Zobacz podgałęzie

 Protokół z XI sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 18 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.      Otwarcie XI Sesji Rady Gminy.

2.      Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną Panią Teresę Cywińską.

3.      Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.

4.      Interpelacje i zapytania.

5.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 76/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2016-2023.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 77/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  podjęcia uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia na rok 2016.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 78/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

9.      Podjęcie Uchwały 79/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo- Gospodarczej.

10. Podjęcie Uchwały Nr 80/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury.

11. Podjęcie Uchwały Nr 81/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/pożarowej i Ochrony Środowiska.

12. Podjęcie Uchwały Nr 82/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zmiany Uchwały Nr 3/III/2014 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 12 grudnia 2014 roku

 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

13. Podjęcie Uchwały 83/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok na terenie gminy Dzierzążnia.

14. Podjęcie Uchwały Nr 84/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2016 rok na terenie  gminy  Dzierzążnia.

15. Podjęcie Uchwały Nr 85/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

16. Podjęcie Uchwały Nr 86/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

17. Podjęcie Uchwały Nr 87/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

18. Wolne wnioski i zapytania.

19. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 a zakończyły o godzinie 14.00.

 Pan Przewodniczący otworzył obrady X sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka ,  Sekretarza Gminy- Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – Panią Grażynę Zawłocką,  Kierownika GOPS – Panią Reginę Sobczeńską, Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni – Pana Franciszka Goszczyńskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach – Panią Bożenę Nowakowską,  Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej – Panią Jolantę Gzylewską,   Państwa Sołtysów, przedstawicieli mediów  oraz wszystkich przybyłych na  sesję.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy w Dzierzążni i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał.

            Pan Przewodniczący odczytał porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie.

Pan Przewodniczący RG Mariusz Wróblewski poprosił Panią Renatę Bartold- Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzążni o wręczenie zaświadczenia

o wyborze na funkcję radnego Pani Teresie Cywińskiej.

Pani Bartold wręczyła nowo wybranej radnej  zaświadczenie o wyborze   i złożyła gratulacje.

            Przewodniczący RG poprosił Panią Teresę Cywińską o złożenie ślubowania poprzez odczytanie roty ślubowana.

Pani radna odczytała treść ślubowania :Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Rota ślubowania stanowi załącznik do protokołu.

            Pan Wójt pogratulował Pani radnej objęcia funkcji i życzył owocnej współpracy

z samorządem i innymi radnymi.

 

Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z X sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono

i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 14  radnych obecnych na sali. Protokół z X sesji Rady Gminy został przyjęty bez czytania jednogłośnie 14 głosami.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

 

Ad pkt 4

            Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej od  26 listopada 2015 roku do 18 grudnia 2015 roku. W tym czasie Urząd Gminy realizował zadania ustawowe sprawnie. Ponadto:

1.      Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na zadania inwestycyjne przebudowy dróg w miejscowości Nowe Sarnowo oraz łącznika Nowe Gumino – Nowe Kucice.

2.      W dniu 2 grudnia odbyło się kolejne spotkanie Społecznej Komisji do spraw przydziału mieszkań dla osób, które złożyły podania o przydział. 

3.      W dniu 30 listopada ukazała się lista rankingowa tzw. „Schetynówek” Gmina Dzierzążnia z zadaniem inwestycyjnym polegającym na przebudowie drogi gminnej

w miejscowości Nowe Kucice znalazła się na 23 pozycji co dało nam dofinansowanie do tej inwestycji w wysokości 50%  co na chwilę obecną stanowi kwotę 356 801 tys. zł.

4.      W dniu 10 grudnia odbył się przetarg na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dzierzążnia na okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2018 to jest na okres 3 lat . Wpłynęły 3 oferty z : PZU, UNIQA i TUW. Wygrała oferta TUW-u Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych siedziba w Płocku z kwotą 67 590 złotych co na jeden rok stanowi kwotę 22 530 złotych. W tym jest jeszcze fundusz prewencyjny

w kwocie 10% , który Gmina Dzierzążnia może wykorzystać na zakupy poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców.

5.      Podpisano umowy na odśnieżanie dróg gminnych. Korzystną ofertę przedstawił mieszkaniec naszej gminy, który zaproponował dwa ciągniki dużej mocy i ładowarkę teleskopową, koszt pracy tego sprzętu wycenił na 110 złotych netto za godzinę pracy.

6.      W dniu 15 grudnia 2015 roku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych. Wystawiono 9 nieruchomości do sprzedania.

 Dwie nieruchomości zostały sprzedane - obie z miejscowości Błomino Gule -jedna za kwotę 16 600,00 netto plus podatek vat, druga za kwotę 5 050,00 złotych plus

podatek vat. Planujemy sporządzić akty jeszcze w tym roku.

 

Ad pkt  6,7

            W tym punkcie Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr Ci.348.2015 z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej a następnie  Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr Ci.349.2015 z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.

            Następnie Pan Przewodniczący RG poinformował, że wpłynęły dwa wnioski Wójta Gminy: Wniosek Wójta Gminy w sprawie  uchwalenia budżetu na rok 2016 oraz Wniosek Wójta Gminy Dzierzążnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata                   2016 – 2023.

Uwzględniając wnioski zawarte w protokołach z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy w Dzierzążni oraz Uchwały Nr SO-Ci.0031.349.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 grudnia 2015 roku zaproponowano  dokonanie zmian   w budżecie gminy Dzierzążnia na rok 2016:

I.                    W uchwale budżetowej zmienia   § 1:

 jest:

- dochody w łącznej kwocie 11 255 681 zł.

1) dochody bieżące 10 285 480 zł.

2) dochody majątkowe 970 201 zł.

Winno być:

- dochody w łącznej kwocie 11 845 809 zł.

1) dochody majątkowe 1 560 329 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

Zmienia się § 2:

 

Jest:

Wydatki w łącznej kwocie 10 946 973 zł w tym:

1)     Wydatki bieżące w kwocie 9 449 870,00

2)     Wydatki majątkowe 1 497 103,00

zgodnie z załącznikiem Nr 2

winno być: Wydatki w łącznej kwocie 11 737 101 zł w tym:

1)     Wydatki bieżące w kwocie 9 432 559,00

2)     Wydatki majątkowe 2 304 542,00

Zmienia się § 4:

Jest:

1.      Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 308 708 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów wysokości 308 708zł.

2.      Rozchody budżetu w wysokości 308 708zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Winno być:

1.      Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 108 708 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu  kredytów  w wysokości 308 708zł.

2.      Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 200 000zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów).

3.      Ustala się przychody budżetu w wysokości 200 000zł i rozchody budżetu

w wysokości 308 708zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

II.            W załączniku Nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2016 rok, zmienia się dochody majątkowe:

Jest: 970 201 zł winno być 1 560 329 zł.

W dziale 600 Transport i łączność – jest 531 801zł.

Winno być: 1 121 929 zł.

W tym: z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków na finansowanie wydatków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne: jest 458 801zł. winno być 1 046 929 zł.

Wprowadza się § 6207dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5

i 6 ustawy o płatności w ramach budżetu środków europejskich.- zwiększa się o kwotę 590 128zł. – z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowice – etap I i II”

Ogółem dochody po zmianie wynoszą 11 845 809 zł.

III.      W załączniku Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2016 rok” w dziale 600 Transport i łączność jest: 1 406 503,00 winno być 2 213 942,00

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne jest: 1 169 003,00 winno być 1 976 442,00

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: jest 888 603,00- zmniejsza się o kwotę 120 000,00  winno być 768 603,00

Wprowadza się § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 590 128,00

oraz wprowadza się § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan            337 311,00 – zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowice – Etap I i II – inwestycja wieloletnia. Złożony wniosek do PROW oraz wprowadza się

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 590 128,00.

          W dziale 750 Administracja publiczna jest: 2 058 721,00  rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia  - jest 73 840,00 – zmniejsza się o kwotę 17 311,00. Winno być 56 529,00

Ogółem dział 750 po zmianie wynosi 2 041 410,00.

Zmienia się załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej: Przychody i rozchody budżetu na 2016 rok:

W wierszu 1- dochody budżetu: jest 11 255 681,00 winno być 11 845 809,00

W wierszu 2 - wydatki budżetu: jest 10 946 973,00 winno być 11 737 101,00

W wierszu 3 - wynik budżetu: jest 308 708,00 winno być 108 708,00

W wierszu przychody ogółem: jest 0,00 winno być 200 000,00

W wierszu 8 - inne źródła (wolne środki) jest 0,00 winno być 200 000,00

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

 Uwzględniając wnioski zawarte w protokołach z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy

w Dzierzążni w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2016 - 2019

wprowadzono zmiany:

I.            W załączniku Nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023:

W wierszu 1- dochody ogółem: jest 11 255 681,00 winno być 11 845 809,00,

Kolumna 1.2-  dochody majątkowe: jest 970 201,00 winno być 1 560 329,00,

W wierszu wydatki ogółem: jest 10 946 973,00 winno być 11 737 101,00,

Kolumna 2.1 wydatki bieżące; jest 9 449 870,00 winno być 9 432 559,00,

Kolumna 2.2. wydatki majątkowe: jest 1 497 103,00 winno być 2 304 542,00,

Kolumna  3 – wynik budżetu – jest 308 708, winno być 108 708,00,

Kolumna 4 – przychody budżetu – jest 0,00 winno być 200 000,00,

Kolumna 4.2 – wolne środki – jest 0,00 winno być 200 000,00,

Kolumna 8.1.– różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: jest 835 610,00winno być 852 921,00,

Kolumna 8.2.  różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi: jest 835 610,00 winno być 1052 921,00

Rok 2016

Kolumna 9.1. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa

w art. 243 ust. 1…..- jest 3,45% winno być 3,28%

Kolumna 9.2. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa

 w art. 243 ust. 1…..- jest 3,45% winno być 3,28%

Kolumna 9.4. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa

w art. 243 ust. 1…..- jest 3,45% winno być 3,28%

Kolumna 9.5. wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku  oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)…..- jest 10,98% winno być 10,58%

Rok 2017

Kolumna 9.6. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243ustawy

 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń  ..- jest 9,13% winno być 9,00%

Kolumna 9.6.1. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy

 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń  ..- jest 11,98% winno być 11,85%

Rok 2018

Kolumna 9.6. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243ustawy

po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń  ..- jest 9,30% winno być 9,17%

Kolumna 9.6.1. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy

 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń  ..- jest 12,15% winno być 12,02%

Rok 2019

Kolumna 9.6. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń  ..- jest 10,44% winno być 10,31%

Kolumna 9.6.1. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń  ..- jest 10,44% winno być 10,31%

Kolumna 10- Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej- jest 308 70,00 winno być 108 708,00

Kolumna 10.1. – spłaty kredytów, pożyczek  i wykup papierów wartościowych – jest 308 708,00 winno być 108 708,00

Kolumna 12.2. dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy  - jest 0,00 winno być             590 128,00

Kolumna 12.4. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy  - jest 0,00 winno być 927 439,00

II W załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wierszu 1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:

Limit 2016- jest 878 603,00 winno być 1 686 042,00

Limit 2017 – jest 757 439,00 winno być  485 500,00

Limit 2018 – jest 745 00,00 winno być    445 000,00

Limit 2019 – jest 820 000,00 winno być 585 000,00

W wierszu 1.b. wydatki majątkowe:

Limit 2016- jest 878 603,00 winno być 1 686 042,00

Limit 2017 – jest 757 439,00 winno być  485 500,00

Limit 2018 – jest 745 00,00 winno być    445 000,00

Limit 2019 – jest 820 000,00 winno być 585 000,00

Wiersz 1.1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 2 i3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 127, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:

Wiersz 1.1. łączne nakłady finansowe: jest 0,00 winno być 963 930,00:

Limit 2016: jest 0,00 winno być 927 439,00

Limit zobowiązań: jest 0,00 winno być 963 930,00

Wiersz 1.1.2. wydatki majątkowe: łączne nakłady finansowe: jest 0,00 winno być 963 930,00

Limit 2016: jest 0,00 winno być 927 439,00

Limit zobowiązań: jest 0,00 winno być 963 930,00

Wiersz 1.1.2.1 jest o,00 winno być: Przebudowa drogi gminnej o długości ok. 1200 mb. w miejscowości Wilamowice – Etap I – łączne koszty finansowe 694 000,00, limit 2016 – 657 509,00 okres realizacji 2015 - 2016

Wiersz 1.1.2.2 jest 0,00 winno być: Przebudowa drogi gminnej o długości ok. 400 mb. w miejscowości Wilamowice – Etap II – łączne koszty finansowe 269 930,00, limit 2016 – 269 930,00 okres realizacji 2015 – 2016

Wiersz 1.3.wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego: łączne nakłady finansowe: jest 3 295 892,00 winno być 2 331 962,00

Limit 2016 jest 878 603,00 winno być 758 603,00

Limit 2017: jest 757 439,00 winno być 485 000,00

Limit 2018: jest 745 000,00 winno być 745 000,00 winno być 445 000,00

Limit 2019: jest 820 000,00 winno być 585 000,00

Limit zobowiązań: jest 3 295 444,00 winno być 2 331 514,00

Wiersz 1.3.2.2. jest: Przebudowa drogi gminnej o długości ok. 1200 mb. w miejscowości Wilamowice – Etap I – okres realizacji 2015 -2019  łączne koszty finansowe 694 000,00, limit 2016 – 115 000,00 li mit 2017- 107 509,00 limit 2018 – 200 000,00 limit 2019 – 235 000,00 limit zobowiązań 694 000,00

Winno być 0,00 – inwestycja przeniesiona do wiersza 1.1.2.1. – finansowana z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uofp (PROW);

Wiersz 1.3.2.5  jest: Przebudowa drogi gminnej o długości ok. 400 mb. w miejscowości Wilamowice – Etap II  okres realizacji 2015 2018 łączne koszty finansowe 269 930,00, limit 2016 – 5 000,00 limit 2017 – 164 930,00 limit 2018 -100 000,00 limit zobowiązań- 269 930,00

Winno być 0,00 inwestycja przeniesiona do wiersza 1.1.2.2 – finansowana z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy uofp (PROW).

Pozostałe kolumny i wiersze nie ulegają zmianie.

     Obydwa wnioski stanowią załącznik do protokołu.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie obydwa złożone wnioski.

Odczytał  Wniosek Wójta Gminy w sprawie  uchwalenia budżetu na rok 2016. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Wniosek przyjęto jednogłośnie 14 głosami.

Następnie Pan Wróblewski odczytał Wniosek Wójta Gminy Dzierzążnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata   2016 – 2023. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Wniosek przyjęto jednogłośnie 14 głosami.

             W dalszej części posiedzenia pani Skarbnik przedstawiła prezentację i omówiła Uchwałę  Nr 76/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2016-2023 oraz  Uchwałę Nr 77/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni   w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia na  2016 rok .

            Projekt  Budżetu jednostki samorządu terytorialnego uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy jest rocznym planem dochodów i wydatków. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W roku 2016  planuje się :

dochody   -   11 845 809,00- z tego:  dochody bieżące wynoszą 10 285 480,00 dochody majątkowe 1 560 329,00 w tym: 628 528,00 środki pochodzące z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Wydatki    -   11 737 101,00: z tego: wydatki bieżące   9 432 559,00 a wydatki

majątkowe –    2 304 542,00.

Nadwyżkę budżetu  w kwocie 108 708 zł oraz wolne środki w kwocie 200 000,00 przeznacza się na rozchody - spłaty zaciągniętych   kredytów w kwocie 308 708 zł.

Projekt budżetu na 2016 rok stanowi załącznik do protokołu.

Następnie pani Skarbnik omówiła  Uchwałę  Nr 76/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni

 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2016-2023- uchwała ta jest załącznikiem do protokołu.

          Po przedstawieniu prezentacji radni nie mieli pytań odnośnie budżetu na 2016 rok.

Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę  Nr 76/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2016-2023.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę  Nr 76/XI/2015 przyjęto jednogłośnie

14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

          Następnie Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 77/XI/2015 Rady Gminy

w Dzierzążni   w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Dzierzążnia na  2016 rok .

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę  Nr 77/XI/2015 przyjęto jednogłośnie

14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

          Pan Wójt podziękował Państwu radnym za przyjęcie budżetu na 2016 rok. Zapewnił,

że dokona wszelkich starań aby został on zrealizowany.

          Ogłoszono przerwę.

 

Ad pkt 8, 9, 10, 11

            W tym punkcie podejmowano następujące uchwały:  Uchwałę Nr 78/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, Uchwałę 79/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo- Gospodarczej,  Uchwałę Nr 80/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury oraz  Uchwałę Nr 81/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/pożarowej i Ochrony Środowiska.

Radni podjęli decyzję, aby nie czytać przygotowanych planów pracy poszczególnych komisji, tylko przystąpić do głosowania nad przyjęciem uchwał w tej sprawie.

            Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr  78/XI/2015  Rady Gminy w Dzierzążni

 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 . Głosowało

14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

            Następnie Pan Przewodniczący odczytał Uchwałę  Nr 79/XI/2015 rady Gminy

w Dzierzążni  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji  Budżetowo- Gospodarczej na rok 2016.Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

            Dalej głosowano nad  Uchwałą Nr  80/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni

 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na 2016 rok. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.      

            Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 81/XI/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na 2016 rok.. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad pkt 12

          Pan Przewodniczący Rady Gminy omówił Uchwałę Nr 82/XI/2015 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie  zmiany Uchwały Nr 3/III/2014 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy. Zmiana składu Rady Gminy nastąpiła po zrzeczeniu się mandatu przez radnego

 z okręgu wyborczego Nr 2. W dniu 29 listopada 2015 roku zostały przeprowadzone wybory uzupełniające, które wyłoniły nowego radnego Rady Gminy w Dzierzążni.

Pan Wróblewski odczytał  Uchwałę Nr 82/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni

w sprawie  zmiany Uchwały Nr 3/III/2014 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

 Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad pkt 13, 14, 15

            Następne trzy uchwały: Uchwałę Nr 83/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni

w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok na terenie Gminy Dzierzążnia ,  Uchwałę Nr 84/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok  na terenie Gminy Dzierzążnia oraz Uchwałę Nr 85/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 omówiła Kierownik GOPS- Pani Regina Sobczeńska. Każdego roku  uchwały były przyjmowane przez Radę Gminy.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa zakres i formę zadań w zakresie profilaktyki, leczenia i terapii oraz reguluje zasady finansowania tych zadań.

Celem głównym programu jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych

i naprawczych zmierzających do:

         rozpoznawania problemów związanych z nadużywaniem napojów alkoholowych, zmniejszenie aktualnych rozmiarów patologii,

         zapobieganie rozszerzaniu i powstawaniu nowych patologii,

         edukacja publiczna, w tym informowanie o konsekwencjach nadużywania alkoholu,

         zwiększanie bezpieczeństwa środowiska rodzinnego, przeciwdziałanie aktom przemocy domowej i środowiskowej,

         promocja zdrowego stylu życia, adresowana głównie do dzieci i młodzieży,

         aktywizowanie środowisk prowadzących działalność sprzyjającą promowaniu stylu życia wolnego od patologii i uzależnień.

W ramach posiadanych środków, które pochodzą z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych prowadzi się w szkołach działania profilaktyczne.

            Pani Sobczeńska poinformowała, że na terenie naszej gminy  zdiagnozowana narkomania nie występuje, prowadzone są działania profilaktyczne dla uczniów szkół gminnych.

            Pani Kierownik wyjaśniła, że mieliśmy przygotowany Gminny Program Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na poprzednie lata. Obecnie taki program musi być przyjęty na lata 2016- 2020.

Działanie w tym zakresie jest prowadzone w oparciu na pracach Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół ten prowadzi postępowania z rodzinami, w których przemoc występuje. Celem głównym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności  i skuteczności pomocy dla rodzin, w których występuje przemoc.

            Pytań do przedstawionych uchwał nie zgłoszono. Pan Przewodniczący RG odczytał

Uchwałę Nr 83/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok na terenie Gminy Dzierzążnia. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

           Dalej Pan Wróblewski odczytał   Uchwałę Nr 84/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok  na terenie Gminy Dzierzążnia. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

          Pan Przewodniczący odczytał  Uchwałę Nr 85/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni

 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 16,17

          Pani Skarbnik omówiła 2 uchwały: Uchwałę Nr 86/XI/2015 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz

Uchwałę Nr 87/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Uchwałę  w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia dostosowano do zmiany uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej dokonano następujących zmian:

Dochody:

1.       Administracja publiczna,  Urzędy wojewódzkie – zwiększono  dotację celową

o kwotę 4426 zł na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

 w Warszawie.

2.       Pomoc społeczna-  zmniejszono  dotacje celowe w ogólnej kwocie 7 168 zł na podstawie decyzji MUW ( składki na ubezpieczenie zdrowotne – 500 zł oraz  zasiłki stałe – 6 668 zł).

3.      Dochody majątkowe: dochody ze sprzedaży mienia – zmniejszono o kwotę 50 000 zł,

 dochody ze sprzedaży mienia – zmniejszono o kwotę 150 000 zł.

Po ostatnim przetargu niesprzedane mienie - włączono do budżetu 2016 roku

Dochody po zmianach wynoszą 11 452 329,56 zł.

Wydatki:

Wydatki majątkowe:

Transport i łączność,  drogi publiczne gminne - dokonano zmian na inwestycjach drogowych, na których w tym roku nie będzie już opracowywana dokumentacja  pod przebudowę następujących odcinków dróg gminnych:

1)     Nowe Gumino – Nowe Kucice – zwiększenie o kwotę 10 000 zł.

2)     Nowe Sarnowo – zmniejszono o kwotę 80 000 zł.

3)     Podmarszczyn – zmniejszono o kwotę 15 000 zł.

4)     Pomianowo Dzierki – zmniejszono o kwotę 20 000 zł.

5)     Wilamowice – dokonano zmiany w klasyfikacji budżetowej z uwagi na złożony wniosek do PROW – zmniejszono o kwotę 123 500 zł wprowadzono natomiast              § 6059 z planem 38 500 zł (kompletna dokumentacja) oraz wprowadzono dotację dla gminy Płońsk na inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Wroninko- Wilamowice  o długości  0,403mb” na kwotę 7 000 zł.

Wydatki bieżące:

   Rolnictwo i łowiectwo,  Izby rolnicze – zwiększono plan o kwotę 1000 zł celem dokonania odpisu do MIR;

            Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami  i nieruchomościami - zwiększono środki  o kwotę 11 000 zł na przegląd budynków gminnych oraz zakup energii.

          Administracja publiczna – zmniejszono o kwotę 13 399,72 zł ( Urzędy wojewódzkie – zwiększono dotację celową o kwotę   4 426zł na podstawie decyzji MUW Warszawa; Rady gmin – zwiększono diety  o kwotę  5 000zł ; urzędy gmin - wydatki bieżące zmniejszono

 o kwotę 23 061,39 zł  celem  przesunięcia do innych brakujących paragrafów; Promocja

 jst- dokonano zwiększeń o kwotę 2000 zł na zakup kalendarzy i pozostałą promocję gminy;  Pozostała działalność – zmniejszono o kwotę 1 764,33 zł celem przesunięcia do innych brakujących paragrafów).

            Bezpieczeństwo publiczne, Ochotnicze straże pożarne – dokonano zmian między paragrafami. Zmniejszono na tych pozycjach, gdzie wydatek można ograniczyć, zwiększono natomiast na pozycjach, gdzie wydatek jest niezbędny;

         Oświata i wychowanie zmniejszono o kwotę 9 324,28 zł ( szkoły podstawowe – zmniejszono o kwotę 5 202,82 zł;  oddziały przedszkolne – zmniejszono o kwotę 1 800 zł; inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększono o kwotę  3 000 zł; gimnazja – zwiększono o kwotę 3 142,88 zł; dowożenie uczniów do szkół– zmniejszono o kwotę 11 024,28 zł; stołówki szkolne – zwiększono o kwotę 3 259,94 zł; realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej opieki – dokonano przesunięć między paragrafami oraz wprowadzono paragraf 4040 na kwotę 600 zł; pozostała działalność – zmniejszono wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 300 zł).

          Pomoc społeczna – zmniejszono o kwotę 7 168 zł  na podstawie decyzji MUW Warszawa.

Świadczenia rodzinne – dokonano zmian między paragrafami (zabezpieczenie

kwoty 3%).

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zmniejszono o kwotę 500 zł (dotacja).

Zasiłki stałe –  zmniejszono o kwotę 6 668 zł (dotacja) .

           Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  gospodarka odpadami – dokonano przesunięć miedzy paragrafami oraz utworzono paragraf 4040.

Wydatki  po zmianach wynoszą 11 761 621,56 zł.

Pytań do omówionych uchwał nie zgłoszono.

          Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 86/XI/2015 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

 Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

          Następnie Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 87/XI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 18

          W wolnych wnioskach i zapytaniach Pan radny a jednocześnie pracownik Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie Krzysztof Zimny poinformował, że zakupiono nowoczesny zestaw pompowy do stacji uzdatniania wody. Dzięki zainstalowaniu tego sprzętu nastąpi poprawa jakości świadczonych przez zakład usług. W związku z tym po świętach można się spodziewać przerw w dostawie wody, które odpowiednio wcześniej zostaną ogłoszone.

          Pan Wójt podziękował radnym za przyjęcie budżetu. Zaznaczył, że w ciągu roku będzie on zmieniany w miarę potrzeb. Uchwalony budżet jest realny do wykonania.

          Pan Wójt zaprosił radnych i sołtysów na noworoczne spotkanie 29 grudnia.

          Na koniec Pan Wójt złożył życzenia świąteczne wszystkim zgromadzonym na sesji.

Pan Przewodniczący Rady Gminy również złożył świąteczne życzenia.

 

          Ad pkt 19

        Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XI sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała   

 

Jolanta Gzylewska
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-13 09:22:51
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-13 09:22:51
  • Liczba odsłon: 811
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174461]

przewiń do góry