Zobacz podgałęzie

Protokół z XI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbytej w dniu 20 lutego 2004 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem Pani Agnieszki Harazińskiej -Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

Obrady rozpoczęły się o godzinie 1200, a zakończyły o godzinie 14³°. Na stan 15 radnych, obecnych było 14 radnych według listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca otworzyła obrady XI Sesji Rady Gminy, powitała wszystkich obecnych: radnych, Wójta Gminy, Kierowników jednostek organizacyjnych, Sołtysów i inne osoby obecne na obradach sesji.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał, a następnie wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 grudnia 2003 roku bez odczytywania. Wniosek swój uzasadniła tym, że zapoznała się z jego treścią, który w całości odzwierciedla przebieg obrad.

Wniosek poddała pod głosowanie. Głosowało 14 radnych. Protokół z X Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Przewodnicząca zatem przystąpiła do realizacji porządku obrad, który wszyscy radni wraz z materiałami otrzymali w zawiadomieniach o posiedzeniu XI Sesji Rady Gminy.

Jako pierwszy zabrał głos radny Powiatu Płońskiego – Pan Franciszek Goszczyński, który podziękował sołtysom i radnym za rozpropagowanie informacji o szkoleniach dotyczących wymogów w rolnictwie i wypełniania wniosków strukturalnych po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Było bardzo dużo chętnych osób, w 20% współfinansował Urząd Gminy. Pan Goszczyński nadmienił, że 02 marca br. w Podmarszczynie odbędzie się kolejne szkolenie organizowane przez ARiMR z wypełniania wniosków strukturalnych dla osób, które nie uczestniczyły w poprzednich szkoleniach (około 150 miejsc).

Radny Powiatu poinformował również wszystkich, że planowany przetarg na przebudowę drogi Gumino-Kucice nie odbył się, ponieważ złożono tylko 2 oferty, a oferta trzecia została błędnie złożona. Poinformował również, że w Płońsku zostanie wkrótce uruchomiony zakład zajmujący się produkcją przetwarzania i zamrażania owoców miękkich ( po dawnym HOTREX) i zachęcił do uprawy owoców.

Po wypowiedzi podziękował za uwagę i opuścił obrady sesji z ważnych przyczyn służbowych.

Ad pkt 3 W tym punkcie Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy. Przedstawił on Radzie informację z realizacji zadań Gminy w okresie międzysesyjnym tj. od 1 stycznia do 20 lutego 2004 roku. Informacja ta stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 4 Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Skarbnikowi Gminy – Pani Krystynie Jarosławskiej, która omówiła projekt uchwały wraz załącznikami w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok. Załącznik Nr 1 to zwiększenie dochodów: dotacje z ARiMR – 15 000zł, za sprzedaż działki w Nowym Sarnowie – 8 000zł i na podstawie pisma z MUW Warszawa Nr FIN C.3050-900/1/2004 zwiększono dochody o 22 184zł. Zwiększenia wydatków dotyczyły zakupu materiałów szkoleniowych oraz wynagrodzeń wykładowców w ramach szkoleń z ARiMR – 6 600zł, oświetlenie dróg publicznych, dla których gmina jest zarządcą – 10 000zł i fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli – 4 250zł. Budżet po stronie dochodów to kwota 5 241 168zł, po stronie wydatków – 5 153 558zł. Dokładnie je obrazuje załącznik Nr 2 do projektu uchwały. Załącznik Nr 3 przedstawia dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - w kwocie 278 244zł, a załącznik Nr 4 przedstawia wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - w kwocie 278 244zł.

Pani Skarbnik nadmieniła, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Finansów dotyczące zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 987 zł. Na kolejnej sesji Rady Gminy zmiana ta zostanie wprowadzona do budżetu gminy na 2004 rok.

Po dokładnym omówieniu przez Panią Skarbnik poszczególnych załączników do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok, radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 70/XI/2004 Rady Gminy w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 70/XI/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 5 Zanim przystąpiono do podjęcia kolejnej uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok, Przewodnicząca poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy, który omówił poszczególne załączniki do projektu uchwały. Budżet po stronie dochodów wynosi 5 241 168zł, po stronie wydatków 5 353 558zł. Załącznik Nr 1 przedstawia zwiększenie wydatków o kwotę 200 000zł na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kucicach. Wójt poinformował, że należy jeszcze złożyć dokumenty uzupełniające i przeprowadzić przetarg na budowę sali. Przewidywany koszt to kwota 1 050 000zł, istnieje możliwość dofinansowania z Totalizatora Sportowego. Na budowę sali gimnastycznej zostanie przeznaczona kwota 200 000zł z nadwyżki budżetowej za 2003 rok. Budowa sali przewidziana jest na lata 2004/2006.

Załącznik Nr 2 przedstawia przychody i rozchody budżetu gminy. Po stronie dochodów kwota wynosi 200 000zł, po stronie rozchodów – 87 610zł.

Załącznik Nr 3 przedstawia wydatki na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi. Wójt poinformował wszystkich, że w 2004 roku wykonane będą następujące inwestycje: przebudowa drogi gminnej Nr 19 Chrościn dł. 800 mb (planowany koszt 120 000zł), przebudowa drogi gminnej Nr 1, 86,60 Wierzbica Pańska-Błomino Jeże-Błomino Gumowskie dł. 3130 mb ( planowany koszt 400 000zł), budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej Nr 10 w Dzierzążni (planowany koszt 200 000zł) oraz zostanie rozpoczęta budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kucicach (planowany koszt 1050 000zl).

W roku 2005 zaplanowane inwestycje to: przebudowa drogi gminnej Nr 34, 57, 70, 191 Sadkowo-Wierzbica Pańska dł. 3300 mb ( koszt 520 000zł) oraz przebudowa drogi gminnej Nr 119, 12 Wilamowice-Siekluki dł. 2250 mb ( koszt 350 000zł). Rok 2006 przewiduje: przebudowę drogi gminnej Nr 44, 47, 32 Gumowo-Rakowo dł. 2900 mb ( koszt 460 000zł), przebudowę drogi gminnej Nr 184 Gumowo dł. 850 mb ( koszt 140 000zł), przebudowę drogi gminnej Nr 14, 57 Starczewo Wielkie-Starczewo Pobodze dl. 700 mb ( koszt 110 000zł), przebudowę drogi gminnej Nr 44 Cumino dł. 700 mb ( koszt 110 000zł), przebudowę drogi gminnej Nr 52, 17 Dzierzążnia dł. 1000 mb ( koszt 150 000zł), przebudowę drogi gminnej Nr 110 Kucice dł. 600 mb ( koszt 100 000zł) oraz przebudowę drogi gminnej Nr 75 w Podmarszczynie dł. 500 mb ( koszt 80 000zł).

Ogółem wydatki inwestycyjne na lata 2004/2006 stanowią kwotę 3 790 000zl, w tym: rok 2004 - 1 120 000zł, rok 2005 – 1 270 000zł, rok 2006 – 1 400 000zł.

Po dokładnym omówieniu przez Wójta Gminy poszczególnych załączników do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok, radni nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała zatem projekt Uchwały Nr 71/XI/2004 Rady Gminy w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 70/XI/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy została przyjęta jednogłośnie przez 14 radnych i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 6 Zanim przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sieklukach, Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała wszystkich, że Rada Gminy w Dzierzążni Uchwałą Nr 60/IX/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku przyjęła zamiar likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Sieklukach.

Kuratorium Oświaty w Warszawie – Delegatura w Ciechanowie wydało pozytywną opinie w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Sieklukach. Powyższa placówka faktycznie nie funkcjonuje już od roku szkolnego 2003, a uczniowie z obwodu szkoły uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Dzierzążni korzystając z dowozu zapewnionego przez Gminę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Radni do powyższego projektu uchwały nie wnieśli żadnych uwag.

Przewodnicząca odczytała zatem projekt Uchwały Nr 72/XI/2004 Rady Gminy w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 72/XI/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Sieklukach została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 7 W tym punkcie zabrała głos Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, że na podstawie art. 17 ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U.Nr 67, poz.329 z 1996 roku z póź.zm.), Rada Gminy ustala plan sieci publicznych szkół i granic ich obwodów na terenie Gminy prowadzonych przez Gminę. Ze względu na to, że Uchwałami Nr 33/IV/2003 i Nr 72/XI/2004 Rady Gminy w Dzierzążni zostały zlikwidowane dwie filialne Szkoły Podstawowe w Kadłubowie i Sieklukach, plan sieci publicznych szkół uległ zmianie.

Obecnie na terenie gminy Dzierzążnia funkcjonują następujące szkoły podstawowe: Zespół Szkół w Dzierzążni, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dzierzążni i Gimnazjum w Dzierzążni oraz Szkoła Podstawowa w Kucicach.

Po tych wyjaśnieniach radni nie wnieśli żadnych uwag, zatem Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 73/XI/2004 Rady Gminy w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 73/XI/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół oraz granic ich obwodów została przyjęta jednogłośnie. Stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 8 Przechodząc do omawiania sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2003, Przewodnicząca Rady Gminy porosiła o zabranie głosu Kierownika GOPS – Panią Reginę Sobczeńską – pełniącą jednocześnie funkcję Przewodniczącej Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pani Kierownik wyjaśniła, że środki na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzonych w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zadania w w/w programie realizowano poprzez:

 • ograniczenie dostępności do alkoholu,
 • zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 • posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2003 roku na realizację powyższych zadań przeznaczono 25 187 51zł tj. 60% dochodów (tj. 42 000zl).

Po wypowiedzi Pani Kierownik GOPS radni nie wnieśli żadnych uwag i pytań. Przewodnicząca zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2003 rok?

Głosowało 14 radnych, sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Stanowi ono załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9 W tym punkcie ponownie zabrała głos Pani Regina Sobczeńska - Przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zapoznała zebranych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dzierzążnia na 2004 rok. Pani Przewodnicząca w skrócie przedstawiła kierunki działań zawarte w tym programie. Składa się on z działów wskazujących na co można przeznaczyć środki finansowe uzyskane z wpływu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Podkreśliła, że głównym jego celem jest udzielenie pomocy rodzinom, w których jest stosowana przemoc ze względu na nadużywanie alkoholu.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się z osób z różnych kierunków działania w środowisku. Jej skład dostosowany jest do prawidłowego rozeznania tego problemu w konkretnej sytuacji rodzinnej. Jeżeli zgłoszony jest problem alkoholowy, każdy wniosek jest wnikliwie rozpatrywany i odpowiednio do przedstawionego problemu załatwiony.

Poza tym program zawiera działanie profilaktyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez specjalistów na terenie szkoły. Organizuje się spektakle i pogadanki oraz konkursy o tematyce związanej z uzależnieniami. Prowadzi się również działalność informacyjną i edukacyjną poprzez zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów oraz członków komisji. Program zawiera również zasady wynagradzania członków komisji za ich pracę.

Po przedstawieniu projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, radni żadnych uwag nie wnieśli.

Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały Nr 74/XI/2004 Rady Gminy w Dzierzążni i poddała go pod głosowanie. Głosowało 14 radnych. Uchwała Nr 74/XI/2004 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004

została przyjęta jednogłośnie. Stanowi ona wraz z programem załącznik do protokołu.

Ad pkt 10 Zanim przystąpiono do zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2004 rok, Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przedstawienie planów poszczególnych Przewodniczących Komisji.

Jako pierwsza zabrała głos Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury – Pani Zofia Krysiewicz. Po przedstawieniu planu pracy komisji wszyscy rani przyjęli go jednogłośnie.

Następnie zabrał głos Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Pan Ryszard Piórkowski. Po przedstawieniu planu pracy komisji, radni również przyjęli w/w plan jednogłośnie.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej przedstawiony przez Przewodniczącą – Panią Wiesławę Jankowską również został zatwierdzony jednogłośnie przez 14 radnych.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska – Pan Kazimierz Milewski przedstawił plan pracy komisji, który również został zatwierdzony jednogłośnie przez wszystkich radnych obecnych na sali.

Plany pracy stałych komisji Rady Gminy stanowią załącznik do protokołu.

Ad pkt 11 W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni – Panią Ewę Sieklucką, która przedstawiła sprawozdanie z działalności SG ZOZ Dzierzążnia za rok 2003.

Dotacja z NFZ w 2003 roku wynosiła 322019,93zł i dokładnie taka sama kwota została wydatkowana na świadczenie usług zdrowotnych i utrzymanie SG ZOZ.

W 2003 roku zatrudnionych było: 2 lekarzy na pełnych etatach, 2 pielęgniarki środowiskowo-rodzinne (pełne etaty), 1 pielęgniarka (umowa-zlecenie), 2 sprzątaczki (1/2 etatu), kierowca (1/4 etatu), informatyk i księgowa (umowa-zlecenie).

Kierownik SG ZOZ nadmieniła, że w 2003 roku zadeklarowanych pacjentów było 3683, przyjęto 8490 osób ( w Dzierzążni i Kucicach). Przeprowadzono 56 wizyt domowych.

Po wypowiedzi Kierownika SG ZOZ, Przewodnicząca rady Gminy zwróciła się do radnych o pytania i uwagi dotyczące w/w sprawozdania.

Radni nie zgłosili żadnych uwag, zatem Przewodnicząca zwróciła się z pytaniem, kto z radnych jest za przyjęciem sprawozdania z działalności SG ZOZ za 2003 rok? Sprawozdanie to zostało przyjęte jednogłośnie przez 14 radnych obecnych na sali.

Sprawozdanie finansowe z działalności SG ZOZ Dzierzążnia wraz z planem zatrudnienia za 2003 rok stanowią załącznik do protokołu.

Następnie Pani Kierownik – Ewa Sieklucka przedstawiła plan zabezpieczenia realizacji zadań przez SG ZOZ Dzierzążnia na rok 2004.

Nadmieniła, że po kolejnych uzgodnieniach udało się podpisać umowę na okres 3 lat tj. od 01.01.2004 roku do 31.12.2006 roku. Podała obecny stan zatrudnienia w SG ZOZ w Dzierzążni, które wygląda następująco:

 • Zatrudnionych jest 3 lekarzy, w tym 2 lekarzy na pełnym etacie, 1 lekarz chirurg na umowę zlecenie,
 • 5 pielęgniarek, w tym 2 na pełnych etatach, 1 na umowę zlecenie i położna na ¼ etatu oraz zatrudniona zostanie pielęgniarka medycyny szkolnej, która musi posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe ze specjalizacją wychowania i nauczania szkolnego,
 • 2 sprzątaczki na ½ etatu,
 • 1 informatyk na umowę zlecenie,
 • 1 księgowa na umowę zlecenie,
 • 1 kierowca na ¼ etatu.

Po przedstawieniu danych dotyczących zatrudnienia Pani Kierownik SG ZOZ podała kwestie cenowe podpisanego kontraktu. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług zdrowotnych została podpisana na okres od 01.01.2004 do 31.12.2006 roku i jej zabezpieczenie finansowe z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przedstawia się następująco:

 • opieka lekarska:

w przedziale wiekowym 0-6 lat cena jednostkowa 7,94zł,

7-65 lat cena jednostkowa 4,96zł,

powyżej 65 lat – cena jednostkowa 8,43zł

 • opieka pielęgniarska:
    • pielęgniarka środowiskowo-rodzinna

w przedziale wiekowym 0-6 lat cena jednostkowa 1,31zł,

7-65 lat cena jednostkowa 1,01zł,

powyżej 65 lat – cena jednostkowa 1,72zł

  • pielęgniarki medycyny szkolnej – cena jednostkowa 1,82zł,
  • położnej 0,30zł

Ogółem wartość kontraktu na 2004 rok wynosi 298 100,16zł.

Pani Ewa Sieklucka nadmieniła, że na dzień dzisiejszy od 01.02.2004 roku brak jest pomocy nocnej w SG ZOZ w Dzierzążni, pomoc ta była świadczona tylko do końca stycznia 2004 roku, gdyż nie ma obowiązku pomocy nocnej - do chwili obecnej sprawa ta jest nieuregulowana. Prawdopodobnie od 01.03.2004 roku nadal będzie funkcjonować NPL. Nie ma również obowiązku pomocy w soboty i niedziele. Pielęgniarka nie musi pełnić dyżuru w sobotę kiedy nie ma planowanych do wykonania zabiegów. Pani Sieklucka nadmieniła również, że umowa nie obejmuje przepisywania skierowań na badania od orzeczników i lekarzy specjalistów. Lekarz rodzinny nie może wydawać takich skierowań, może kierować na badania specjalistyczne czy laboratoryjne tylko w ramach własnych potrzeb. Do chwili obecnej były wydawane skierowania na badania dla osób, które leczyły się u specjalistów, na wszystkie potrzebne temu lekarzowi badania. Obecnie skierowań takich lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie musi wydawać.

Nadmieniła również, że zgodnie z podpisaną umową z NFZ badanie cholesterolu u pacjenta można wykonać 1 raz na pół roku, natomiast badanie USG i RTG raz na rok. Kierownik poinformowała zebranych, że wkrótce zakupi dwa aparaty do mierzenia poziomu cholesterolu. Przy pomocy firmy farmaceutycznej, która przekaże za darmo 2000 pasków do wykonywania w/w badania – koszt aparatów wyniesie 1500,00zł. Jest to korzystna oferta.

Wyjaśniła również, że transport pacjenta do placówki zdrowia może wynosić tylko 17 km tj. tylko do Płońska. Nie ma możliwości transportu pacjenta do Ciechanowa czy Warszawy. Jeszcze raz podkreśliła, że w umowie istnieje zapis, że pacjentów należy przyjmować w godzinach od 8-18 i w tych godzinach świadczone są usługi w dwóch ośrodkach zdrowia w Dzierzążni i Kucicach.

Na zakończenie Pani Ewa Sieklucka zwróciła się do wszystkich zebranych z prośbą o dobrowolną zbiórkę na zakup aparatu EKG do Ośrodka w Dzierzążni. Wyjaśniła, ze w chwili obecnej jest tylko 1 aparat i pacjenci z Kucic przyjeżdżają do Dzierzążni w celu wykonania badania EKG. Jest to dla nich bardzo uciążliwe. Dlatego planuje zakup tego aparatu przy pomocy firm farmaceutycznych, ale prosi również o dobrowolną pomoc finansową mieszkańców, pacjentów i wszystkie osoby chcące pomóc przy zakupie aparatu EKG.

Podkreśliła, że na chwilę obecną nie przewiduje się kłopotów z wykonaniem usług. Będą realizowane zadania zgodnie z podpisaną umową.

Do przedstawionego planu zabezpieczenia świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na 2004 rok, radni nie wnieśli żadnych uwag. Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z pytanie do radnych, kto jest za przyjęciem w/w planu? Głosowało 14 radnych. Plan zabezpieczenia świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na 2004 rok został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 12 W tym miejscu zabrał głos Wójt Gminy, który poinformował, że do chwili obecnej nie ma od Sołtysów wykazu psów z poszczególnych gospodarstw. Nadmienił, że jest to ważne przy naliczaniu podatku od posiadania psów. Zwrócił się z prośbą o sporządzenie takich wykazów i dostarczenie ich do Urzędu Gminy.

Poinformował również, że mamy już zezwolenie na rozbudowę boiska szkolnego w Dzierzążni, ale należy dokupić działkę od Pana Żabowskiego. Wkrótce będą w tej sprawie prowadzone dalsze rozmowy.

Następnie zabrała głos Pani Sława Augustynowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kucicach, która podziękowała radnym i Wójtowi za przeznaczenie części nadwyżki budżetowej na budowę hali sportowej przy szkole w Kucicach. Nadmieniła, że jest to bardzo ważne dla uczniów i nauczycieli, gdyż w ten sposób znacznie poprawią się warunki nauki.

Pan Jerzy Garlej – Sołtys wsi Przemkowo zwrócił się do Wójta z pytaniem, kiedy nastąpi remont drogi Gumino-Przemkowo, gdyż w chwili obecnej jest ona nieprzejezdna.

Pan Zenon Śmigielski zapytał Wójta, czy będą dofinansowania na zakup płyt gnojowych?

Pan Edward Fotek – Sołtys wsi Dzierzążnia zapytał, gdzie można nabywać nowe worki na śmieci ( zgodnie z programem segregacji odpadów)?

Na powyższe Wójt Gminy odpowiedział, że o tej porze roku wiele dróg na terenie gminy jest nieprzejezdnych, ale wkrótce na drogi wyjedzie równiarka i będzie profilować drogi.

Na temat płyt gnojowych Urząd Gminy nie posiada wielu informacji, zbierane są jedynie zapisy osób chętnych nabyć te płyty. Sprawą tą zajmuje się CDRiOW „Poświętne”.

Wójt poinformował również, ze Urząd Gminy nie dofinansowywuje utylizacji padłych zwierząt. W chwili obecnej nie ma takiego zapisu prawnego, aby Gmina finansowała ich utylizację.

Na temat zakupu worków na śmieci, Wójt odpowiedział, ze Urząd Gminy zakupił jedynie 1 komplet worków, natomiast dalsze komplety należy kupować indywidualnie od przedstawicieli firmy zajmującej się segregacją odpadów. Można je kupić w dniu, kiedy worki są zbierane z poszczególnych miejscowości.

Na zakończenie Wójt poinformował Sołtysów, że do Urzędu Gminy wpłynęło pismo od Komendanta Policji w Płońsku z prośbą o kontakt z Sołtysami z terenu Gminy w dniu w 02.03.2004 roku o godzinie 13.00 w budynku Urzędu Gminy w Dzierzążni.

Innych pytań i uwag nie zgłoszono.

Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

Protokółowała

Alina Bielewicz

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-03-01 09:06:35
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-03-01 09:06:35
 • Liczba odsłon: 1198
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276852]

przewiń do góry