Zobacz podgałęzie

Protokół z XXV sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 20 grudnia  2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

 1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy.

 2. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy.

 3. Interpelacje i zapytania.

 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 5. Podjęcie Uchwały Nr 178/XXV/2013 w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

 6. Podjęcie Uchwały Nr 179/XXV/2013 w sprawie Uchwały Budżetowa Gminy Dzierzążnia na rok 2014.

 7. Podjęcie Uchwały Nr 180/XXV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem lokalu użytkowego.

 8. Podjęcie Uchwały Nr 181/XXV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem lokalu użytkowego.

 9. Podjęcie Uchwały Nr 182/XXV/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok na terenie gminy Dzierzążnia.

 10. Podjęcie Uchwały Nr 183/XXV/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomani na 2014 rok na terenie gminy Dzierzążnia.

 11. Podjęcie Uchwały Nr 184/XXV/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016.

 12. Podjęcie Uchwały Nr 185/XXV/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.

 13. Podjęcie Uchwały Nr 186/XXV/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2014.

 14. Podjęcie Uchwały Nr 187/XXV/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2014.

 15. Podjęcie Uchwały Nr 188/XXV/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo- Gospodarczej na rok 2014.

 16. Podjęcie Uchwały Nr 189/XXV/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 17. Podjęcie Uchwały Nr 190/XXV/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

 18. Podjęcie Uchwały Nr 191/XXV/2013 w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą ,, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice”.

 19. Wolne wnioski i zapytania.

 20. Zamknięcie obrad XXV  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

   

  Obrady rozpoczęły się o godzinie 11.00 a zakończyły o godzinie 13.00

          Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXV Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy- Pana Mirosława Opolskiego, Panią Skarbnik Grażynę Zawłocką, Sekretarza Adama Sobieckiego, dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni Franciszka Goszczyńskiego, Panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach Bożenę Nowakowską, Panią kierownik GOPS Reginę Sobczeńską, Pana Wojciecha Krysiewicza- lekarza weterynarii, sołtysów oraz osoby zainteresowane problematyką sesji.

  Na stan 15 radnych obecni było wszyscy według listy obecności załączonej do  protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

   

     Ad pkt 2

                        Przewodnicząca poinformowała radnych, że zapoznała się z protokołem

  z XXIV sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji   i zapytała czy radni nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła       z wnioskiem  o przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało  15 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXIV  sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

   

   

    Ad pkt 3

            W tym punkcie głos zabrał Pan Wojciech Krysiewicz- lekarz weterynarii. Poinformował o otwarciu gabinetu weterynaryjnego w Dzierzążni i zaprosił właścicieli zwierząt do korzystania z jego usług.

   

  Ad pkt 4

            W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację w sprawie realizacji zadań Gminy w okresie międzysesyjnym tj. od 14 listopada 2013 roku do 20 grudnia 2013 roku.

   Pan Wójt poinformował o sprzedaży nieruchomości w miejscowości Dzierzążnia za sumę 125 tys. zł + VAT. Akt notarialny zostanie sporządzony w styczniu. Ponadto rozliczono inwestycję  budowa drogi w Wierzbicy Pańskiej.

   

  Ad pkt 5, 6

              W tym punkcie Pani Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała zebranych, że Pan Wójt przedstawi projekt uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem, następnie zostaną odczytane opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Potem nastąpi odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy- jeśli członkowie komisji nie mają uwag odnośnie projektu uchwały budżetowej to takich opinii nie muszą składać. Pan Wójt przedstawia ewentualne autopoprawki Wójta do projektu uchwały budżetowej. W tym miejscu jest czas na dyskusję nad projektem uchwały budżetowej. Po dyskusji następują kolejno głosowania:

  głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta, głosowanie wniosków Komisji Rady Gminy nie uwzględnionych przez Wójta- jeśli takie będą oraz głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej.

  Głos zabrał Pan Wójt. Wyjaśnił, że budżet Gminy jest rocznym planem obejmującym dochody i wydatki gminy. Uchwała Rady Gminy stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Jest ona najważniejszym aktem prawa lokalnego, najistotniejszym narzędziem zarządzania gminą.

  Ujęte w projekcie budżetu gminy na rok 2014 udziały z tytułu wpływów  z podatku dochodowego osób fizycznych, od osób prawnych, planowane kwoty subwencji i dotacji na podstawie pism:

       1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu w Warszawie,

 1. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ciechanowie,

 2. Ministerstwa Finansów oraz na podstawie analizy przewidzianego wykonania dochodów i wydatków w roku 2013 oraz przy uwzględnieniu obciążających zadań oraz metod planowania budżetu na rok 2014 planuje się:

 • dochody w kwocie -     10 855 751zł -100% ( z tego dochody bieżące      9 470 902 zł   co stanowi            87,24% oraz  dochody majątkowe w kwocie    1 384 849 zł  stanowiące 12,76%).

  Wydatki w kwocie 10 855 751zł  tj.100% z czego bieżące w wysokości         9 257 533 zł   co stanowi  85,28% i  majątkowe   w kwocie   1 598 218 zł tj.14,72%.

Przewidziane w 2014 roku wolne środki zostaną przeznaczone na rozchody tj. na inwestycje realizowane w 2014 roku.

Natomiast przypadająca do spłaty kwota 553 708 zł tytułem spłaty zaciągniętych kredytów w latach 2010-2013 zostanie spłacona zaciągniętym kredytem  w roku 2014. Gmina posiada następujące kredyty:

1. Kredyt na inwestycję pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy w roku 2009 – spłata 255 000 zł rocznie ( ostatni rok spłaty),

2. Budowa drogi gminnej Gumowo- Sarnowo Góry  w ramach NPPDL – spłata 100 000zł ( ostatni rok spłaty),

3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 118 sztuk w roku 2013. Kredyt w wysokości 1500 000 zł  - roczna spłata 150 000 zł ( cykl 10 – letni)

4. Zakup autobusu szkolnego-  kredyt  243 540 zł. Spłata roczna w kwocie 48 708zł ( cykl 5-letni).

Plan dochodów na 2014 rok stanowi  93% planu dochodów planowanych na rok 2013. Zmniejszenie dochodów jest wynikiem między innymi obniżenia subwencji ogólnej

o ponad 451 000 zł.

Łącznie subwencje stanowią kwotę  5 154 398 zł co stanowi  48% dochodów budżetu

( w tym subwencja oświatowa  -   3 027 652 zł   tj.   28% budżetu oraz  wyrównawcza           w kwocie 2 126 746 zł  tj. 20% budżetu).

Nie otrzymaliśmy subwencji równoważącej w wysokości 68 078 zł w roku 2013.

Dotacje w różnej formie:

 • celowe na realizację zadań zleconych 1 199 956 zł,  w stosunku do roku 2013 mniej

   o 142 791 zł -   w tym na pomoc społeczną 1 162 700 zł,

  • refundacja inwestycji pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 118 sztuk w roku 2013 w kwocie 1 084 849 zł.

   Łącznie dotacje stanowią 2 284 805zł co stanowi 21% dochodów budżetu.

               Dochody własne i udziały  stanowią kwotę 3 416 548 zł co stanowi 31% dochodów.

   Największe z nich to:

   - podatek od nieruchomości od rolników i osób prawnych -    620 000 zł,

   - podatek rolny od rolników i osób prawnych   -  750 600 zł,

   - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 952 923 zł,

   - wpłaty w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach            382 000 zł.

               Plan dochodów na 2014 rok  jest mniejszy od planowanego w 2013 roku o 7% tj.

    o  865 943zł w tym: subwencje o ponad   451 000 zł i   dotacje   o ponad  1 135 585 zł.

   Dochody własne są większe o 627 897 zł.

   Wydatki na 2014 rok wyniosą  10 855 751zł,  w tym majątkowe 1 598 218zł tj. około 15% na inwestycje.

   Podstawowe działy na które muszę być zabezpieczone środki finansowe to:

 • Dz.801 i 854 oświata 4 183 549 zł i edukacyjna opieka wychowawcza 25 000 zł łącznie 4 208 549 zł – 39% budżetu przy łącznych dochodach na oświatę

  3 142 652 zł. Z własnych środków do oświaty na realizację zadań oświatowych musimy dołożyć 1 040 897 zł.

 • Dz. 852 Pomoc społeczna łącznie 1 527 830 zł przy dotacji 1 162 700 zł – 14 % budżetu. Ze środków własnych dokładamy 365 130 zł ( tj.23,9% środków w ramach działu 852).

 • Dz. 750 Administracja – łącznie z administracją samorządową i państwową, radą gminy, działalnością związaną z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, gospodarką śmieciową  w gminie 2 342 140 zł – 21,60 % budżetu.

  Ponadto z własnych dochodów zabezpieczamy

 • Dz.754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 110 500 zł

 • Dz. 757 - obsługa długu publicznego na spłatę odsetek od kredytów 1 200 000 zł.

 • Dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa 115 905 zł.

 • Dz. 921-  na funkcjonowanie GBP  97 000 zł.

 • Dz. 926 -  na kulturę fizyczną i sport 8 000 zł.

 • Dz. 851 - na wdrażanie i realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 42 525zł.

 • Dz. 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska 498 400zł - w tym gospodarka odpadami 283 000zł, oświetlenie i konserwacja dróg  130 000 zł.

  Osobną pozycję w budżecie gminy stanowi dział 600 związany z inwestycjami drogowymi. W tym dziale wydatki wyniosą 1 612 885 zł w tym na inwestycje 1 533 128 zł a pozostałe na utrzymanie i konserwację dróg.

  Zabezpieczono własne środki finansowe na budowę dróg asfaltowych w kwocie

  1 471 128 zł w miejscowościach Nowa Dzierzążnia, Sarnowo Góry, Wilamowice i Błomino Gumowskie łącznie ponad 3,3 km. Ponadto wprowadza się do planu zadań na 2014 rok budowę dróg  w  Kadłubowie, Nowym Guminie , Kucicach i Nowych Kucicach .

  Realizacja tych inwestycji uzależniona będzie od możliwości pozyskania dotacji w roku 2014 na ten cel  oraz przeznaczenia przez Radę Gminy ewentualnych oszczędności powstałych z roku 2013.

  Na etapie planowania nie ma możliwości wprowadzenia do budżetu tzw. środków wirtualnych tzn. zamierzonych do uzyskania w formie dotacji bezzwrotnej.

  Z chwilą podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego będzie kontynuowany remont świetlic w Dzierzążni, Kadłubowie i Wierzbicy Pańskiej.

  W budżecie zabezpieczone są środki w kwocie 41 400 zł . Pozostałe środki finansowe stanowiłaby dotacja.

  Również w ramach złożonego wniosku do MJWPU w Warszawie planujemy zorganizować 3 oddziały przedszkolne – jeden w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach oraz 2 przy Zespole Szkół w Dzierzążni.

  Realizacja tego zadania nastąpi po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim

  w Warszawie na dofinansowanie.

  Z zestawienia dochodów i wydatków na rok 2014 wynika, że główne działy jak 750,801,852 są w pełni zabezpieczone. Pozostałe działy są zabezpieczone w wysokości niezbędnej do podstawowego funkcjonowania gminy.

  Dz. 600 związany z inwestycjami drogowymi będzie uzupełniany                                  z chwilą ewentualnego pozyskania środków z zewnątrz bądź wprowadzenia ewentualnych wolnych środków czy nadwyżki budżetowej - o ile taka powstanie.

  Utworzona w budżecie gminy rezerwa ogólna w kwocie 120 000 zł w tym 20 000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 40 000 zł na wydatki inwestycyjne.

  W projekcie budżetu zamieszczono następujące upoważnienia dla Wójta Gminy:

 • sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,

 • dokonywania zmian w planach wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy  oraz w planie wydatków majątkowych w ramach odpowiednich działów ,

 • lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w dowolnych bankach.

  W roku 2014 wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wyniesie 6,21 % przy dopuszczalnej wysokości 15% . Od roku 2015 wskaźnik ten będzie kształtował się poniżej 2,78 %,  by w roku 2023  uzyskać 1,23 % .

  Pan Wójt poinformował, że skład orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej za 2014 rok wraz z wszelkimi załącznikami do uchwały budżetowej jak i do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2014-2023  dlatego Pan Wójt poprosił o uchwalenie przedstawionego budżetu na rok 2014.

  Pani Przewodnicząca odczytała  Pani  Uchwałę  nr Ci.346.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 06 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały

   o wieloletniej prognozie finansowej. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

              W następnej kolejności Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę Nr Ci.347.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 06 grudnia 2013 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok . Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

              Następnie Pani Przewodnicząca poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęły dwa wnioski Wójta Gminy Dzierzążnia: w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 oraz

   w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata    2014 – 2023.

  Spłatę kredytów w uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano z wolnych środków ze względów ostrożnościowych, ale  wolne środki będą dokładnie wyliczone po zamknięciu roku budżetowego. W związku z tym należy zapis o wolnych środkach zastąpić środkami

   z zaciągniętego kredytu. Zapis ten może ulec zmianie w 2014 roku w nowym budżecie-   zamiana kredytu na wolne środki. Zatem zmianie ulega § 4,w § 12 ulega zmianie zapis pkt  Zmianie ulega załącznik Nr 4  zastępując wolne środki kredytem.

  Autopoprawkę należy wprowadzić również do WPF dokonując zmian w latach

  2014- 2022 z uwagi na wprowadzony kredyt, który zastąpił wolne środki. Zmianie

  uległy wskaźniki oraz zmniejszono wydatki ponieważ od 2015 roku utworzony został

  budżet nadwyżkowy, czyli z dochodów będą spłacane zaciągnięte kredyty.

  Autopoprawki stanowią załącznik do protokołu.

              Następnie Pani Przewodnicząca rady Gminy otworzyła dyskusję  na temat WPF  oraz Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzążnia na 2014 rok.

              Pani radna Jankowska zapytała, czy jeśli weźmiemy kredyt na spłatę wcześniejszych kredytów to korzyść będzie taka, że zbudujemy umieszczone w projekcie drogi.

              Pan Wójt wyjaśnił, że jeśli nie weźmiemy kredytu, to musimy zmniejszyć wydatki, czyli jakaś droga pozostanie nie zrobiona.

              Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej powiedziała, że Gmina Dzierzążnia nie jest bogatą gminą ale cieszymy się z tego, co mamy. Radni nie mają zastrzeżeń do budżetu na 2014 rok.

              W związku z tym Pani Harazińska odczytała wniosek Pana Wójta w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za  przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych- 0, głosów wstrzymujących się- 0.

  Następnie odczytała autopoprawkę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  2014 – 2023. Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za  przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych- 0, głosów wstrzymujących się- 0.        

              W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca RG odczytała Uchwałę

  Nr 178/XXV/2013  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

              Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za  przyjęciem uchwały głosowało

  15 radnych, głosów przeciwnych- 0, głosów wstrzymujących się- 0.

   Uchwałę Nr 178/XXV/2013  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

              Potem Pani Harazińska odczytała Uchwałę Nr 179/XXV/2013 w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Dzierzążnia na rok 2014.            

  Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Za  przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych- 0, głosów wstrzymujących się- 0.

   Uchwałę Nr 179 /XXV/2013 Rady Gminy w Dzierzążni przyjęto jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

              Po głosowaniu Pani Przewodnicząca RG pogratulowała Panu Wójtowi przyjęcia budżetu i życzyła jego realizacji  w całości. Podziękowała też Pani Skarbnik za pomoc przy tworzeniu budżetu.

              Pan Wójt podziękował radnym za przyjęcie budżetu na 2014 rok i wyraził nadzieję że uda się go w pełni zrealizować.

   

  Ogłoszono krótką przerwę.

   

  Ad pkt 7,8

              Następnie Pan Wójt przedstawił 2 projekty uchwał: Uchwały Nr 180/XXV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem lokalu użytkowego oraz  Uchwały Nr 181/XXV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem lokalu użytkowego. Pierwsza uchwała dotyczy 2 lokali, które użytkuje Telekomunikacja Polska S.A. w Nowych Kucicach oraz w Dzierzążni, druga uchwała dotyczy lokalu wynajmowanego w budynku ZOZ Dzierzążnia przez Panią stomatolog.

Przedstawiciele Komunikacji Polskiej S. A. wnioskowali o wynajem lokali na okres 15 lat. Radni zaproponowali okres wynajmu na 10 lat.

Radni przychylili się też do wniosku Pani stomatolog i wyrazili zgodę na wynajmowanie przez nią lokalu na okres 6 lat.

            Pani Przewodnicząca rady Gminy odczytała  Uchwałę Nr 180/XXV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem lokalu użytkowego.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie Pani Harazińska odczytała  Uchwałę Nr 181/XXV/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wynajem lokalu. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

 

Ad pkt 9, 10,11

            W tym punkcie przedstawiono 3 uchwały dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: Uchwałę Nr 182/XXV/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok na terenie gminy Dzierzążnia, Uchwałę Nr 183/XXV/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomani na 2014 rok na terenie gminy Dzierzążnia oraz  Uchwałę

 Nr 184/XXV/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016. Każdego roku dwie pierwsze uchwały były przyjmowane przez Radę Gminy.

W tym roku też niezbędne jest ich przyjęcie. Uchwała odnośnie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014- 2016 będzie podejmowana w tym roku po raz pierwszy – po raz pierwszy taki program został napisany i uchwałę w tej sprawie RG jest zobowiązana podjąć.

Pytań odnośnie tych uchwał nie zgłoszono.

            Pani Przewodnicząca RG odczytała kolejno uchwały i poddała pod głosowanie.

Odczytała Uchwałę Nr 182/XXV/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok na terenie gminy Dzierzążnia. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Dalej Pani Harzazińska odczytała Uchwałę Nr 183/XXV/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomani na 2014 rok na terenie gminy Dzierzążnia. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Na koniec odczytano Uchwałę Nr 184/XXV/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12, 13, 14, 15

            W dalszej części posiedzenia  Pan Wójt omówił cztery uchwały: Uchwałę

 Nr 185/XXV/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014, Uchwałę Nr 186/XXV/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2014, Uchwałę Nr 187/XXV/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2014 oraz Uchwałę Nr 188/XXV/2013

 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo- Gospodarczej na rok 2014.

Pan Wójt poinformował, że poszczególne komisje są zobowiązane do sporządzenia planu pracy na 2014 rok. Komisje  takie plany sporządziły, nie było pytań do przewodniczących komisji odnośnie tych planów i Pani Przewodnicząca rady Gminy odczytała poszczególne uchwały i poddała pod głosowanie.

-     Uchwała Nr 185/XXV/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 • Uchwała Nr 186/XXV/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury na rok 2014. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 • Uchwała Nr 187/XXV/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska na rok 2014. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

  -  Uchwała Nr 188/XXV/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo- Gospodarczej na rok 2014.  Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

   

  Ad pkt 16, 17

              W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła 2 uchwały: Uchwałę Nr 189/XXV/2013

   w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz  Uchwałę Nr 190/XXV/2013

  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.

 Dochody:

W dochodach od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,  wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn – zmniejszono wpływy z tyt. wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 40 000 zł.

W pomocy społecznej- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszono dotację  celową o kwotę 55 000 zł w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej- zmniejszono dotację o kwotę 1237 zł w związku z nadwyżką środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

     Zasiłki stałe zmniejszono dotację o kwotę 3502 zł z uwagi na zmniejszenie

zapotrzebowania środków, przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych.

   Ośrodki pomocy społecznej – zwiększono dotację o kwotę 1496 zł z przeznaczeniem

na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego, realizującego pracę w środowisku socjalnym.

 Pozostała działalność – zwiększono dotację o kwotę 1854 zł z przeznaczenie

na pomoc finansową, realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Plan dochodów po zmianach wynosi  10 814 930,93 zł.

W wydatkach:

 Rolnictwo i łowiectwo- Izby rolnicze zwiększono 2% odpis od podatku rolnego celem

przekazania do MIR o kwotę 500 zł.

     Gospodarka mieszkaniowa- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększono środki z przeznaczeniem na zakup opału do Ośrodka Zdrowia o kwotę 2000 zł.

        Administracja publiczna: Urzędy wojewódzkie – zwiększono usługi, celem zapłaty za konserwację komputerów; Urzędy gmin – zwiększono środki na opłatę mediów, zmniejszając wynagrodzenia; Promocja jednostek samorządu terytorialnego –zwiększono o kwotę 1000 zł; Pozostała działalność- zwiększono środki z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesji oraz na wynagrodzenia za inkasowanie podatków.

        Bezpieczeństwo publiczne- ochotnicze straże pożarne – dokonano zmian na paragrafach: zwiększono środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów strażackich, zmniejszając inne paragrafy.

       Oświata i wychowanie:

- Szkoły podstawowe  – dokonano zmian z przeznaczeniem na zakup materiałów,

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- zmniejszono wynagrodzenia, celem przesunięcia na inne brakujące paragrafy,

-  Gimnazja – zwiększono składki ZUS,

-  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – dokonano przesunięć w wydatkach bieżących – zmniejszając te paragrafy na których istnieje możliwość ich ograniczenia, zwiększono natomiast na brakujących paragrafach, gdzie wydatek jest niezbędny,

- Stołówki szkolne – zmniejszono środki, celem przesunięcia na inne brakujące paragrafy.

            Pomoc społeczna - zmniejszono dotacje o kwotę 56 389 zł na podstawie pism MUW Warszawa.

        Edukacyjna opieka wychowawcza- stypendia dla uczniów zmniejszono o kwotę 400 zł. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Gospodarka odpadami – usługi zmniejszono o 35 000 zł; Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększono o kwotę 3000 zł.      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszono o kwotę 5000 zł celem przesunięcia na inne brakujące wydatki.

Wydatki po zmianach  wynoszą 13 166 330,93 zł.

WPF dostosowano do uchwały budżetowej.

Pytań do omówionych uchwał nie zgłoszono. Pani Harazińska odczytała Uchwałę

 Nr 189/XXV/2013 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie odczytano Uchwałę Nr 190/XXV/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013.Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 18

            W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 191/XXV/2013 w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny  nieruchomości gruntowych w związku

z  inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości  Kucice”

 W celu uregulowania własności gruntów pod  inwestycję zachodzi konieczność   przejęcia na własność  w drodze umowy darowizny  na rzecz Gminy Dzierzążnia wydzielonych  nieruchomości gruntowych położonych we wsi Kucice   przedstawionych w załączniku powyższej uchwały.

Pytań do uchwały nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę

Nr 191/XXV/2013 w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny  nieruchomości gruntowych w związku z  inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości  Kucice”

.Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami

 i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 19

            Pani Harazińska poinformowała, że oprócz życzeń świątecznych do Rady Gminy nie wpłynęła żadna korespondencja.

 

Ad pkt 20

            Innych uwag nie zgłoszono. Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała  za przybycie i zamknęła obrady XXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała

 

Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-19 14:17:56
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-19 14:18:04
 • Liczba odsłon: 821
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174571]

przewiń do góry