Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 26/III/2003

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 21 stycznia 2003 roku

 

STATUT SOŁECTW GMINY DZIERZĄŻNIA

                                                            § 1

Sołectwo ....................  zwane dalej „Sołectwem” stanowi jednostkę pomocniczą gminy Dzierzążnia dla wykonywania jej zadań i nie posiada osobowości prawnej.

§ 2

Sołectwo utworzone zostało na mocy Uchwały Rady Gminy w Dzierzążni Nr 31/VII/90 z dnia 05 grudnia 1990 roku i swym zasięgiem obejmuje wieś ...........

§ 3

Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne zastrzeżone ustawami i statutem gminy na rzecz organów gminy, organów rządowej administracji ogólnej i innych podmiotów, a w szczególności:

 1. zarząd przysługującym sołectwu mieniem gminnym lub przekazywanym mieniem komunalnym oraz dysponowanie dochodami z tego źródła na zasadach określonych w niniejszym statucie,

 2. utrzymanie porządku i czystości,

 3. organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz sołectwa,

 4. współpraca z sąsiednimi sołectwami w zakresie wykonywania wspólnych przedsięwzięć,

 5. opiniowanie Uchwał Rady Gminy związanych z warunkami bytowymi sołectwa oraz w innych sprawach, w jakich o taka opinię występuje Rada Gminy,

 6. występowanie do Rady Gminy o rozpatrywanie spraw publicznych sołectwa lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa,

 7. współpraca z radnymi, którzy kandydowali z terenu sołectwa, głównie przez ułatwianie im kontaktu z wyborcami,

 8. współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej oświaty, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

 9. wykonywanie zadań określonych przez gminę odrębnymi uchwałami.

                                                            § 4

Organami sołectwa są:

 1. organem uchwałodawczym – Zebranie Wiejskie,

 2. organem wykonawczym – Sołtys, którego działalność wspiera Rada Sołecka.

                                                           § 5

Organy sołectwa działają zgodnie z przepisami ustaw, statutu gminy i postanowieniami niniejszego statutu.

§ 6

Kadencja organów Sołectwa trwa 4 lata.

§ 7

Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Gminy.

§ 8

 1. Zebranie wiejskie zwane dalej „zebraniem” zwoływane jest w miarę potrzeb.

 2. Zebranie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

  1. co najmniej 1/3 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

  2. Rady Sołeckiej,

  3. Rady Gminy.

 3. Zebranie na wniosek mieszkańców, Rady Sołeckiej lub Rady Gminy zwoływane jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ogłoszenia wniosku lub w terminie oznaczonym we wniosku.

 4. Zawiadomienie o zwołaniu zebrania następuje w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie sołectwa.

                                                          § 9

 1. Prawo do udziału w zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

 2. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział 1/3 uprawnionych.

 3. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, Sołtys wyznacza ponowny termin zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

                                                       § 10

 1. Zebraniu wiejskiemu przewodniczy Sołtys lub wybrany przez zebranych inny Przewodniczący obrad.

 2. Z każdego zebrania sporządzony jest protokół, który podpisuje Przewodniczący zebrania i protokólant.

 3. Do protokołu dołącza się listę obecności mieszkańców biorących udział w zebraniu, a także podjęte uchwały.

                                                       § 11

 1. Do wyłącznej właściwości zebrania należy:

  1. nadzór i odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej,

  2. uchwalenie planu wydatkowania środków finansowych wydzielonych sołectwu do dyspozycji w ramach budżetu gminy,

  3. opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji projektów Uchwał Rady Gminy w sprawach:

   • planu przestrzennego zagospodarowania,

   • przepisów prawa miejscowego.

  4. występowanie z opiniami i wnioskami do organów gminy,

  5. decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonywania przez mieszkańców sołectwa wspólnych zadań społecznie użytecznych,

  6. rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena pracy Sołtysa z punktu widzenia interesu sołectwa.

                                                            § 12

 1. Zebranie wyraża swoją wolę w formie uchwał.

 2. Uchwały zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów ( więcej niż przeciwko) w głosowaniu jawnym o ile przepisy prawa i niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

 3. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania w każdej sprawie.

 4. Uchwały podpisuje Przewodniczący zebrania.

 5. Uchwały sporządza się co najmniej w dwóch egzemplarzach, z czego jeden przekazywany jest w terminie 7 dni od daty podjęcia do Wójta Gminy.

 6. Wójt Gminy gdy uzna, że podjęta uchwała narusza interesy mieszkańców lub została przyjęta z naruszeniem przepisów prawa, przekazuje Uchwałę Radzie Gminy, która podejmuje ostateczne rozstrzygnięcie.

 7. O przekazaniu Uchwały Radzie Gminy z przyczyn wymienionych w ust.6, Wójt Gminy informuje bezzwłocznie Przewodniczącego Zebrania.

                                                            § 13

 1. Sołtysa i Radę Sołecką wybiera zebranie w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów .

 2. Tryb wyboru i odwołania organów sołectwa określają dalsze postanowienia niniejszego statutu.

 3. Sołtys pełni swoją funkcje społecznie.

                                                            § 14

Do zadań sołtysa należy w szczególności:

 1. przewodniczenie zebraniu i Radzie Sołeckiej,

 2. zawiadamianie mieszkańców o terminie, miejscu i tematyce zebrań,

 3. wykonywanie uchwał zebrania,

 4. reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,

 5. opracowywanie przy współudziale Rady Sołeckiej projektów uchwał zebrania,

 6. wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej przekazanych sołtysowi przez Radę Gminy odrębnymi uchwałami,

 7. współpraca z organami gminy i Urzędem Gminy,

 8. Rada Gminy może upoważnić sołtysa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

                                                          § 15

W razie nieobecności sołtysa ( urlop, choroba lub inna przyczyna) zastępuje go jeden z członków Rady Sołeckiej wyznaczony przez Sołtysa.

                                                          § 16

 1. Rada Sołecka jest organem opiniodawczym i doradczym Sołtysa.

 2. Rada składa się z 3-5 osób.

 3. Radzie przewodniczy Sołtys.

 4. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje sołtys w miarę potrzeb.

                                                          § 17

 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza Rada Gminy.

 2. Zebranie w sprawie wyborów organów Sołectwa zwoływane jest przez Wójta Gminy.

 3. Zebraniu, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy ustępujący Sołtys lub osoba wskazana przez organ gminy.

                                                          § 18

 1. Dla dokonania ważnego wyboru organów sołectwa na zebraniu wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/3 mieszkańców uprawnionych do wzięcia udziału w zebraniu.

 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum, wybory w nowym terminie mogą przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

                                                           § 19

 1. Wybory przeprowadza komisja w składzie 3 osób wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.

 2. Do zadań Komisji należy przyjęcie zgłoszeń kandydatów, przeprowadzenie głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników oraz sporządzenie protokołu o wynikach wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.

                                                            § 20

 1. Zgłoszenia kandydatów i głosowania dla dokonania wyboru Sołtysa przeprowadza się oddzielnie.

 2. Kandydatem na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może być tylko stały mieszkaniec sołectwa, mający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

 3. Kandydatami do organów sołectwa nie mogą być osoby skazane za przestępstwa z chęci zysku.

                                                            § 21

Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

                                                             § 22

 1. Sołtys jest bezpośrednio odpowiedzialny przed zebraniem za wykonywanie swoich funkcji.

 2. Odwołanie Sołtysa przed upływem kadencji może nastąpić, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków lub gdy w opinii mieszkańców nie może on pełnić dalszej swojej funkcji.

 3. Odwołania Sołtysa przed upływem kadencji może dokonać Zebranie Wiejskie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Gminy. Odwołanie z inicjatywy Zebrania Wiejskiego wymaga zatwierdzenia przez Radę Gminy.

 4. Odwołanie Rady Sołeckiej przed upływem kadencji następuje na wniosek Sołtysa.

                                                            § 23

Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej zarządza Sołtys.

                                                             § 24

Sołectwo zarządza i korzysta z niżej wymienionego mienia:

  1. sprzętu rolniczego zakupionego przez samorząd wiejski,

  2. Rada Gminy może przekazać sołectwu składniki mienia komunalnego będącego w dyspozycji Rady.

                                                             § 25

Zasady odpłatności z tytułu korzystania przez mieszkańców sołectwa ze sprzętu będącego w dyspozycji Sołectwa określa zebranie wiejskie.

 

§ 26

Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe pozostają nienaruszone.

§ 27

Do mienia przekazanego w zarząd i korzystanie sołectwu mają zastosowanie z zastrzeżeniem § 26 przepisy dotyczące mienia komunalnego.

§ 28

 1. Organy sołectwa nie mogą samodzielnie decydować o zbyciu lub zmianie przeznaczonego mienia komunalnego.

 2. Rada Gminy może uszczuplić prawa do korzystania z mienia komunalnego przez sołectwo za zgodą zebrania.

                                                           § 29

 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w ramach budżetu gminy.

 2. Sołectwo samodzielnie rozporządza dochodami z mienia, o którym mowa w § 26 niniejszego Statutu oraz dochodami uzyskanymi z organizowanych przez sołectwo przedsięwzięć, a także dobrowolnych wpłat mieszkańców sołectwa.

 3. Zebranie uchwala roczny plan wydatkowania środków finansowych, o których mowa w ust. 2 w terminie określonym przez Radę Gminy.

 4. Sołectwu mogą być przyznane środki finansowe na cele określone przez Radę Gminy.

                                                             § 30

W sprawach spornych wiążącej interpretacji Statutu dokonuje Wójt Gminy.

                                                            § 31

 1. Na budynku, w którym mieszka Sołtys wywieszona jest tablica koloru czerwonego z białym napisem „Sołtys” oraz tablica do wywieszania ogłoszeń.

 2. Sołtys legitymuje się zaświadczeniem wydanym przez Przewodniczącego Rady Gminy.

                                                            § 32

Zmiany co do niniejszego Statutu uchwala Rada Gminy.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-11 12:21:07
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-21 12:04:17
 • Liczba odsłon: 1497
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2276932]

przewiń do góry