Zobacz podgałęzie

Protokół z  XVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu  04 grudnia  2008   roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pani 

Agnieszki  Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

          Obrady rozpoczęły się o godzinie 13-tej , a zakończyły o godzinie 14-tej. Na stan 15 radnych obecnych na obradach sesji było 15 radnych w/g listy  obecności załączonej do protokołu.

Przewodnicząca otworzyła  obrady XVIII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy - Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy - Panią Grażynę Zawłocką, Kierownika GOPS – Panią Reginę Sobczeńską, Kierownika GBP - Panią Jolantę Gzylewską, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach – Panią Bożenę Nowakowską, Sekretarza Gminy - Pana Adama Sobieckiego, Panią mecenas – Danielę Nastaszyc oraz sołtysów przybyłych              na dzisiejsze obrady.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie wystąpiła z wnioskiem o zmianę  porządku obrad:

 1. Zdjęcie z porządku obrad punktu 6 „Podjęcie Uchwały Nr 104/XVIII/2008 Rady Gminy    w Dzierzążni w sprawie opłaty od posiadania psów”
 2. Podjęcie Uchwały Nr 106/XVIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

Zmiana porządku obrad wynikła z tego, że na posiedzeniach komisji Rady Gminy w dniu       25 listopada 2008 roku radni postanowili nie zmieniać kwoty podatku od posiadanych psów przez mieszkańców gminy. W związku z tym nie zachodzi konieczność podejmowania nowej uchwały   z tymi samymi stawkami podatku  co w roku ubiegłym.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok wynikło z potrzeby wprowadzenia  do budżetu wydatków inwestycyjnych  dotyczących wyposażenia stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Dzierzążni ( zakup pieca  konwekcyjno-parowego elektronicznego za kwotę          11 000,00zł)

Po tych wyjaśnieniach, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad zmianą porządku obrad.

„Za” przyjęciem rozszerzonego porządku głosowało 15 radnych obecnych na sali.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy odczytała zmieniony porządek obrad dzisiejszej sesji:

 1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy.
 3. Podjęcie Uchwały Nr 101/XVIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta  stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego
 4. Podjęcie Uchwały Nr 102/XVIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 5. Podjęcie Uchwały Nr 103/XVIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych.
 6. Podjęcie Uchwały Nr 104/XVIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie poboru                     w drodze inkasa  łącznego zobowiązania  pieniężnego i podatku od posiadania psów
 7. Podjęcie Uchwały Nr 105/XVIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym                         lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarna lub gminę,    dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy  Dzierzążnia 
 8. Podjęcie Uchwały Nr 106/XVIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian      w budżecie gminy na 2008 rok
 9. Wolne wnioski i zapytania
 10. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

 

Następnie Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się  z protokołem  XVII Sesji Rady  Gminy  z  dnia 17 listopada  2008 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji.

Wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.  Protokół z  XVII Sesji Rady Gminy  został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Przystąpiła zatem do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

 

Ad pkt 3               Przed podjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego zabrał głos Wójt Gminy. Poinformował zebranych, że w/w projekt uchwały sporządzono w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 1984roku  o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r Nr 136, poz.969 ze zm.) w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia                          17 października 2008roku, w którym została ogłoszona średnia cena skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2008 roku  w wysokości  55,80 zł za 1 dt.

Wyjaśnił zebranym, że podstawę  opodatkowania podatkiem rolnym  stanowi dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na   podstawie powierzchni, rodzajów i klas  użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego oraz  dla pozostałych gruntów- powierzchnia wynikająca z ewidencji gruntów i budynków .

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi dla gruntów gospodarstw rolnych  -  od 1 ha przeliczeniowego gruntów  równowartość pieniężna  2,5q żyta, a dla gruntów pozostałych  -  od                 1 ha   równowartość pieniężna 5,00 q żyta

Na zakończenie poinformował, że na posiedzeniach komisji Rady Gminy w dniu 25 listopada, radni większością głosów ustalili cenę żyta w wysokości 37,00zł za 1dt do ustalenia wysokości podatku rolnego dla rolników z terenu Gminy Dzierzążnia.

Do przedstawionych wyjaśnień, radni nie wnieśli żadnych  uwag.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta  stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego i poddała go pod głosowanie. Głosowało      15 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 101/XVIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 4        W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił projekt uchwały                             w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z  Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 roku (M.P. Nr 59 poz.531) w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych określone zostały stawki podatku      od nieruchomości na rok 2009. Wójt przedstawił zebranym wysokość stawek podatku    od nieruchomości ustalonych przez Radnych na posiedzeniach komisji w dniu 25 listopada br. Wynoszą one:

-          od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków kwocie  0,56 zł

-          od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w  kwocie   0,09 zł

-          od budynków mieszkalnych lub ich części w kwocie 0,32 zł

-          od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w kwocie  16,00 zł

-          od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w kwocie 3,00 zł

Do przedstawionych wyjaśnień, radni nie wnieśli żadnych  uwag.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i poddała go pod głosowanie. Głosowało  15 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 102/XVIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 5                 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych również poprzedziła wypowiedź Wójta Gminy. Nadmienił, że stawki podatku      od środków transportowych na rok 2009 zostały ustalone na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r. Na podstawie ustawy z dnia 7 grudnia o zmianie ustawy o podatkach      i  opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. Nr 249, poz.1828)   z dniem 1 stycznia 2008 roku wprowadzono zmianę, że opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej  3,5 tony a nie jak było do końca 2007roku od  3,5 tony.

Wysokość stawek minimalnych określa się dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu równej lub wyższej niż 12 ton oraz przyczep i naczep, które łącznie  z pojazdem silnikowym  posiadają masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Na  posiedzeniach komisji Rady Gminy w dniu 25 listopada 2008 roku radni przyjęli stawki podatku od środków transportowych, które dokładnie przedstawione są w projekcie uchwały       i w załącznikach do projektu uchwały. Wójt przedstawił zebranym przyjęte przez radnych                           na posiedzeniach komisji stawki podatku od środków transportowych. W porównaniu z rokiem poprzednim stawki te uległy podwyższeniu.

Do przedstawionych wyjaśnień, radni nie wnieśli żadnych  uwag.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały  w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 103/XVIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6        Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie  poboru    w drodze inkasa  łącznego zobowiązania  pieniężnego i podatku od posiadania psów.

Podczas XVI Sesji Rady Gminy w dniu 29 października 2008 roku sołtysi złożyli wniosek formalny w sprawie podwyższenia o 2 punkty % prowizji  za pobór podatku rolnego. 

Wójt nadmienił, że na terenie Gminy Dzierzążnia zarządzony jest pobór następujących podatków     w drodze inkasa: podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny.

Na posiedzeniach komisji Rady Gminy w dniu 25 listopada br, członkowie komisji większością głosów ustalili stawkę procentową w wysokości 8%, od której będzie obliczane wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań  pieniężnych  zebranych przez  nich osobiście .

Do przedstawionych wyjaśnień, radni nie wnieśli żadnych  uwag.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały  w sprawie poboru w drodze inkasa  łącznego zobowiązania  pieniężnego i podatku od posiadania psów i poddała go pod głosowanie. Głosowało  15 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 104/XVIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7                  Przed podjęciem  uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez  Państwową  Straż Pożarną lub gminę, dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy  Dzierzążnia głos zabrał  również Wójt Gminy. Nadmienił, że zgodnie z ustawą z dnia                  25 lipca 2008 roku o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 roku Nr 163 poz.1015) zmieniono treść art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991  roku o ochronie  przeciwpożarowej.

Zgodnie z obowiązującym od dnia 25 września 2008 roku brzmieniem art.28 ust.1 wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę ustala rada gminy w drodze uchwały, zaś zgodnie z  art.28 ust.2 ekwiwalent nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS i jest wypłacany z budżetu gminy.

Na posiedzeniach komisji w dniu 25 listopada 2008 roku radni jednogłośnie ustalili, że za każdą godzinę udziału członka OSP w działaniu ratowniczym gmina wypłaca kwotę  - 4,00 zł, natomiast za każdą godzinę udziału członka OSP w szkoleniu pożarniczym – 2,00zł.

Do przedstawionych wyjaśnień, radni nie wnieśli żadnych  uwag.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez  Państwową  Straż Pożarną lub gminę, dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Dzierzążnia i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 105/XVIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

 

 

Ad pkt 8                Ostatnim projektem uchwały przedstawionym na dzisiejszym posiedzeniu Rady Gminy był projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok. Propozycje zmian     w budżecie gminy przedstawiła zebranym Skarbnik Gminy – Pani Grażyna Zawłocka. Na wstępie nadmieniła, że konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy wynikła głównie z faktu dokonania zakupu pieca konwekcyjno-parowego elektronicznego za kwotę 11 000,00zł     dla stołówki w Zespole Szkół w Dzierzążni. Wydatek ten dotyczy działu 852 rozdział 85295     § 6060.

Omawianie projektu uchwały rozpoczęła od załącznika Nr 1  - Zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetowych:

Dział 801, rozdział 80195 zwiększono dotację o kwotę 29 092,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/801/116/2008 z dnia 19 listopada  2008roku oraz pismem Nr FIN I 301/3011/801/120/08 z dnia 01.12.2008.

Dział 852, rozdział 85212 zmniejszono dotację o kwotę 60 000,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/852/285/2008 z dnia 18 listopada  2008roku, Rozdział 85214  zwiększono dotację o kwotę 4 000,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/852/285/2008 z dnia 18 listopada  2008roku, Rozdział 85219 zwiększono dotację o kwotę 300,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/852/277/2008 z dnia 13 listopada  2008roku, 

Załącznik Nr 2 dotyczy zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych.

Dział 010, rozdział 01030, zwiększono środki o kwotę 900,00 niezbędnych na odpisy z tytułu podatku rolnego w wysokości 2%, przekazywanego do Mazowieckiej Izby Rolniczej

Dział 750, rozdział 75011 dokonano przesunięć między paragrafami, z uwagi na brak środków na zapłatę za konserwację systemów informatycznych, zmniejszono natomiast na  pozycjach, gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku, Rozdział 75023 dokonano przesunięć między paragrafami, z uwagi na brak środków niezbędnych  na zakup oleju opałowego oraz programów   i licencji komputerowych, zmniejszono natomiast na  pozycjach, gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku, Rozdział 75095 zwiększono środki na ubezpieczeniach społecznych    oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników interwencyjnych

Dział 751, rozdział 75101  dokonano przesunięć między paragrafami, z uwagi na nadwyżkę środków na ubezpieczeniach społecznych,

Dział 801, rozdział 80101 zmian dokonano z uwagi  braku środków, niezbędnych na zakup wyposażenia sal lekcyjnych do szkoły podstawowej, oraz dokonano korekty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, zmniejszono natomiast na  pozycjach, gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku, Rozdział 80103 dokonano korekty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, Rozdział 80110 zmian dokonano z uwagi   braku środków, niezbędnych na zakup pomocy naukowych dla dzieci oraz dokonano korekty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, zmniejszono natomiast na  pozycjach, gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku, Rozdział 80113 zwiększono środki na zakup paliwa do autobusów szkolnych, Rozdział 80146 zmniejszono o kwotę 3000,00  na  pozycjach, gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku, celem przesunięcia na inne brakujące pozycje, Rozdział 80148 zwiększono środki na zakup doposażenia  stołówki szkolnej oraz dokonano korekty odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników stołówki, Rozdział 80195 zwiększono dotację o kwotę 29 092,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,      z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz dokonano przesunięć miedzy paragrafami z uwagi na brak środków na wynagrodzenia a także  uzupełnienie  odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników     i emerytowanych nauczycieli,

Dział 852, rozdział 85212 zmniejszono dotację o kwotę 60 000,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w związku z nadwyżką środków na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe    z ubezpieczenia społecznego, Rozdział 85214 zwiększono dotację o kwotę 4 000,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,  z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, Rozdział 85219  zwiększono dotację o kwotę 300,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem  na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę w środowisku w 2008 roku, Rozdział 85295 zmian dokonano z uwagi na utworzenie paragrafu inwestycyjnego 6060, z przeznaczeniem na zakup pieca do kuchni do stołówki szkolnej – z własnych środków,

Dział 854, rozdział 85415 niewykorzystane stypendia szkolne zmniejszono o kwotę 2 000,00 celem przesunięcia na inne brakujące paragrafy.

Załącznik Nr 3 przedstawia zadania inwestycyjne do zrealizowania w 2008 roku. Został on również szczegółowo omówiony przez Panią Skarbnik.

Załączniki Nr 5 i 6 to dochody i wydatki  związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku.

Do przedstawionego przez Panią Skarbnik projektu uchwały radni nie wnieśli  żadnych uwag.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy    na 2008 rok  i poddała go pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 106/XVIII/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad pkt  9                W tym punkcie jako pierwsza głos zabrała Radna  Braulińska- Korycka Alina Wójt Gminy, która zapytała kiedy zostaną podjęte uchwały dotyczące przystąpienia Gminy Dzierzążnia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach osi LEADER  oraz uchwała dotycząca współpracy z organizacjami pozarządowymi?

Na powyższe Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła odpowiedzi, że po konsultacji z Panią mecenas na najbliższym posiedzeniu komisji Rady Gminy zostaną podjęte odpowiednie czynności  i zostaną opracowane projekty uchwał.

Wójt zabierając głos poinformował, że  na najbliższym posiedzeniu stałych komisji rady gminy      w dniu 16 grudnia br zostaną również dokładnie omówione projekty uchwał w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz w sprawie dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli.

Ponadto poinformował, że w dniu 10 grudnia br w kasie Urzędu Gminy będą wypłacane zasiłki suszowe dla rolników, którzy zostali poszkodowani w wyniku zaistniałej w tym roku na terenie  naszej Gminy klęski suszy. Niestety wielu rolników pomimo zgłoszenia u nich faktu  suszy oraz    po złożeniu dokumentów w GOPS w Dzierzążni nie uzyskało pomocy finansowej.  Po dokładnym wyliczeniu powierzchni upraw objętej suszą, rolnicy ci nie spełnili wymaganego kryterium    do przyznania im pomocy finansowej ( suszą nie zostało objętych 30% powierzchni upraw w ich gospodarstwach).

Wójt również poinformował, że jest w trakcie remontu droga w Pomianowie, w najbliższych dniach zostanie położony dywanik asfaltowy. Od dnia jutrzejszego rozpocznie się profilowanie dróg gminnych.

Sołtysi w dniu dzisiejszym otrzymali  informację  dotycząca wykazania w sołectwie ilości azbestu w poszczególnych gospodarstwach. Do Sołtysów, których nie ma na obradach sesji,  zostanie wysłana informacja za pośrednictwem poczty.

Na zakończenie poinformował Wójt, że w dniu 11 grudnia br w Urzędzie Gminy w Dzierzążni odbędzie się przetarg na sprzedaż nieruchomości w Dzierzążni i w Kucicach.

 

Przewodnicząca  zamknęła obrady XVIII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

Protokołowała

 

Jolanta Gzylewska

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-19 08:55:53
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 08:55:53
 • Liczba odsłon: 864
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267106]

przewiń do góry