Zobacz podgałęzie

Protokół z XX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 29 stycznia 2009 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Grzegorza Matusiaka -Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

        

         Obrady rozpoczęły się o godzinie 14-tej, a zakończyły o godzinie 15-tej.

Na stan 15 radnych obecnych na obradach sesji było 14 radnych wg listy obecności załączonej do protokołu.

Wiceprzewodniczący otworzyło obrady XX Sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych, Wójt Gminy -Pana Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy -Panią Grażynę Zawłocką, Sekretarza Gminy -Pana Adama Sobieckiego,Kierownika GOPS -Panią Reginę Sobczeńską,  Jolantę Gzylewską -Kierownika GBP, która protokołowała przebieg obrad.

Stwierdziła quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

         Następnie Wiceprzewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem XIX Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytania. Wniosek swój oddał pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Protokół z XIX Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Przystąpił zatem do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

 

 

Ad pkt 3

 

  W tym punkcie Pan Wójt omówił przedstawiony radnym projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej.

            Przypomniał radnym,że pismem Nr RP0715/08 z dnia 28.10.2008 r Starosta Płoński wystąpił o pomoc finansową na realizację pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3064 Wróblewo – Przemkowo – Wilamowice” inwestycji w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2007 -2013 Priorytet III regionalny system transportowy, działanie 3.1 infrastruktura drogowa z  planowanym okresem realizacji zadania do 31.12.2009 r.

         Zgodnie z przyjętą uchwała Nr 83/XIII/2008 roku Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 kwietnia 2008 roku Gmina zobowiązała się do współpracy i współfinansowania w/w zadania inwestycyjnego.

Zgodnie z § 3 w/w uchwały Gmina sfinansuje 70% kosztów udziału własnego zadania realizowanego na terenie Gminy. Według montażu finansowego wysokość tych kosztów wyniesie 232 927,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem złotych)

         Powyższe środki finansowe znajdują się w budżecie Gminy Dzierzążnia na rok 2009, przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr 107/XIX/2008 z dnia 29 grudnia 2008r.

Radni żadnych pytań i uwag do przedstawionego projektu nie zgłosili, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały Nr 115/XX/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej i poddał go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 115/XX/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 4

W tym punkcie Wiceprzewodniczący Rady Gminy oddał głos Panu Wójtowi który stwierdził, że jest to uchwała intencyjna gdyż nie podjęto jeszcze decyzji na szczeblu wojewódzkim w sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Błomino -Jeże.

Następnie Pan Wójt omówił projekt uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błomino -Jeże” przy udziale dotacji celowej z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2009.

 W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego komunikatem dotyczącym naboru wniosków o dotację celową z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2009  z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz określonym i nieprzekraczalnym terminem składania tych wniosków do 31 stycznia 2009 r. wnioskuje się o zabezpieczenie w budżecie Gminy w 2009 roku ( z chwilą potwierdzenia dotacji ) niezbędną ilość środków finansowych do wysokości wartości kosztorysowej łącznie z dotacją.

Środki finansowe pochodzić będą z przewidywanej nadwyżki budżetowej za rok 2008, która zostanie przeznaczona na inwestycje infrastrukturalne realizowane w 2009 roku na terenie Gminy Dzierzążnia.

Następnie Pan Wójt wyjaśnił radnym, że do przebudowy wybrano ten odcinek ze względu na to, że droga posiada wystarczającą szerokość 9 m.

Radni żadnych pytań i uwag do przedstawionego projektu nie zgłosili, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały Nr 116/XX/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej i poddał go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 116/XX/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 5

         W tym punkcie Wiceprzewodniczący Rady Gminy przekazał głos Pani Skarbnik.

Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

Następnie głos zabrała Pani Skarbnik, która omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 Zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 Budżet po zmianach:

       - po stronie dochodów   - 13 204 964,00

- po stronie wydatków   - 13 204 964,00

 Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1.   Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 3a.

2.   Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  wydatki w kwocie 52 000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)      przychody       - 3 000,00 

2)      wydatki           - 5 895,00

zgodnie z załącznikiem Nr 6, stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków  na 2009r.

Po wyjaśnieniach Pani Skarbnik Pani radna Braulińska -Korycka poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego zmniejszono nakłady na budowę świetlicy w Guminie.

Pani Skarbnik wyjaśniła,że kwota globalna pozostała bez zmian, ale rozłożono ją  na poszczególne lata jako inwestycje wieloletnie. Sytuacja tak samo wygląda w przypadku nakładów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

 Innych pytań i uwag do przedstawionego projektu radni nie zgłosili, zatem Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały Nr 117/XX/2009 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej i poddał go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 117/XX/2009 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

 

Ad pkt 6

         W tym punkcie Pani Radna Braulińska -Korycka podziękowała Panu Wójtowi za obiecany remont dachu na budynku wielorodzinnym w Wilamowicach.

Pan Wójt poinformował, że przygotowywane są wnioski na dofinansowanie na jednostki strażackie.

Poinformował też radnych, że firma z województwa Kujawsko -Pomorskiego wyraża chęć wydzierżawienia pasa ziemi między Dzierzążnią a Zbyszynem w celu ustawienia wiatraków służących do napędzania elektrowni wiatrowych. Jednak pomysł ten może dojść do skutku za 4 do 5 lat.

Pan Sekretarz Gminy poinformował radnych o zainstalowaniu w sekretariacie Urzędu Gminy nowej centralki telefonicznej.

Potem pan radny Skrzyński zwrócił się do wójta z prośbą o interwencję w sprawie rowu w Dzierzążni, przy wyjeździe z dyskoteki, gdyż bardzo często uczestnicy dyskoteki wjeżdżają do tego głębokiego rowu. Pan Wójt obiecał zająć się sprawą

i poprosić o zabezpieczenie rowu barierką.

 

Innych uwag nie zgłoszono, zatem Wiceprzewodniczący zamknął obrady XX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

Protokołowała

 

Jolanta Gzylewska                                                  

 

                                                                              

                                                                                

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-18 14:03:49
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-18 14:03:49
  • Liczba odsłon: 873
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269760]

przewiń do góry