inspektor do spraw inwestycji, zamówień publicznych  funduszy pomocowych    mgr Maria Kruszewska

podinspektor do spraw inwestycji, zamówień publicznych  funduszy pomocowych   mgr Katarzyna Kamińska

 

tel. (0-23) 661-59-04

wewn. 46

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dzierzążni zatwierdzonego przez Wójta Gminy Zarządzeniem Nr 9/2010 z dnia 1 kwietnia 2010 roku - zakres czynności insp. ds promocji gminy, obsługi funduszy strukturalnych  i ochrony środowiska przedstawia się następująco:

1.       Do zadań samodzielnego stanowiska ds. promocji gminy, obsługi funduszy strukturalnych ochrony środowiska należą sprawy związane z kreowaniem rozwoju Gminy i jej promocja
na zewnątrz, a w szczególności dotyczące:

1)       Opracowywania programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych
i prognostycznych,

2)       Analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących
na obszarze Gminy i gmin sąsiednich,

3)       Gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,

4)       Utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,

5)       Organizowanie współpracy Gminy z zagranicą,

6)       Opracowywanie projektów inwestycyjnych pod kątem racjonalnego wykorzystania środków unijnych,

7)       przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

2.       Zadania określone w ust.1 pkt 2 pracownik zatrudniony na stanowisku ds. promocji gminy
i obsługi funduszy strukturalnych realizuje we współdziałaniu z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku stanowisko ds. gospodarki komunalnej, zamówień publicznych i planowania przestrzennego .

3.       Ochroną środowiska w zakresie:

1)             Opracowanie i przygotowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,

2)             Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów,

3)             Ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami,

4)             Prowadzenie monitoringu inwestycji ekologicznych prowadzonych na terenie Gminy,

5)             Prowadzenie działań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.

4.       Wytwarzanie i przetwarzanie informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej w ściśle określonym terminie.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-01-28 14:48:41
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-12-29 10:52:38
  • Liczba odsłon: 1730
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267116]

przewiń do góry