Statut Gimnazjum w Dzierzążni

Ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (DzU z 1996 r.Nr 67,poz.329 I Nr 106²,poz.496; z 1997 r. Nr 28,poz.153 i Nr 141,poz.943 oraz z 1998 r. Nr 117,poz.759 i Nr 162, poz.1126) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Nazwa szkoły.

§ 1

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dzierzążni

Gimnazjum Nr 1 w Dzierzążni

1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dzierzążnia

2. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie

3. Cykl kształcenia trwa 3 lata.

Cele i zadania szkoły

§ 2

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły , a w szczególności zapewnia uczniom:
 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywaniu rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
 • traktowanie wiadomości przedmiotowych ,stanowiących wartość poznawczą samą w sobie ,w sposób integralny ,prowadzący do lepszego rozumienia świata , ludzi i siebie;
 • rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
 • znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym , społecznym , zdrowotnym , estetycznym , moralnym , duchowym );
 • sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji  i ochrony zdrowia;

§ 3

 1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:
 1. integracje wiedzy nauczonej przez:

  - ścieżki edukacyjne: filozoficzną, prozdrowotną ,regionalną ,ekologiczną ,czytelniczą i medialną , obrony cywilnej, edukacji europejskiej, kultury polskiej na tle cywilizacji śródziemnomorskiej;

 2. oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:

  - pomoc w uzyskiwaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości ,

  - personalizację życia w rodzinie ,w grupie koleżeńskiej ,w szerszej społeczności ,

  - wpajanie zasad kultury życia codziennego;

 3. prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych , zajęć dydaktyczno – wyrównawczych ,

     d. prowadzenie lekcji religii w szkole.

§ 4

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
 1. dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim;
 2. zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych;
 3. przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej): na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza siedzibę szkoły na 15 uczniów – w czasie wycieczki , na 10 uczniów -w czasie turystyki kwalifikowanej;
 4. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;
 5. szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 6. dostosowanie stolików uczniowskich ,krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy
 7. uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu;
 8. różnorodność zajęć w każdym dniu;
 9. niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu,z wyjątkiem przedmiotów , których program tego wymaga.

§ 5

 1. Uczniom , którym z przyczyn rozwojowych ,rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc szkoła udziela wsparcia poprzez:
 2. pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez instytucje świadczące specja -listyczne poradnictwo;

b) terapię pedagogiczną , z ryzyka dyslekcji ze specyficznymi trudnościami w nauce,

c) zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych;

§ 6

 1. Celem dostosowania treści , metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Płońsku w formie:
 2. kierowania na badania uczniów z deficytami rozwojowymi;
 3. wydawanie zaleceń o odroczeniu , nauczaniu indywidualnym , rewalidacji indywidualnej , o nauczaniu trybem szkoły specjalnej:
 4. spotkań terapeutycznych.

Ocenianie , klasyfikowanie i promowanie uczniów

§ 7

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

             a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tymzakresie;

  1. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
  2. motywowanie ucznia do dalszej pracy;
  3. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
  4. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach  sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
 3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia , jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego .Decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza.

§ 8

 1. Ocena bieżąca ,oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne podsumowując  osiągnięcia edukacyjne począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej , ustala się według następującej skali:

  stopień celujący - 6

  stopień bardzo dobry - 5

  stopień dobry - 4

  stopień dostateczny - 3

  stopień dopuszczający - 2

  stopień niedostateczny - 1

  Dopuszcza się stosowanie przy ocenach znaku „+” lub „-„

 2. Ocena ucznia może być wyrażona stopniem , słowem (pochwałą lub naganą) oraz

  znakiem „+” lub „-‘’.

 3. Oceny dzielą się na :

  - cząstkowe , określające osiągnięcia edukacyjne ucznia ze zrealizowanej części,

  programu nauczania,

  - klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne podsumowując osiągnięcia edukacyjne ucznia za dany okres (rok szkolny).

 4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala nauczyciel uczący danego  przedmiotu , uwzględniając wkład pracy ucznia. Oceny te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.
 5. Kryteria oceny:
  1. ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń , który :

   - rozwiązuje problemy w sposób twórczy , samodzielnie rozwija własne uzdolnienia ,

   - korzysta z nowości technologii informacyjnej ,potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy , korzysta z wielu sposobów pracy ,

   - osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych , reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia:

  2. ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń , który:

   - opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania ,

   - potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole , umiejętnie podejmować decyzję ,interpretować wyniki ,odnajdywać informacje , zastosować umiejętności w różnych sytuacjach ,

   - samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych;

  3. ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń , który:

   - posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej ,

   - potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner ,wyciągnąć wnioski , różnicować ważność informacji , dzielić się wiedzą z innymi ,wybrać własny sposób uczenia się ,

   - rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi ,wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień ;

  4. ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń ,który :

   - opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej ,

   - współpracuje w grupie , potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy , logicznie je uporządkować podjąć decyzję jaką przyjąć postawę ,

   - rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne;

  5. ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń , który :

   - opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej ,

   - rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny ,współpracuje w grupie , pyta ,prosi o wyjaśnienie , słucha dyskusji ,potrafi dostosować się do decyzji grupy , rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela

  6. ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń , który :

- posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach , że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy ,

- nie jest w stanie rozwiązać zadania o elementarnym stopniu trudności.

 1. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego , techniki , muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć , chęć do pracy , zaangażowanie , aktywność .

 2. Nauczyciel jest zobowiązany , na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej ,obniżyć wymagania edukacyjne w zakresie wiedzy i umiejętności , w stosunku do ucznia , u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe , uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

§ 9

 1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:
  • prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całeg działu , (lub dużą część działu ) ,
  • testy ,
  • kartkówki z trzech ostatnich tematów ,
  • prace domowe ,
  • zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji ,
  • sprawdziany ,
  • wypowiedzi ustne ,
  • prace w zespole,
  • testy sprawnościowe ,
  • prace plastyczne i techniczne ,
  • działalność muzyczna .
 1. W pracy pisemnej ocenie podlega :
  • zrozumienie tematu ,
  • znajomość opisywanych zagadnień ,
  • sposób prezentacji
  • konstrukcja pracy i jej forma graficzna.

Ilość prac pisemnych przewidzianych w semestrze jest zależna od specyfiki przedmiotu;

ustala ją i podaje każdy z nauczycieli .

 1. Wypowiedzi ustne to: udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna odpowiedź na pytanie nauczyciela . W wypowiedzi ustnej ocenie podlega :
  • znajomość zagadnienia ,
  • samodzielność wypowiedzi ,
  • kultura języka ,
  • precyzja ,jasność ,oryginalność ujęcia tematu.
 1. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń.

Ocenia podlega umiejętność:

  • planowanie i organizacja pracy grupowej ,
  • efektywne współdziałanie ,
  • wywiązywanie się z powierzonych ról ,
  • rozwiązywanie problemów w sposób twórczy
 1. W tygodniu mogą się odbywać najwyżej trzy prace klasowe lub testy , przy czym nie więcej niż jedna dziennie ,zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem.nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej formy odpowiedzi i może jej nie zapowiadać. Kartkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności najwyżej z trzech ostatnich lekcji.
 2. Termin zwrotu ocenianych testów i kartkówek nie może być dłuższy niż jeden tydzień , prac klasowych – dwa tygodnie .
 3. Uczeń ma prawo znać zakres materiału przewidzianego do kontroli i wymagań jakim będzie musiał sprostać.
 4. Rodzice są powiadomieni o osiągnięciach dziecka w czasie spotkań z wychowawcą (2 razy w semestrze) i podczas konsultacji z nauczycielami przedmiotu (raz w miesiącu).

 

§ 10

OCENA I ZACHOWANIE

 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności :
  • funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym ,
  • respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 2. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w toku narady klasowej , w czasie której powinna nastąpić:

  - samoocena ucznia,

  - ocena zespołu kasowego ,

  - ocena wychowawcy skonsultowana wcześniej z innymi nauczycielami i pedagogami.

 3. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 4. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną w gimnazjum , ustala się według następującej skali: wzorowe ,dobre ,poprawne , nieodpowiednie.
 5. Zasady oceniania zachowania :

Ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń , który:

 • we wszystkich sprawach przestrzega regulaminu szkolnego ,
 • w kulturze zachowania ,frekwencji i stosunku do nauki może być wzorem dla innych ,
 • wykazuje własne inicjatywę i samodzielnie wykonuje prace na rzecz klasy lub szkoły,
 • godnie reprezentuje klasę lub szkołę na zewnątrz.

.Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń ,który :

 • pracuje na rzecz klasy i szkoły,
 • dba o wygląd klasy , szkoły ,sprzętu szkolnego ,
 • swoim zachowaniem daje dobry przykład ,
 • drobne uchybienia w swoim zachowaniu stara się szybko naprawiać,
 • dba o swoje zdrowie i higienę osobistą (nie stosuje używek) ,
 • stara się nie spóźniać na lekcje , a w razie nieobecności systematycznie przynosi usprawiedliwienia.

Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń ,który :

 • z małymi uchybieniami przestrzega regulaminu szkoły a stosowane środki zaradcze odnoszą pozytywny skutek ,
 • dba o swoje zdrowie i higienę osobistą (nie stosuje używek)
 • czasami spóźnia się na lekcje , nie wszystkie godziny ma usprawiedliwione.

Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń , który :

 • dopuszcza się poważnych wykroczeń przeciwko regulaminowi i statutowi szkoły ,
 • nie wykazuje chęci poprawy ,a stosowane środki zaradcze nie odnoszą skutku ,
 • notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji ,
 • ulega nałogom ,
 • dewastuje mienie szkoły ,
 • często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia ,
 • wywiera negatywny wpływ na rówieśników ,
 • stosuje przemoc fizyczną i psychiczną ,
 • jest arogancki ,niekulturalny w stosunku do innych osób . Uczeń ,który dopuszcza się kradzieży i rozboju otrzymuje ocenę zachowania nieodpowiednią a jego postępowanie zgłaszane jest na policję .

§ 11

 1. Nauczyciele przedmiotów oraz wychowawcy klas ustalają w końcu każdego semestru w terminie określonym przez dyrektora ocenę klasyfikacyjną oraz ocenę zachowania.
 2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w styczniu każdego roku szkolnego. Dokładną datę zakończenia postępowania klasyfikacyjnego ustala Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w sierpniu.
 3. Podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej końcoworocznej należy uwzględnić osiągnięcia i umiejętności ucznia z poprzedniego semestru.
 4. Na miesiąc przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
 5. Ustalona przez nauczyciela ocena semestralna lub końcoworoczna może być podwyższona w wyniku sprawdzianu na podwyższenie oceny przeprowadzonego zgodnie z § 12.
 6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może  być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego przeprowadzonego zgodnie z § 13.
 7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono ,że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia umożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej ,szkoła  powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 12

POPRAWIANIE OCENY KLASYFIKACYJNEJ

 1. Uczeń ma prawo do poprawiania oceny klasyfikacyjnej ,jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona.
 2. Prawo do poprawiania oceny klasyfikacyjnej nie przysługuje uczniowi , który otrzymał więcej niż dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych przedmiotów nauczania.
 3. Sprawdzian poprawiający ocenę klasyfikacyjną przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców , zgłoszoną do nauczyciela uczącego danego przedmiotu .Termin przeprowadzenia egzaminu ustala nauczyciel , przy czym może to być termin późniejszy niż przedostatni dzień przed radą klasyfikacyjną danego etapu edukacyjnego .
 4. Nauczyciel przeprowadzający sprawdzian poprawkowy informuje zastępcę dyrektora o przewidywanym terminie sprawdzianu oraz , po jego przeprowadzeniu ,dostarcza pracę ucznia i ustaloną ocenę.
 5. W sprawdzianie poprawiającym ocenę klasyfikacyjną w uzasadnionych przypadkach może uczestniczyć inny nauczyciel tego samego pokrewnego przedmiotu , a także bez prawa głosu , wychowawca kasy.
 6. Nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu może być zwolniony na jego prośbę z obowiązku przeprowadzenia sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną .Wówczas dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela tego lub pokrewnego przedmiotu.
 7. Sprawdzian poprawiający ocenę klasyfikacyjną przeprowadza się w formie pisemnej lub ustnej uzgodnionej z uczniem , z wyjątkiem przedmiotów : plastyki , muzyki ,techniki,elementy informatyki i wychowania fizycznego , z których sprawdzian powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych.
 8. Pytania (ćwiczenia ,zadania praktyczne) sprawdzające proponuje nauczyciel danego przedmiotu w porozumieniu z innym nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu .Stopień trudności pytań (ćwiczenia ,zadań praktycznych ) musi odpowiadać kryterium oceny ,o którą ubiega się uczeń.
 9. Nauczyciel na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną może:
  • podwyższyć ocenę – w przypadku pozytywnego wyniku,
  • pozostawić ocenę ustaloną wcześniej – w przypadku negatywnego wyniku.
 1. Uczeń , który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną , może przystąpić, może przystąpić
 2. Od oceny ustalonej w wyniku sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną odwoływanie nie przysługuje do niego w terminie określonym przez dyrektora szkoła.

§ 13

EGZAMIN POPRAWKOWY

 1. W Gimnazjum z wyjątkiem klasy programowo najwyższej ,uczeń , który w wyniku końcowej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych , może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej , z wyjątkiem  egzaminu z plastyki ,muzyki ,informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego , z których egzamin powinien mieć formę zajęć praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu  ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły . W skład komisji wchodzą:

  - dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze –

  jako przewodniczący komisji,

  - nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący ,

  - nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako

  członek.

 5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnych uzasadnionych okolicznościach . W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osoba egzaminująca innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne , z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły .
 6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji ,termin egzaminu , pytania egzaminacyjne ,wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję . Do protokołu załącza się pisemne  prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia .
 7. Uczeń , który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  w wyznaczonym terminie , może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ,określonym przez dyrektora szkoły .
 8. Uczeń , który nie zdał egzaminu poprawkowego , nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 16 , p. 5 .

§ 14

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego , kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkole planie nauczania .
 2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać  egzamin klasyfikacyjny w terminie , który wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami przedmiotu , z materiału programowego zrealizowanego w danym okresie .W przypadku ucznia nie klasyfikowanego w ostatnim semestrze ,egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
 3. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej  lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny z jednego , lub wszystkich przedmiotów .
 4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej , z wyjątkiem egzaminu z plastyki ,muzyki , informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego , z których egzamin powinien mieć formę zajęć praktycznych.
 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły .W skład komisji wchodzą:
  • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowiska kierownicze jako przewodniczący komisji ,
  • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący ,
  • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek .
 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołuje nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji ,termin egzaminu , pytania egzaminacyjne , wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję . Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 3. Uczeń , który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie ,może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
 4. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ,uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się e terminie trzech dni od daty egzaminu do dyrektora szkoły ,który ,w uzasadnionych przypadkach ,powołuje nową komisję egzaminacyjną.

§ 15

KOMISYJNY EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

 1. Komisyjny egzamin klasyfikacyjny , na podstawie którego dziecka spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą
  1. zostaje przyjęty do jednej z klas szkoły podstawowej;
  2. może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej , wyznacza – w terminie uzgodnionym z tym dzieckiem i jego rodzicami – dyrekto szkoły , który wyraził zgodę na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkolą .
 2. Dla przeprowadzenia komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły  powołuj komisję w składzie:

  - dyrektor lub wicedyrektor – jako przewodniczący ,

  - egzaminatorzy przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem nauczania odpowiedniej klasy szkoły podstawowej.

  W egzaminie mogą uczestniczyć – w charakterze obserwatorów – rodzice dziecka.

 3. Komisyjny egzamin klasyfikacyjne nie obejmuje przedmiotów : technika ,plastyka , muzyka ,wychowanie fizyczne .Uczniowi składającemu komisyjny egzamin  klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania .
 4. Tryb przeprowadzania egzaminu komisyjnego , a w szczególności liczbę przedmiotów , z których dziecko może być egzaminowane w ciągu jednego dnia ,ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.
 5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji ,termin egzaminu ,pytania egzaminacyjne ,wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję . Do protokółu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą Informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 6. Pytania egzaminacyjne ustalają egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Stopień trudności pytań powinien być różny i odpowiadać kryteriom oceny.
 7. Na podstawie przeprowadzonego komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji ustalają ocenę według  skali ocen przyjętej w szkole.

§ 16

PROMOCJA

 1. W gimnazjum uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej ,jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania ,uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem pkt. 3..
 2. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocenę wszystkich przedmiotów obowiązkowych ponad 4,75 i co najmniej dobrą ocenę zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem : „z wyróżnieniem”.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia edukacyjne, są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
 4. Uczeń promowany warunkowo ma obowiązek uzupełniania w czasie ferii letnich braków w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach wskazanych przez nauczyciela oraz przedstawić w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego wyniki swojej pracy do oceny. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione ,uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, która może stanowić podstawę do uzyskania niedostatecznego stopnia klasyfikacyjnego.
 5. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym zamieszczając klauzule: „uchwałą rady pedagogicznej z dnia ....promowany warunkowo do klasy .....” .
 6. Uczeń kończy gimnazjum jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i ponadto przystąpił do egzaminu z zastrzeżeniem pkt. 7.
 7. W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu.

§ 17

1. Wewnętrznoszkolny system oceniania będzie podlegał ewaluacji. O zmianach uczniowie i rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni na początku nowego roku szkolnego.

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 18

1. Organami szkoły są:

  • dyrektor szkoły,
  • rada pedagogiczna,
  • samorząd uczniowski,
  • rada szkoły oraz rada rodziców, jeżeli zostały utworzone.
 1. Dyrektor szkoły:
  1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz:
  2. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i zatrudnionych w szkole;
  3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie pro zdrowotne;
  4. sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły;
  5. realizuje uchwały rady pedagogicznej;
  6. kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;
  7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną , finansową i gospodarczą obsługę szkoły ;
  8. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
 1. Dyrektor decyduje w sprawach :
 1. zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 2. przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych;
 3. występowanie z wnioskami ,po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ,w sprawach nagród , odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników;
 4. decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

§ 19

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania

 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian oraz jego zatwierdzenia po zapoznaniu przez radę rodziców;
  2. zatwierdzenie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez radę szkoły;
  3. zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promowania uczniów;
  4. ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen;
  5. wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych;
  6. uchwalanie warunkowej promocji ucznia;
  7. ustalanie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom.
  8. zatwierdzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowani ich przez radę rodziców.
 2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy szkoły ,zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;
  2. plan finansowy szkoły;
  3. przydział godzin nauczania i innych czynności dla nauczyciela;
  4. propozycję dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole;
  5. wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń , nagród i innych wyróżnień;
  6. wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia .

§ 20

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły; władzami samorządu są;

  - na szczeblu klas: samorządy klasowe ,

  - na szczeblu szkoły: rada uczniowska ,

 2. Do zadań rady uczniowskiej należy:
  1. przygotowanie projektów regulaminu samorządu uczniowskiego;
  2. występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonania;
  3. gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego;
  4. wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrektora szkoły;
  5. proponowanie kandydatów na opiekuna samorządu.
 3. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie szkoły , radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły ,a w szczególności realizowaniu praw uczniów ,takich jak:
  1. prawo zapoznania się z programem nauczania;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizowania życia szkolnego , umożliwiające zachowanie właściwych propozycji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;
  4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
  5. prawo do organizowania działalności kulturalnej ,oświatowej ,sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami ,w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 4. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego .
 5. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
 6. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia samorządu , jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

§ 21

1.Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie

działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły , a także

wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie , a w szczególności:

  1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
  2. współpraca ze środowiskiem szkoły ,lokalnym i zakładowym pracy;
  3. gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły , a także ustalania zasad użytkowania tych funduszy;
  4. zapewnianie rodzicom , we współdziałania z nauczycielami szkoły praw do ;

- znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie,

- uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności,

- znajomość regulaminu oceniania ,klasyfikowania i promowania uczniów ,

- uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci , wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

2. W szkole może działać rada szkoły , którą do życia powołuje dyrektor szkoły na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów :

- rady rodziców ,

- rady pedagogicznej ,

                             - samorządu uczniowskiego

3. Rada szkoły winna składać się z co najmniej 6 osób , a kadencja jej trwa 3 lata.

4. W skład rady wchodzą w równej liczbie przedstawiciele uczniów ,rodziców i  nauczycieli , wybrani przez zgromadzenie ogólne tych gremiów.

5. Skład rady może się zmienić ,w 1/3 składu , w każdym roku szkolnym .

6. W posiedzeniach rady może brać udział , z głosem doradczym ,dyrektor szkoły .

7. Rada szkoły decyduje w sprawach:

              a uchwalania statutu szkoły i ewentualnych zmian w statucie;

              b uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz wybierania przewodniczącego;

            c ustanawiania odznak dla uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami.

8. Rada szkoły opiniuje w szczególności:

  1. roczny plan finansowy szkoły oraz wnioskuje w sprawie planu środków specjalnych;
  2. plan pracy szkoły ,projekty innowacji i eksperymentów;
  3. powierzenie funkcji wicedyrektora szkoły i innych stanowisk kierowniczych , a także może wnioskować o odwołanie z funkcji kierowniczych;
  4. wnioski dyrektora w sprawie odznaczeń ,nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
  5. organizację tygodnia pracy szkoły;
  6. warunki i zasady przyznawania wyróżnień uczniom .
  7. inne istotne – wg rady szkoły – sprawy dla szkoły .
 1. Rada szkoły może wystąpić z inicjatywy w sprawie zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.
 2. Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł ,a ich wydatkowanie określone winno być w regulaminie rady .
 3. Przedstawiciele rodziców wchodzą w skład rady mają prawo uczestniczyć w pracach zespołu rozpatrującego odwołanie:
  1. nauczyciela od ustalonej mu przez dyrektora szkoły oceny pracy (1 przedstawiciel) ,
  2. dyrektora od ustalonej mu oceny pracy (2 przedstawicieli).

§ 22

 1. Organa szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących szkoły poprzez:
  1. uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych;
  2. opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły;
  3. informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły .
 2. Rada pedagogiczna może występować do organów sprawujących nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły , jej dyrektora lub innego nauczyciela po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
 3. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole ,po zasięgnięciu opinii rodziców i samorządu uczniowskiego.
 4. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły . W takim przypadku , w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu .W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.
 5. Rada szkoły może wnioskować do organu nadzoru pedagogicznego o zbadanie i dokonanie oceny pracy szkoły , jej dyrektora lub nauczyciela.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 23

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.
 2. Liczba uczniów w oddziałach szkolnych powinna wynosić nie więcej niż 35 uczniów.

§ 24

 1. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
 2. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać za zgodą oddziału prowadzącego szkołę.
 3. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 25

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo –lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjne trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut ,zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 26

 1. Organizacja zajęć dodatkowych:
 1. zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo –lekcyjnym;
 2. zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych;
 3. liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie zarządzenia MEN.

§ 27

 1. Szczegółową organizację nauczania ,wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku zaopiniowanych przez związki zawodowe. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę , do dnia 30 maja .
 2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności : liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych ,ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych ,obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły ,na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 28

 1. Religia jako szkolny przedmiot nadobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów , których rodzice sobie tego życzą:
 2. życzenie wyrażone jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym ,może natomiast zostać zmienione;
 3. uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi;
 4. nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne;
 5. nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego ,pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchnika kościołów w przypadku innych wyznań;
 6. nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej ,nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy;
 7. nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania;
 8. nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego;
 9. nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo;
 10. ocena z religii umieszczona jest na świadectwie szkolnym;
 11. ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy;
 12. ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę;
 13. uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć  szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych ;
 14. nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii ,w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.

§ 29

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli,  uczniów i rodziców. Służy do realizacji zdań dydaktyczno – wychowawczych ,wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.
 2. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają :
 • gromadzenie i opracowanie zbiorów,
 • korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę,
 • korzystanie ze środków audiowizualnych w czytelni,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni.
 1. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:
 2. kształcąco – wychowawczą poprzez:

  - rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

  - przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

  - kształcenie kultury czytelniczej,

  - wdrażanie do poszanowania książki,

  - udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

 3. opiekuńczo-wychowawczą poprzez :

  - współdziałanie z nauczycielami,

  - wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,

  - otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

  - pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

 4. kulturalno-rekreacyjnych poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.
 5. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas ,nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych e regulaminie . Uprawnieni do korzystania ze zbiorów mają wolny dostęp do półek .Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych.
 6. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza.
 7. koordynowanie pracy w bibliotece:

  - opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez,

  - uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością ,

  - projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,

  - sprawozdanie z pracy biblioteki , zawierające oceny czytelnictwa ,

  - odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki;

 8. praca pedagogiczna:

  - gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,

  - udostępnianie zbiorów ,

  - udzielanie informacji bibliotecznych ,

  - rozmowy z czytelnikami o książkach ,

  - poradnictwo w wyborach czytelniczych ,

  - prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z programem ,

  - udostępnienie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów ,

  - informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa ,

  - prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach ,

  - organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa ,

  - dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych ,

  - dostosowanie form i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów;

 9. praca organizacyjna:

  - gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja – zgodnie z obowiązującymi przepisami ,

  - opracowanie biblioteczne zbiorów ,

  - selekcja zbiorów i ich konserwacja ,

  - organizowanie warsztatu informacyjnego ,

  - wydzielanie księgozbioru podręcznego ,

  - prowadzenie katalogów ,

  - udostępnianie zbiorów;

 10. współpraca z rodzicami i instytucjami:

- w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów ,

- bibliotekami poza szkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi .

 1. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki , czasopisma i inne) i dokumenty nie piśmiennicze (materiały audiowizualne) .
 2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły:

- zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie ,

- zapewnia środki finansowe,

- zarządza skontrum zbiorów

- zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji ,

- zatwierdza tygodniowe rozkłady zajęć ,

- hospituje i ocenia pracę biblioteki ,

§ 30

 1. W szkole działa świetlica ,której organizację i zasady działania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994r.
 2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich uczniów oczekujących na odjazd autobusem szkolnym do domu.
 3. Świetlica posiada oddzielne pomieszczenie do cichej pracy i odrabiania lekcji.
 4. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor.

                                                            § 31

 1. W gimnazjum prowadzona jest stołówka

 2. Ze stołówki mogą korzystać wszyscy chętni uczniowie

 3. Posiłki wydawane są w godzinach 11,00 – 13,00

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI

§ 31

 1. W szkole ,która liczy co najmniej 12 oddziałów , tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 2. Za zgodą organu prowadzącego szkołę, dyrektor szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 3. Wicedyrektorzy przyjmują na siebie część zadań dyrektora ,a w szczególności :
 1. pełnio funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności;
 2. przygotowuje projekty następujących dokumentów organizacyjnych szkoły:
  • szkolny zestaw programów nauczania ,który obejmuje całą działalność szkoły,
  • z punktu widzenia dydaktycznego,
  • program wychowawcy szkoły,
  • tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,
  • kalendarz szkolny,
  • informacje o stanie pracy szkoły w zakresie przydzielonym;
 1. prowadzą czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczyciela;
 2. pełnią bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu;
 3. nadzorują wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów.
 1. Wicedyrektor:
 1. jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia dyrektora szkoły nauczycieli, wychowawców świetlicy ,pedagogów szkolnych i bibliotekarzy;
 2. jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą;
 3. decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole;
 4. ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy opiekuńczo – wychowawczej wszystkich nauczycieli,
 5. ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli , których jest bezpośrednim przełożonym;
 6. ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem „zastępca dyrektora szkoły ”oraz podpisywania pism ,których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji

§ 32

 1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 3. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują :

- ustalanie zestawów programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

- zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania ,korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych ,a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania ,

- wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania ,

- organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli ,

- współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia ,

- wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania .

§ 33

 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania , wychowania i profilaktyki .
 2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do :
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych ,wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole ;
  2. znajomość przepisów dotyczących oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów ;
  3. uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka , jego postępów w nauce i zachowaniu ;
  4. uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;
  5. wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły .

§ 34

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną ,wychowawczą ,opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do:
 1. prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego;
 2. odpowiedzialności za życie ,zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
 3. dbanie o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny;
 4. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów ,ich zdolności oraz zainteresowań;
 5. bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania;
 6. udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;
 7. doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy.

§ 35

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą:”.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej ,wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinien być dostosowana do wieku uczniów , ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami ,a w szczególności:
 5. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia ,proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 6. inspirowanie działań zespołowych uczniów ;
 7. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 8. Wychowawca w celu realizacji zadań ,o których mowa w ust.1;
 9. otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;
 10. planuje i organizuje wspólne z uczniami i ich rodzicami:

  - różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integruje zespół uczniowski,

  - ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych;

 11. współdziała z nauczycielami uczącymi e jego oddziale uzgadniając z nami i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów ,a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami );
 12. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

  - poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

  - współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,

  - włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;

 13. współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
 14. organizuje comiesięczne spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia;
 15. na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego ) wychowawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia rodziców (opiekunów) o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu.
 16. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.
 17. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej ,a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
 18. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela ,któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.
 19. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadkach gdy:
 20. wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji;
 21. zebranie rodziców uczniów klasy ,w której wychowawstwo pełni , zgłosi taki wniosek większością ¾ głosów obecnych (przy obecności na zebraniu rodziców reprezentujących ¾ ilości uczniów).
 22. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu  opinii rady pedagogicznej.
 23. Warunkiem przedłożenia spraw radzie pedagogicznej ,po spełnieniu wymogu ust.9,jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany.

UCZNIOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 36

 1. Do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonego przez gminę przyjmuje się :
  • z urzędu, absolwentów szkół podstawowych z terenu gminy
  • na wniosek rodziców (prawnych opiekunów ) – absolwentów szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

2. Obowiązek szkolny ucznia trwa do końca roku szkolnego ,w tym roku kalendarzowym , w którym kończy  18 lat.

§ 37

  1. Uczeń ma prawo do:
  2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia , zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
  3. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności ;
  4. poszanowanie swej godności ,przekonań i własności;
  5. swobodne wyrażanie myśli i przekonań , a szczególności dotyczących życia szkoły , a także światopoglądowych i religijnych ,jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
  6. rozwijania zainteresowań ,zdolności i talentów;
  7. obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
  8. korzystania z pomieszczeń szkolnych ,sprzętu , środków dydaktycznych ,księgozbioru, biblioteki podczas zajęć lekcyjnych;
  9. wpływa na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole;
  10. nauki religii w szkole na podstawie ustnej deklaracji rodziców lub opiekunów , dni wolnych od zajęć dydaktycznych bez pracy domowej (nie dotyczy przedmiotów odbywających się tylko w poniedziałek i piątek).
  11. Uczeń ma prawo do jednego dnia w semestrze tzw.”osobistego” , w którym może być nieprzygotowany do zajęć szkolnych.
  • Uczeń zgłasza zamiar wykorzystania „dnia osobistego” na początku swojej pierwszej lekcji;

  • Nauczyciel jest zobowiązany odnotować fakt zgłoszenia „dnia osobistego”  w dzienniku;
  • Nie wykorzystany w semestrze „dzień osobisty” przepada.
  1. Uczeń ma prawo poprzez działalność samorządową ,pod opieką wychowawcy organizować imprezy klasowe i szkolne:

  • Dzień Wiosny – wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia imprezy i wypełnienia karty wycieczki,

  • Prima Aprilis – dopuszcza się w tym dniu kulturalne i w dobrym tonie żarty na terenie szkoły,

  • Święto Szkoły,

  • Dzień Dziecka i Sportu ,

  • Imprezy klasowe :Andrzejki, Mikołajki, Walentynki itp., po zajęciach lekcyjnych.

  1. Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie ww. imprez jest niedozwolone.
  2. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną ,ze względu na stan zdrowia ,do nauczania indywidualnego w domu.
  3. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela , wychowawcy samorządu klasowego ,rady rodziców- zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną ,jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.
  4. W szczególnych przypadkach( dłuższa ,usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.
  5. Po zakończeniu klasyfikacji w I semestrze (przed feriami zimowymi) ,nauczyciel nie wpisuje do dziennika ocen na nowy semestr.

§ 38

1.Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły ,a zwłaszcza:

  1. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
  2. szanować o ochraniać przekonania i własnych innych osób;
  3. przeciwstawiać się przejawom brutalności;
  4. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów;
  5. dbać o dobro ,ład i porządek w szkole;
  6. brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braku wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu;
  7. przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki  ich przeznaczenia (pracownie, świetlica , stołówka, biblioteka ,szatnia ,zajęcia w-f,.....):
  8. zostawiać okrycia wierzchnie w szatni.

2. Uczeń korzystając z prawa do nauki religii w szkole przyjmuje na siebie obowiązek i prawa wynikające z § 41.

3. Uczniom zabrania wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.

4. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialne uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania.

5. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują stan po skończonych zajęciach.

6 .W okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły , każdy uczeń ma obowiązek korzystać  z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.

7. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.

8. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.

9. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania przy sobie dzienniczka ,jako podstawowego

dokumentu umożliwiającego kontakt ze szkołą. Wszystkie zwolnienia powinny być

odnotowane w dzienniczku.

10.Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do

szkoły, nie później niż do tygodnia ,licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym

terminie nieobecności uznawane są przez wychowawcę za nieusprawiedliwione.

§ 39

 1. Każdy uczeń posiada strój galowy ,który ma obowiązek nosić w czasie:

  - uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

  - grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,

  - imprez okolicznościowych , jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rady pedagogicznej.

 2. Przez strój galowy należy rozumieć:
  1. dla dziewcząt - ciemna spódnica i biała bluzka ;
  2. dla chłopców - ciemne spodnie i biała koszula.
 1. Ubiór codzienny ucznia jest dowolny przy zachowaniu następujących ustaleń:
  • w doborze ubioru ,rodzaju fryzury ,biżuterii należy zachować umiar pamiętając ,że szkoła jest na miejscem pracy
  • terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające zdrowiu (np. niedopuszczalne są wysokie obcasy),

- uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki ,

- wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.

§ 40

1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę ,za wybitne osiągnięcia ,za dzielność i odwagę

uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody :

- pochwałę wychowawcy wobec klasy ,

- pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli ,

- list pochwalny do rodziców ,

- dyplom uznania,

- nagrodę rzeczową ,

- świadectwo z biało –czerwonym paskiem.

  1. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwach szkolnych .

§ 41

 1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego poprzez :
  1. upomnienie wychowawcy klasy ;
  2. upomnienie lub naganę dyrektora szkoły ;
  3. zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych ;
  4. zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz;
  5. przeniesieniem do równorzędnej klasy;
  6. przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.
 2. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratorium Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na podstawie ucznia . O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się gdy:

  - notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego , otrzymał kary przewidziane

  w regulaminie ,a stosowane środki zaradcze nie ponoszą pożądanych efektów ,

  - zachowuje się w sposób demoralizacyjny bądź agresywny ,zagrażający zdrowiu

  i życiu innych uczniów,

  - dopuszcza się czynów łamiących prawo ,np. kradzieże ,wymuszania ,zastraszanie.

 3. Od nałożonej przez wychowawcę kary , uczeń ,jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą ,w formie pisemnej ,odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od dnia uzyskania kary.
 4. Dyrektor w porozumieniu z przewodniczącym samorządu szkolnego a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej,rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia :

  - oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie ,

  - odwołać karę

  - zawiesić warunkowo wykonanie kary.

 5. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.
 6. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.
 7. /.;Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów ) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

§ 42

 1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłosić nauczyciele, rodzice i uczniowie.
 2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.
 3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie ,jak i nauczyciele.

                                        Postanowienia końcowe

§ 43

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w skład zespołu , zawierającą nazwę zespołu.
 3. Tablice i pieczęcie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół powinny zawierać nazwę zespołu i nazwę szkoły.
 4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Zasady gospodarki finansowej i materialnej szkoły określają odrębne przepisy.
 6. Szkoła może, na wyodrębnionym rachunku bankowym, gromadzić środki specjalne pochodzące z:
  • dobrowolnych wpłat rodziców,
  • opłat za kursy, szkolenia z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Środki specjalne mogą być przeznaczone na:
  • działalność dydaktyczno-wychowawczą,
  • zakup pomocy naukowych i wyposażenia,
  • zakup materiałów na remont i konserwację,
  • zakup środków czystości, materiałów biurowych,
  • opłaty za usługi (remonty , transport, przeglądy ......),
  • inne cele wynikające ze statutowej działalności szkoły.

Statut wchodzi w życie z dniem  06 lutego 2002 roku

Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum na posiedzeniu w dniu 06 lutego 2002 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-08-20 13:03:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-08-20 13:03:22
 • Liczba odsłon: 1276
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278344]

przewiń do góry