OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Dzierzążnia, Dzierzążnia 28, 09-164 Dzierzążnia  zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

Na dostawę i zakup w 2020 roku oleju opałowego dla potrzeb budynków mienia gminnego będących własnością Gminy Dzierzążnia  poniżej 30 000 euro

 

1.         Termin składania ofert: do dnia 18 grudnia 2019 roku

2.         Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28,     09-164 Dzierzążnia

3.         Forma składania ofert:

a)      Pisemna (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy w Dzierzążni, Dzierzążnia 28,  09-164 Dzierzążnia

b)      Faxem na numer 23 661 59 04 wew. 39.

c)      W wersji elektronicznej na e-mail : sekretariat@dzierzaznia.pl  lub fundusze@dzierzaznia.pl

4.         Termin realizacji zamówienia: od 1 styczeń 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

5.        Dostawa dotyczyć będzie oleju opałowego w szacunkowej ilości około 18 000 litrów. Ilość paliwa będącego przedmiotem zamówienia może ulec zmianie w zależności od przebiegu sezonu grzewczego, a przede wszystkim od warunków atmosferycznych.  Oznacza, to że Zamawiający ma prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia i nabycia oleju opałowego w ilości mniejszej niż w ogłoszeniu. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.  

6. Olej opałowy powinien  spełniać następujące parametry:

a. dostarczony olej opałowy  musi spełniać wymagania normy PN-C-96024:2011                                  i charakteryzować się następującymi parametrami:

* gęstość  w temperaturze 15ᵒC max. 860kg/m³

* wartość opałowa min. 42,6MJ/kg

* temperatura zapłonu, nie niższa niż 56ᵒC

* lepkość kinetyczna w temperaturze 20ᵒC nie większa niż 6,00 mm²/s

* zawartość siarki nie więcej niż 0,10% /m/m

* pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż 0,3% /m/m

* pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01%

* zawartość wody max 200mg/kg

* barwa czerwona

Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu świadectwo (certyfikat jakości – potwierdzające wyżej wymienione parametry.  

7. Olej opałowy dostarczany będzie przez Dostawę na telefoniczne zawiadomienie Zamawiającego.

8. Dostawa realizowana będzie nie później niż  w ciągu 24 godz. od zgłoszenia zapotrzebowania w godzinach pracy jednostki (od 8.00 do 16.00)

9.         Warunki udziału w postępowaniu:

A.    Oświadczenie, o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego zastrzeżeń.

  1. Oświadczenie, że zdeklarowana w niniejszym formularzu ofertowym cena netto producenta jednego litra oleju opałowego została podana przez nas z wiarygodnego            i niezależnego źródła i jest obowiązującą ceną na dzień ……………………………….. i została opublikowana na stronie internetowej następującego Producenta (nazwa producenta) …………………………………………,
  2. Oświadczenie, że zarówno wybrany przez nas Producent oleju opałowego na podstawie cenników, którego będziemy określać cenę netto Producenta 1 litra oleju opałowego               w dniu dostawy przedmiotu zamówienia oraz stały upust będą nie zmienne w trakcie realizacji umowy zawartej w sprawie niniejszego zamówienia.

10.      Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są :

1)      Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi,

2)      Zaświadczenie o wpisie do CIDG lub inny dokument potwierdzający działalność gospodarczą,.

3)      Referencje potwierdzające realizację dostaw – 2 sztuki,

4)      Zaświadczenie podmiotu do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczane paliwa odpowiadają określonym normom ( Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października  2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U z 2015, poz. 1680),

5)      Oświadczenie, że każda dostawa przedmiotu zamówienia będzie odbywać się  z zastosowaniem specjalistycznych autocystern, które będą zaopatrzone w legalizowane urządzenia wydawcze.

6)      Projekt umowy zaakceptowany przez wykonawcę

11.       Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  CENA  100%

12.  Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO:

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym  z postępowaniem   o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                          z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119   z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

·         administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dzierzążnia, Dzierzążnia 28,                          09-164 Dzierzążnia, dane kontaktowe tel. 23/6615904, 23/661592

·         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego;

·         odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r.      poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

·         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza   4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

·         obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu    o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

·         w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

·         posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

·         nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

13.       Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: https://ugdzierzaznia.bip.org.pl/

14.    Inne postanowienia: .........................................................................................................

 

 załączniki:

1. projekt umowy -projekt_umowy_opal.doc

2. formularz ofertowy usługi - formularz_ofertowy_uslugi_opal.doc

Wójt Gminy

mgr inż. Adam Sobiecki

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-09 14:10:07
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-09 14:10:07
  • Liczba odsłon: 865
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278422]

przewiń do góry