Inspektor do spraw  gospodarki gruntami, działalności gospodarczej i rolnictwa

 

Aldona Kowalska

tel. (0-23)  661 - 59 - 04  

                    wewn. 48

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dzierzążni zatwierdzonego przez Wójta Gminy Zarządzeniem Nr 9/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 roku - zakres czynności insp. ds rolnych, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej przedstawia się nastepująco:

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. rolnictwa, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej należy prowadzenie spraw związanych z:

1).  Ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym:

a)      łowiectwa,

b)      zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,

c)      przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne

d)     rolniczego wykorzystania gruntów,

e)      rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i użyźniania innych gruntów,

f)       przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,

g)      gospodarki wodnej,

2). zakresu działalności gospodarczej związanych z:

a)      ewidencją przedsiębiorców,

b)      zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych,

c)      określaniem cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami, a także określanie stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi,

d)     ustalaniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,

e)      targami i targowiskami,

f)       z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości związanych z:

g)      gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi
i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne,

h)      ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

i)        organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy,

j)        nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy

k)      komunalizacją gruntów,

l)        prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,

m)    tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowanie nim – zgodnie z zasadami określonymi
w przepisach obowiązującego prawa,

n)      wyposażaniem gruntów w urządzenie komunalne – wspólnie z Wydziałem Inwestycyjnym,

o)      zagospodarowaniem wspólnot gruntowych

p)      podziały nieruchomości,

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-12 12:02:07
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-28 10:29:38
  • Liczba odsłon: 1467
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174521]

przewiń do góry