Zobacz podgałęzie

 

PROTOKÓŁ XXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 26 marca 2021 roku

 

Obrady XXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu 26 marca 2021 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o godzinie 10.00, a zakończyły o godzinie 12:00.

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Sekretarz Gminy – Pani Monika Konczewska, Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska.                    

Na ustawowy stan Rady Gminy w Dzierzążni 15 osób, w obradach udział wzięło 15 osób, czyli liczba odpowiednia do podejmowania prawomocnych uchwał. Głosowanie odbyło się za pomocą elektronicznego systemu.

Ad 1.  Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, na sali obrad obecnych jest 15 radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.

Stan na 15 radnych - obecnych 15 według listy obecności załączonej do protokołu.

Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wcześniej, następnie odczytał  porządek obrad i wobec braku uwag przeszedł do jego realizacji bez odczytania.

 1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy
 3. Wystąpienia i zapytania
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 5. Podjęcie Uchwały Nr 172/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia
 6. Podjęcie Uchwały Nr 173/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 7. Podjęcie Uchwały Nr 174/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dzierzążnia                             oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 8. Podjęcie Uchwały Nr 175/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie petycji wniesionej   przez Panią Teresę Garland dotyczącej wezwania Rady Gminy w Dzierzążni do podjęcia uchwały
 9. Podjęcie Uchwały Nr 176/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie petycji wniesionej  przez Panią Annę Szmelcer dotyczącej wezwania Rady Gminy w Dzierzążni do podjęcia uchwały
 10. Podjęcie Uchwały Nr 177/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie petycji wniesionej  przez Pana Adama Matyszewskiego dotyczącej wezwania Rady Gminy w Dzierzążni do podjęcia uchwały
 11. Podjęcie Uchwały Nr 178/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie petycji wniesionej przez Panią Teresę Garland dotyczącej wezwania Rady Gminy w Dzierzążni do podjęcia uchwały
 12. Podjęcie Uchwały Nr 179/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu
 13. Podjęcie Uchwały Nr 180/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup narzędzi chirurgicznych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
 14. Wolne wnioski i informacje
 15. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał się z protokołem XXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania. Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.      

Radni nie zgłaszali uwag, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 5 lutego 2021 Radni Przyjęli protokół z XXII Sesji jednogłośnie.

Ad 3. Wystąpienia i zapytania

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej części obrad.

Ad 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z pracy i prowadzonej działalności międzysesyjnej. Przedstawił najważniejsze działania od ostatniej sesji, jakie uczyniono w urzędzie:

 • Podjęto działania w związku z rozwojem epidemiologicznym i coraz większymi nasileniami zakażeń wirusem SARS-CovV-2 nie ma bezpośredniego kontaktu osób zainteresowanych z pracownikami, bo było to koniecznością, ale mimo tego Urząd cały czas obsługuje interesantów,
 • W dniu 17 lutego Wójt uczestniczył w okazaniu granic drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Pańska, droga została wskazana, sytuacja została rozwiązania,
 • Pracownia geodezyjna w dniu 17 lutego przekazała mapy do celów projektowych na wykonanie drogi w miejscowości Kucice i Pomianowo,
 • W dniu 24 lutego Wójt uczestniczył w wyborach sołtysa w sołectwie nowe Gumino. Zgłosiło się 2 kandydatów, mieszkańcy wybrali nowego sołtysa – Pana Sławomira Kamińskiego,
 • W dniu 1 marca Wójt uczestniczył w okazaniu granic nieruchomości drogą gminną w miejscowości Nowe Gumino,
 • W dniu 6 marca Wójt uczestniczył w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w OSP  w Podmarszczynie,
 • W dniu 10 marca Wójt uczestniczył w obradach Rady Społecznej w Płońsku, na której omawiana była bieżąca sytuacja finansowa płońskiego szpitala, pokłosiem tej rady jest wniosek o dofinansowanie w kwocie 5 tys. na dofinansowanie działalności szpitala,
 • W dniu 11 marca wraz z przedstawicielem firmy Energa oświetlenie dokonano przeglądu oświetlenia ulicznego,
 • W dniu 24 marca zostało złożonych 5 wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu wspierania sołectw, planowane są inwestycję w miejscowościach : Wierzbica Pańska, Wilamowice, Błomino-Jeże, Podmarszczyn, Stare Gumino,
 • rozpoczęły się wiosenne prace naprawcze na drogach gruntowych, polegać to będzie na uzupełnieniu, żwirowaniu, wyrównywaniu i profilowaniu dróg gruntowych,
 • 1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spisu Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, udział w spisie jest obowiązkowy. Istnieje kilka możliwości dokonania tego spisu : samospis przez internet, telefon od ankietera i jeżeli sytuacja na to pozwoli osobisty kontakt z rachmistrzem, Urząd Gminy w Dzierzążni jest przygotowany do udzielania pomocy osobom, które mają trudności z realizacją tego obowiązku.

 

W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny zarządził 10 minut przerwy z powodu problemów technicznych.

 

Ad 5. Podjęcie Uchwały Nr 172/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz omówiła projekt uchwały dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Poinformowała, że zostaną wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2020-2029 orz wyjaśniła, na czym polegają zmiany. 

W dochodach wprowadzono kwoty zwiększające dochody budżetu i zmniejszające jego dochody  z tytułu:

 1. otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem  i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku – kwota 5 969,00 zł,
 2. dofinansowania projektu „Publiczny Internet dla każdego w Gminie Dzierzążnia” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – wartość Projektu - 64 368,00 zł,
 3.  otrzymanej dotacji związanej z realizacją zadania  Karta Dużej Rodziny - 20,00 zł,
 4. dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dot. zadań USC – niedoszacowanie zadań zrealizowanych w 2020 roku) -710,00 zł,
 5. subwencji ogólnej z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych - zwiększenie o 34 043,00 zł,
 6. otrzymanie dotacji na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - zwiększenie dotacji o 75 021,00 zł
 7. dotacji celowej  z przeznaczeniem na pomoc społeczną – zmniejszenie w kwocie 1 000,00 zł
 8. dotacji celowej z przeznaczeniem na zasiłki stałe – zwiększenie  w kwocie 7 000,00 zł
 9. dotacji celowej  z przeznaczeniem na Świadczenia wychowawcze – zwiększenie o 15 000,00 zł
 10. dotacji celowej  z przeznaczeniem na Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększenie o 28 000,00 zł
 11. dotacji celowej  z przeznaczeniem na Wspieranie rodziny – zmniejszenie dotacji o 4  000,00 zł.

Dochody po zmianach ustalono w kwocie  17 557 131,00 zł

w tym dochody bieżące stanowią 17 059 263,00 zł, w tym;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 903 192,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 7 000,00 zł

- pozostałe dochody bieżące – 3 483 803,00 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 452 600,00 zł

- subwencja ogólna – 6 164 982,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 5 500 286 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 497 868,00  zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 433 200,00 zł

- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 64 368,00 zł

Wydatki

Wydatki w WPF skorygowano zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

Wydatki ogółem stanowią kwotę 18 622 920,00  zł, z tego:

Wydatki bieżące – 17 139 263,00 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 7 955 692,01 zł , na obsługę długu 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 1 483 657,00  zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł

Przychody i rozchody

 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 1 065 789,00 zł  który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych,  o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości  w kwocie 240 000,00 zł, z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500 000,00 zł, spłaty z udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 29 289,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 296 500,00 zł
 2.  Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 245 000,00zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej  zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
 3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 310 789,00 zł i rozchody 245 000,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach kształtują się na bezpiecznym poziomie.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 172/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 6. Podjęcie Uchwały Nr 173/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

 

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegółowo przedstawiła plan dochodów budżetu gminy, którego kwota ogółem wynosi 17 557 131,00 . zaś plan wydatków 18 622 920,00 zł.

Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej Rada Gminy w Dzierzążni dokonuje następujących zmian:

DOCHODY

750         Administracja publiczna

75011     Urzędy wojewódzkie

§ 2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom) ustawami- wprowadza się środki w kwocie 710,00 zł - decyzją nr WF-I.3111.9.4.2021 z dnia 22.02.2021 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dot. zadań USC – niedoszacowanie zadań zrealizowanych w 2020 roku).

758        Różne rozliczenia

75801    Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst

§ 2920   Subwencje ogólne z budżetu państwa – pismo Nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 09 lutego 2021 roku– zwiększenie o 34 043,00 zł

801        Oświata i wychowanie

80103     Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych

§ 2030    Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – pismo  nr WF-I-3112.15.3.2021 z dnia 15 marca 2021 roku – zwiększenie dotacji  o 75 021,00 zł

852         Pomoc społeczna

85214    Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe

§ 2030   Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021UB  z 3 lutego 2021 (pismo  nr WF-I-3112.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 roku  – zmniejszenie w kwocie 1 000,00 zł

85216      Zasiłki stałe

§ 2030  Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021UB      z 3 lutego 2021 (pismo  nr WF-I-3112.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 roku  – zwiększenie w kwocie 7 000,00 zł

 855        Rodzina

85501   Świadczenia wychowawcze

§ 2060  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w państwa w wychowaniu dzieci - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021UB z 3 lutego 2021)  pismo  nr WF-I-3112.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 roku  – zwiększenie w kwocie 15 000,00 zł

85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§  2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom) ustawami- wprowadza się środki w kwocie 28 000,00 zł decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021UB z 3 lutego 2021)  pismo  nr WF-I-3112.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 roku,

85504   Wspieranie rodziny

§  2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom) ustawami- zmniejsza się kwotę dotacji o 4 000,00 zł decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021UB z 3 lutego 2021)  pismo  nr WF-I-3112.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 roku.,

Dochody po zmianach stanowią kwotę 17 557 131,00 zł

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

700       Gospodarka mieszkaniowa

70005     Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4260  Zakup energii - zwiększenie w kwocie 1 105,00 zł

750        Administracja publiczna

75011     Urzędy wojewódzkie

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie w kwocie 594,00zł

§ 4110     Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie w kwocie 102,00 zł           

§ 4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zwiększenie w kwocie 14,00 zł

75023       Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4210    Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie w kwocie 5 000,00 zł

§ 4260  Zakup energii - zwiększenie w kwocie 6 500,00 zł

§ 4300      Zakup usług pozostałych  –zwiększenie w kwocie  6 000,00 zł

§ 4440      Odpisy na ZFŚS  –zwiększenie w kwocie  1 343,00 zł

75075       Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4300      Zakup usług pozostałych  –zwiększenie w kwocie  2 000,00 zł

75095       Pozostała działalność

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie w kwocie 10 000,00zł

§ 4110     Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie w kwocie 1 510,00 zł        

§ 4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zwiększenie w kwocie 220,00 zł

§ 4440      Odpisy na ZFŚS  –zwiększenie w kwocie  2 700,00 zł

801       Oświata i wychowanie

80101   Szkoły podstawowe

§ 4190     Nagrody konkursowe - wprowadzenie kwoty 3 000,00 zł

§ 4260     Zakup energii  –zmniejszenie w kwocie  10 000,00 zł

80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie w kwocie 75 021,00 zł

§ 4190     Nagrody konkursowe - wprowadzenie kwoty 1 000,00 zł

§ 4210    Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie w kwocie 3 000,00 zł

§ 4260     Zakup energii  –zmniejszenie w kwocie  3 000,00 zł

 

80106   Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 4330     Zakup usług przez jst od innych jst – przeniesienie z § 2900  kwoty  70 000,00 zł i zwiększenie w kwocie  30 000,00 zł

80113   Dowożenie uczniów do szkół

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników – w związku z zatrudnieniem nowego pracownika konieczność zwiększenia wydatków w kwocie 20 000,00zł

§ 4110     Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie w kwocie 3 420,00 zł        

§ 4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zwiększenie w kwocie 490,00 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS  – zwiększenie w kwocie 2 000,00 zł

80148   Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4260    Zakup energii – przeniesienie do § 4700  kwoty 500,00 zł

§ 4700  Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zwiększenie w kwocie 500,00 zł         

851         Ochrona zdrowia

85111      Szpitale ogólne

§ 6300     Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych  i zakupów inwestycyjnych  – pismo dyrektora SPZZOZ w Płońsku im Marszałka Józefa Piłsudskiego o wsparcie finansowe na zakup narzędzi chirurgicznych - wprowadzenie kwoty  5 000,00 zł

85153      Zwalczanie narkomanii

§ 4300     Zakup usług pozostałych  –w związku z niewykorzystaniem środków w 2020 roku z programu przeciwdziałania narkomanii zwiększenia się wydatki w 2021 roku w kwocie  2 000,00 zł

85154      Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W związku z niewykorzystaniem środków w 2020 roku z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wprowadza się środki w kwocie 3 455,07 zł:

§ 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie w kwocie  1 000,00 zł

§ 4300    Zakup usług pozostałych  –zwiększenie w kwocie  2 455,07 zł

85195      Pozostała działalność

Zabezpieczenie środków na zadanie pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

§ 3030    Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wprowadzenie kwoty 300,00 zł

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników – wprowadzenie kwoty  2 000,00 zł

§ 4110     Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie w kwocie 350,00 zł           

§ 4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zwiększenie w kwocie 50,00 zł

§ 4210    Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie w kwocie 300,00 zł

852        Pomoc społeczna

85214    Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 3110   Świadczenia społeczne – zmniejszenie w kwocie 1 000,00 zł

85216    Zasiłki stałe

§ 3110   Świadczenia społeczne – zwiększenie w kwocie  7 000,00 zł

85295    Pozostała działalność

Zabezpieczenie środków na zwrot dotacji z realizacji zadania publicznego dot. Funkcjonowania Klubu ”Senior+” w Gminie Dzierzążnia, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019.- - pismo z MUW w Warszawie nr WPS-I.946.8.9.2021.PB z dnia 3.03.2021

§ 2910   Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości– wprowadzenie kwoty 21 774,03 zł

§ 4580   Pozostałe odsetkiwprowadzenie kwoty 3 225,97 zł   

855        Rodzina

85501   Świadczenia wychowawcze

§ 3110   Świadczenia społeczne – zwiększenie w kwocie 15 000,00 zł

85502   Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3110   Świadczenia społeczne – zwiększenie w kwocie 20 000,00 zł

85504   Wspieranie rodziny

§ 3110   Świadczenia społeczne – zmniejszenie w kwocie 4 000,00 zł

900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

90002      Gospodarka odpadami komunalnymi

W związku z niewykorzystaniem środków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2020 roku w kwocie 17 766,24 zł wprowadza się środki  i dokonuje przesunięć między paragrafami.

§ 3020  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zwiększenie w kwocie 400,00 zł

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie w kwocie 5 000,00 zł

§ 4040     Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejszenie w kwocie 1 164,99 zł

§ 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie w kwocie 2 000,00 zł

§ 4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zwiększenie w kwocie 500,00 zł

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie w kwocie 3 000,00 zł

§ 4270    Zakup usług remontowych  –zmniejszenie w kwocie  1 800,00 zł

§ 4300    Zakup usług pozostałych  –zwiększenie w kwocie  8 831,23 zł

§ 4700    Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –zwiększenie w kwocie 1 000,00 zł

90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 4300    Zakup usług pozostałych  –zwiększenie w kwocie  2 033,69 zł

921        Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109    Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 4300   Zakup usług pozostałych –zwiększenie w kwocie  10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków      na remont świetlicy w sołectwie Stare Gumino.

WYDATKI  MAJĄTKOWE

600        Transport i łączność 

60016     Drogi publiczne gminne       

§ 6050 Wprowadzenie zadania inwestycyjnego nieobjętego WPF pn. „Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez położenie chodnika w miejscowości Dzierzążnia” – 50 000,00 zł

Zmiana  nazwy zadania i przeniesienie zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Wilamowice”  do działu 900 – kwota zadania 10 000,00

750        Administracja publiczna

75023    Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 6050 Zwiększenie środków na zadaniach „ Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Dzierzążni - etap I o kwotę 20 000 zł, „Wymiana grzejników w budynku Urzędu Gminy w Dzierzążni” o kwotę 20 000 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne  jst  - zadanie pn„ Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy” zwiększenie środków o kwotę 10 000,00 zł.

801         Oświata i wychowanie

80101   Szkoły podstawowe

§ 6050   Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach” - 20 000,00 zł

900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

90015      Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050   Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych nieobjętych WPF pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Błomino Jeże” – 10 000,00 zł, „ Budowa energooszczędnego oświetlenia  w sołectwie Nowe Sarnowo” – 20 000,00 zł, „Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Dzierzążnia” – 20 000,00 zł.

Zmiana nazwy zadania i przeniesienie z działu 600 do działu 900 „Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Wilamowice” kwota 10 000,00 zł

921        Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109    Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W dwóch zadaniach inwestycyjnych  dokonano zmiany nazwy zadań nieobjętych WPF (załącznik nr 3 do uchwały).

Wydatki po zmianach stanowią kwotę 18 622 920,00 zł

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 173/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 7. Podjęcie Uchwały Nr 174/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dzierzążnia oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska omówiła projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dzierzążnia oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Pani Kierownik poinformowała, że uchwałą  Nr 167/XXII/2021 z dnia 05 lutego 2021 roku Rada Gminy w Dzierzążni ustaliła tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dzierzążnia oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. W uchwale jako datę wejścia jej w życie określono „z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od dnia 01.01.2021r.”. Organ nadzoru zwrócił uwagę, że przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego     i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Stąd zaszła konieczność uchylenia poprzedniej uchwały i podjęcie nowej z prawidłową datą jej wejścia w życie.

Następnie Pani Kierownik GOPS omówiła  tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dzierzążnia oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.                                                                       

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 174/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dzierzążnia oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 8. Podjęcie Uchwały Nr 175/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie petycji wniesionej przez Panią Teresę Garland dotyczącej wezwania Rady Gminy w Dzierzążni do podjęcia uchwały

 

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki poinformował,   że na adres e-mail sekretariat@dzierzaznia.pl wpłynęły 4 petycja wniesiona przez Panią Teresę Garland wzywająca Radę Gminy do pilnego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Gminy ws. przeprowadzenia Referendum Ludowego oraz krótko omówił treść petycji . Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny zaproponował, by nie uwzględniać petycji wniesionej przez Panią Teresę Garland dotyczącej wezwania Rady Gminy w Dzierzążni do podjęcia uchwały, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.                                                                       

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 175/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie petycji wniesionej przez Panią Teresę Garland dotyczącej wezwania Rady Gminy w Dzierzążni do podjęcia uchwały. Rada Gminy w Dzierzążni jednogłośnie nie uwzględniła wniesionej petycji, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 9. Podjęcie Uchwały Nr 176/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążniw sprawie petycji wniesionej przez Panią Annę Szmelcer dotyczącej wezwania Rady Gminy w Dzierzążni do podjęcia uchwały

 

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki poinformował, że na adres e-mail sekretariat@dzierzaznia.pl wpłynęła petycja wniesiona przez Panią Annę Szmelcer wzywająca Radę Gminy do pilnego przyjęcia uchwały popierającą : petycję – List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów   i Radnych Gmin w Polsce ,,Alarm STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!” oraz krótko omówił treść petycji.

 

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny zaproponował, by nie uwzględniać petycji wniesionej przez Panią Annę Szmelcer dotyczącej wezwania Rady Gminy w Dzierzążni do podjęcia uchwały, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Komisję Skarg, Wniosków i PetycjiPytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.                                                                       

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 176/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie petycji wniesionej przez Panią Annę Szmelcer dotyczącej wezwania Rady Gminy w Dzierzążni do podjęcia uchwały. Rada Gminy w Dzierzążni jednogłośnie nie uwzględniła wniesionej petycji.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 10. Podjęcie Uchwały Nr 177/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie petycji wniesionej przez Pana Adama Matyszewskiego dotyczącej wezwania Rady Gminy w Dzierzążni do podjęcia uchwały

 

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki poinformował, że na adres e-mail sekretariat@dzierzaznia.pl wpłynęła petycja wniesiona przez Pana Adama Matyszewskiego wzywająca Radę Gminy do pilnego przyjęcia uchwały w zakresie: uznanie za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców gminy Dzierzążnia z powodu rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz krótko omówił treść petycji.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny zaproponował, by nie uwzględniać petycji wniesionej przez Pana Adama Matyszewskiego dotyczącej wezwania Rady Gminy w Dzierzążni do podjęcia uchwały, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.                                                                        

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 177/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie petycji wniesionej przez Pana Adama Matyszewskiego dotyczącej wezwania Rady Gminy  w Dzierzążni do podjęcia uchwały. Rada Gminy w Dzierzążni jednogłośnie nie uwzględniła wniesionej petycji.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 Ad 11. Podjęcie Uchwały Nr 178/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie petycji wniesionej przez Panią Teresę Garland dotyczącej wezwania Rady Gminy w Dzierzążni do podjęcia uchwały

 

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki poinformował, że na adres e-mail sekretariat@dzierzaznia.pl wpłynęła petycja wniesiona przez Panią Teresę Garland wzywająca Radę Gminy do pilnego podjęcia uchwały w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Społecznego Komitetu Konstytucyjnego oraz krótko omówił treść petycji.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.                                                                       

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 178/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie petycji wniesionej przez Panią Teresę Garland dotyczącej wezwania Rady Gminy w Dzierzążni do podjęcia uchwały. Rada Gminy w Dzierzążni jednogłośnie nie uwzględniła petycji.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 12. Podjęcie Uchwały Nr 179/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu

 

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz poinformowała, że Starosta Płoński wystąpił o  udzielenie pomocy finansowej w 2020 r. na dofinansowanie realizacji zadania  p.n.: Remont drogi powiatowej Nr 3059W Ilinek-Kucice-Bulkowo-Bodzanów”, na odcinku od km 1 +900 do km 11 + 064 o długości 9 164 mb od granicy z gm. Płońsk do miejscowości Kucice która przebiega przez teren Gminy Dzierzążnia w kwocie 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych   00/100).

Realizacja tej drogi podyktowana jest złym stanem technicznym, a remont znacznie poprawi warunki komunikacyjne mieszkańcom gminy.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.                                                                        

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 179/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 13. Podjęcie Uchwały Nr 180/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup narzędzi chirurgicznych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

 

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz poinformowała, że wpłynęło pismo od dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Płońsku, którzy zwrócili się z prośbą o wsparcie finansowe SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku w zakresie zakupu narzędzi chirurgicznych na potrzeby oddziałów – chirurgicznego z pododdziałem urologicznym, urazowo – ortopedycznego oraz położniczo – ginekologicznego.

Na podstawie ww. pisma Rada Gminy w Dzierzążni mając na względzie dobro mieszkańców gminy udziela pomocy finansowej Powiatowi Płońskiem z przeznaczeniem na ww. cel.

Pomoc udzielana jest w formie  dotacji celowej a podstawą przekazania środków  finansowych jest  umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.                                                                        

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 180/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na zakup narzędzi chirurgicznych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 14. Wolne wnioski i informacje

Przewodniczący Rady Gminy, poinformował, że obecnie jest czas na wolne wnioski i informacje. Na początku głos zabrała:

Radna Pani Iwona Kawecka, która wyraziła swoje niezadowolenie z powodu niezałożenia lampy, w bieżącym roku, w miejscowości Gumowo. Zaznaczyła, że wnioskowała kilka razy tylko o 1 lampę w niebezpiecznym miejscu, gdzie ma powstać supermarket DINO oraz powiedziała, że mieszkańcy pytają czy wnioskowana lampa będzie. Radna Kawecka powiedziała, że jej zdaniem na komisjach toczą się rozmowy o inwestycjach, a na sesjach nagle pojawiają się nowe inwestycje. Dodała, że to Radni powinni decydować, gdzie jaka inwestycja ma powstać.

W odpowiedzi, głos zabrał Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, który poinformował, że ciężko mu powiedzieć czy jest coś zmieniane od komisji do sesji i jakieś nowe zadania są dokładane. Dodał, że jest posądzony o manipulację przez Panią Kawecką. Wójt odniósł się do pytanie o założenie lampy i oświadczył, że Pani Radna Kawecka złożyła wniosek w zeszłym roku, a są zadania/inwestycje, które czekają dużo dłużej. Wójt Gminy dodał, że stara się patrzeć na całokształt potrzeb Gminy, jest określona kolejność zgłoszeń i realizacji.

Stwierdził, że to Rada decyduje o wykonywanych zadaniach, i Radni decydują na co zostaną wykorzystane pieniądze. Jeżeli Radni znajda środki na lampę to zostanie wykona. Wójt powiedział, że jest organem wykonawczym i jak Rada zdecyduje tak będzie, ale to on jako Wójt ponosi odpowiedzialność za działania.

Stwierdził, że nowych zadań nie dokłada się, może zmieniają się jakieś drobiazgi, cyferki, a nie inwestycje.

 

Skarbnik Gminy Pani Beata Łukasiewicz, w ramach uzupełnienia wypowiedzi Wójta, również odniosła się do zarzutu Pani Radnej Kaweckiej i poinformowała, że nie ma opcji, żeby wprowadzić jakieś nowe zadania, wszystko było omawiane na Komisjach. Dodatkowo zaznaczyła, że wszelkie niewielkie zmiany były zaznaczone w złączniku, by zwrócić na to szczególną uwagę Radnych. Stwierdziła, że nie ma możliwości, aby pomiędzy posiedzeniem Komisji Rady Gminy, a Sesją Rady Gminy były dokładane nowe zadania. O wszystkich działaniach i zmianach w projekcie budżetu radni są informowani.

 

Następnie głos zabrała Radna Pani Janina Siedlecka, która oznajmiła, że musi upomnieć się o p. Kawecką, bo to już nie wiadomo czyja ta droga jest p. Kaweckiej czy p. Zimnego.

Pani Siedlecka zwróciła się z pytaniem do Wójta, czy od czasu Komisji rozmawiał z przedstawicielem Ośrodka Zdrowia w Dzierzążni, gdyż mieszkańcy atakują ich, że Pani Doktor szczepi tylko tych, którzy są zapisani do Ośrodka Zdrowia w Dzierzążni, a pielęgniarki zapisują osoby niezapisane do Ośrodka Zdrowia w Dzierzążni i w konsekwencji później lekarze nie chcą wykonać szczepienia. Stwierdziła, że w Wyszogrodzie nie ma problemu i kto się zgłosi ten jest szczepiony.

Przewodniczący Rady Pan Krzysztof Zimny odniósł się, do wypowiedzi p. Siedleckiej – Inwestycję można przypisać jako Sarnowo Góry, bo jest w tej miejscowości. Wspólnie działaliśmy dla dobra mieszkańców i nie ma się nijak do innych inwestycji.

Wójt Gminy Pan Adam Sobiecki poinformował, że inwestycje które realizujemy mają pomagać wszystkim mieszkańcom. Chcąc robić inwestycje co roku trzeba cierpliwości. Nie jest łatwo zarządzać pieniędzmi, są miejsca w których jest już dużo zrobione, ale sa i takie które jeszcze wymagają zadań. Podkreślił, że osobiście jest mu przykro, że te działania są na niekorzyść gminy. Kiedyś były problemy o drogi, teraz o lampy. Wójt stwierdził, że będą robione zaplanowane zadania- oświetlenie, drogi, ale powoli. To wymaga cierpliwości. Budżet nie jest z gumy. Na każdym kroku szuka się oszczędności – nocne wyłączenia, są wpływy. Podejmujemy działań, aby kolejno robić inwestycje.

 

Wójt Adam Sobecki poinformował, że od czasu ostatniej komisji rozmawiał z Panią Doktor, która poinformowała, że Ośrodek Zdrowia w Dzierzążni ma dużą wszczepialność. Osoby spoza gminy również są szczepione, miejsce szczepienia zależy od tego, kto w jakim punkcie szczepień zarejestruje się przez Internet. Wójt Gminy zaznaczył, że nie chce ingerować w to, czy lekarz ma szczepić czy nie. Jeśli ktoś jest zapisany przez Internet – przyjeżdża na określoną godzinę i jest zaszczepiony.

Wójt Gminy dodał, że złożono wniosek na termomodernizację, gdyż schodu przy Ośrodku Zdrowia są w tragicznym stanie.

Następnie głos zabrała Radna – Pani Wiesława Jankowska, która nie zauważyła, żeby Pani Doktor z Ośrodka Zdrowia w Dzierzążni nie chciała szczepić mieszkańców. Dodała, że to czy lekarze się szczepią czy nie, to ich prywatna sprawa, a pacjenci powinni mieć prawu wyboru.

Przewodniczący rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny podkreślił, że jego zdaniem jest to dyskusja na komisje.

W dalszej kolejności głos zabrał Radna – Pan Radosław Pawlak, który zwrócił się z pytaniem czy remont dachu na budynku Urzędu Gminy został już zakończony oraz do kogo należy plac przy byłej mleczarni i kto zajmuje się jego utwardzeniem,

 

Wójt Gminy odpowiedział, że pozostały jedynie kosmetyczne obróbki, dach został odebrany,  lecz ze względu na niską temperaturę była potrzeba zrobienia przerwy w remoncie. Odnośnie placu Wójt Gminy powiedział, że jest to pas drogowy Generalnej Dyrekcji Dróg i oni zajmują się remontem.

Na koniec głos zabrał Radny – Pan Radosław Pawlak, który poinformował, że pojawiły się skargi na panią stomatolog z Ośrodka Zdrowia w Dzierzążni, że bardziej służy powiatowi płockiemu,  a mieszkańcy z terenu gminy nie mogą się do niej zapisać z powodu braku terminów,

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki odpowiedział, że w tym roku będzie się kończyła umowa  z Grupą Zdrowie i jest to temat do zastanowienia.

 

Ad 15. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XXIII sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz. 12:00.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokołowała:                                                        

Paulina D.Traczyk                      

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-27 15:33:30
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-30 08:53:11
 • Liczba odsłon: 897
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278496]

przewiń do góry