Uchwała Nr 27/III/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 21 stycznia 2003 roku

w sprawie zmiany składu osobowego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej

Na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 32, póz. 191 z póź.zm.) i art. 21 ust. l i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr 142, póz. 1491 z 2001 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje

§1

Ze składu doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia mienia komunalnego powołanej Uchwałą Rady Gminy Nr 63/X/99 z dnia 15 października 1999 roku odwołać radnych poprzedniej kadencji:

1. Kamiński Benedykt

2. Sybicki Leszek

a w jej skład powołać radnych obecnej kadencji:

1. Matusiak Grzegorz

2. Marszał Stanisław

§2

Skład Komisji po zmianach przedstawia się jak niżej:

1. Matusiak Grzegorz

2. Wiśniewski Zbigniew

3 Marszał Stanisław

4. Piórkowski Ryszard

5. Uznańska Anna

6. Zarzycka Grażyna

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 26/III/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 21 stycznia 2003 roku

w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Dzierzążnia.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się statuty dla sołectw Gminy Dzierzążnia w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 32/VII/1990 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 05 grudnia 1990 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Sołectwach.

uzasadnienie

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

WYKAZ SOŁECTW, KTÓRYM NADANO NINIEJSZY STATUT

 1. Statut Sołectwa Błomino Gule
 2. Statut Sołectwa Błomino Gumowskie
 3. Statut Sołectwa Błomino Jeże
 4. Statut Sołectwa Chrościn
 5. Statut Sołectwa Cumino
 6. Statut Sołectwa Dzierzążnia
 7. Statut Sołectwa Gumowo
 8. Statut Sołectwa Kadłubowo
 9. Statut Sołectwa Korytowo
 10. Statut Sołectwa Kucice
 11. Statut Sołectwa Niwa
 12. Statut Sołectwa Nowa Dzierzążnia
 13. Statut Sołectwa Nowe Gumino
 14. Statut Sołectwa Nowe Kucice
 15. Statut Sołectwa Nowe Sarnowo
 16. Statut Sołectwa Podmarszczyn
 17. Statut Sołectwa Pomianowo
 18. Statut Sołectwa Przemkowo
 19. Statut Sołectwa Pluskocin
 20. Statut Sołectwa Rakowo
 21. Statut Sołectwa Sadkowo
 22. Statut Sołectwa Sarnowo Góry
 23. Statut Sołectwa Stare Gumino
 24. Statut Sołectwa Siekluki
 25. Statut Sołectwa Starczewo Pobodze
 26. Statut Sołectwa Starczewo Wielkie
 27. Statut Sołectwa Wierzbica Pańska
 28. Statut Sołectwa Wierzbica Szlachecka
 29. Statut Sołectwa Wilamowice

 

UCHWAŁA Nr 25/III/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 21 stycznia 2003roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 16/111/93 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 15 lipca 1993r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Dzierzążnia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Na podstawie art.18 ust.2 pktl5,art.40 ust.l i art.41 ust.l ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tj.: Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 r. z
poźn. zm./ oraz art. 12 ust. l ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tj.: Dz. U. Nr 147 póz. 1231 z 2002r. z
poźn. zm./ Rada Gminy uchwala co następuje :

§ l

1. W uchwale Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 15 lipca 1993r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Dzierzążnia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa / przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dokonuje się zmiany w zakresie jak niżej w tytule uchwały na końcu dopisuje się wyrazy „ jak i w miejscu sprzedaży „.

2. W § l na końcu zdania dodaje się wyrazy „ jak i w miejscu sprzedaży „.§ 2

W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

uzasadnienie

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

UCHWAŁA Nr 24 / III / 2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 21 stycznia 2003 roku

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Dzierzążnia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,art. 40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tj.: Dz.U. Nr 142 póz. 1 59 1 z 200 1 r. z poźn. zm. / oraz art. 1 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tj.: Dz.U. Nr 147 póz. 1231 z 2002r. z późn. zm. / Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje :

§ 1

Usytuowanie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych dostosowywuje się do potrzeb ograniczania dostępności alkoholu wg następujących zasad :

 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży wydaje się dla punktów stałych ,

 • za samodzielny lokal przyjmuje się znajdujący w budynku w całości bądź w części przeznaczonym na działalność gospodarczą , branżową ze sprzedażą wyłącznie napojów alkoholowych o powierzchni nie mniejszej niż 15 m2 ,

 • w odległości nie mniejszej niż 50 m od obiektów kultu religijnego , terenu szkół, placówek służby zdrowia i placówek kulturalno - oświatowych,

 • odległość usytuowana od obiektów kultu religijnego , terenu szkół , placówek służby zdrowia , placówek kulturalno - oświatowych , oznacza odległość mierzoną w linii prostej od granicy działki , na której usytuowany jest w/w obiekt do drzwi lokalu , w którym prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 3/1/97 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 lutego 1997r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dzierzążni.

uzasadnienie

Przewodniczący Rady Gminy

 mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 23/III/2003

Rady Gminy w Dzierzażni

z dnia 21 stycznia 2003 roku

w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków gminnego funduszu

Na podstawie art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska / Dz.U.Nr 62,poz. 627 - późniejszymi zmianami'' art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 124, ust l pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych / Dz. U. Nr. 155, póz. 1014 z późniejszymi zmianami / Rada Gminy w Dzierzażni uchwala co następuje :

§ 1

Zatwierdza się zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 22/III/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 21 stycznia 2003 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2002 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 i art. 40 ust l i art. 41 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 póz. 1591 z 2001 r. z póz. zm./ i art. 10, art. 12 ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tj. Dz. U. Nr 9 póz. 84 z 2002 roku oraz Dz.U.Nr 200, póz. 1683 z 2002 roku/ Rada Gminy uchwala co następuje

§ 1

W Uchwale Nr 9/11/2002 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok dokonuje się zmian w zakresie jak niżej:

1) w § l pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) o liczbie osi dwie:

 • nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 15 ton - 340,00zł

 • nie mniej niż 15 ton - 500,00zł

b) o liczbie osi trzy:

 • nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton - 880,00zł

 • nie mniej niż 25 ton - 900,00zł
  c) o liczbie osi cztery i więcej:

 • nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 31 ton - 1450,00zł

 • nie mniej niż 31 ton - 1500,00zł

2) w § l pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) o liczbie osi dwie

  • nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 1 5 ton ^

  • nie mniej niż 15 ton

b) o liczbie osi trzy:

  • nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton

  • nie mniej niż 25 ton

                              c) o liczbie osi cztery i więcej:

 • nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton - 580,00zł

 • nie mniej niż 25 ton, a mniej niż 31 ton - 2125,00zł

 • nie mniej niż 31 ton - 2200,00zł

3) w § l pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. od ciągnika siodłowego + naczepa, ciągnika balastowego + przyczepa z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

                         a) o liczbie osi dwie:

  • nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 31 ton - 500,00zł

  • nie mniej niż 3 1 ton - 1300,0

b) o liczbie osi trzy:

  • nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton - 1100,00zł

  • nie mniej niż 40 ton - 1500,00zł

4) w § l pkt 6 otrzymuje brzmienie:

od ciągnika siodłowego + naczepa, ciągnika balastowego + przyczepa z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) o liczbie osi dwie:

  • nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 31 ton - 800,00zł

  • nie mniej niż 31 ton - 1680,00zł

b) o liczbie osi trzy:

  • nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 40 ton - 1500,00zł

  • nie mniej niż 40 ton -2210,00zł

5) w § l pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8. od zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne:

a) o liczbie osi jedna:

  • nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton - 154,00zł

  • nie mniej niż 25 ton - 280,00zł
   c) o liczbie osi dwie:

  • nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton - 740,00zł

  • nie mniej niż 38 ton - 1000,00zł
   c) o liczbie osi trzy:

  • nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton - 600,00zł

  • nie mniej niż 38 ton - 820,00zł

6) w § l pkt 9 otrzymuje brzmienie:

od zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) o liczbie osi jedna:

  • nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton- 280,00zł

  • nie mniej niż 25 ton - 490,00zł

b) o liczbie osi dwie:

  • nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton -l 120,00zł

  • nie mniej niż 38 ton - 1480,00zł

c) o liczbie osi trzy:

  • nie mniej niż 12 ton, a mniej niż 38 ton - 820,00zł

  • nie mniej niż 38 ton - 1110,00zł

7) w § 3 po wyrazach „Urzędu Gminy" dopisuje się wyrazy
„ z zastrzeżeniem art. 12 ust 4".

§2

W pozostałej części uchwała nie ulega zmianie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia .

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Uchwała ma zastosowanie do podatku należnego za 2003 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 21/III/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 21 stycznia 2003 roku

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kadłubowie

Na podstawie art. 59 ust l ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tj.Dz.U.Nr 67, póz.329 z póź.zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.Nr 142, póz. 1591 z 2001 roku z póź.zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§1

Zamierza się z dniem 01 września 2003 roku zlikwidować Szkołę Filialną w Kadłubowie o strukturze organizacyjnej 1-I1I podporządkowaną Szkole Podstawowej w Dzierzążni.

§2

Począwszy od roku 2003/2004 obwód wyżej wymienionej szkoły przejmuje Szkoła Podstawowa w Dzierzążni.

§3

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedłożenia uchwały Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty - Delegatura Oświaty w Ciechanowie w celu uzyskania opinii w przedmiocie likwidacji szkoły.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-23 12:10:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-09-25 12:37:04
 • Liczba odsłon: 1223
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267157]

przewiń do góry