Zobacz podgałęzie

Protokół z XIX   sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 12 września  2016 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 14 .00 a zakończyły o godzinie 16.00.

 Pan Przewodniczący otworzył obrady XIX sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka ,  Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, dyrektorów szkół, przedstawicieli mediów i wszystkich przybyłych na sesję.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 12 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał. 

            Pan Przewodniczący poinformował, że wpłynął wniosek Wójta Gminy o rozszerzenie porządku obrad o 3 uchwały

Pan Przewodniczący odczytał  nowy porządek obrad który radni przyjęli jednogłośnie

 12 głosami.

1.      Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy.

3.      Interpelacje i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Przedstawienie informacji  z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

6.      Podjęcie  Uchwały Nr 121/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w  sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

7.      Podjęcie  Uchwały Nr 122/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020.

8.      Podjęcie  Uchwały Nr 123/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn.  „Przebudowa drogi  gminnej   w miejscowości Nowe Sarnowo – działka 92 i 100 gmina Dzierzążnia

w km 0+000 – 1+333   w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

9.      Podjęcie Uchwały Nr 124/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej   Nr 3060W Wilamowice-Pluskocin-Wierzbica Pańska.

10. Podjęcie  Uchwały Nr 125/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia umowy partnerskiej  z Powiatem Płońskim.

11. Podjęcie  Uchwały Nr 126/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia umowy partnerskiej  z Gminą Baboszewo.

12. Podjęcie Uchwały Nr 127/XIX/2016 rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Dzierzążnia w roku 2017 na realizację zadania inwestycyjnego pn „ Przebudowa dróg gminnych nr 3018816W, 301819W oraz 301820W w miejscowościach Cholewy i Wroninko”.

13. Podjęcie  Uchwały Nr 128/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia umowy partnerskiej  z Gminą Płońsk.

14. Podjęcie  Uchwały Nr 129/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

15. Podjęcie  Uchwały Nr 130/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XVIII sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono

i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 12  radnych obecnych na sali.  Protokół z XVIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  12 głosami

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

Ad pkt 4

            W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej w okresie od   11 sierpnia do 12 września.

            W tym okresie Urząd Gminy realizował zadania ustawowe  w sposób sprawny oraz podejmował działania w wykonywaniu następujących zadań:

- W sierpniu 2016 roku zostały ogłoszone dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych;

- W dniu 30 sierpnia nastąpił odbiór prac związanych z naprawą zerwanego dachu na budynku Zespołu Szkół w Dzierzążni;

- Dnia 1 września 2016 roku rozpoczął się rok szkolny 2016/17. Gmina poniosła koszty związane z bieżącymi naprawami autobusów i zabezpieczyła opiekę nad dziećmi. Wykonano bieżące naprawy w budynkach placówek oświatowych;

- W dniu 11 sierpnia  podpisano umowę na dostawę nowego samochodu strażackiego dla OSP Dzierzążni. Firma Wawrzaszek z Bielska-Białej, dostarczy nowy samochód marki Renault,

-  Do Wojewody Mazowieckiego przekazano protokoły zniszczeń   w środkach trwałych po przejściu huraganu w dniu 17 czerwca 2016 roku.

- Odnowiono  pomieszczenia, w których mieści się  apteka. Apteka działa nadal bez zarzutów, ostateczne przejęcie przez innego właściciela nastąpi 1 października;

- Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Siekluki;

- Podpisano akt notarialny regulujący własność pod drogę gminną w miejscowości Nowe Sarnowo;

- Podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej we wsi Wilamowice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2013-20

- W sierpniu rolnicy mogli składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego;

- Przyjmowane są wnioski na stypendia dla uczniów z terenu Gminy Dzierzążnia;

- We  wrześniu została  podpisana umowa na wynajem lokalu socjalnego w Sieklukach z  wielodzietną rodziną zamieszkującą na terenie naszej gminy;

     -  Zdemontowano liczniki elektryczne w nie zamieszkanym budynku ,, agronomówki”.

Ad pkt 5

            Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę nr Ci.230.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 września 2016 roku wyrażającą pozytywną opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Dzierzążnia informacji o przebiegu wykonania budżetu.

            Następnie  Pani za pierwsze półrocze 2016  Skarbnik omówiła informację z wykonania budżetu gminy  za pierwsze półrocze 2016 roku.

Radni otrzymali wcześniej tę informację, była ona omawiana na posiedzeniu komisji i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            Pan Sekretarz omówił  Uchwałę Nr 121/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w  sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Obowiązek uchwalania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego programów współpracy z podmiotami wymienionymi w § 1 uchwały, zawarty został w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ). Artykuł 5a ust. 2 cytowanej ustawy daje możliwość uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowym
i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program współpracy prezentuje politykę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie współpracy z tymi podmiotami w perspektywie kilku lat. Przyjęte ramy czasowe są adekwatne do zmieniających się realiów społeczno – gospodarczych.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Program zapewnia realizację zasad partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi podstawę dla władz Gminy do dysponowania środkami publicznymi.

Pytań do przedstawionej uchwały nie zgłoszono.

Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 121/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w  sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

            W tym punkcie Pani Kierownik GOPS omówiła Uchwałę Nr 122/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020.

Strategia jest dokumentem uspołecznionym. W pracach przy  jego stworzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego, środowisk pomocy społecznej, rynku pracy, oświaty, kultury, policji, służby zdrowia oraz mieszkańcy.

Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej. Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych będzie zależała od posiadanych i pozyskanych przez gminę środków finansowych jak i szerokiej, aktywnej i skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji samorządowej i partnerów społecznych, w tym organizacji pozarządowych.

Pytań nie zgłoszono

Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał  Uchwałę Nr 122/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020.

            Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8, 9, 10, 11, 12, 13

            Pan Wójt omówił 6 uchwał dotyczących inwestycji drogowych:

-  Uchwałę Nr 123/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn.  „Przebudowa drogi  gminnej   w miejscowości Nowe Sarnowo – działka 92 i 100 gmina Dzierzążnia

w km 0+000 – 1+333   w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Nowe Sarnowo- działka 92 i 100 gmina Dzierzążnia w km. 0+000 – 1+333”   jest przeznaczone  do realizacji w ramach „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Według kosztorysu wartość inwestycji wynosi 740 800 zł. Gmina ubiegać się będzie o 50% wartości inwestycji tj. 370 400 zł w ramach ww. programu, pozostałą kwotę    tj. 370 400 zł należy zabezpieczyć z budżetu gminy na rok 2017.

Powyższą inwestycję Gmina Dzierzążnia będzie realizować z udziałem Partnerów: Gminy Baboszewo Gminy Płońsk i Powiatu Płońskiego. Łączna kwota deklarowana przez partnerów  wynosi  300 000 zł. Podjęcie tej Uchwały jest konieczne w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ww. programu.

Pytań nie zgłoszono.

 

- Uchwałę Nr 124/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej   Nr 3060W Wilamowice-Pluskocin-Wierzbica Pańska.

      Zgodnie z pismem Starosty Płońskiego z dnia 01  września  2016 roku, Wójt Gminy został poinformowany o przebudowie drogi powiatowej nr 3060W Wilamowice –   Pluskocin – Wierzbica Pańska o długości 2,5 km. Szacunkowy koszt wykonania dokumentacji projektowej wraz z pracami geodezyjnymi oraz zapłatą za pozyskane     grunty wynosi 100 000 zł. Z uwagi na fakt, iż na terenie gminy Powiat Płoński realizuje inwestycje drogowe, zasadne jest partycypowanie w kosztach powyższego zadania. 

            Pytań do omawianej uchwały nie zgłoszono.

 

- Uchwałę Nr 125/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia umowy partnerskiej  z Powiatem Płońskim.

Gmina Dzierzążnia będzie występować z wnioskiem o  pozyskanie środków na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Sarnowo działka nr 92 i 100 gmina Dzierzążnia w km 0 + 000 – 1+ 333” w ramach programu wieloletniego pod nazwa „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Dodatkowym atutem pozyskania środków w ramach w/w programu jest partnerstwo.             W związku z powyższym zasadne jest podjęcie tej uchwały, ponieważ wkład własny partnerów w przebudowę tego odcinka drogi jest dodatkowo punktowany.

Pytań do uchwały nie zgłoszono.

 

- Uchwałę Nr 126/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia umowy partnerskiej  z Gminą Baboszewo. Uchwała jest analogiczna do poprzedniej omawianej uchwały.

 

- Uchwałę Nr 127/XIX/2016 rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Dzierzążnia w roku 2017 na realizację zadania inwestycyjnego pn „ Przebudowa dróg gminnych nr 3018816W, 301819W oraz 301820W w miejscowościach Cholewy i Wroninko”.

Wójt Gminy Płońsk wystąpił    o pomoc finansową w roku 2017 na realizację zadania pn: „Przebudowa dróg gminnych nr 301816W301819W oraz 301820W w miejscowościach Cholewy i Wroninko”.  Powyższa inwestycja planowana jest do realizacji w ramach  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. 

Podjęcie przez Radę Gminy przedmiotowej uchwały będzie rodzić skutki finansowe w roku 2017 w kwocie 100 000 zł pod warunkiem pozyskania przez Gminę Płońsk dofinansowania w ramach powyższego programu. Powyższe  środki finansowe znajdą się w budżecie Gminy Dzierzążnia na rok 2017.

Pani radna Piłkowska zapytała, o co chodzi w tej uchwale.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że tak jak Powiat dofinansowuje nam budowę dróg, za co uzyskujemy dodatkowe punkty w składanych wnioskach, tak my dofinansujemy Powiat, aby uzyskał punkty przy składaniu wniosków na dofinansowanie budowy drogi.

 

    - Uchwałę Nr 128/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia umowy partnerskiej  z Gminą Płońsk. W tej uchwale upoważnia się Wójta do zawarcia umowy partnerskiej z Gminą Płońsk- we wcześniejszych uchwałach upoważnia się Wójta do zawarcia umów partnerskich z Gminą Baboszewo oraz Powiatem Płońskim.

Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytywał kolejno uchwały i poddawał je pod głosowanie:

- Uchwałę Nr 123/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn.  „Przebudowa drogi  gminnej   w miejscowości Nowe Sarnowo – działka 92 i 100 gmina Dzierzążnia w km 0+000 – 1+333   w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

- Uchwałę Nr 124/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej   Nr 3060W Wilamowice-Pluskocin-Wierzbica Pańska.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

-  Uchwałę Nr 125/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia umowy partnerskiej  z Powiatem Płońskim.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

- Uchwałę Nr 126/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia umowy partnerskiej  z Gminą Baboszewo.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

- Uchwałę Nr 127/XIX/2016 rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Dzierzążnia w roku 2017 na realizację zadania inwestycyjnego pn „ Przebudowa dróg gminnych nr 3018816W, 301819W oraz 301820W w miejscowościach Cholewy i Wroninko”.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

-  Uchwałę Nr 128/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia umowy partnerskiej  z Gminą Płońsk.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 14, 15

            Pani Skarbnik przedstawiła dwie uchwały:  Uchwałę Nr 129/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz Uchwałę Nr 130/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Dochody:

1  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,  dostarczanie ciepła – zwiększono dochody w tym rozdziale z tytułu dostarczanego ciepła do mieszkań będących w zasobach gminy;

2  Gospodarka mieszkaniowa,  gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono dochody z tytułu  opłat czynszowych o kwotę  5000 zł – przeniesiono do innego działu;

3.  Administracja publiczna – zwiększono o kwotę 5 400zł ( promocja jst – darowizna z przeznaczeniem na dożynki - zwiększono o kwotę 400 zł,  pozostała działalność – zwiększono o kwotę 5 000 zł - wpływy z PUP – refundacja pracowników zatrudnionych w ramach prac  interwencyjnych);

4.  Dochody od osób prawnych, osób fizycznych , wpływy z podatku rolnego, leśnego- zwiększono o kwotę 500 zł z tytułu kosztów upomnienia ściągniętych przy nieterminowych wpłatach;

5.  Różne rozliczenia, rozdział  część oświatowa subwencji ogólnej Wprowadzono do budżetu subwencję uzyskaną z rezerwy 0,4% z przeznaczeniem na remont dachu w Zespole Szkół w Dzierzążni;

6. Oświata i wychowanie – zwiększono dotację o 6 542 zł, w tym:

            -  Szkoły podstawowe – zwiększono o kwotę 5 717 zł,

- Gimnazja – zwiększono o kwotę 300 zł,

- Realizacja zadań …. zwiększono o kwotę 525 zł.

7.  Pomoc społeczna, zwiększono dotację o kwotę 296  900 zł ( wspieranie rodziny – zwiększono o kwotę 11 400 zł, świadczenia wychowawcze – zwiększono o kwotę 114 640 zł, świadczenia rodzinne – zwiększono

o kwotę 170 860 zł.

8.  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono dochody o kwotę 1100 zł z tytułu  kosztów upomnienia oraz odsetek ściągniętych od dłużników za nieterminowe wpłaty za odbiór odpadów komunalnych;

9.  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,  Biblioteki – wprowadzono

 do budżetu dotację celową z Biblioteki Narodowej na uzupełnienie księgozbioru dla GBP.

Dochody po zmianie wynoszą 15 035 989 ,91zł. 

W wydatkach dokonano następujących zmian:

1. Administracja publiczna – zwiększono o kwotę 5 400 zł ( urzędy gmin – zwiększono wydatki o kwotę 3 000 zł.,  promocja jst – zwiększono o kwotę

2 400 zł w tym wprowadzono darowiznę w wysokości 400 zł z przeznaczeniem na dożynki, pozostała działalność – dokonano przeniesień miedzy paragrafami, zwiększając zakup usług.

2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  Ochotnicze straże pożarne - zwiększono środki o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu.

3.  Oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę 40 542zł ( Szkoły podstawowe – zwiększono o kwotę  39 717 zł, Gimnazja  zwiększono o kwotę 300 zł, dokonano przesunięć między paragrafami, realizacja zadań wymagających ...dokonano przesunięć między paragrafami oraz wprowadzono w kwocie 525zł.W dziale tym zostały wprowadzone dotacje z budżetu  państwa w wysokości 6 542 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych w szkołach.

4. Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę 296 900 zł z przeznaczeniem na: wspieranie rodziny - wprowadzono dotację w wysokości 11 400 zł,  świadczenia wychowawcze – zwiększono dotację na świadczenia w ramach programu 500+ w wysokości 114 640 zł,  świadczenia rodzinne – zwiększono dotację o kwotę  170 860 zł,  ośrodki pomocy społecznej – zwiększono o kwotę 1950 zł,  pozostała działalność - zwiększono o kwotę 7000 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów.

5.  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  Gospodarka odpadami - zwiększono środki uzyskane z wpływów za odsetki i koszty upomnienia za nieterminowe wpłaty od mieszkańców; oświetlenie ulic, placów, dróg - zmniejszono środki na pozycji zakup energii celem zwiększenia w innym dziale ;

6.  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Domy i ośrodki kultury – zwiększono o 1 500 zł z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną

 w świetlicach wiejskich;  Biblioteki – wprowadzono dotację w kwocie 4 500 zł

z  przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbioru w GBP

Wydatki  po zmianie wynoszą 15 689 781,91 zł.

Radni nie mieli uwag do przedstawionych  uchwał.

            Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał  Uchwałę Nr 129/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 Następnie odczytał Uchwałę Nr 130/XIX/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 16

            W tym punkcie Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo o wsparcie finansowe na zakup sprzętu medycznego do SPZZOZ w Płońsku.

Pan Wójt poinformował o rozpoczęciu remontu dachu w Nowych Kucicach na  budynku ośrodka zdrowia. Następnie odczytał pismo dotyczące opóźnienia w budowie gazociągu mającego przebiegać przez  Dzierzążnię.

Budowa drogi Nowe Kucice- Nowe Gumino oraz drogi Powiatowej w Skołatowie będzie zakończona do końca września.

Pan Wójt poinformował, że rolnikowi z naszej gminy uciekło w czerwcu bydło i nie można go złapać. Odbyło się spotkanie Wójta, lekarza weterynarii, policji i przedstawiciela koła łowieckiego w sprawie odłowienia tych zwierząt.

Pan Wójt zaprosił radnych i sołtysów na dożynki gminno- parafialne a Pani Skarbnik poinformowała radnych o organizowanej wycieczce.

 

Ad pkt 17

  Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XIX sesji Rady Gminy w Dzierzążni. 

 Protokołowała   

 Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-01 12:18:41
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-01 12:18:41
  • Liczba odsłon: 975
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278466]

przewiń do góry