Zobacz podgałęzie

    Protokół z  X Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

   odbytej w dniu 28 lisopada 2007 roku w sali konferencyjnej  

  Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pani Agnieszki

     Harazińskiej - przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

 

       Obrady rozpoczęły się o godzinie 13-tej , a zakończyły o godzinie 16-tej. Na stan 15 radnych obecnych na obradach sesji było 14 radnych w/g listy  obecności załączonej do protokołu.

Przewodnicząca otworzyła  obrady X Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy  Panią Grażynę Zawłocką, Sekretarza Gminy Panią Barbarę Wicińską-Misiowiec , Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Panią Reginę Sobczeńską, Panią Bożenę Nowakowską Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, Pana Andrzeja Zajączkowskiego Kierownika Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

w Płońsku oraz sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady.

        Stwierdziła qworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie poinformowała Radę ,że zapoznała się  z protokołem  IX Sesji Rady  Gminy  z  dnia 27 września  2007 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji.

Wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Protokół z  IX  Sesji Rady Gminy  został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Przystąpiła zatem do realizacji kolejnych punktów porządku obrad, który radni otrzymali wraz zawiadomieniem o terminie sesji i materiałami.

 

                Ad pkt 3

                -------------

                                  Przewodnicząca o zabranie głosu poprosiła Wójta Gminy .Przedstawił on informację z działalności międzysesyjnej. Dotyczyła  wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych w okresie od 27.09.2007r. - do 27 listopada 2007 roku. 

Większości informacja Wójta dotyczyła realizacji zadań drogowych i ich rozliczenia.I tak :

         dwie drogi gminne tj, Podmarszczyn o dł. 1700mb  i Gumino o dł. 500 mb zostały  rozliczone.

Do końcowego rozliczenia pozostała droga gminna Wierzbica-Skołatowo.

         Na terenie gminy odbywa się profilowanie dróg żwirowych Do końca tego miesiąca prace zostaną zakończone.

         W miejscowościach Siekluki i Gumowo-Józefina na dwa odcinki dróg zostało przywiezione 65 wywrotek żwiru, drogi te wmagały jak najszybszego remontu.

                Do innych zadań realizowanych w okresie międzysesyjnym  należało :

         przeprowadzenie przetargu na zakup samochodu pożrniczo-gaśniczego przystosowanego do pomocy lekkiej obsługi powypadkowej na drogach. Koszt tego samochodu wyniósł około 130 000 zł. Otrzymaliśmy na jego zakup dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie

97 000 zł. Na początku grudnia samochód zostanie sprowadzony do Strażnicy w Dzierzążni.

         W Zespole Szkół w Dzierzążni przebiega instalowanie monitoringu. Koszt całego zadania wynosi  25 000zł .Powyższe zadanie otrzymało również dotację w wysokości 12 000 zł.

         Poinformował  również , że oficjalnie wysypisko śmieci  w Pomianowie Dzierki nie funkcjonuje.

         Zostały przygotowane decyje do wypłaty stypendiów dla uczniów  na kwotę 29 000 zł,

         Przygotowano przelewy dla rolników z tytułu refundacji za olej napędowy.

         Przygotowane zostały dokumenty  geodezyjne na przkazanie dwóch działek  w Kucicach. Po otrzymaniu dokumentów podziałowych tych działek ,dokumentacja zostanie przekazana do notariusza.

         Opracowano rówwnież dokumentacje projektowo-kosztorysową na drogi : Nowe Sarnowo – Gumwo , Pomianowo, Gumino , Kucice – Korytowo.

  

                Wójt również zasygnalizował , ż e w chwili obecnej czekamy  na termin do składania wniosków  unijnych. Narazie prowadzone są szkolenia, ale w dalszym ciągu  brak jest sygnału na

składaanie wniosków  na prowadzenie inwestycji gminnych. Będziemy  składać wnioski do Urzędu

Marszałkowskiego , zkorego istnieje większe prawdopodobieńsstwo otrzymania dofinansowania zadań inwestycyjnych. Na zakończenie swej wypowiedzi zakomunkował o zmianie Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowaotnej w Dzierzążni.

 

 

               Ad pkt 4              Przed podjęciem Uchwały Nr 53/X/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok, pr zewodnicząca poprosiła o jej omówienie Skarbnika Gminy Panią Grażynę Zawłocką.

Omawianie projektu uchwały  Skarbnik rozpoczęła od Załącznika Nr 1  dotyczącego zwiększenia i zmniejszenia dochodów.

Wyjaśniła ,że zwiększenia dochodów dokonano na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy  ,wprowadzając do budżetu otrzymane dotacje celowe lub dofinasowania  zawarte na podstawie umów.

  Zwiększenie dochodów nastąpiło w następujących działach budżetu :

         w dz. 010 Rolnictwo wprowadzono dotację celową na wypłaty dla rolników refundacji podatku akcyzowego w wysokości – 102 061,00 zł,

         w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonano zwiększenia dochodów  na podstawie wykonania planów dochodu za 10 miesięcy 2007roku w wysokości           10 000,00zł,

          w dz. 750 Administracja publiczna wprowadzono dotację celową  na zadania zlecone z przeznaczeniem na obsłuę dowodów osobistych w wysokości – 1 254,00zł

         w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadzono dofinansowanie samochodu pożrniczo-gaśniczego ze środków Urzędu Marszałkowskiego w wysokości – 97 244,00zł,

         w dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększono dochody  na podstawie wykonania planu dochodów  za 10 – miesięcy  2007roku w wysokości – 15 000,00zł,

         w dz. 758 Różne rozliczenia zwiększono dochody  na podstawie pisma dotyczącego zwiększenia środków  rezerwy na uzupełnienie dochodów gminy w wysokości 13 188,00zł,

         w dz. 801 Oświata i wychowanie wprowadzono na podstawie pism dotacje celowe na  dofinansowanie pracodawcom kosztów nauki zawodu  młodocianych pracowników w wysokości  -16 162,00zł oraz kwotę 12 000,00 zł na  dofinansowanie zakupy i instalacji monitoringu w Zespole Szkół w Dzierzążni tj zwiększono dochody w tym dziale o kwotę 28 162,00zł,

         w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono dochody o kwotę  10 000,00zł z przeznaczeniem na zakup  żywności i środków czystości dla stołówki szkolnej oraz wprowadzono dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów  o charakterze socjalnym. Ogółem w tym dziale zwiększono dochody o kwotę  15 178,00 zł.

      O G Ó Ł E  M  zwiększono dochody o kwotę  282 087,00 zł.                                                                   

   Kolejnym  dokumentem omówionym przez Panią Skarbnik był  Załącznik Nr 2 do projektu uchwały dotyczący zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych.

Koniecznością dokonania zmian w wydatkach budżetowych na pierwszy plan wysuwało się sfinansowanie inwestycji drogowej Skołatowo – Wierzbica Pańska ,aby tego dokonać należało poszukać środków finansowych w poszczególnych działach budżetu gminy. Zdaniem  Pani Skarbnik udało się zgromadzić powyższe środki i sfinalizować nie zapłaconą inwestycję po dokonaniu szeregu przesunięć w działach, rozdziałach i pragrafach budżetu .

Zwiększenie tych wydatków dotyczyło działu 600 Transport i łączność , w  którym  to dziele w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  zwiększono wydatki o kwotę 70  714,00, a zmniejszono o kwotę

6 213,00 . Powyższe środki finansowe z niewykorzystanej w planie inwestycji ujętej w załączniku  Nr 5 do projektu uchwały przekazano na  drogę Skołatowo-Wierzbica.

Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano też w następującycyh działach budżetu :

 

         w dz. 010 Rolnictwo zwiększono wydatki o kwotę 102 061,00 celem wypłaty  rolnikom refundacji w podatku akcyzowym;

         w dz. 710 Działalność usługowa zmniejszono środki o kwotę  10 700,00 z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym,

         w dz. 750 rozdz.75011 Administracja publiczna zwiększono wydatki w kwocie 3 341,00   na wydatki związane z konserwacją  sprzętu komputerowego w wysokości 2 087,00 i wprowadzno dotację celową  w wysokości 1 254,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów  wydawania dowodów osobistych  natomiast zmniejszono wydatki o kwotę  1 500,00  z pozycji  składki  z ubezpieczenia społecznego i zakup materiałów papierniczych ,

         w rozdziale 75022 Rady Gmin  zwiększono środki finansowe na diety dla radnych w wysokości 10 700,00,

         w  rozdziale 75023 Urzędy Gmin zwiększono wydatki o kwotę 10 587,00  na zakup oleju opałowego i opłat za korzystanie z internetu, natomiast zmniejszono wydatki o kwotę 42 237,00  dokonując przesunięć między paragrafami oraz zmniejszono środki

na wydatki inwestycyjne o kwotę 1 737,00  i przesunięto je na inwestycję drogową Skołatowo-Wierzbica Pańska,

         w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 250,00  na Fundusz Pracy i zmniejszono o kwotę  1 000,00 składki na ubezpieczenie społeczne.

Ogółem w tym dziale zwiększono wydatki o kwotę  24 878,00  , a zmniejszono o kwotę 44 737,00.

         W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75412 Ochotnicze Straże  Pożarne  zwiększono wydatki o kwotę  102  944,00  z     przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego i wypłatę wynagrodzenia za udział kierowców w pożarach, a zminiejszono o kwotę  5 700,00  zmniejszając wydatki na poszczególnych paragrafach, gdzie istniała   możliwość ograniczenia wydatków.

         W rozdziale  75414 Obrona Cywilna  dokonanno przesunięć między paragrafami.

         W dziale 756  Dochody od osób prawnych , osób  fizycznych oraz innych jednostek

 nieposiadających osobowości prawnej zwiększono wydatki na prowizję dla rolników w wysokości  20 000,00 ,

         W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe zwiększono

wydatki o kwotę  106 835,00 na  wypłatę wynagrodzenia , zakupu materiałów  i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek , a zmniejszono o kwotę 53 683,00 dokonu-

                                            

jąc przesunięć między paragrafami.

         W rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne zmniejszono wydatki osobowe  o kwotę 6 000,00,

         W rozdz. 80110 Gimnazja zwiększono wydatki o kwotę  23 900,00 , a zmniejszono o kwotę  18 700,00  dokonując przesunięć między paragrafami.Zwiększenie wydatków przeznaczono na wynagrodzenia pracowników , zakup materiałów i wyposażenia oraz

książek i pomocy naukowych.

         W  rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół  zwiększono środki o kwotę 1 000,00zł, a  zmniejszono o kwotę 5 500,00 w celu przesunięcia  na  inne paragrafy.                                                                      

         W rozdz. 80195 Pozostała działalność  zwiększono wydatki o kwotę  41 362,00 , a zmniejszono o kwotę  20 000,00 przesuwająć ją na inne brakujące paragrafy.

Zwiększenia wydatków dokonano w celu dofinansowania monitorinu w  Zespole Szkół w Dzierzążni oraz pracodawców  prowadzących  przygotowanie  zawodowe młodocia-

nych uczniów w wysokości   28 162,00 .

         W dziale 852  Pomoc społeczna rozdz.85202 zmniejszono wydatki o kwotę  7 000,00zł  a środki przekazano na cele inwestycji drogowej Skołatowo – Wierzbica Pańska.

         W rozdz. 85212 Świdczenia rodzinne dokonano przesunięć między paragrafami , na niezbędne wydatki w wysokości - 4 527,00zł.

         W rozdz. 85214 Zasiłki  i  pomoc w naturze  zmniejszono wydatki  na świadczenia społeczne w wysokości  4 000,00 zł , a nadwyżkę środków przekazano na inwestycję  drogową Skołatowo – Wierzbica,

         W rozdz. 85219  Ośrodki pomocy społecznej dokonano przesunięcia między paragrafami  na zakup materiałów biurowych  o kwotę  300,00zł.

         W rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonano przesunięć między paragrafami na zakup znaczków  pocztowych w wysokości 610,00zł.

         W rozdz. 85295 Pozostała działalność  zmniejszono wydatki o kwotę  7 000,00zł , a nadwyżkę środków przekazano na sfinansowanie drogi Skołatowo -Wierzbica Pańska.

         W dziale  854 Edukacyjna  opieka wychowawcza zwiększono wydatki na zakup żywności żywności , środków czystości i płace pracowników stołówki o kwotę

46 358,00zł,  a  zmniejszono o kwotę  2 380,00 zł  z środków zakupu usług remontowych i krajowych podróży służbowych ,

         w rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększono wydatki o kwotę  5 178,00 z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów  dla uczniów.

         W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  zwiększono wydatki na zakup energii elektrycznej  za oświetlenie dróg

O G Ó  Ł  E M  :  zwiększono wydatki  według Załącznika Nr 2  o kwotę 482 727,00 a zmniejszono o kwotę  197 050,00.

 

                 Załącznik Nr 5 omówiony przez Sakrbnika Gminy  dotyczył  inwestycji gminych realizowanych w 2007roku. Skarbnik wyjaśniła , że uległ on zmianie  tylko w niektórych pozycjach ,a mianowicie :

         w poz.3 dz.600 rozdz.60016 § 6050 dotyczącej inwestycji p n.” Przebudowa  drogi gminnej Skołatowo – Wierzbica Pańska „ , na którą zostały zwiększone środkui finansowe w kwocie 70 714,00 na jej sfinansowanie ,

         w poz.6 dz.600 rozdz.60016 § 6050 - „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na  drogę gminną „ Gumowo-Sarnowo”  zmniejszono środki o kwotę  6 213,00                      

z przeznaczeniem na dofinansowanie drogi Wierzbica Pańska – Skołatowo,

         w poz.9 dz.750 rozdz.75023 § 6060 zmniejszono środki o kwotę  1 737,00  z przeznaczeniem na dofinansowanie drogi Wierzbica Pańska -Skołatowo,

         w poz.11 dz.754 rozdz.75412 § 6069 zwiększono środki na zakup samochodu pożrniczo-gaśniczego w wysokości  97 244,00 , dofinansowanego  ze środków  Urzędu Marszałkowskiego,

         W poz.15 dz.801 rozdz.80195 § 6050 zwiększono środki finansowe na  inwestycje gminne w wysokości  13 200,00  z przeznaczeniem na  zakup i  instalację  monitoringu w Zespole Szkół w Dzierzążni.

Łączne koszty finansowe inwestycji gminnych wynoszą   1 960 122,00zł.

 

Budżet po zmianach w/g  projektu  uchwały  Nr 53/X/2007 :

- po stronie dochodów  wynosi – 7 995 749,00,

- po stronie wydatków wynosi  -  8 538 204,00.  

 

                        Po wyjaśnieniach złożonych przez Panią Skarbnik dotyczących wprowadzenia zmian w projekcie  uchwały Nr 53/X/2007   o głos poprosiła radna Alina Braulińska – Korycka, która zwróciła sie z zapytaniem ,dlaczego są tak duże zmiany w § 4220 rozdz.85401 działu 854 dotyczące zakupu wyżywienia dla uczniów ?

Skarbnik wyjaśniła ,że w tym pargrafie nastąpiło dofinansowanie  z uwagi na niewystarczające środki finansowe na wyżywienie uczniów, gdyż są pobierane za niskie stawki żwywieniowe. Przy ciągłym wzroście cen żywności  należało stołówkę dofinansować.

 

Wypowiedź Pani Skarbnik  Gminy uzupełnił Wójt dodając, żeutrzymanie stołówki jest zadaniem własnym gminy , finansowanym z własnych środków. Od  nowego roku wzrosną koszty utrzymania stołówki, a tym samym zostaną podwyższone  stawki za obiady , tak dla uczniów jak i innych osób korzystający  ze stołówki szkolnej.

Innych pytań do przedstawieonych zmian radni nie wnieśli. Przewodnicząca odczytała

projekt uchwały w soptawie zmiann w budżecie gminy na 2007 rok i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 53/X/2007 Rady Gminy

w Dzierzązni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

 

              Ad pkt 5

              ------------

                                    Zanim Rada podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu  żyta stanowiącą podstawę obliczenia podatku rolnego , przewodnicząca poprosiła  o głos Wójta

Gminy .W swej wypowiedzi Wójt podkreśli, że aby móc zamknąć opracowany projekt budżetu na 2008 rok należałoby podnieść  cenę  skupu żyta z roku ubegłego ,która wynosiła  33,00 zł .Komisje obradujące na posiedzeniach w dniu 19 i 20 listopda 2007 roku ustaliły

 cenę 39,00 zł za kwintal. Podniesienie  o 6 ,00zł ceny  w stosunku do roku ubiegłego wydaje się wysoka. Daje ona kwotę 100 000 zł zwiększającą wpływy  z podatku  rolego do budżetu gminy za którą to kwotę można wybudować 300m drogi asfaltowej. W projekcie budżetu na 2008 rok  przeznaczono na inwestycje gminne  środki finansowe w wysokości

1 100 000 zł., licząc na dofinansowanie  zewnątrz.Aby realizacja opracowanego projektu

budżetu przebiegała bez  większych zmaian i okrojeń innych działów należałoby utrzymać cenę skupu żyta ustaloną na posiedzeniach komisji.W chwili obecnej nie można wzorować się na ościennych gminach, gdyż one stawki popdatków będuchwali w grudniu.

W rozmowie z Wójtajmi tych gmin dało się oddczuć, że stawki te będą oscylowały w granicach 39,00 – 40,00 zł.

Po wypowiedzi Wójta radni nie podali innych propozycji ceny skupu żyta  Zaakceptowali wysokość  39.00zł ustaloną na posiedzeniach komisji.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 54/X/2007 Rady Gminy w Dzierzązni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącą podstaw ę do obliczenia podatku roknego

i poddała ją pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych  na sali.  Uchwała Nr 54/X/2007 została podjęta jednołośnie i stanowi  załączznik do protokołu.

 

 

               Ad pkt 6

         ------------

                              Podjęcie uchwały Nr 55/X/2007 Rady Gminy w Dzierzązni w sprawie

określenia stawek podatku od nieruchomości poporzedziła wypowiedź Wójta Gminy.

Nawiązał on do ustaleń na posiedzeniach komisji w dniach  19-20 listopada  2007 roku, na których to komisje ustaliły podwyższenie tylko niektórych pozycji podatku od niereuchomo-

ści uwzględniając propozycje podane przez Wójta. Zmiany dotyczyły dwóch pozycji to jest:

         zmniejszenia  o 1 grosz  wysokości stawki podatku od budynków mieszkalnych z kwoty podanej przez Wójta tj.0,33 zł na kwotę  0,32 zł od 1m ² powierzchni , a druga zwiększenia wysokości stawki popdatku od pozostałych budynków  z kwoty 2,50zł od 1 m² powierzchni do kwoty 3,00zł za 1m² powierzchni użytkowej.

 

Odnośnie pozostałych  pozycji podatku od nieruchomości radni nie wniesi żadnych zmian i nie podali innych propozycji.Pozostały stawki ustalone na posiedzeniach komisji.

 

      Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 55/X/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i poddała go pod głosowanie.

 Na podjęcie uchwały głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 55/X/ 2007 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

 

                 Ad pkt 7

           -------------

                             Zanim przystąpiono do podjęcia uchwały  Nr 56/X/2007 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych ,Przewodnicząca poprosiła o zabra-

nie głosu Wójta Gminy. Wójt wyjaśnił, że dokładnie mawiane były propozycje wysokości stawek podatku od pojazdów na posiedzeniach  komisji rady. Podkreślił,że wówczas wystą-

pił z propozycją utrzymania wysokości stawek na poziomie roku ubiegłego , informując komisje ,że wysokość stawek tego podatku według danych Ministra Finansów wzrosła o 2,2% w stosunku do roku ubiegłego. Na terenie naszej gminy zarejestrowanych jest 16

samochodów ciężarowych o tonażu  od 3,5 tony do 12 ton i  2 samochody o wyższej ładowności  oraz  dwie przyczepy . Dodał,że obydwie komisje dokonały podwyższenia stawek

podatku od środków transporotowych  w niektórych pozycjach projektu uchwały.

Zmiany te dotyczyły  samochodów cieżarowych o dopuszczalnej masie całkowietej od 3,5 tony do poniżej 12 ton, przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton poniżej

12 ton oraz w niektórych pozycjach  w/g  załączników  Nr 1-3 do projektu  uchwały okrślających minimalne stawki ustalone przez Ministra Finansów na 2008 rok. Po wypowiedzi Wójta radni nie zgłosili żadnych innych propozycji wysokości stawek podatku od środków

transportowych. Podtrzymali sweje decyzje podjęte na komisjach.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 56/X/2007 Rady Gminy w Dzierzążni

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i poddała go pod  głosowanie. Głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 56/X/2007 została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

              Ad pkt 8

              ------------

                                Przed podjęciem uchwały Nr 57/X/2007 Rady Gminy w Dzierzązni

w sprawie opłaty od posiadania psów  głos zabrał Wójt Gminy. Poinformował , ze na rok 2008 Rada nie podejmuje uchwały w sprawie podatku od psów, a może podjąć uchwałę

w sprawie opłaty lokalnej od posiadania psów. Dodał, że Minister Finansów  ustalił opłatę od posiadnia psów  w wysokości 100 zł, którą wprowadza Rada Gminy swoją uchwałą. Na posiedzeniach komisji radni zadecydowali ,że zostanie podjęta uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów wysokości 30,00zł, czyli na poziomie roku ubiegłego. Jednoczśnie Wójt

zaapelował do sołtysów , by bardziej rzetelnie sporządzali wykazy posiadaczy  więcej niż 2-ch psów (rolnicy ) i 1 -go psa ( emeryci ). Pozostali inni  mieszkanicy gminy posiadający  psy będną musieli wność opłatę w wysokości 30,00zł.

Innych  propozycji  wysokości opłaty radni nie zgłosili.

Przewodnicząca  odczytała projekt uchwały Nr 57/X/2007 Rady Gminy w Dzierzązni w sprawie opłaty od posiadania psów  i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 57/X/2007 podjęto jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

 

            Ad pkt 9

             ------------

                           O uzasadnienie podjęcia uchwały Nr 58/X/2007 Rady Gminy w Dzierzązni w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Dzierzążni, Przewodnicząca Rady poprosiła Wójta Gminy. Wójt wyjaśnił , że ze względu na złożenie podania w sprawie rozwiązania umowy o pracę za poprozumieniem stron  przez Panią Ewę Sieklucką Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni, podmiot , kóry utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, nawiązuje stossunek pracy z kierownikiem na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilno-prawną.

Odwołanie ze stanowiska następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania do pełnienia tej funkcji, a więc przez radę gminy w trybie art.44 ust.4 ustawy  z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej.Nadmienił, że całkowite rozliczenie kierownika z zakładem nastąpi w dniu 30 listopada  2007roku  po uprzednim  przeprowadzeniu inwentaryzacji w dniach od 29 -  30 listopada. Umowa o pełnienie usług  zdrowotnych dla mieszkańców gminy  z NFZ podpisana  jest do końca  2009 roku. Jeżeli zaistnieją zmiany terminu skłazdania ofert na niniejsze usługi , nowy kierownik zostanie o termnie składania  ofert powiadomiony przez NFZ.

Radni do wyjaśnienia Wójta nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 58/X/2007 Rady Gminy w Dzierzązni

w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Dzierzążni i poddała go pod  głosowanie. Głosowało 14 radnych. Uchwałę Nr 58/X/2007

podjęto jednoczśnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

                                                          

               Ad pkt 10

               -------------

                            Podjęcie uchwały Nr 59/X/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni poprzedziło przedstawienie kandydatur na powyższe stanowisko.

Wójt poinformował,że  na ogłoszenie podane do prasy na  nabór  Kierownika Samodzielnego Gminnego ZOZ w Dzierzążni wpłynęły  trzy oferty.

1.      Od Pani Aleksandry Paszkowskiej lekarza pracującego  wtym zakładzie.

2.      Od Pana Piotra Janczeskiego lekarza z Raciąża ,

3.      Od Pani Katarzyny Piłkowskiej mającej wykształcenie wyższe ,ale nie medyczne.

 

Podkreślił, że na posiedzeniu Komisji d/s Ochrony Zdrowia ,Spraw Socjalnych,Oświaty

i Kultury oraz na posiedzeniu Rady Społecznej przy SG ZOZ w Dzierzążni pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani Aleksandry Paszkowskiej, obecnej na dzisiejszych obradach. Po wypowiedzi Wójta ,Przewodnicząca poprosiła oprzedstawienie charakterystyki swojej osoby - Panią Alekszandrę Paszkowską.

W pierwszej kolejności  podziękowała ona  za obdarzenie jej zaufaniem .Posiada 15-letni

staż pracy na stanowisku lekarza. Jest specjalistą  od chorób płuc i medycyny rodzinnej.

Od 2-ch lat pracuje w tym zakładzie.Dodała, że zakład posiada wiele niedociągnięć z którymi przyjdzie jej się zmierzyć, ale postara się je wszystkie dopracować, by pacjenci byli z jej pracy i z zakładu zadowoleni. Miesiąc grudzień będzie misiącem trudnym  dla jednego

lekarza , obsługującego dwa  Ośrodki Zdrowia. Zarejestrowanych jest  3500 pacjentów

i należy zatrudnić 2-ch lekarzy, by móc obsłużyć wchodzące w skład zakładu dwa Ośrodki

Zdrowia.

Po wypowiedzi Wójta i kandydatki na stanowisko Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni radni

nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 59/X/2007 Radsy Gminy w Dzierzązni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych . Uchwała Nr 59/X/2007 Rady Gminy

w Dzierzązni w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakladu Opieki

Zdrowotnej w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Gratulacje nowemu kierownikowi złożyli Wójt Gminy Mirosław Opolski i Przewodnicząca Rady Gminy Pani Agnieszka Harazińska, życząc dobrej współpracy i ogólnego zadowolenia

z pracy jak również zadowolenia pacjentów  z pracy  nowego Kierownika  SG ZOZ

w Dzierzążni.

 

 

                Ad pkt 11 i 12

                ------------------

                                           Przed podjęciem uchwał w sprawie powiadomienia Sekretarza

Gminy  i Skarbnika Gminy Dzierzążnia o obwoiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,

Przewodnicząca Gminy wyjaśniła, że z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku        o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa

z lat 1944-1990 oraz  treści tych dokumentów , właściwy oragan  w terminie trzech miesięcy

od dnia wejścia w życie tej ustawy tj. od dnia 14 września 2007 roku , powiadamia osoby publiczne o obowiazku przedłożenia temu organowi oświadczenia lustracyjnego oraz informuje te osoby o skutku niedopełnienia tego obowiązku.W rozumieniu art.4 pkt 32 ustawy lustracyjnej z dnia 18 października 2006 roku osobami pełniącymi funkcje publiczne są sekretarz i skarbnik gminy . Zgodnie z art.8 pkt 31 właściwym organem do przedłożenia zenia lustracyjnego w stosunku do sekretarza i skarbnika gminy jest właściwy organ powołujący, czyli Rada Gminy.

Po złożonym uzasadnieniu  podjęcia uchwały Nr 60/X/2007 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zawiadomienia Sekretarza Gminy Dzierzążnia o obowiązku złożenia oświadczenia

lustracyjnego , Przewodnicząca Rady odczytała projekt niniejszej uchwały i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 60/X/2007 podjęto jednoczśnie, po odczytaniu projekty uchwały Nr 61/X/2007 Rady Gminy w Dzierzążni

w sprawie zawiadomienia Skarbnika Gminy Dzierzążnia o obowiązku złożenia oświadcze-nia lustracyjnego, radni uchwałę podjęli jednogłośnie. Satnowią one załączniki do protokołu.

 

              Ad pkt.13

              --------------

                                 W tym punkcie poprosił o głos  przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Pan Andrzej Zajączkowski. Wyjaśnił, że podwyżka za jeden pojemnik na śmieci wiąże się z podniesieniem wysokości opłat za 1 ton  składowania nieczystości stałych na  wysypisku z 15,00zł na 75,00zł. Jak wynika z powyższego składowanie  śmieci na wysypisku wzrosło 5-ciokrotnie, dlatego też przedsiębiorstwo było zmuszone podnieść cenę za 1 pojemnik wywozu śmieci. Składowisko

 w Dalanówku zostało dostosowane do wymogów unijnych. Jednocześnie nadmienił, że przedsiębiorstwoopracowywuje konspekt na segregację odpoadów, kóry zostanie przedstawiony przez Prezesa Dariusza Matuszewskiego w najbliższym czasie władzom gminy.

Segregacja odbywać się będzie w workach , które w odpowiednim terminie będą zbierane przez nasz zakład. Cena  1 worka wynosić będzie 2 zł. Uprzednio Gmina musi zawrzeć umowę z przedsiębiorstwem na  odbiór segregowanych odpadów.

 Po wypowiedzi Pana Andrzeja Zajączkowskiego Wójt apelował, aby nadal korzystać

z usług tego przedsiębiorstwa i nie zrywać umów. Zasygnalizował,że w dniu 22 listopada 2007 roku wpłynnneło pismo w sprawie selektywnej zbiórce odpadów . Osoby starsze,  które uważają, że mają mało odpadów i nie muszą składować ich w pojemnikach , mogą

rozwiązać umowę z zakładem i prowadzić selektywną zbiórkę odpadów gromadząc  je w zakupionych od  zakładu workach.

 

Radna Alina Braulińska-Korycka zwróciła się do Wójta z zapytaniem na jakim etapie jest sprzedaż nieruchomości po byłej GS”SCh” w Dzierzążni ?

Wójt odpowiedział, że na dzień 7 grudnia 2007 roku jest ogłoszony przetarg na sprzedaż tej nieruchomości  za cenę 311 000 oraz na sprzedaż nieruchomości w Nowych Kucicach za cenę 90 000 zł.

 

W dalszej swej wypowiedzi Wójt nawiązał do okradzionych z pleksy przystanków  autobusowych, które  zostały przekazane pod zarząd gminie. Została zakupiona blacha trapezowa na 2 przystanki w Gumowie,które zostały wyremontowane przy udziale mieszkańców wsi.

Sołtys i jednocześnie radna  Pani Iwona Kawecka podziękowała Wójtowi za wyremontowa-nie przystanków ,z których najwięcej korzystają dzieci jadące do szkół.

W Wierzbicy Pańskiej poinformował Wójt doszło do całkowitego zniszczenia przystanku

podczs manewrowania przez kierowcę TIRA.Po przekazaniu odszkodowania  z firmy ubezpieczeniowej zostanie zakupiony nowy przystanek.

 Wójt monitował również do sołtysów , by poinformowali mieszkańców soich sołectw o konieczności wymiany dowodów osobistych do końca grudnia 2007 roku .

Zasygnalizował,że po przekazaniu wykazów przez sołtysów dotyczących zgłaszania osób zainteresowanych budową oczyszczlni przydomowych , zgłosiło chęć ich posiadania około 500 mieszkańców gminy.Dodał, że generalnie jesteśmy przygotowani na rozpoczęcie tej inwestycji.

                 Zapoznał również Radę z pismem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura WIOŚ w Ciechanowie z dnia 05 11.2007 roku w sprawie realizacji zarządzenia pokontrolnego dotyczącego składowania odpadów

na gminnym wysypisku w Pomianowie Dzierkach i nie wykonaniu zaleceń pokontrolnych. Zalecenia dotyczyły :

         ustalenia i uiszczenia należnych z odsetkami  za zwłokę opłat za składowanie odpadów

na składowisku w Pomianowie Dzierkach,

         przedstawienia Marszałkowi Województwa Mazowieckiego informacji zawierających wykazy o odpadachk, będące podstawą do ustalenia należnych opłat za składowanie odpadów,

         przedstawienia Marszałkowi Województwa Mazowieckiego informacji za lata 2002-2005 zawierających zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów  oraz

sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku

 i unieszkodliwiania odpadów na składowisku w Pomianowie Dzierkach.

Na powyższe zalecenia  Wójt odpowiedział , że Gmina nie użytkuje składowiska odpoadó w Pomianowie Dzierkach i nie może określić ile tam składowanych jest odadów , ani dokonać ich selekcji. Zostały wykonane tablice informacyjne o nieistnieniu wysypisaka w Pomiano-

wie Dzierkach. Częściowo wyrównano powierzchnię spychem, ale nie jesteśmy w stanie zupełnie zasypać wysypiska żwirem i go zniwelować.

Po wypowiedzi Wójta radni nie mieli żądnych pytań i uwag do Wójta jak również nie zgłosili żadnych  wniosków.

Przewodnicząca Rady  zamknęła obrady X Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała :                           

 

Barbara Wicińska - Misiowiec 

 

 

 

                                

                             

 

                                                  

 

 

      

 

 

  

         

 

 

                

            

 

         

   

 

Protokołowała :                          

 

Barbara Wicińska-Misiowiec

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-04 14:47:35
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-04 14:47:35
  • Liczba odsłon: 848
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269708]

przewiń do góry