Zobacz podgałęzie

Protokół z  XIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu  24  czerwca  2008   roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pani 

Agnieszki  Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

          Obrady rozpoczęły się o godzinie 12-tej , a zakończyły o godzinie 15-tej. Na stan 15 radnych obecnych na obradach sesji było 14 radnych w/g listy  obecności załączonej do protokołu.

Przewodnicząca otworzyła  obrady XIV Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy  Panią Grażynę Zawłocką, radcę prawnego Panią mecenas Danielę Nastaszyc, Kierownika GOPS – Panią Reginę Sobczeńską,insp. ds. organizacyjnych i kadr –Alinę Bieglecką, Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni pełniącego jednocześnie funkcję radnego Powiatu Płońskiego – Pana Franciszka Goszczyńskiego, Sekretarza Gminy Pana Adama Sobieckiego oraz sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady.

 Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie wystąpiła z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad o jeden punkt i przesunięcie kolejności podejmowanych uchwał tj. 

1. Podjęcie Uchwały Rady Gminy Nr 85/XIV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zadań planowanych do realizacji w latach 2007-2010 w ramach programów operacyjnych

Zarządziła głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad.

„Za” przyjęciem rozszerzonego porządku głosowało 14 radnych obecnych na sali.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy odczytała rozszerzony porządek obrad dzisiejszej sesji:

 1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 4. Podjęcie Uchwały Nr 84/XIV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
 5. Podjęcia Uchwały Nr 85/XIV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  zadań planowanych do realizacji w latach 2007-2010 w ramach programów operacyjnych
 6. Podjęcie Uchwały Nr 86/XIV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia taryf  zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dzierzążnia
 7. Podjęcie Uchwały Nr 87/XIV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 8. Podjęcie Uchwały Nr 88/XIV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 9.  Podjęcie Uchwały Nr 89/XIV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierzążnia
 10. Wolne wnioski i zapytania
 11. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

Następnie Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się  z protokołem  XIII Sesji Rady  Gminy  z  dnia  29  kwietnia  2008 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji.

Wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali.  Protokół z  XIII Sesji Rady Gminy  został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Przystąpiła zatem do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

 

Ad pkt 3                 Przewodnicząca o zabranie głosu poprosiła Wójta Gminy, który przedstawił  informację z działalności międzysesyjnej za okres od 30 kwietnia  2008 roku do 24 czerwca 2008 roku.  Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 4                W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Pani Skarbnik Gminy, która omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów 8 740 477,00zł  a po stronie wydatków 8 856 500,00zł.

Załącznik Nr 1 przedstawia zwiększenie dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.

Dział 600, rozdział 60016 przyjęto dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Stare Gumino” w wysokości 50 000,00 na podstawie pisma RW. RM.II/AZ/3046.1-34/08 z dnia 29 maja 2008 roku.

Dział 756, rozdział 75647 zwiększenia dochodów o kwotę 12 092,00 dokonano na podstawie dochodów, jakie uzyskała gmina.

Dział 801, rozdział 80195 przyjęto dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie pisma FIN I 301/3011/801/28/08 z dnia 12 czerwca 2008 roku

Dział 852 rozdział 85212 przyjęto do budżetu dochody z tytułu wpływu zaliczki alimentacyjnej, przekazanej przez Komornika Sądu Rejonowego.

Dział 852 rozdział 85295 zwiększono dotację o kwotę 3 500,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN.I. 301/3011/852/33/2008 z dnia 15.maja 2008 roku.

Załącznik Nr 2 przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych.

Dział 010, rozdział 01038 wprowadzono do budżetu kwotę 18 000,00 z przeznaczeniem na inwestycję pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stare Gumino z zapleczem dla jednostki OSP oraz wykonanie utwardzenia placu przy kościele w Nowym Guminie”

Dział 600, rozdział 60016 zmniejszono zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej NOWE  SARNOWO – GUMOWO”  o kwotę 28 000, natomiast zwiększono o kwotę 49 200,00 zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej STARE GUMINO” oraz wprowadzono dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,  na realizację powyższego zadania w wysokości 50 000,00

Zmniejszeń dokonano  na poz. zakup usług pozostałych, celem utworzenia nowego rozdziału 01038

Dział 700, rozdział 70005    zwiększeń o kwotę 4 185,00  dokonano na pozycji zakup energii  . Zwiększenia te wynikają z wprowadzonych dochodów do budżetu gminy,

Rozdział 75023  zwiększeń o kwotę 445,00  dokonano na pozycji zakup usług telekomunikacyjnych.

Zwiększenia te wynikają z wprowadzonych dochodów do budżetu gminy,

Rozdział 75095 wprowadzono dochody gminy w wysokości 11 208,00, z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych,

Dział 754, rozdział 75414   dokonano zmian o kwotę 150,00 z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe,

Dział 801, rozdział 80195 zwiększono dotację o kwotę 13 160,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego FIN I 301/3011/801/28/08 z dnia 12 czerwca 2008 z przeznaczeniem  na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego- nauczanie języka angielskiego w klasach I i II.

Dział 851 rozdział 85153 dokonano zmian w wydatkach   o kwotę 1 000,00 z przeznaczeniem na    zakup usług pozostałych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 dokonano zmian o kwotę 3 823,00 celem zwiększenia zakupu usług pozostałych

Rozdział  85295  zwiększono dotację o kwotę 3 500,00 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I. FIN.I301/3011/852/1332/2008 z dnia 15 maja 2008r,                                z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Załącznik Nr 3 obrazuje zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2008 roku. Są to między innymi:

ü      Przebudowa drogi gminnej- wykonanie dywanika asfaltowego NOWE SARNOWO – GUMOWO

ü      Przebudowa drogi gminnej - wykonanie dywanika asfaltowego STARE GUMINO 

ü      Przebudowa drogi gminnej - wykonanie dywanika asfaltowego ,mapy + projekt DZIERZĄŻNIA -OŚ.RSP

ü      Przebudowa drogi gminnej - wykonanie dywanika asfaltowego ,mapy + projekt BŁOMINO GUMOWSKIE

ü      Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Wierzbica Pańska

ü      Zakup komputerów dla potrzeb Urzędu Gminy

ü      Termoizolacja budynku szkolnego Dzierzążnia

ü      Utwardzanie terenu przy budynku szkolnym NOWE KUCICE

Załącznik Nr 4 to limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010. Planowane do realizacji zadania inwestycyjne to:

ü      Budowa przydomowych oczyszczalni

ü      Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stare Gumino z zapleczem dla jednostki OSP Gumino oraz wykonanie utwardzenia placu przy kościele w Nowym Guminie

ü      Przebudowa drogi gminnej Nr 0712020 i Nr 0712029 NOWE KUCICE- KORYTOWO – KADŁUBOWO

ü      Przebudowa drogi gminnej KUCICE Nr 0712056 i Nr 0712060

ü      Przebudowa drogi gminnej GUMOWO- SARNOWO GÓRY Nr 0712038 -mapy + projekt

Załącznik Nr 5 przedstawia dochody realizowane ze środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody te  stanowią kwotę 55 000zł.

Załącznik Nr 6 to wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Wydatki te stanowią kwotę ogółem 66 823zł.

Załącznik Nr 7 dokładnie obrazuje przychody i rozchody budżetu gminy w 2008 roku.

Po przedstawionych przez Skarbnik informacjach głos zabrała radna Pani Alina Braulińska-Korycka.

Zapytała Wójta czy w Sarnowie Góry na przystanku autobusowym będzie zamontowana wiata przestankowa?

Wójt odpowiedział, ze z własnych środków budżetowych wkrótce zostanie zamontowana wiata w Sarnowie Góry oraz w Gumowie ( uległa uszkodzeniu).

Innych pytań i uwag radni nie wnieśli, zatem Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok   i  poddała go pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 84/XIV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt  5         Przed podjęciem Uchwały Nr 85/XIV/2008 Rady Gminy  w Dzierzążni  w sprawie  zadań planowanych do realizacji w latach 2007-2010 w ramach programów operacyjnych głos zabrał  Wójt Gminy.

Wyjaśnił, że zgodnie z art. 206 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego winny określać środki finansowe pochodzące z budżetu j.s.t. przeznaczonych na realizację programów operacyjnych.

Zadania realizowane  w ramach RPOWM oraz PROW w latach 2007-2013 to:

ü      Przebudowa drogi gminnej  Nr 0712020 i Nr 0712029 Nowe Kucice – Korytowo-Kadłubowo

ü      Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kucice Nr 0712056 i Nr 0712060

ü      Przebudowa drogi gminnej Gumowo –  Sarnowo Nr 0712038

ü      Przebudowa drogi gminnej Błomino Jeże – Wierzbica Szlachecka  nr 0712009 i Nr 0712013

ü      Modernizacja istniejącej i rozbudowa sieci oświetleniowej dróg gminnych i szlaków komunikacyjnych Gminy Dzierzążnia

ü      Budowa  świetlicy wiejskiej we wsi Stare Gumino z zapleczem dla jednostki OSP Gumino oraz wykonanie utwardzenia placu przy kościele w Nowym Guminie.

ü      Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Dokładny koszt w/w zadań oraz etaty ich realizacji przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

Do przedstawionych informacji  członkowie Rady Gminy nie wnieśli żadnych uwag i pytań.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zadań planowanych do realizacji w latach 2007-2010 w ramach programów operacyjnych i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 85/XIV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6               Zanim Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dzierzążnia, głos zabrał Wójt Gminy.

Poinformował, że  Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie przedłożył w dniu 12 maja 2008 r. wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 01 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2009 roku.

Po przeprowadzonej analizie powyższego wniosku stwierdzono, że został on opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 123, poz. 858) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Opracowano kartę kosztów utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę (wodociągów znajdujących się na terenie gminy  tj. Nowe Sarnowo i Kucice) z której wynika, że osiągane przychody własne z tytułu produkcji i sprzedaży wody pokrywają koszty eksploatacji i prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowych i urządzeń wodnych.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody i zmniejszenia ilości awarii, należy zwiększyć koszty utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń wodociągowych.

Biorąc powyższe po uwagę zasadne jest podwyższenie stawki  o 8 groszy za 1 m3 wytworzonej i dostarczonej wody. Abonament za wodomierz  pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Do przedstawionych  przez Wójta wyjaśnień, radni nie wnieśli żadnych uwag.

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Dzierzążnia i poddała go pod głosowanie.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 86/XIV/2008 Rady Gminy  w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie  i stanowi załącznik do protokołu.

 

 Ad pkt 7 i 8                     Podjęcie uchwał Nr 87/XIII/2008 oraz Nr 88/XIV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  sprawie sprzedaży zabudowanych nieruchomości położonych we wsi Dzierzążnia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego poprzedziło wyjaśnienie Wójta Gminy.

Wyjaśnił zebranym, że proponowane do zbycia nieruchomości znajdują się w zasobach komunalnych Gminy Dzierzążnia,  położone we wsi Dzierzążnia. Obydwie nieruchomości są   zabudowane  ale ich stan techniczny nie kwalifikuje ich  do remontu z uwagi na wysokie koszty finansowe brak jest możliwości  odbudowy. 

Przeznaczenie powyższej nieruchomości do sprzedaży  jest zasadne i właściwe z punktu  widzenia ekonomicznego Gminy. Środki finansowe pozyskane ze sprzedaży nieruchomości będą przeznaczone na realizację inwestycji gminnych.

Do przedstawionych wyjaśnień, radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały Nr 87/XIV/2008 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali.

 Uchwała Nr 87/XIV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie  i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie odczytała projekt uchwały Nr 88/XIV/2008 w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali.

 Uchwała Nr 88/XIV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie  i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt  9                     W tym punkcie głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy, która  wyjaśniła, że  znowelizowane przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie  zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.Nr 146, poz.1223 z 2005 roku  z póź.zm.) wprowadziły nowe podwyższone kwoty wynagrodzeń m.in. dla Wójtów Gmin.

Z dniem 1 stycznia 2008 roku wynagrodzenie zasadnicze Wójta Gmin do 15 tysięcy mieszkańców wynosi od 4200 zł do 5900 zł, dodatek funkcyjny. od 1500 zł do 1900 zł dodatek specjalny  w wysokości od 20% do 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego .

Stosownie do art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym organem właściwym do ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy zgodnego z przepisami  rozporządzenia jest Rada Gminy.

Przewodniczący poszczególnych komisji Rady Gminy po zapoznaniu się z przepisami zawartymi  w w/w rozporządzeniu Rady Ministrów zaproponowali następujące wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy:

ü      zasadnicze  w  kwocie                                                -         4 900,00

ü      dodatek za staż pracy w wysokości 20%

      wynagrodzenia  zasadniczego  w  kwocie                   -         980,00 zł

ü    dodatek funkcyjny                                                       -        1 800,00

ü   dodatek specjalny w wysokości 25%

     wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego  -        1 675,00 zł

tj. łącznie  brutto 9355,00 zł  ( słownie: dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt  pięć zł).

Do przedstawionych wyjaśnień żadnych pytań i uwag nie wniesiono zatem Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierzążnia i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 89/XIV/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Wójt podziękował radnym za podjęcie  uchwały w sprawie wynagrodzenia i zapewnił, że nadal będzie starał się wykonywać swoje obowiązki  sumiennie i z takim samym zaangażowaniem jak dotychczas. Nadmienił również, że wkrótce planuje dokonać podwyżek wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

 

 Ad pkt 10                W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował wszystkich zebranych, że do końca tego roku planuje zakończyć remont dróg gminnych przewidzianych  w budżecie gminy na 2008 rok. Postara się również dokończyć remont drogi powiatowej ( przy współudziale Starostwa Powiatowego w Płońsku) Wilamowice-Przemkowo.

Wójt Gminy liczy na wsparcie środkami finansowymi z zewnątrz, ale w przypadku braku takiego dofinansowania,  w budżecie gminy są zaplanowane pieniądze na remont w/w dróg.

Radna Alina Braulińska-Korycka zabierając głos poinformowała, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji.

 Środki finansowe są jednak zmniejszone niż wcześniej planowano, w związku z czym Zarząd  Powiatu Płońskiego musi zweryfikować swoje wcześniejsze plany związane z planowanymi dofinansowaniami ze strony UM.

Wójt zabierając głos poinformował wszystkich zebranych o możliwości składania przez rolników informacji o zaistniałych  w ich gospodarstwach rolnych skutkach suszy. W chwili obecnej zagrożone suszą są niektóre  uprawy  tzn. zboża i truskawki. Dopiero po złożeniu takich informacji, Urząd Gminy wystąpi do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o uznanie naszej Gminy jako obszaru objętego suszą.

Zaapelował również  do sołtysów o zgłaszanie przypadków kradzieży wody z hydrantów przez mieszkańców sołectw. Zakład Usług Wodnych w Mławie nakłada bardzo wysokie kary finansowe dla osób, u których stwierdzi się nielegalny pobór wody.

Sołtys wsi Dzierzążnia Pan Edward Fotek zwrócił się do Wójta z prośbą o rozważenie możliwości zorganizowania 2-3 dniowej wycieczki dla sołtysów, radnych oraz pracowników Urzędu Gminy.

Wójt odpowiedział, że w najbliższym czasie skonsultuje z Panią Skarbnik możliwość zorganizowania takiego wyjazdu.

Innych pytań i uwag radni nie zgłosili zatem  Przewodnicząca  zamknęła obrady XIV  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała

 

Alina Bieglecka

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-07 14:27:42
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-07 14:27:42
 • Liczba odsłon: 897
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277048]

przewiń do góry