu jest skarbnik gminy.

            Pani radna Kawecka złożyła zastrzeżenie odnośnie otrzymanych materiałów. Przypomniała, że radni z wójtem jeździli oglądać stan dróg a potem składali wnioski odnośnie przebudowy. Ona sama składała wnioski na dwie drogi- Gumowo(Rakowo) oraz Gumowo ,, Józefina”. Zgodziła się na odrzucenie jednej drogi a teraz okazuje się, że w niektórych miejscowościach robione są dwie inwestycje drogowe. To radni powinni decydować o kolejności wykonywania inwestycji drogowych. Mieszkańcy przychodzą z pretensjami, że w jednych miejscowościach robi się i drogi i oświetlenie a w innych bardzo mało.

            Pan radny Zimny zapytał, kiedy zaczniemy przygotowywać dokumentację na zaplanowane drogi. Bez dokumentacji inwestycji nie wykonamy.

            Pan wójt powiedział, że możemy zrobić tyle inwestycji ile mamy środków. Dwie zaplanowane drogi zostaną wykonane. Nie da się zrobić drogi bez pieniędzy, a radni na kredyt się nie wyrażają  zgody.

Mamy do zrobienia drogę Przemkowo- Gumino ale oczekujemy na nabór wniosków w ramach PROW. Odnośnie drogi Gumowo ,,Józefina” wykonano mapy podziałowe

i rozpoczęto prace geodezyjne.

            Pan Zimny zapytał, dlaczego droga w Kucicach jest już trzeci rok pomijana przy wykonywaniu dokumentacji. Zabezpieczono środki w inwestycjach wieloletnich a nie ma w jednorocznych.

            Pani Skarbnik wyjaśniła, że połączymy projekt i budowę. Jeśli inwestycja jest umieszczona w inwestycjach wieloletnich to nie może w jednorocznych. Wartość budowy drogi z Kucicach ulegnie zwiększeniu.

            Pan radny Zimny zwrócił uwagę na duże różnice między planami w budżecie

a kosztorysem. Ktoś szacuje wstępnie wartość inwestycji a potem okazuje się, że

 w kosztorysie zwiększono koszty na jednej drodze o 200 tysięcy. Głosujemy nad przyjęciem budżetu a potem są tak duże zmiany wartości.

            Pan wójt powiedział, że każdy radny chce mieć drogę w swoim okręgu. Droga

w Kucicach zostanie wykonana w pierwszej kolejności. Składamy wnioski na dofinansowanie budowy dróg bo nie mamy swoich. Na kredyt radni nie chcą się zgodzić.

Wójt zaproponował, żeby radni podjęli decyzję odnośnie kolejności budowy dróg w gminie.

            Pan radny Zimny powiedział, że przy drodze w Kucicach nie podejmuje się żadnych działań.

            Pani Skarbnik powiedziała, że w 2016 roku na sporządzono dokumentację na drogę w Kucicach za 3000 zł.

            Pan wójt powiedział, że mamy mało pieniędzy. Był na zebraniach strażackich

 i strażacy też chcą żeby inwestować w ich jednostkach. W tym roku zostaną zrobione 2 drogi powiatowe z czego jesteśmy zadowoleni.

            Radny Zimny powiedział, że radni nie chcą wyrazić zgody, bo chcą, by gmina Dzierzążnia istniała. Co by było, gdyby z zeszłym roku zgodzili się propozycję złożoną nam przez powiat odnośnie finansowania dróg powiatowych.

            Pani radna Kawecka zgłosiła prośbę strażaków ochotników o podwyższenie stawki za udział w akcjach.

            Pan wójt obiecał podjąć decyzję w tej sprawie po zebraniach ze wszystkimi jednostkami gminnymi. Mamy określony budżet i nim musimy gospodarować.

            Pan Zimny powiedział, że na remont świetlicy w Podmarszczynie jest 130 tys. zł

i jest to kwota bardzo mała.

            Pan wójt powiedział, że za te środki główne prace będą wykonane. Zapytał radnego, na jaką kwotę wycenił dyrektor Zakładu Usług Wodnych z Mławy remont hydroforni

w Sarnowie. Gdyby remonty były wykonywane systematycznie, to nie były by tak kosztowne.

            Pan Zimny powiedział, że remont hydroforni nie jest jego wymysłem a potrzebą. Jest to ważny strategicznie budynek a od 25 lat nie był remontowany. Można ubiegać się o pozyskanie jakiegoś dofinansowania.

            Pan wójt powiedział, że w przyszłorocznym budżecie będą zabezpieczone środki na remont stacji uzdatniania wody.

            Radna Piłkowska powiedziała, że gmina powinna szukać oszczędności. Może taniej by było, aby utworzyć zakład gminny dostarczający mieszkańcom wodę.

            Radny Zimny zapytał, czy stawka za wodę w naszej gminie jest wysoka i czy ktoś

z mieszkańców narzeka na obsługę.

Więcej uwag nie zgłoszono.

            Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 225/XXXIII/2018 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na 2018 rok. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

Następnie Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 226/XXXIII/2018 Rady Gminy

 w Dzierzążni sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

 Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5

            Pan przewodniczący odczytał pismo z ODR w sprawie szkoleń dla rolników odnośnie wypełniania wniosków o dopłaty. Głos zabrał pan Włodzimierz Czyżewski-

 doradca  Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Płońsku. Zapoznał radnych ze zmianami i zaprosił na 2 szkolenia.

            Pan Wójt poinformował, że złożyliśmy dwa wnioski na dofinansowanie dla OSP Nowe Sarnowo oraz na budowę siłowni i placu zabaw przy świetlicy w Dzierzążni.

W dniu 22 lutego odbędzie się przetarg na sprzedaż agronomówki oraz działek gminnych.

Dokonamy podziału działek w Błominie Gumowskim pod prywatnymi budynkami. Pozostałą z podziału działkę wystawimy na sprzedaż.

            Pan radny Zimny przypomniał, że na sesji przy omawianiu uchwały budżetowej odniósł się do powstałego deficytu.  Pani Skarbnik powiedziała, że będzie on pokryty środkami własnymi. Ale środki te przekazano na drogi więc na 650 tys. zł trzeba będzie wziąć kredyt.

            Pani skarbnik powiedziała, że po przetargu na budowę drogi zostaną środki więc jeśli będzie taka wola radnych to zostaną one przeznaczone na zmniejszenie deficytu a drugiej drogi nie zrobimy.

            Pan Zimny powiedział, że z wypowiedzi pani skarbnik wnioskuje, że druga droga będzie sfinansowana z kredytu. Zapytał, czy kolejny projekt budżetu będzie zabezpieczał 650 tys. zł dla powiatu. W przyszłym roku, jeśli będziemy robić drogi powstanie kolejny deficyt.

            Pani skarbnik powiedziała, żebyśmy poczekali rok a zabezpieczamy środki na budowę własnych dróg.

            Radny Radosław Pawlak zaproponował, aby stare strażackie samochody żuki sprzedać, bo nie nadają się już do użytku. Koszt utrzymania samochodu to 2 tys. zł.

Środki ze sprzedaży można przeznaczyć dla strażaków.

            Pan wójt powiedział, że sprzedamy te stare samochody i będziemy chcieli pozyskać środki na zakup nowego. Wstępnie liczymy na dofinansowanie w wysokości 50% wartości.

 

Ad pkt 6

           Pan przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XXXIII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała   

 

 Jolanta Gzylewska

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-18 09:31:17
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-18 09:31:17
  • Liczba odsłon: 874
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174542]

przewiń do góry