Uchwała Nr 168/XXX/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 10 sierpnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia udostepnienia mieszkańcom Gminy w ielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół w Dzierzążni

 

Na podstawie art 7 ust 1 pkt 10 i art 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U.z 2001 Nr 142 poz. 1591 z 2002 Dz. U. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz 1271 i Nr 214, poz 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz 1568, z 2004 r, Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz 1203 i Nr 167, poz 1759, z 2005r Nr 172, poz 1441 i Nr 175, poz 1457 oraz z 2006r Nr 17, poz 128) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Udostępnia się mieszkańcom Gminy Dzierzążnia nieodpłatne korzystanie z wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z wyposażeniem położonego przy Zespole Szkół w Dzierzążni

§ 2

Szczegółowe zasady korzystania z obiektu o którym mowa w § 1 określi regulamin wprowadzony przez Wójta w formie zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 października 2006r

uzasadnienie

 

V-ce przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Matusiak

 

Uchwała Nr 167/XXX/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 10 sierpnia 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, Dz. U z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759. z 2005r nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165 i art. 184 ust. 1, pkt. 1, 3, 10, 13, 14, i 15 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( tj. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005r, Nr 169, poz. 1420 z 2006r. nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) Rada Gminy w Dzierzążni, uchwala co następuje:

§ 1

  1. Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1
  2. Dochody ustalone w ust.1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 884.593zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 2

  1. Zwiększa się i zmniejsza wydatki budżetu gminy zgodnie załącznikiem Nr 2
  2. Wydatki ustalone w ust.2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 884.593 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 7.382.007

- po stronie wydatków - 7.654.754

§ 4

Ustala się wydatki inwestycyjne nie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym według załącznika Nr 5 .

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2006 i podlega ogłoszeniu.

 

V-ce Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Matusiak

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-08-17 11:35:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-17 14:03:47
  • Liczba odsłon: 978
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174522]

przewiń do góry