Zobacz podgałęzie

Protokół z XIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 12 czerwca 2012 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.      Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.

3.      Interpelacje i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie Uchwały Nr 102/XIV/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz   ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 103/XIV/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 104/XIV/2012 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej  we wsi Gumowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 105/XIV/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015.

9.      Podjęcie Uchwały Nr 106/XIV/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

10. Wolne wnioski i zapytania.

              11. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad pkt 1

             Obrady rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 12.00.

           Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XIV Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego,  Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Panią Skarbnik Grażynę Zawłocką, Kierownika GOPS- Panią Reginę Sobczeńską, Pana Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążnia Franciszka Goszczyńskiego, Panią mecenas Danielę Nastaszyc, sołtysów oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecnych było 14 według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Radni nie zgłosili żadnych uwag odnośnie przedstawionego porządku obrad.

 

       Ad pkt 2

                      Przewodnicząca poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem z XIII Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji   i zapytała , czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła

         z wnioskiem  o przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało  14 radnych obecnych na sali.  Protokół z XIII  Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

        Ad pkt 3

                       W tym punkcie nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.

 

Ad pkt 4

                W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację w sprawie realizacji zadań Gminy   w okresie międzysesyjnym tj. od 7 maja 2012 do 12 czerwca 2012 roku.

   Pan Wójt poinformował zgromadzonych, że 29 maja br. został rozstrzygnięty przetarg na przebudowę drogi gminnej Wilamowice – 1216 mb. Przetarg wygrała firma PRDM – Płońsk za sumę 476 494 zł. Prace zostaną wykonane do 31 sierpnia 2012 roku.

Został zakończony remont parkingu przy Urzędzie Gminy w Dzierzążni. W trakcie realizacji są drogi gminne: Nowe Kucice oraz Sarnowo-Góry.

Zakończona została ocena zgłoszonych upraw do oszacowania strat spowodowanych falą mrozów w okresie zimowym. Zakwalifikowano  59 wniosków tj. tych gospodarstw, w których straty ogółem wynoszą powyżej 30%. Pełna dokumentacja została przekazana do delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie.

 

 

 

 

 

Ad pkt 5, 6

          W tym punkcie głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy. Przypomniała, że sprawozdanie finansowe radni otrzymali do domu i mieli możliwość się z nim zapoznać. Na posiedzeniach poszczególnych komisji było ono omawiane. Następnie Pani Harazińska odczytała Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  Nr Ci.104.2012 z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie  wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok. Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Uchwała wraz z uzasadnieniem  stanowi załącznik do protokołu.

      Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.      Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Po wystąpieniu Wójta Pani Przewodnicząca poinformowała, że realizujemy równocześnie dwie uchwały ściśle ze sobą związane: Uchwałę Nr 102/XIV/2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu za 2011 rok oraz Uchwałę Nr 103/XIV/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

 i udzieliła głosu Przewodniczącej  Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych,  Oświaty i Kultury- Pani Zofii Krysiewicz.

    Pani Krysiewicz powiedziała, że członkowie Komisji są za udzieleniem absolutorium dla Pana Wójta z tytułu wykonania budżetu  gminy za 2011 rok. Stwierdziła, że uchwały podejmowane na sesjach przez radnych zostały  zrealizowane, wykonano zaplanowane zadania inwestycyjne, gospodarka finansowa prowadzona jest bardzo oszczędnie, współpraca radnych z Wójtem układa się pomyślnie, Wójt dba o gminę, pozyskuje środki na inwestycje ze wszystkich możliwych źródeł. Ponadto Regionalna Izba  Obrachunkowa wydała pozytywną opinię z wykonania budżetu za rok 2011 i nie stwierdziła  nieprawidłowości formalnych ani prawnych. Na posiedzeniu Komisji  Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury członkowie komisji byli za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.

   Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowo- Gospodarczej Pan Ryszard  Piórkowski powiedział, że na posiedzeniu komisji członkowie nie mieli żadnych zastrzeżeń. W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa gminy była stabilna. Rada Gminy była informowana na bieżąco o wszelkich inwestycjach, sprawozdania składano w obowiązujących terminach. Współpraca z Wójtem i pracownikami Urzędu Gminy przebiega poprawnie. Realizacja dochodów  i wydatków przebiegała prawidłowo i planowo. Członkowie Komisji Budżetowo- Gospodarczej na posiedzeniu byli za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy.

   W dalszej części posiedzenia głos zabrał Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska – Pan Ryszard Gołębiewski. Stwierdził, że na posiedzeniu komisji omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok, nieprawidłowości nie stwierdzono.

 Członkowie komisji byli za udzieleniem absolutorium Wójtowi.

              Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej- Pani Wiesława Jankowska. Powiedziała, że członkowie Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu szczegółowo omówili wykonanie budżetu za 2011 rok i  nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Komisja  podjęła  Uchwałę Nr 2/2012 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 11 maja 2012 roku o wydaniu opinii o wykonaniu budżetu Gminy Dzierzążnia za rok 2011 i wystąpiła z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy. Uchwała została przedłożona Składowi Orzekającemu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Pani Jankowska odczytała uchwałę ( stanowi załącznik do protokołu). Na koniec podziękowała panu Wójtowi i pracownikom Urzędu Gminy za dotychczasową współpracę.

              W dalszej części o głos poprosiła Pani radna Braulińska- Korycka. Zapytała, czy wiadomo kto ma zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości. Jest to duża kwota i należałoby się zastanowić, jak skutecznie ją wyegzekwować.

Zapytała również o  umieszczoną w Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę 381,17 zł – zwrot środków po likwidacji SG ZOZ do NFZ- czego dotyczy ten zwrot. Zwróciła uwagę, że w rachunku zysków i strat na koniec września widnieje strata w wysokości 50 000 zł, gdy na koniec 2010 roku na koncie widniała kwota 176 000 zł.

   Pan Wójt wyjaśnił, że zaległości z tytułu nie płacenia podatku rolnego i od nieruchomości zawarte w sprawozdaniu na koniec 2011 roku w znacznej części  zostały uregulowane w  pierwszym kwartale 2012 roku. Mamy wiedzę na temat dłużników i stosujemy wszystkie możliwe sposoby, aby dłużników skłonić do uregulowania zaległości. Zajmuje się tym Urząd Skarbowy. Gmina jednak nie zleci takich działań firmie windykacyjnej.

Jeśli chodzi o SG ZOZ w Dzierzążni kwota 381,17 zł to zwrot, jaki po kontroli we wrześniu 2011 roku przekazano NFZ nienależnie pobrana dotacja dla pacjentów, którym udzielono porady lekarskiej a nie złożyli oni wymagalnej deklaracji przynależności do przychodni. Po kontroli nałożono bardzo dużą karę, którą anulowano.

Kwota widniejąca na koncie SG ZOZ 176 000 zł była na koniec 2009 roku a nie jak Pani radna twierdzi że 2010 r.  Przez cały rok 2010 zakład funkcjonował, płacił pensje nowemu personelowi ale też poprzedniemu, który usług nie świadczył. Wszelkie dokumenty odnośnie SG ZOZ możemy udostępnić Komisji Rewizyjnej.

Dalej Pani Skarbnik wyjaśniła, że strata w wysokości 50 000 zł została pokryta środkami z rachunku bankowego i przeznaczona na: wynagrodzenie dla kierownika SG ZOZ, odsetki od zaległych wynagrodzeń, koszty postępowania sądowego. Pokrycie straty w wysokości 51 198,16 zł zostało przedstawione

 w informacji i wyjaśnieniach do rachunku zysków i strat.

              Pani radna Braulińska- Korycka zapytała, jaki był bilans SG ZOZ na koniec  

   września 2011 roku.

   Pani Skarbnik odpowiedziała, że strata w bilansie została przeksięgowana co wynika z dodatkowej informacji  do rozliczenia wyniku finansowego i funduszu jednostki na 30.09.2011 r.

Więcej pytań nie zgłoszono więc Pani Przewodnicząca RG odczytała  Uchwałę

 Nr Ci.174.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 18.04.2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię o przedłożonym wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzążnia. Wraz z uzasadnieniem uchwała stanowi załącznik do protokołu.

        Pani Przewodnicząca stwierdziła, że na sali jest 14 radnych, co stanowi quorum   

        do podjęcia uchwał i zarządziła głosowanie nad przyjęciem  dwóch uchwał:      

        uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze   

        sprawozdaniem      z wykonania budżetu za 2011 rok, oraz uchwały w sprawie 

       udzielenia  Wójtowi   Gminy absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za

        2011 rok.

   Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 102/XIV/2012  Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 102/XIV/2012 została przyjęta jednogłośnie przez 14 radnych

 i stanowi załącznik do protokołu.

   Następnie Pani Przewodnicząca odczytała Uchwałę Nr 103/XIV/2012 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy absolutorium

 z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Zwróciła się do radnych z zapytaniem:

1.Kto z Państwa radnych jest za  udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy

     z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok?

      Za  wnioskiem głosowało 14 radnych obecnych na sali.

2. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? - 0 głosów

3. Kto z Państwa radnych wstrzymał się ? - 0 głosów.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 103/XIV/2012 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok została przyjęta jednogłośnie  i stanowi załącznik do protokołu.

   Po przeprowadzonym głosowaniu Pani Przewodnicząca Rady Gminy pogratulowała Panu Wójtowi uzyskania absolutorium.

   Następnie Pan Wójt podziękował radnym za okazane zaufanie

i wyrozumiałość. Dodał, że w 2011 roku nie było  zbyt  wielu inwestycji ze względu na brak dofinansowań, ale co możliwe zostało wykonane.

 

Pani Przewodnicząca ogłosiła przerwę.

 

Ad pkt 7

                        W tym punkcie Pan Wójt omówił uchwałę w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Gumowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Pan Wójt poinformował, że w wyniku kontroli inspektora nadzoru budowlanego okazało się, że budynek w Gumowie nie nadaje się do dalszego zamieszkiwania. W związku z tym lokatorom zaproponowano mieszkania zastępcze.

Lokatorki napisały odwołanie od otrzymanej decyzji do Wójta Gminy oraz Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wyraziły chęć zakupu zajmowanego lokalu we wsi Gumowo. Wójt wyjaśnił, że działka z lokalem mieszkalnym będzie wystawiona do sprzedaży w formie przetargu a nie z wolnej ręki i Panie mogą do przetargu przystąpić. Działkę wyceniono na kwotę 37 900 zł plus vat, budynek ma wartość zerową.

            Pani radna Jankowska zaproponowała aby pomóc lokatorkom, wydzielić budynek

i zostawić go lokatorom a działkę sprzedać.

            Pan Wójt wyjaśnił, że nie ma możliwości podzielenia działki a Panie lokatorki mogą zająć mieszkania w Cuminie.

            Pani radna Braulińska- Korycka poprosiła o przedstawienie zarysu działki, Pan radny Radosław Pawlak zaproponował, aby przydzielić lokal socjalny bliżej poprzedniego.

Pan Wójt powiedział, że Panie, które lokal zajmują mimo otrzymanej decyzji nie starają się rozwiązać problemu, nie podejmują żadnych działań w celu znalezienia dla siebie jakiegoś mieszkania. Dodał, że  Rady Gminy może podjąć uchwałę o budowie budynku socjalnego.

Pani radna Braulińska- Korycka po zapoznaniu się z mapką ukazującą zarys działki stwierdziła, że nie ma przeszkód aby działkę podzielić i złożyła wniosek formalny

 o zdjęcie z porządku obrad uchwały w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Gumowo.

            Pan Wójt powiedział, że technicznie wszystko jest możliwe do zrobienia, działki nie mogą być jednak mniejsze niż 30 arów. Dodał, że jeśli uchwała zostanie zdjęta z porządku obrad to uruchomi procedurę opróżnienia budynku socjalnego. Poprosił, aby Pani radna Braulińska- Korycka nie wprowadzała zamętu w naszej gminie, sama mieszka w Płońsku chociaż jest zameldowana w Wilamowicach. Ostatnio było wiele pożarów

i zaczadzeń więc nikt nie będzie ryzykował i pozwalał na mieszkanie w budynku, który się do tego nie nadaje. W takich sytuacjach odpowiedzialność bierze na siebie Wójt.

            Pani Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że złożony przez Panią radną wniosek formalny radni muszą przegłosować i zarządziła głosowanie w sprawie zdjęcia z porządku obrad Uchwały Nr 104/XIV/2012 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej  we wsi Gumowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Głosowało 14 radnych obecnych na sali- 6 było za zdjęciem wniosku, 7 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Wniosek odrzucono zwykłą większością głosów.

Następnie Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 104/XIV/2012 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej  we wsi Gumowo w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Siedmioro radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 6 wstrzymało się od głosu, 1 osoba przeciw. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 104/XIV/2012 przyjęto zwykłą większością głosów i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8, 9

            W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały: Uchwałę Nr 105/XIV/  2012w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015.

Podjęcie Uchwały Nr 106/XIV/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Pani Skarbnik wyjaśniła, że    Wieloletniej Prognozie Finansowej lata 2012 – 2015   dokonano zmian w załącznikach Nr 1 i Nr 2.

W załączniku Nr 1 – zmiana WPF – zwiększono dochody bieżące o kwotę 18 200 zł. 

Wydatki zwiększono o kwotę 42 200 zł:w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 18 200zł  czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5 000  zł,

- wydatki majątkowe zmniejszono  o kwotę 24 000 zł.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015 dokonano zmian w nakładach finansowych i limitach wydatków na przedsięwzięcia do inwestycji:

1)      „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo – Nowe Kucice” zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 30 000zł.

2)      „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowice”- zmniejszenie nakładów finansowych roku bieżącego o kwotę 60 000 zł.

 

W uchwale  budżetowej nie wprowadzono nowych dochodów.

Plan dochodów wynosi  11 426 426,46 zł.

            W wydatkach:

-w załączniku inwestycyjnym w wykazie przedsięwzięć w WPF dokonano zmian  w wydatkach o kwotę 24 000 zł rozdział 60016

a)      „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo –Nowe Kucice”– zwiększono o kwotę 30 000zł.,

b)     „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowice” – zmniejszono o kwotę 60 000 zł,

c)     Przebudowa drogi gminnej– opracowanie dokumentacji na drogę w miejscowości Wierzbica Pańska – zwiększono o kwotę 6 000 zł.

Dział 750, rozdział 75023 zwiększono środki na poz. zakup materiałów                i wyposażenia o kwotę 24 000 zł.

W tym samym dziale rozdział 75095 wyodrębniono środki na wypłatę prowizji dla sołtysów, zaplanowane w roku 2012 w rozdziale 75023.

Dział 754, rozdział 75412 dokonano przesunięć między paragrafami rzeczowymi, celem zwiększenia środków na zakup umundurowania dla strażaków oraz wyodrębniono środki na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych.

Dział 852 Pomoc społeczna dokonano  zmian na między paragrafami

a)     Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej- zwiększono   o kwotę 12 000zł.

b)    rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe –zmniejszono świadczenia społeczne o kwotę 4 000zł,

c)    rozdział 85216 zasiłki stałe – zmniejszono świadczenia społeczne o kwotę 5 000zł,

d)    rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – zmniejszono wydatki rzeczowe o kwotę 2 100 zł. Jednocześnie utworzono nowy paragraf – koszty postępowania sądowego.

e)    rozdział 85228 usługi opiekuńcze – wynagrodzenia bezosobowe zmniejszono o kwotę 3 000zł.

f)     rozdział 85295 pozostała działalność – świadczenia społeczne zmniejszono o kwotę 2 000 zł.

 Wydatki po zmianach  wynoszą 11 932 856,46 zł.

Następnie zabrał głos Pan Wójt i wyjaśnił, że zabezpieczyliśmy środki na budowę drogi w Wilamowicach wg wartości kosztorysowej. Po przetargu okazało się, że koszt będzie mniejszy. Za zaoszczędzone w ten sposób środki przedłużymy drogę w Nowych Kucicach, gdyż projektant tej drogi przez pomyłkę skrócił ją o 80 mb oraz wykonamy dokumentację na budowę drogi w Wierzbicy Pańskiej.

Pani radna Braulińska- Korycka zapytała, czy na etapie przetargu był przewidziany dodatkowy zakres robót. Pan Wójt odpowiedział twierdząco.

Więcej uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę 105/XIV/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012- 2015. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Za przyjęciem uchwały było 14. Uchwałę Nr 105/XIV/2012 przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 106/XIV/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Za przyjęciem uchwały było 14. Uchwałę Nr 106/XIV/2012 przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

           Ad pkt 10

                      W wolnych wnioskach i zapytaniach Pan Wójt poprosił sołtysów o wywieszenie na tablicach ogłoszeń informacji o odbiorze zużytych folii i otuliny.

           Otrzymaliśmy decyzję Starosty w sprawie pomieszczeń po policji.

           Wpłynęło odwołanie firmy z Torunia o zagospodarowanie działek w Starczewie, wniosek o przedłużenie terminu.

           W najbliższym czasie przedstawimy projekt podziału gminy na obwody jednomandatowe.

           W pięciu sołectwach będą prowadzone badania geologiczne- w tej sprawie odbyły się już spotkania z mieszkańcami.

           Wpłynął wniosek od mieszkańca Wilamowic dotyczący naprawy drogi.

 

           Ad pkt 11

                      Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy     podziękowała  za przybycie i zamknęła obrady XIV sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

Protokołowała   

 

Jolanta Gzylewska

 

   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-11-08 10:29:00
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-08 10:29:00
  • Liczba odsłon: 862
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267101]

przewiń do góry