Zobacz podgałęzie

 Protokół z X sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 26 listopada 2015 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.      Otwarcie X Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.

3.      Interpelacje i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie Uchwały Nr 69/X/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej  podstawę do obliczenia podatku rolnego.

6.      Podjęcie Uchwały Nr 70/X/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 71/X/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 72/X/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

9.      Podjęcie Uchwały Nr 73/X/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchylenia Uchwały Nr 65/X/2003 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie opłaty targowej.

10. Podjęcie Uchwały Nr 74/X/2015   Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przejęcia

na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku.

z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Nowe Gumino - Nowe Kucice”.

11. Podjęcie Uchwały Nr 75/X/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

12. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym 2014/2015.

13. Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych złożonych na koniec kadencji 2010-2014.

14. Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych złożonych na początek kadencji 2014-2018.

15. Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok.

16. Przedstawienie informacji Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych pracowników  i kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2014 rok.

17. Wolne wnioski i zapytania.

18. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 a zakończyły o godzinie 14.00.

 Pan Przewodniczący otworzył obrady X sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka ,  Sekretarza Gminy- Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – Panią Grażynę Zawłocką,  Kierownika GOPS – Panią Reginę Sobczeńską, Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni – Pana Franciszka Goszczyńskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach – Panią Bożenę Nowakowską,  Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej – Panią Jolantę Gzylewską,   Państwa Sołtysów, przedstawicieli mediów  oraz wszystkich przybyłych na  sesję.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy w Dzierzążni i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał.

            Pan Przewodniczący odczytał porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie.

Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z IX sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono

i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 13  radnych obecnych na sali. Protokół z IX sesji Rady Gminy został przyjęty bez czytania jednogłośnie 13 głosami.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

 

Ad pkt 4

            Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej od 12 października  do 26 listopada 2015 roku. W tym czasie Urząd Gminy realizował zadania ustawowe sprawnie. Ponadto:

1.      W dniu6 listopada 2015 roku przeprowadzono przeglądy budynków będących własnością Gminy Dzierzążnia t.j. Budynki: Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, Zespołu Szkół w Dzierzążni, ośrodka zdrowia w Dzierzążni i Nowych Kucicach, remizy strażackie oraz budynki mieszkalne w Starczewie Wielkim, Dzierzążni, Cuminie

i Sieklukach. Koszt wykonania dokumentacji przeglądów wyniósł 17 tys. złotych .

2.      W dniu 9 listopada odbyło się spotkanie komisji do spraw przydziału mieszkań dla osób, które złożyły podania o przydział. Niektórzy członkowie Komisji dokonali przeglądu zasobu mieszkań będących w posiadaniu Gminy Dzierzążnia.

3.      W dniu 23 listopada wpłynęło do Urzędu Gminy zawiadomienie o uzyskaniu przez Gminę Dzierzążnia pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Wilamowice.

4.      W dniu 23 listopada usunięto wierzby rosnące przy drodze gminnej w miejscowości Wilamowice. Wierzby zostały usunięte pod nadzorem entomologa, który zgodnie

 z procedurami wskazał miejsce złożenia kłód. Koszt nadzoru entomologa nad tymi pracami wyniósł 1 900 złotych.

5.       W październiku i listopadzie zostało dożwirowano  odcinki dróg gminnych

w ilości ok. 40 samochodów w następujących wsiach : Nowe Gumino, Cumino, Gumowo, Rakowo, Błomino Gumowskie.

6.      W dniu 13 listopada przekazano projekt budżetu Gminy Dzierzążnia  na rok 2016 wraz

z wieloletnią prognozą finansową do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ciechanowie.

7.       W dniach 23-28 października wykonano remont dachu na budynku po byłej szkole

w Starczewie Wielkim. Prace wykonywała firma zewnętrzna i nasi pracownicy, koszt materiałów 5 tysięcy złotych + koszt robocizny 5 tysięcy złotych.

8.      W dniu 27 października w budynku po byłej szkole w Cuminie wykonano konieczny remont instalacji elektrycznej za kwotę 1660,00 złotych

9.       W dniu 5 listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewody Mazowieckiego

 w sprawie uzgodnienia odszkodowania za zajęcie gruntów pod przebudowę gazociągu GUSTOSZYN – Rembelszczyzna. Następne spotkanie z pozostałą grupę rolników odbędzie się 9 grudnia 2015 roku.

10. W dniu 25 listopada rozstrzygnięto przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dzierzążnia. Czas realizacji zadania od
1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku. Wpłynęła jedna oferta, która spełniała wymagania SIWZ od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku sp. Z. o. o za kwotę 527 253,12 złotych. Miesięcznie będziemy płacić 29 291,84 złote - jest to wzrost o 4% w porównaniu do warunków jakie mieliśmy do tej pory.

11. Na wysypisku w  Pomianowie trwa rekultywacja.

 

Ad pkt 5

            Pan Wójt przedstawił  Uchwałę Nr 69/X/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej  podstawę do obliczenia podatku rolnego.

Na komisjach omawiano te sprawę. Opodatkowaniu podlegają grunty rolne od 1 do 4 klasy. Ten rok był trudny dla rolników, ale otrzymali dofinansowanie za straty powstałe w wyniku suszy. Postanowiliśmy ustalić cenę żyta na 51 zł- jest to o 1 zł mniej niż w ubiegłym roku. Obniżka spowoduje zmniejszenie subwencji dla gminy o 18 tys. zł. Jeśli chcemy realizować w gminie inwestycje, musimy mieć na to środki.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący RG odczytał  Uchwałę Nr 69/X/2015 Rady Gminy w Dzierzążni

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej  podstawę do obliczenia podatku rolnego.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6, 7

            Ze względu na brak zmian w stawkach pozostałych podatków głosowano kolejno nad przyjęciem dwóch uchwał: Uchwałą Nr 70/X/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok, Uchwałą

 Nr 71/X/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych.

            Pan Wróblewski odczytał  Uchwałę Nr 70/X/2015 Rady Gminy w Dzierzążni

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie odczytał Uchwałę Nr 71/X/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

            W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła  Uchwałę Nr 72/X/2015  Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Uległy zmianie wzory formularzy dla podatków i dlatego musimy podjąć taką uchwałę.

            Pytań nie zgłoszono. Pan Przewodniczący RG odczytał  Uchwałę Nr 72/X/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

            W tym punkcie Przewodniczący RG przedstawił Uchwałę Nr 73/X/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchylenia Uchwały Nr 65/X/2003 Rady Gminy

w Dzierzążni z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie opłaty targowej.

Z dniem 1 stycznia 2016 roku uchwalona przez sejm ustawa   z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. , poz.849 z późn. zm.) daje możliwość fakultatywnego wprowadzenia opłaty targowej. Oznacza to, że gmina sama może zdecydować o wprowadzeniu lub zaniechaniu poboru opłaty targowej. Na terenie gminy Dzierzążnia nie ma stanowisk targowych i od lat nie pobiera się opłaty targowej więc podjęcie tej uchwały jest uzasadnione.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Wróblewski odczytał treść Uchwały Nr 73/X/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchylenia Uchwały Nr 65/X/2003 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie opłaty targowej.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 74/X/2015   Rady Gminy w Dzierzążni

 w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Nowe Gumino - Nowe Kucice”. Rolnicy nieodpłatnie przekazali swoje działki położone we wsiach: Nowe Gumino, Nowe Kucice i Nowe Sarnowo.                                                                                                                 

Pytań do uchwały nie zgłoszono.

        Pan Przewodniczący RG odczytał  Uchwałę Nr 74/X/2015   Rady Gminy w Dzierzążni

 w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych w związku z inwestycją pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Nowe Gumino - Nowe Kucice”.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11

            Pani Skarbnik omówiła  Uchwałę Nr 75/X/2015  Rady Gminy w Dzierzążni

w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Dochody zmniejszono na podstawie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na następujących pozycjach:

        administracja publiczna- zmniejszono o kwotę 2213 zł;

        szkoły podstawowe- 734 zł;

        pomoc społeczna ( świadczenia rodzinne-8377 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne- 900 zł oraz usługi opiekuńcze- 3969 zł).

Dotacje zmniejszone w dochodach analogicznie zmniejszono w wydatkach.

W Zespole Szkół w Dzierzążni zwiększono środki na wynagrodzenia o 15 tys. zł – dokonano przesunięcia ze środków Urzędu Gminy.

W pozostałych przypadkach dokonano niezbędnych zmian między paragrafami, nie mających wpływu na wynik budżetu.

Budżet po wprowadzeniu zmian wynosi:

dochody- 11 655 071,56 zł; wydatki 11 964 363,56 zł.

Deficyt w wysokości 309 292 zł został pokryty z wolnych środków.

Pytań do uchwały nie zgłoszono.

Pan Wróblewski odczytał  Uchwałę Nr 75/X/2015  Rady Gminy w Dzierzążni

w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12

            W tym punkcie Pan Wójt poinformował, że radni otrzymali informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dzierzążnia w roku szkolnym 2014/2015 i mieli możliwość  się z nią zapoznać. Pytań nie zgłoszono.

 

Ad pkt 13, 14, 15, 16

            W tym punkcie  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych na koniec kadencji 2010-2014; oświadczeń majątkowych złożonych na początek kadencji 2014-2018; oświadczeń majątkowych

za 2014 rok . Pan Wójt przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych pracowników  i kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2014 rok.        

 

Ad pkt 17

       Pani radna Piłkowska zapytała Wójta, jaki jest termin udzielenia odpowiedzi na pismo skierowane do Wójta gminy. Chodzi o pismo, jakie złożyli mieszkańcy Nowych Kucic w sprawie budowy drogi w ich miejscowości.

      Pan Wójt wyjaśnił, że odpowiedzi na pismo udziela się w terminie 30 dni. W tym przypadku uważał, że udzielono ustnej odpowiedzi na spotkaniu z mieszkańcami Nowych Kucic, którzy przybyli na posiedzenie komisji.

     Pani radna zapytała, czy odpowiedzi pisemnej Wójt nie udzieli.

Pan Wójt zapytał, do kogo ma wysłać odpowiedź na pismo, gdyż pod pismem podpisali się mieszkańcy.

Po krótkiej dyskusji ustalono, że zostanie udzielona odpowiedź na piśmie, które otrzyma sołtys. Pan Wójt dodał, że droga w Nowych Kucicach zostanie dożwirowana.

       Pan Wójt poinformował, że wpłynęło pismo do Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy od SG ZOZ w Płońsku z prośbą o dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do szpitala w Płońsku. Sprawa ta zostanie omówiona w przyszłym roku.

    Sportowcy z Błomina Gumowskiego wystąpili o dofinansowanie działalności ich klubu przez gminę kwotą 2000 zł. Sprawa ta będzie rozpatrzona również w przyszłym roku.

    Pan radny Radosław Pawlak zapytał, kto sfinansował wymianę podłogi w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej w Dzierzążni.

    Pan Wójt wyjaśnił, że materiały zakupiło Stowarzyszenie Amicus natomiast pracownicy zatrudnieni w gminie założyli podłogę.

 

 

Ad pkt 18

          Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady X sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

         Protokołowała   

 

Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-31 09:23:03
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-31 09:23:03
  • Liczba odsłon: 838
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276902]

przewiń do góry