Protokół z III Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 12 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

Porządek obrad:

1.                 Otwarcie III Sesji Rady Gminy.

2.                 Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.

3.                  Interpelacje i zapytania.

4.                  Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.                 Podjęcie Uchwały Nr 3/III/2014 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

6.                  Podjęcie Uchwały Nr 4/III/2014 w sprawie wyboru Przewodniczących poszczególnych stałych komisji Rady Gminy.

7.                 Podjęcie Uchwały Nr 5/III/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

8.                 Podjęcie Uchwały Nr 6/III/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem lokalu użytkowego.

9.                 Podjęcie Uchwały Nr 7/III/2014 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierzążnia.

10.             Podjęcie Uchwały Nr 8/III/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

11.             Podjęcie Uchwały Nr 9/III/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej

12.             Wolne wnioski i zapytania.

13.              Zamknięcie obrad III Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.


            Obrady rozpoczęły się o godzinie 14.00 a zakończyły o godzinie 14.45.

 Pan Przewodniczący otworzył obrady III Sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka ,  Sekretarza Gminy- Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – Panią Grażynę Zawłocką,  Kierownika GOPS – Panią Reginę Sobczeńską, Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni – Pana Franciszka Goszczyńskiego,Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach – Panią Bożenę Nowakowską,  Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej – Panią Jolantę Gzylewską, Panią mecenas Danielę Nastaszyc, Państwa Sołtysów,  przedstawiciela „Płońszczaka”  oraz wszystkich przybyłych na  sesję.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad rady gminy w Dzierzążni i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał.

Pan Przewodniczący odczytał porządek obrad III sesji Rady Gminy i przystąpił do jego realizacji.

Ad pkt 2

            Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z II Sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji i zapytał radnych, czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 15 radnych obecnych na sali.  Protokół z II Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji ani zapytań.        

Ad pkt 4

            W tym punkcie Pan Wójt Witold Pająk przedstawił informację z działalności międzysesyjnej od 28 października do 12 grudnia 2014 r.

W tym okresie  Gmina funkcjonowała sprawnie i realizowała wszystkie obowiązki.

Realizowane były następujące zadania:

- Wydano 47 decyzji dotyczących przyznania bądź nie stypendium szkolnego i

1 decyzję przyznającą zasiłek szkolny,

- W dniu 11 grudnia został podpisany aneks  na świetlice  w Dzierzążni, Wierzbicy Szlacheckiej i Kadłubowie na kwotę 51.000 zł.

- Za listopad zostały sporządzone sprawozdania budżetowe o dochodach i wydatkach, celem przekazania ich do Regionalnej Izby Obrachunkowej do 20 grudnia 2014 roku.

- Zostały zorganizowane i przeprowadzone wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz wybory na wójta gminy w terminach 16 listopada 2014 roku o raz ponowne głosowanie w wyborach na wójta gminy w dniu 30 listopada 2014 roku. Procedura przeprowadzenia wyborów jest szczegółowo określona w wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej.

- Nastąpiło rozliczenie wyborów samorządowych

- W związku z występującymi zaległościami za odpady komunalne za
 rok 2013 -10 874,00  i rok 2014 – 74 584,80 na łączną kwotę  85 458,80 będą wykonywane telefony celem przypomnienia o terminie płatności, następnie wysyłane upomnienia do dłużników  i tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego.

- Nastąpiło rozliczenie wniosku POKL dot. „ Przygotowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dzierzążnia do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym,

- Realizacja podjętej  przez Radę Gminy  uchwały w sprawie  przejęcia na własność w drodze umowy  darowizny  nieruchomości gruntowych  w związku z inwestycją  pod nazwą ”Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Nowe Kucice”.

- Zamiana nieruchomości gruntowych niezbędnych  w związku z  inwestycją   „Przebudowy drogi  gminnej w miejscowości Nowe Kucice” sporządzono – 5 aktów notarialnych  wszystkie wymagane .

- Przejęcie na własność  w drodze umowy darowizny  nieruchomości gruntowych niezbędnych  w związku z  inwestycją  pod nazwą „Przebudowa drogi  gminnej w miejscowości Nowe Kucice” na rzecz Gminy Dzierzążnia -  10 aktów notarialnych;

- Przekazane zostały do firmy Eurobrokers, zaktualizowane  wykazy majątku Gminy Dzierzążnia w celu dokonania wyboru firmy ubezpieczającej na rok 2015,

- Przygotowane zostały i ogłoszone trzy przetargi nieograniczone  (na dostawę oleju opałowego na potrzeby Urzędu Gminy w Dzierzążni; na zakup oleju napędowego na potrzeby autobusów szkolnych i samochodów strażackich, na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia) .

-  Prowadzone są procedury ustanawiające umocowanie prawne Wójta Gminy.

Ad pkt 5

            Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy był omówiony na posiedzeniu radnych. Nie zgłoszono żadnych uwag, więc Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 3/III/2014 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 6

            Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczących poszczególnych stałych komisji Rady Gminy była omawiana na posiedzeniu radnych. Uwag nie zgłoszono. Pan Przewodniczący RG odczytał  Uchwałę Nr 4/III/2014 w sprawie wyboru Przewodniczących poszczególnych stałych komisji Rady Gminy.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 7

            W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

   Prezes  Głównego  Urzędu  Statystycznego  w Komunikacie z dnia 20 października 2014 r.  w sprawie średniej ceny  skupu żyta  za okres 11  kwartałów  poprzedzających  kwartał  poprzedzający  rok  podatkowy 2015 ustalił kwotę  61,37  za 1dt.   W naszej gminie w poprzednim roku obniżono cenę do kwoty  52,00 zł  za 1dt . W tym roku nie chcemy tej ceny zmieniać.

Pan Wójt wyjaśnił, ze każda obniżka ceny skupu żyta powoduje zmniejszenie subwencji.

Radni nie zgłosili zastrzeżeń do tej uchwały.

            Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 5/III/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 8

            Następnie Pan Sekretarz omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem lokalu użytkowego zajmowanego  przez Pocztę Polską. Lokal ten  jest  wynajmowany  na cele  i  zadania  ściśle  określone z  działalnością  prowadzenia świadczeń statutowych  poczty i służy   realizacji  potrzeb  mieszkańców  gminy Dzierzążnia. Kończy się umowa najmu i  w celu jej przedłużenia  konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę Gminy. Z uwagi na dochody  Gminy uzyskiwane  za  wynajem  lokali  użytkowych  zasadnym  jest,  począwszy  od  1 stycznia  2015 r.  zawarcie  kolejnej  umowy  najmu lokalu  użytkowego. Radni podjęli decyzję o podpisaniu umowy najmu na okres całej kadencji, tj. na 4 lata.

            Uwag nie zgłoszono. Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 6/III/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem lokalu użytkowego.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 9

            W tym punkcie Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na posiedzeniu członków RG radni postanowili utrzymać wynagrodzenie Wójta na poziomie jego poprzednika.

Uwag nie zgłoszono, więc Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 7/III/2014 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

            Pan Wójt Witold Pająk podziękował radnym za podjęcie uchwały i zapewnił, że ich nie zawiedzie i wszystkie planowane inwestycje na rok następny zrealizuje.

 

Ad pkt 9, 10

            W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Dokonano zmian w dochodach bieżących:

            Pomoc społeczna- zmniejszono dotację na podstawie MUW Warszawa o kwotę 8280 zł. Pomoc materialna dla uczniów- zmniejszono dotację o 175 zł na stypendia dla uczniów. Zmniejszono kwotę dotacji, która była zawarta w umowie na dofinansowanie świetlic w Kadłubowie, Wierzbicy Pańskiej i Dzierzążni na kwotę 91 927 zł. Zabezpieczono środkami własnymi brakującą kwotę w wysokości 35 540 zł.

Dochody po zmianach wynoszą 13 206 247,89 zł.

W wydatkach majątkowych również wprowadzono zmiany.

W wyniku zakończonych inwestycji dróg dokonano zmian w wydatkach inwestycyjnych:

     - przebudowa drogi gminnej ( 1500 mb. )w miejscowości Kadłubowo- zmniejszono o  kwotę 1 000 zł,

                   przebudowa drogi gminnej (750 mb. ) w miejscowości Kucice- zmniejszono o kwotę 6800 zł,

                   przebudowa drogi gminnej (965 mb.) w miejscowości Nowe Gumino- Nowe Kucice- zmniejszono o kwotę 800 zł.

Zaoszczędzone środki z inwestycji przesunięto do wydatków bieżących na żwirowanie i odśnieżanie dróg.

Z wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 6300 zł środki na zakup komputerów.

Wynagrodzenie dla sołtysów za udział w sesji zwiększono o kwotę 11 000 zł.

Wynagrodzenia dla radnych za udział w sesji zwiększono o kwotę 15 000 zł.

W pozostałych przypadkach dokonano zmian nie mających wpływu na wynik budżetu.

Wydatki po zmianach wynoszą 13 206 247,89 zł.

            Pytań do przedstawionych uchwał nie zgłoszono.

Pan Wróblewski odczytał  Uchwałę Nr 8/III/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

            Następnie  odczytał Uchwałę Nr 9/III/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 15 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 12

            W wolnych wnioskach i zapytaniach Pan Przewodniczący RG odczytał list gratulacyjny, jaki wpłynął na ręce Pana Wójta z Kancelarii Prezydenta RP z okazji wyboru na tę funkcję.

            Pan Wójt poprosił radnych i sołtysów aby zgłaszali braki oświetlenia w ich miejscowościach.

Ad pkt 13

   Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął obrady II sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

  Protokołowała   

 Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-08 13:16:51
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-08 13:16:51
  • Liczba odsłon: 854
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276868]

przewiń do góry