Uchwała Nr 149/XXV/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z póź.zm./oraz art. 109,art.124 ust 1 pkt.3 i ust.2 pkt 2, art. 128 ust 1pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tj. Dz.U.Nr 15 poz.148 z 2003 r z póź. zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje :

 

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 7.514.136

- po stronie wydatków - 8.103.256

§ 4

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości – 669.244zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 5

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości - 669.244 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 6

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia który poinformuje Radę Gminy o wykonaniu uchwały łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005 rok .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku kalendarzowym 2005 i podlega ogłoszeniu.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 148/XXV/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Dzierzążni

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz.U. Nr 13 poz. 123 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz.U. Nr 85, poz.539 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala,co następuje:

§ 1

Nadać Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Dzierzążni stanowiący załącznik nr 1do uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 122/XIX/2000 Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierzążni

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 147/XXV/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. z 2001r. Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z póź. zm ) oraz art. 54 ust. 1, 3, 7 w związku z art. 91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 118, poz.1112 z póź zm.) - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się Regulamin w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 119/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006 roku

.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 146/XXV/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.8 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami :Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz.1568; Nr 153 poz.1271;Dz.U.z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457 oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela ( Tekst jednolity: z 2003 roku Nr 118 poz. 1112 ze zmianami: Dz. U. z 2003 r. Nr137, poz. 1304; Nr 203, poz.1966, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz.1845: z 2005 roku Dz.U.Nr 10, poz. 71, Nr 167 poz.1397, Nr 181 poz.1526 wynik. z Dz.U.Nr 179 poz. 1487) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r .w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U.Nr 22 poz.181 z 2005 r.) - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się Regulamin wynagrodzenia określający wysokość stawek i warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania i wypłacania nagród w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 118/XIX/2005 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2006 roku.

uzasadnienie

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Uchwała Nr 145/XXV/2005

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 28 grudnia 2005 roku

w sprawie ustalenia budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym /tj. Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póź.zm ./ oraz art. 109,122 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / tj. Dz.U.Nr15 poz.148 z 2003r. z póź.zm./ Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 6 268 050 zł zgodnie

z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody ustalone w ust 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 845.616 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dochody ustalone w ust 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50.000 zł , zgodnie  z załącznikiem Nr 3.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 6 268 050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki ustalone w ust 1 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości  845.616 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Wydatki ustalone w ust 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 77.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

§ 3

1. Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006 w wysokości 766.000 zł nie

objęte wieloletnim programem inwestycyjnym wg załącznika Nr 7

§ 4

Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 8 w wysokości 28.000 zł.

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną wysokości 20.000 zł.

§ 6

Ustala się plan dochodów administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 9 powyższe dochody podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 7

Ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3.000 zł oraz wydatki z funduszu w wysokości 2.950 zł. Plan finansowy funduszy stanowi załącznik Nr 10 .

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami .

2. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru na inwestycje.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym

2006 i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-02 13:14:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-02 14:33:55
  • Liczba odsłon: 1228
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272387]

przewiń do góry