Zobacz podgałęzie

Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 27 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pani

Agnieszki Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

 

Porządek obrad

 

1.      Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy

2.      Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy

3.      Interpelacje i zapytania

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.      Podjęcie Uchwały Nr 178/XXXIII/2010 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu                        i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia

6.      Podjęcie Uchwały Nr 179/XXXIII/2010 w sprawie zmiany podziału Gminy Dzierzążnia na okręgi wyborcze oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

7.      Podjęcie Uchwały Nr 180/XXXIII/2010 w sprawie dokonania zmian  podziału Gminy Dzierzążnia         na stałe obwody głosowania.

8.      Podjęcie Uchwały Nr 181/XXXIII/2010 w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych na inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej

nr 300318 W    w miejscowości  Nowa Dzierzążnia”   

9.      Podjęcie Uchwały Nr 182/XXXIII/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

10.  Wolne wnioski i zapytania

11.  Zamknięcie XXXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 13-tej a zakończyły o godzinie 16.15.

 Pani Przewodnicząca otworzyła obrady XXXIII Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady   

 radnych, Wójta Gminy- Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy- Panią Grażynę Zawłocką,

 Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Pana Grzegorza Matusiaka- wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Panią Reginę Sobczeńską- Kierownika GOPS, , Pana Witolda Pająka- radnego powiatowego,   Panią Bożenę Nowakowską- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach,  przedstawicieli mediów,  oraz sołtysów przybyłych na dzisiejsze obrady i osoby zainteresowane problematyką sesji.

Na stan 15 radnych obecnych było 13 wszyscy wg listy obecności załączonej do protokołu. Przewodnicząca stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad XXXIII sesji Rady Gminy.

 

Ad pkt 2

            Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się z protokołem z XXXII Sesji Rady Gminy , który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji i zapytała radnych, czy nie mają uwag do niego. Uwag nie zgłoszono i Pani Przewodnicząca wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy bez odczytania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

 

Ad pkt 3

            Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

 

Ad pkt 4

            W tym punkcie Pan Wójt przedstawił radnym informację z działalności międzysesyjnej tj. od dnia 25 lutego 2010 roku  do 20 kwietnia 2010 roku.

W okresie sprawozdawczym na bieżąco realizowane były zadania administracyjne. Z zadań inwestycyjnych zostały wykonane planowane do realizacji
w roku bieżącym między innymi:

- została zakończona budowa dwóch odcinków dróg asfaltowych Nowe Kucice-Korytowo-Kadłubowo o łącznej długości 1880 mb.

Inwestycja z uwagi na niepełne jej wykonanie została przesunięta do wykonania z roku 2009.

- został rozpoczęty drugi etap budowy świetlicy wiejskiej w Guminie w ramach PPRW „Działanie - Odnowa i rozwój wsi”.

 Zakończenie budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem nastąpi do końca czerwca 2010 roku.

-        została przygotowania dokumentacja geodezyjna dotycząca podziału działek wzdłuż drogiw Nowej Dzierzążni w celu przekazania ich w drodze darowizny na planowaną budowę w/w drogi asfaltowej,

-        podpisano 12 aktów notarialnych dotyczących przekazania działek w drodze darowizny na poszerzenie dróg gminnych, w tym 2 aktów na drodze w Pomianowie i 10  na drodze

w Kadłubowie.

Zostały przeprowadzone przetargi na budowę dróg asfaltowych:

-18 marca 2010 roku na drogę  w Kucicach dł. 2760 mb.

Z siedmiu ofert najkorzystniejszą przedstawiła  firma WAPNOPOL z Glinojecka za kwotę 707 997zł brutto.

 

- 25 marca 2010 roku na dwa odcinki dróg w Kadłubowie o łącznej długości 1500 mb

Z czterech ofert najkorzystniejszą przedstawiła firma PRDM z Płońska za kwotę 403 645zł brutto.

Powstałe oszczędności z obydwu przetargów zostaną przeznaczone na budowę dróg gminnych zgodnie z Planem Inwestycyjnym Gminy -  w Nowej Dzierzążni, Korytowie i Guminie.

Prace na obydwu drogach zostały rozpoczęte, a wykonanie dróg przewiduje się zgodnie

 z umową do 30 czerwca 2010 roku.

Został złożony w LGD „Przyjazne Mazowsze” w ramach PPRW wniosek na zagospodarowanie placu parafialnego w miejscowości Skołatowo.

Wartość kosztorysowa 371 000zł – istnieje możliwość dofinansowania 231 000zł.

 Pozostałą kwotę należy przeznaczyć ze środków własnych Gminy.

Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Gminy Dzierzążnia. Umowa dotyczy  uruchomienia świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dzierzążnia.

W ramach programu przeznaczyliśmy kwotę 4 000zł.

Zgodnie z umową świetlica prowadzona będzie przez okres 8-miesięcy ( od kwietnia do listopada).

 

Ad pkt 5

            W tym punkcie Pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska zabrała głos. Powiedziała,

że wszyscy radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i dyskutowali na ten temat na posiedzeniach komisji. Pani Przewodnicząca oddała głos Panu Wójtowi, który przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

            Po przedstawieniu sprawozdania przez Wójta Gminy Przewodnicząca zapoznała radnych

 z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zawartej w podjętej Uchwale

Nr 59/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia

 30 marca 2010 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2009 rok.

Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu

z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. Wraz z uzasadnieniem uchwała stanowi załącznik

do protokołu.

            Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej- Pani Wiesława Jankowska

i odczytała Uchwałę Nr 1/2010 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 22 marca 2010 roku o opinii wykonania przez Wójta Gminy budżetu za rok 2009 i w sprawie wniosku

o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy, która została przedłożona Składowi Orzekającemu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

            Po wystąpieniu Pani Jankowskiej Pani Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę

Nr 60/C/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30.03.2010 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzążnia

z dnia 22.03.2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię o przedłożonym wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzążnia. Wraz z uzasadnieniem uchwała stanowi załącznik

do protokołu. Następnie poprosiła radnych o zabieranie głosu i otworzyła dyskusję nad przedstawionym przez Wójta sprawozdaniem, które analizowano na posiedzeniach komisji Rady Gminy .

            Pierwsza zabrała głos Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Pani Wiesława Jankowska. Poinformowała, że członkowie Komisji Rewizyjnej nie byli jednomyślni w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy- dwoje radnych wstrzymało się od głosu. Pani Przewodnicząca powiedziała, że ma uwagi odnośnie działalności Pana Wójta. Nie pozyskano środków na budowę drogi Kucice- Korytowo- Kadłubowo, nie wykonano w całości jednej z uchwał- chodziło

 o sporządzenie dokumentacji na budowę drogi w miejscowości Sarnowo- Góry, rosną zaległości

z tytułu nie płacenia czynszu i podatku rolnego. Pani Jankowska dodała, że Pan Wójt zapewniał

o dobrym stanie instalacji elektrycznej w budynkach SG ZOZ w Dzierzążni a jednak przeznaczono duże kwoty na przegląd i naprawę tych instalacji. Pan Wójt podjął też błędną decyzję w sprawie Kierownika SG ZOZ w Dzierzążni. Zatrudniając innego Kierownika straciliśmy ponad 1100 pacjentów, prawdopodobnie z tej przyczyny w przyszłości nie będziemy w stanie utrzymać dwóch budynków SG ZOZ.  Pani Jankowska oświadczyła że wstrzyma  się od głosowania w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi.

            Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych,

 Oświaty i Kultury- Pani Zofia Krysiewicz, która potwierdziła, że na posiedzeniu Komisji

w dniu 12 kwietnia 2010 roku szczegółowo omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu

 gminy za 2009 rok. Stwierdzono, że Uchwały podejmowane na sesjach przez radnych zostały

 zrealizowane, wykonano zaplanowane zadania inwestycyjne, gospodarka finansowa prowadzona jest bardzo oszczędnie, czego dowodem jest  nadwyżka budżetowa.  Regionalna Izba

 Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za rok 2009 i nie stwierdziła

 nieprawidłowości formalnych ani prawnych. Na posiedzeniu Komisji  Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury przeprowadzono głosowanie w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy- Mirosławowi Opolskiemu. Jedna osoba zagłosowała za udzieleniem absolutorium, 4 wstrzymały się od głosu. Mimo prośby Pani Przewodniczącej o uzasadnienie powodu wstrzymania się od głosu, żaden radny nie wyjaśnił podjętej decyzji w sprawie absolutorium.

                  Następnie Przewodniczący Komisji Budżetowo- Gospodarczej Pan Ryszard

 Piórkowski powiedział, że na posiedzeniu komisji członkowie zapoznali się ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu za 2009 rok . Komisja analizując działalność Pana Wójta w sferze finansów stwierdziła zachowanie równowagi budżetowej w dochodach i wydatkach. Realizacja dochodów

 i wydatków przebiegała prawidłowo i planowo. Rada Gminy była informowana na bieżąco a sprawozdania składano w obowiązujących terminach. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie finansami spowodowało nadwyżkę budżetową. Współpraca Komisji Budżetowo- Gospodarczej z Panem Wójtem oraz pracownikami Urzędu Gminy i sołtysami układa się bardzo dobrze. Członkowie Komisji Budżetowo- Gospodarczej i Komisji rewizyjnej na wspólnym posiedzeniu przeprowadzili głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia. Dwoje radnych wstrzymało się od głosu, czworo zagłosowało za udzieleniem absolutorium.

            W dalszej części posiedzenia głos zabrał Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska – Pan Jerzy Pomianowski. Powiedział, że nie uczestniczył ostatnio w posiedzeniu swojej Komisji, ale chce się wypowiedzieć. Poinformował, że w okolicy krąży plotka, że wstydzi się on uczestniczyć w posiedzeniach, co jest nieprawdą. Stwierdził, że ma zastrzeżenia do Wójta. Przedstawia się tylko dobre strony, ale nikt nie wskazuje na niszczejące budynki dawnego GS czy dawnej lecznicy zwierząt. On osobiście wstrzyma się od głosowania nad udzieleniem absolutorium Wójtowi.

             Następnie o głos poprosiła Pani radna Alina Braulińska- Korycka. Powiedziała, że Pan Wójt nie wykonał do końca uchwały budżetowej- nie wykonał dokumentacji na drogę w miejscowości Sarnowo- Góry, chociaż były zarezerwowane na ten cel pieniądze. W budżecie na 2010 rok  nie zarezerwowano pieniędzy na tę dokumentację i dopiero po interwencji na posiedzeniu komisji sytuacja uległa zmianie. Pani radna dodała, że działania te traktuje bardzo osobiście. Pani Braulińska- Korycka powiedziała, że Pan Wójt podjął błędną decyzję w sprawie SG ZOZ w Dzierzążni. W jej konsekwencji odeszło już z przychodni 1100 pacjentów i prawdopodobnie nie będzie racjonalne utrzymanie dwóch budynków w przyszłości. Jeśli dojdzie do zamknięcia SG ZOZ w budynku w Nowych Kucicach, odejdzie jeszcze więcej pacjentów. Będzie to konsekwencja wcześniejszych działań Wójta w tej sprawie.

            W dalszej części głos zabrała Pani Przewodnicząca Rady Gminy. Stwierdziła, że takich odcinków drogi jak w miejscowości Sarnowo- Góry, na które nie wykonano dokumentacji jest na terenie gminy więcej. Sytuacja taka wynika z braków finansowych na ten cel a nie ze złośliwości Wójta. Podkreśliła, że według niej gospodarka finansowa gminy jest prowadzona racjonalnie

i oszczędnie. Podjęte uchwały są realizowane na bieżąco, współpraca zarówno z Wójtem jak pracownikami Urzędu Gminy układa się bardzo dobrze. Pani Harazińska oświadczyła, że w jej mniemaniu udzielenie absolutorium będzie zasadne i w pełni zasłużone.

            Następnie o głos poprosił Pan Wójt Mirosław Opolski. Wyjaśnił, że udzielając absolutorium bierzemy pod uwagę gospodarkę finansowa a nie żadne inne działania. Dlatego, że grupie radnych nie udało się zniszczyć ośrodka zdrowia, to teraz nie udzielą absolutorium. Jeśli chodzi

o dokumentację na budowę drogi w miejscowości Sarnowo- Góry, to Wójt będąc na zebraniu w sprawie zmiany nazewnictwa prosił o spotkanie z mieszkańcami w sprawie przekazania gruntów pod budowę drogi Sarnowo- Józefina- Wilamowice. Wówczas przyszła 1 osoba. Pani radna Braulińska- Korycka miała inne plany odnośnie drogi, ale droga powstanie w takiej postaci, jaka jest w planach gminy. W każdej chwili wykonamy dokumentację na drogę, jeśli rolnicy oddadzą swoje grunty pod budowę drugiej drogi.

Pan Wójt podkreślił, że cały czas bronił budżetu. To, że nie wykonano go w 5 % ( 458 tys. zł) po części wynika z faktu, że nie spłynęły do nas pieniądze z inwestycji w Guminie w kwocie

280 tys. zł- pieniądze te zasilą budżet w tym roku. Pan Wójt dodał, że nie mieliśmy wpływu na sprzedaż działek- nie było nabywców za realną cenę a za bezcen nie chcemy sprzedać. To radni próbowali wstrzymać podjęcie uchwały budżetowej co by skutkowało nie uzyskaniem dotacji

w wysokości 330 tys. zł przeznaczonej na budowę drogi w Błominie Gumowskim, zakup samochodu strażackiego i samochodu dla oświaty. Postępowanie takie tłumaczyli chęcią zablokowania wzięcia kredytu na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Kredyt na ten cel otrzymaliśmy na bardzo korzystnych warunkach. Gmina ma dziś 13 % zadłużenia przy dopuszczalnym 60 %.

Pan Wójt podkreślił, że wszystkie uchwały tworzone i podejmowane przez grupę radnych odnośnie SG ZOZ w Dzierzążni były błędne i zostały odrzucone. Ludzie wracają do naszego ośrodka, a żaden sołtys nie powiedział Wójtowi, że podjął on złą decyzję w tej sprawie. Radni nie mogą podejmować uchwał łamiąc prawo, bo mają większość i są w stanie je przegłosować. Jeśli chodzi

o wniosek na budowę drogi Kucice- Korytowo-Kadłubowo to był on dobrze zrobiony, ale źle oceniany. W ocenie z 10 czerwca uzyskał 49 pkt, w ocenie z 26 października 52 pkt a 4 lutego 53 pkt ( zabrakło 1 pkt). Złożono następny wniosek o weryfikację ostatniej oceny.

W dniu 1 marca otrzymaliśmy pismo, że w I etapie naruszono regulamin oceniania wniosków

 a eksperta wykluczono ze składu komisji.

Pan Wójt powiedział, że nie ma wpływu na ściągalność zaległości podatkowych. Wystawiono tytuły wykonawcze a Urząd Skarbowy je realizuje. Jeśli chodzi o naprawę instalacji elektrycznej w budynkach SG ZOZ, to trzeba było zrobić gruntowny przegląd. Gdyby na bieżąco były naprawiane drobne usterki to nie byłoby to konieczne.

Odnośnie ośrodka zdrowia- część pacjentów odeszło, ale wcześniej też odchodzili. Jeśli będzie mało pacjentów, to trzeba będzie coś w tej sprawie postanowić. Faktem jest, że Pani Paszkowska przez kilka lat nie mogła znaleźć na etat drugiego lekarza, a obecnej Pani doktor udało się to

w ciągu 3 miesięcy.

Pan Wójt stwierdził, że według niego rok 2009 był pod względem inwestycyjnym lepszy

od poprzedniego. Mimo trudnej sytuacji udało się pozyskać dużo środków z zewnątrz. Podkreślił, że ma wrażenie, że radni próbują znaleźć pretekst, aby nie udzielić absolutorium. Wójt wyraził nadzieję, że nie będą się oni kierować emocjami a zdrowym rozsądkiem. W atmosferze, jaka u nas ostatnio panuje udało się wiele zrobić. Wójt podkreślił, że stoi na straży porządku w gminie.

            Następnie Pani Przewodnicząca RG zamknęła dyskusję i poprosiła panią mecenas Danielę Nastaszyc o kilka słów wyjaśnień dotyczących udzielenia absolutorium. Pani mecenas wyjaśniła, że absolutorium udziela Wójtowi Rada Gminy i dotyczy ono tylko i wyłącznie wykonania budżetu. Inne względy dotyczące działalności Wójta nie mogą być łączone z absolutorium. Jeśli następuje nie udzielenie absolutorium z innego powodu niż wykonanie budżetu, to wobec Rady Gminy może zostać wszczęte postępowanie skutkujące unieważnieniem uchwały o nie udzieleniu absolutorium.

            Następnie Pani Przewodnicząca stwierdziła, że na sali jest 13 radnych, co stanowi quorum

do podjęcia uchwały i zarządziła głosowanie nad przyjęciem  uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi.

Zwróciła się do radnych z zapytaniem:

1.      Kto z Państwa radnych jest za  udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za  2009 rok?

Za  wnioskiem głosowało 6 radnych obecnych na sali.

2.      Kto z Państwa radnych jest przeciwny? - 0 głosów

3.      Kto z Państwa radnych wstrzymał się ? - 6 głosów.

Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Jak wynika z powyższego  nie zapadło rozstrzygnięcie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

 

Ad pkt 6

            Głos zabrała Pani Przewodnicząca Rady Gminy i poinformowała, że w związku

z powyższym wynik w sprawie absolutorium pozostaje nie rozstrzygnięty i ulega zmianie numeracja kolejnych uchwał. Pani Harazińska przekazała głos Panu Sekretarzowi Gminy, aby przedstawił projekt Uchwały Nr  178/XXXIII/2010 w sprawie zmiany podziału Gminy Dzierzążnia na okręgi wyborcze oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Pan Sekretarz poinformował, że do Wójta i Rady Gminy Dzierzążnia wpłynęło pismo od mieszkańców wsi Wilamowice, Przemkowo i Niwa w sprawie zmiany podziału Gminy Dzierzążnia na okręgi wyborcze zmiany w podziale na stałe obwody głosowania. Wsie te nie mają swojego przedstawiciela w Radzie Gminy  w związku z tym mieszkańcy poprosili o zmianę i zjednoczenie ich miejscowości w jeden okręg.

Przychylając się do prośby mieszkańców zasadnym jest podjęcie uchwał w sprawie zmiany podziału Gminy Dzierzążnia na okręgi wyborcze oraz ustalenie liczby radnych wybieranych

w każdym okręgu wyborczym.

Zmiana dotyczy następujących okręgów wyborczych:

1. z okręgu wyborczego dwumandatowego Nr 7 wyłączyć sołectwa Niwa i Przemkowo,

2. po wyłączeniu w/w sołectw okręg wyborczy Nr 7 powstanie okręgiem jednomandatowym,

3. z okręgu wyborczego dwumandatowego Nr 8 wyłączyć sołectwo Wilamowice,

4. utworzyć okręg wyborczy jednomandatowy Nr 12, w skład którego będą wchodzić sołectwa Niwa, Przemkowo, Wilamowice.

Dokonanie takich zmian jest zasadne dla przeprowadzenia wyborów na terenie Gminy Dzierzążnia.

Uwag do tej uchwały nie zgłoszono, Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały

 Nr 178/XXXIII/2010 w sprawie zmiany podziału Gminy Dzierzążnia na okręgi wyborcze oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  . Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 178/XXXIII/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

            W tym punkcie głos zabrał Pan Sekretarz i poinformował, że w związku z podjęciem Uchwały  w sprawie zmiany podziału Gminy Dzierzążnia na okręgi wyborcze oraz ustalenie liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zasadnym jest podjęcie przez Radę Gminy w Dzierzążni uchwały w sprawie dokonania zmiany w podziale na stałe obwody na terenie Gminy Dzierzążnia jako elementu zatwierdzającego nowy podział na okręgi i obwody wyborcze Gminy Dzierzążnia.

 Po przeanalizowaniu podziału dokonanego dotychczasową uchwałą i rozpatrzeniu wniosku mieszkańców wsi Niwa, Przemkowo i Wilamowice  o zmianę okręgów wyborczych zasadnym jest dokonanie zmiany podziału w obwodach wyborczych. Proponuje się zlikwidowanie obwodu wyborczego Nr 3 w Sieklukach.

Po likwidacji tego obwodu miejscowości Rakowo, Siekluki i Gumowo zwiększą granice obwodu wyborczego Nr 1 w Dzierzążni. Miejscowość Wilamowice zwiększy granice obwodu wyborczego Nr 2 w Nowych Kucicach. Dodatkowym powodem przemawiającym za likwidacją obwodu Nr 3

w Sieklukach mieszczącym się w budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej są niedostateczne warunki lokalowe. W granicach Gminy Dzierzążnia powstaną 2 obwody głosowania w których umiejscowione zostanie 12 okręgów wyborczych.

            Pani Przewodnicząca odczytała projekt Uchwały  Nr 179/XXXIII/2010 w sprawie dokonania zmian  podziału Gminy Dzierzążnia  na stałe obwody głosowania. Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 179/XXXIII/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 8

            W tym punkcie Pan Wójt omówił projekt Uchwały Nr 180/XXXIII/2010 w sprawie przejęcia na własność w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych na inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 300318 W    w miejscowości  Nowa Dzierzążnia”. Rolnicy przekazują w ramach darowizny grunty pod budowę drogi i sporządzane są akty notarialne.  

Pani Przewodnicząca odczytała projekt   Uchwały Nr 180/XXXIII/2010 w sprawie przejęcia na własność

w drodze umowy darowizny nieruchomości gruntowych na inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 300318 W    w miejscowości  Nowa Dzierzążnia”.   Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 180/XXXIII/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

            Głos zabrał Pan Wójt. Poinformował radnych, że przygotowano 2 wersje uchwały budżetowej, bo liczyliśmy że w dniu dzisiejszym zapadnie decyzja w sprawie przyznania środków PROW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Uchwała odnośnie dofinansowania zostanie podjęta prawdopodobnie 4 mają i w związku z tym nie możemy dziś wprowadzić środków, jakie otrzymamy

 z tego programu. Z nadwyżki budżetowej i pozostałości z przetargów wystarczą na zapewnienie wkładu własnego na budowę placu przykościelnego w Skołatowie- wnioski przyjmowane są do końca mają oraz na budowę drogi w Nowej Dzierzążni. Drogi w Korytowie i Guminie będą budowane, gdy wpłyną środki z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dalej głos zabrała Pani Skarbnik i przedstawiła zmiany w budżecie na 2010 rok.

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

 

1.      Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01038 Rozwój obszarów wiejskich -

dokonano zmian klasyfikacji budżetowej w rozdziale 01010 na kwotę1500 000,00 oraz

 w rozdziale 01038 na kwotę 336 993 zł. w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków.

2.      W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016, Drogi publiczne gminne – dokonano zmniejszeń dochodów na kwotę 271 330,00 zł , wprowadzając wkład własny do inwestycji wymienionych w wydatkach.

3.      W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne wprowadzono dochody z tytułu darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubowie na przedpłatę zakupu samochodu pożarniczego marki Jelcz P-325 dla OSP w Kadłubowie w wysokości 2 000 zł.

W tym samym dziale wprowadzono środki   pochodzące z funduszu prewencyjnego PZU dla OSP w wysokości 4 000 zł.

4.      W rozdziale 75414 Obrona cywilna zmniejszono dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej o kwotę 300 zł. na podstawie otrzymanej decyzji z MUW Warszawa o kwotę 300 zł.

5.      W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wprowadzono do budżetu kwotę 13 000 zł. z tytułu różnych dochodów

6.      W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej – wprowadzono do budżetu kwotę 3 000 zł. na podstawie decyzji MUW Warszawa

7.      W dziale 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - wprowadzono dotację w wysokości 32 500 zł. na podstawie decyzji MUW

8.      W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 pozostała działalność- wprowadzenie do budżetu zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej –  w kwocie 14 000 zł.

Załącznik Nr 2  WYDATKI

1.      1.  Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,   dokonano zmian klasyfikacji budżetowej w   na kwotę1500 000,00 oraz w rozdziale 01038 na kwotę 336 993 zł. w związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r.

2.      W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016, Drogi publiczne gminne – zmniejszono wydatki majątkowe na kwotę 549 955 zł , wprowadzając wkład własny do następujących inwestycji :

1)         Przebudowa drogi gminnej – wykonanie dywanika asfaltowego, w miejscowości Kucice (inwestycja wieloletnia)  zmniejszono o kwotę              345 418 zł. Aktualna wartość inwestycji wynosi 716 000 zł (wynika to z wartości poprzetargowej inwestycji)

2)        Przebudowa drogi gminnej – wykonanie dywanika asfaltowego w miejscowości Kadłubowo (inwestycja wieloletnia) o kwotę 154 137 zł.- wynika to z wartości poprzetargowej inwestycji. Obecna wartość inwestycji 315 000 zł.

3)        Przebudowa drogi gminnej – wykonanie dywanika asfaltowego w miejscowości Kadłubowo (inwestycja jednoroczna) o kwotę 50 400 zł. zł.- (wynika to z wartości poprzetargowej inwestycji) Obecna wartość inwestycji 115 000 zł.

oraz zwiększono w dziale Transport i łączność kwotę 1 398 897 zł

1)      Przebudowa drogi gminnej – wykonanie dywanika asfaltowego w miejscowości Dzierzążnia Nowa (inwestycja wieloletnia) o kwotę 271 330 zł.- Obecna wartość inwestycji 371 330 zł.

2)      Przebudowa drogi gminnej – pn. Nowe Kucice – Korytowo – Kadłubowo – cz. II etapu Korytowo na kwotę 644 000 zł. – inwestycja z 2009 roku

3)      Utwardzanie placu przy kościele pw. Achacjusza w Skołatowie, poprzez położenie kostki brukowej (umowa – użyczenie) na kwotę 372 000 zł Zabezpieczenie środków na wymienionej inwestycji stanowi wkład własny, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi”- Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.

W dziale 600 dokonano również przesunięć w wydatkach bieżących, niezbędnych na żwirowanie dróg

2.      W dziale 750 Administracja publiczna dokonano zwiększeń o kwotę  4 000zł.

1)        rozdział 75011  Urzędy wojewódzkie  – dokonano zmian w wydatkach bieżących

 z przeznaczeniem na  zakup usług zdrowotnych, 

2)        rozdział 75023 Urzędy gmin – zwiększono na poz. zakup materiałów

i wyposażenia, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie urzędu,

3.      W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochotnicze Straże Pożarne

1)        rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji zwiększono o kwotę 2 500 zł.

 z przeznaczeniem na zakup paliwa dla Komendy Wojewódzkiej Policji zs.

 W Radomiu – Rewir Dzielnicowych w Dzierzążni

2)        rozdział 75412 dokonano zmian w wydatkach bieżących. Zmniejszono wynagrodzenia bezosobowe, zwiększono natomiast wydatki na zakup sztandaru.

W Wydatkach majątkowych OSP wprowadzono kwotę 4 000 zł. Pochodząca

 z Funduszu Prewencyjnego PZU, z przeznaczeniem na zakup i montaż systemu antywłamaniowego z powiadomieniem radiowym w obiekcie strażackim

w Starczenie Wielkim oraz zabezpieczono kwotę 16 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego marki Jelcz P-325 dla OSP

w Kadłubowie

3)        rozdział 75414 Obrona Cywilna – zmniejszono wydatki z zakresu Obrony Cywilnej o kwotę 300 zł. na podstawie decyzji MUW Warszawa

4.      W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zwiększono środki o kwotę 1500 zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Referatu Podatków

5.      W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4 600 zł.

w następujących rozdziałach:

1)        Rozdział 80104  Przedszkola – zwiększono o kwotę 3 600 zł. z   celem dokonania opłaty za dzieci uczestniczące do   przedszkoli w Płońsku a zamieszkałych na trenie gminy Dzierzążni

2)        Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół   - o kwotę 1 000 zł.

6.      W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 zwiększono wydatki o kwotę 6 000 zł

. z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań bieżących do realizacji stowarzyszeniom.

7.      Dział 852 Pomoc społeczna- zwiększono o kwotę 3 000,00

1)        rozdział 85212 dokonano przesunięć na zakup usług  zdrowotnych

2)        rozdział 85219 zwiększono o kwotę 3 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę w środowisku społecznym oraz dokonano przesunięć miedzy wydatkami bieżącymi na  zakup usług  zdrowotnych

8.      Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza, rozdział 85415, Pomoc materialna dla uczniów – wprowadzono do budżetu dotacje w kwocie 32 500zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów oraz zwiększono stypendia ze środków własnych gminy

o kwotę 500 zł.

9.      W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 pozostała działalność- wprowadzono do budżetu środki z zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej –   w kwocie 13 000 zł.

Pani Przewodnicząca odczytała projekt   Uchwały Nr 181/XXXIII/2010 w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2010 rok     Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 181/XXXIII/2010 została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

            W tym punkcie Pani Przewodnicząca Agnieszka Harazińska poinformowała radnych, że do Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta wpłynęło pismo z Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku z prośbą o pomoc finansową na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Pan Wójt powiedział, że szpital otrzymuje znaczące dotacje z Urzędu Marszałkowskiego. Nasza gmina kilka lat temu przekazała pieniądze na zakup sprzętu medycznego, dlatego też w tym roku pomoc taka jest zbędna.

            Pani Harazińska odczytała też pismo jakie wpłynęło  do Wójta od Pana Kazimierza Lipińskiego z Sadkowa. Pan Lipiński prosi o przekazanie mu przez gminę na własność drogi, która biegnie między jego gruntami. Droga ta jest niewidoczna, użytkowana jako łąka. W czasie budowy drogi w Sadkowie ze swoich gruntów w ramach darowizny przekazał Pan Lipiński 12 arów ziemi . Pan Wójt zaproponował, aby sprzedać tę działkę bezprzetargowo. Pan radny Pomianowski zaproponował, żeby

 w sprawie sprzedania tej drogi zrobić zebranie na wsi, bo może ktoś wniesie uwagi do tej sprawy.

            Dalej głos zabrała Pani radna Braulińska- Korycka i zaproponowała, aby przeznaczyć jakąś pomoc dla szpitala w Płońsku, bo wszyscy korzystamy z jego usług.

            Na koniec Pan Wójt poinformował, że od mieszkańca Kucic wpłynęła prośba, aby w ramach sprzątania świata posprzątać rowy w tej miejscowości.

Innych uwag nie zgłoszono zatem Pani Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła obrady XXXIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała

 

Jolanta Gzylewska

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-02 15:31:03
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-02 15:31:03
  • Liczba odsłon: 836
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181288]

przewiń do góry