Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ XVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 25 czerwca 2020 roku

 

Obrady XVI zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu 25 czerwca 2020 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o godzinie 10.00 a zakończyły o godzinie 13.00.   

    

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Sekretarz Gminy - Pani Monika Konczewska, Kierownik  GOPS – Pani Katarzyna Włodarska, Radny Powiatowy – Pan Mirosław Opolski.

Ad 1.  Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, na sali obrad obecnych jest 14 Radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały. Stan na 15 radnych - obecnych 14 według listy obecności załączonej do protokołu.

Następnie prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Zimny poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wcześniej, nie wnieśli uwag.

Pan Wójt zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad poprzez zmianę kolejności rozpatrywania uchwał określonych w punkcie 11 i 12. Poinformował, że zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności należy rozpatrywać projekt uchwały dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej, a następnie projekt uchwały budżetowej.

Prowadzący obrady Przewodniczący Rady Gminy odczytał nowy porządek obrad i poddał go głosowaniu. Obecni Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad po zmianach, więc przewodniczący przeszedł do realizacji porządku obrad.

1.     Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy

2.     Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy

3.     Wystąpienia i zapytania

4.     Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.     Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Dzierzążnia za 2019 rok przez Wójta Gminy

6.     Debata nad raportem

7.     Podjęcie Uchwały Nr 128/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dzierzążnia wotum zaufania za 2019 rok.

8.     Przedstawienie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:

1)   Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Nr 1/2020 z dnia 11 maja 2020 roku o opinii z wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia za 2019 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

2)   Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

3)   Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

4)   Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

9.     Podjęcie Uchwały Nr 129/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

10.   Podjęcie Uchwały Nr 130/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

11.  Podjęcie Uchwały Nr 131/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

12.  Podjęcie Uchwały Nr 132/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

13.  Podjęcie Uchwały Nr 133/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu

14.  Podjęcie Uchwały Nr 134/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu

15.  Podjęcie Uchwały Nr 135/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

16.  Podjęcie Uchwały Nr 136/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia na Rzecz  Gminy Dzierzążnia

17.  Podjęcie Uchwały Nr 137/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G

18.  Wolne wnioski i informacje

19.  Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał się z protokołem XV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania.  Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.      

Radni nie zgłaszali uwag, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 15 maja 2020 roku. Radni Przyjęli protokół z XV Sesji jednogłośnie.

 

Ad 3. Wystąpienia i zapytania

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej części obrad.

 

Ad 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Wójt Gminy Dzierzążnia Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z pracy i prowadzonej działalności międzysesyjnej. Poinformował, że:

1)    nowym Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej została Pani Katarzyna Włodarska.

2)    ponownie odbył się konkurs na Dyrektora Klubu Senior+, lecz nie wpłynęła żadna oferta.

3)    15 czerwca 2020 roku odbył się konwent Wójtów powiatu płońskiego w związku z pełnieniem obowiązków Dyrektora Szpitala w Płońsku.

4)    Wójt podał informację ze Starostwa, że z dniem 1 lipca 2020 roku wygasa umowa na powiatowy transport zbiorowy, gdyż jest to za duże obciążenie budżetu. Dodał, że obowiązkiem Gminy jest zabezpieczenie transportu na jej terenie.

5)    4 czerwca 2020 roku podpisano przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i przypomniał, że do 1 lipca 2020 roku należy składać nowe deklaracje o odpadach komunalnych, które obligują wszystkich właścicieli nieruchomości do segregowania śmieci. Dodał, że opłata będzie dokonywana za ilość odebranych śmieci, co w praktyce może oznaczać różne kwoty, w zależności od miesiąca. Kwota za odbiór, transport i zagospodarowanie 1 tony śmieci wynosi 900 zł. Wójt oświadczył, że na dzień, w którym odbyła się Sesja 50 % mieszkańców złożyło nowe deklaracje. Podkreślił, że od marca do października odpady zmieszane będą odbierane 2 razy w miesiącu.

6)    Odbiór folii rolniczej będzie odbywał się w 2 punktach (lokalizacjach). Pierwszy będzie znajdował się w Kucicach, zaś drugi przy remizie strażackiej w Dzierzążni. W każdym punkcie będą znajdowały się 4 kontenery. Wójt oznajmił, że zagospodarowanie i odbiór folii rolniczych wiąże się z dużą ilością dokumentów jaka należy przygotować aby rozliczyć się z zadania. Każdy mieszkaniec powinien rozliczyć się indywidualnie. Należy wypełnić kartę przekazania towaru z uwzględnieniem ilości ton folii w 3 egzemplarzach: 1 dla Przyjmującego, 1 dla Odbierającego i 1 dla Urzędu Gminy.

7)    wykonano naprawę 4 przepustów na drogach gminnych.

8)    wielu rolników wystąpiło z wnioskami o oszacowanie szkód  z powodu przymrozków oraz w miejscowości Starczewo - z powodu gradu.

9)    od 3 czerwca były wycinane pobocza dróg na terenie Gminy.

10)  Gmina rozwija się pod względem zagospodarowania przestrzennego, W 2019 roku wydano 37 decyzji, z czego 21 dotyczyło budowy domu.

11)  odbyły się egzaminy 8-klasistów w obu szkołach. Dodał, że w związku z koronawirusem i brakiem lekcji – w szkołach odbyły się zaległe remonty.

 

Ad 5 i 6.  Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Dzierzążnia za 2019 rok przez Wójta Gminy oraz Debata nad raportem

Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Zimny, przystąpił do realizacji 5 i 6 punktu porządku obrad, którym było rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Dzierzążnia za rok 2019 oraz debata nad Raportem.

Pan Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Raport o Stanie Gminy Dzierzążnia, został sporządzony w ustawowym terminie i przedstawiony Radzie w terminie do 31 maja bieżącego roku. Podano go również do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Raport w sposób kompleksowy i wyczerpujący przedstawia najistotniejsze zadania realizowane przez Wójta Gminy Dzierzążnia.

Wójt przedstawił Raport o stanie Gminy Dzierzążnia za 2019 rok. Dokument ten ma na celu przybliżyć aktualne dane dotyczące stanu poszczególnych elementów wpływających na rozwój gminy, a w szczególności wykonania budżetu – dochodów i wydatków. Założeniem raportu jest przedstawienie problemów celem ich przedyskutowania i znalezieniu alternatywnych rozwiązań, by określić nowe kierunku rozwoju Gminy Dzierzążnia.

Wójt poinformował, że w 2019 roku władze lokalne nie uległy zmianie, natomiast nastąpiły zmiany kadrowe w Gminnych Jednostkach Organizacyjnych. W Szkole Podstawowej w Dzierzążni nowym Dyrektorem została pani Beata Garlej, natomiast w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach Dyrektorem została pani Joanna Opolska-Lisińska. Wójt przedstawił ilość uczniów oraz liczbę zatrudnionych osób w szkołach działających na terenie Gminy. W 2019 roku w 9 oddziałach uczyło się 170 uczniów i było zatrudnionych 56 nauczycieli. Wójt porównał wydatki poniesione na Oświatę z uwzględnieniem środków finansowych  budżetu Gminy.  W 2018 roku wynosiły 5 454 458,00 zł, zaś w 2019 roku -  5 379 833,53 zł. Poinformował, że w roku 2018 wydatki na szkołę były wyższe w stosunku do roku 2019, ponieważ jeszcze funkcjonowało gimnazjum i było więcej uczniów. Zapewnił, że nauczyciele są dobrze przygotowani – mają wykształcenie wyższe. Podkreślił, że mimo wycofania gimnazjum, gdzie było zatrudnionych wielu nauczycieli – nikt nie został zwolniony, lecz przeniesiony do szkoły podstawowej.

Wójt oświadczył, że w roku 2019 odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich. Na 29 sołectw zostało wybranych 6 nowych sołtysów, a 23 pozostało bez zmian. Wójt zwrócił także uwagę na dynamiczną zmianę ludności w Gminie Dzierzążnia. W 2018 roku na terenie gminy było 3684 mieszkańców, zaś w 2019 – 3658 osób. Oznajmił, że obecnie na obszarze Gminy występuje nieznaczne bezrobocie i dodał, że w 2019 roku było mniej bezrobotnych niż w 2018 roku.

                Wójt podsumował gospodarowanie odpadami za 2018 rok, ponieważ sprawozdanie za rok 2019 będzie robione w sierpniu. Poinformował, że w 2018 roku właściciele nieruchomości złożyli 1003 deklaracji, zaś w 2019 roku – 1010. Dodał, że masa odebranych odpadów komunalnych w 2018 roku wynosiła 687,340 ton, zaś w 2019 – 679,399 ton.

Omówił sytuację finansową Gminy na koniec roku. Zaległości podatkowe ogółem stanowiły 338 865,32 zł. Wójt poinformował, że zaciągnięte są 2 kredyty, których spłata jest planowana na 2023 rok. Dodał, że 1 kredyt był zaciągnięty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzążnia, a 2 na pokrycie deficytu związanego z realizacją inwestycji przy budowie drogi Gumino-Przemkowo.

Wójt przedstawił również wydatki poniesione na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i realizację różnych form pomocy określonych ustawami z uwzględnieniem kwot przekazanych przez Wojewodę oraz przez Gminę. Omówił również wydatki poniesione przez Bibliotekę. Z uwagi na inwestycję podjęte przez Gminę m.in. budowy dróg, wartość majątku Gminy wzrosła i stan majątku Gminy zwiększył się z 35 602 355,06 zł w 2018 roku na 38 303 280,71 zł na koniec 2019 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę w której mogą brać udział mieszkańcy. Następnie Przewodniczący poinformował, że żaden mieszkaniec nie zgłosił się do udziału w debacie oraz poprosił radnych o zabieranie głosu w sprawie raportu.

Wobec braku dyskusji oraz pytań odnośnie przedstawionego raportu, prowadzący obrady przystąpił do dalszej części obrad.

 

Ad 7.  Podjęcie Uchwały Nr 128/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dzierzążnia wotum zaufania za 2019 rok.

Przewodniczący poinformował, iż artykuł 28aa ustęp 9 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady to jest minimum 8 głosów za. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że projekt uchwały był omawiany w czasie posiedzenia wspólnych Komisji Rady Gminy i został przyjęty przez Radnych.

Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni mają pytania do projektu uchwały. Radni nie zabierali głosu.

Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 128/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dzierzążnia wotum zaufania za 2019 rok.

1.     Bartold Krzysztof- jestem za

2.     Gołębiewski Ryszard - jestem za

3.     Jankowska Wiesława- jestem za

4.     Kawecka Iwona- jestem za

5.     Kokosińska Iwona- jestem za

6.     Maliszewski Konrad- jestem za

7.     Pawlak Radosław- jestem za

8.     Piórkowski Ryszard- jestem za

9.     Rydzewska Ewa- jestem za

10.  Siedlecka Janina- jestem za

11.  Sepetowski Dariusz- jestem za

12.  Turkowska Teresa- jestem za

13.  Wróblewski Mariusz- jestem za

14.  Zimny Krzysztof- jestem za

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 128/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dzierzążnia wotum zaufania za 2019 rok.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 8. Przedstawienie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Wójt  w formie prezentacji przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok. Omówił dochody i wydatki z uwzględnieniem inwestycji i dofinansowań. Przedstawił wykonanie budżetu w rozbiciu na poszczególne działy tj. Urząd Gminy, Gmina, GOPS, Biblioteka, Oświata. Przedstawił plan i wykonanie dotacji na zadania bieżące w 2019 roku. Dotacje były zrealizowane w kwocie 7 659 817 zł. W poszczególnych działach omówił plan, wykonanie, wydatki ogółem oraz środki własne Gminy. Kwoty te szczegółowe zostały rozbite na poszczególne paragrafy i działy. Wydatki inwestycyjne są szacowane na 93,5 % wykonania planu. 

Wójt omówił zrealizowane inwestycje w Gminie.

W 2019 roku, Gmina Dzierzążnia realizowała następujące inwestycje z udziałem środków zewnętrznych:  

·         Budowa drogi gminnej w miejscowości Przemkowo – Gumino,

·         Budowa drogi gminnej w miejscowości Kucice,

·         Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia,

·         Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry Gminno-Parafialnej w miejscowości Skołatowo,

·         Adaptacja pomieszczenia do spotkań lokalnej społeczności w sołectwie Siekluki,

·         Budowano plac przed budynkiem świetlicy wiejskiej w miejscowości Starczewo Wielkie,

·         Utworzenie pracowni językowej w Szkole  Podstawowej im. Jana Pawła  II  w Dzierzążni,

·         Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pomianowo,

·         Utworzenie Klubu Senior + w świetlicy wiejskiej w miejscowości Podmarszczyn,

·         Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.

Z środków własnych Gminy Dzierzążnia zrealizowano następujące inwestycje:

·         Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gumowo,

·         Przebudowano przepust w miejscowości Kucice,

·         Zakup i montaż lamp solarnych na terenie gminy,

·         Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w miejscowości Nowe Gumino-Nowe Kucice w związku z budową drogi gminnej,

·         Opracowanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kucice, Cumino oraz Błomino Jeże-Błomino Gumowskie.

                Budowę nowych dróg Wójt przedstawił w rozbiciu kosztów na wkład własny, dotacje                     oraz koszt całkowity. Koszt realizacji inwestycji w 2019 roku w Gminie Dzierzążnia wyniósł 2 998 549,28 zł, z czego środki własne Gminy stanowiły 1 256 601,00 zł. Wójt poinformował,  że zgodnie z wymaganiami przy drodze musi znajdować się kanał technologiczny, by potencjalni inwestorzy mogli  z niego skorzystać. Dodał, że Starostwo nie wyda pozwolenia na budowę jeżeli go nie będzie. Wójt podał przykład problemów z tym związanych, w Błominie planowany jest remont drogi o długości zaledwie 200m, a musi znajdować się przy niej kanał technologiczny. Wójt oświadczył, że w 2019 roku sytuacja finansowa Gminy była stabilna  i wykonanie dochodów własnych należy ocenić jako poprawne. Rok 2019 zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 218 289,78zł.

 

Ad 9. Podjęcie Uchwały Nr 129/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Pan przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 129/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

1.     Bartold Krzysztof- jestem za

2.     Gołębiewski Ryszard - jestem za

3.     Jankowska Wiesława- jestem za

4.     Kawecka Iwona- jestem za

5.     Kokosińska Iwona- jestem za

6.     Maliszewski Konrad- jestem za

7.     Pawlak Radosław- jestem za

8.     Piórkowski Ryszard- jestem za

9.     Rydzewska Ewa- jestem za

10.  Siedlecka Janina- jestem za

11.  Sepetowski Dariusz- jestem za

12.  Turkowska Teresa- jestem za

13.  Wróblewski Mariusz- jestem za

14.  Zimny Krzysztof- jestem za

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 129/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 10. Podjęcie Uchwały Nr  130/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Wiesława Jankowska oznajmiła, iż Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu przedłożonych przez Wójta dokumentów sporządziła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta za 2019 rok, który uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie odczytała Uchwałę Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 11 maja 2019 roku o opinii wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia za 2019 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Głos zabrał Pan Przewodniczący Rady Gminy i odczytał 2 uchwały :

1)  Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

2) Uchwała  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcą zabrać głos w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok.

Radni nie zabierali głosu, więc Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dzierzążnia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019 rok i poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały Nr 130/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

1.     Bartold Krzysztof- jestem za

2.     Gołębiewski Ryszard - jestem za

3.     Jankowska Wiesława- jestem za

4.     Kawecka Iwona- jestem za

5.     Kokosińska Iwona- jestem za

6.     Maliszewski Konrad- jestem za

7.     Pawlak Radosław- jestem za

8.     Piórkowski Ryszard- jestem za

9.     Rydzewska Ewa- jestem za

10.  Siedlecka Janina- jestem za

11.  Sepetowski Dariusz- jestem za

12.  Turkowska Teresa- jestem za

13.  Wróblewski Mariusz- jestem za

14.  Zimny Krzysztof- jestem za

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 130/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Wszyscy zebrani na sali posiedzeń nagrodzili Wójta brawami. Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Wójtowi uzyskania absolutorium.

Wójt Adam Sobiecki zabierając głos podziękował Radzie za udzielenie absolutorium, mówiąc, że jest ono wynikiem ciężkiej pracy, która została wykonana w poprzednim roku. Wójt podziękował Przewodniczącemu i Radzie za współpracę dla dobra mieszkańców, podkreślając chęć dalszej pracy na coraz wyższym poziomie. Przypomniał o inwestycjach, które udało się zrealizować oraz pozyskanych na nie środkach zewnętrznych. Wyrazy podziękowania zostały przekazane byłemu i obecnemu Skarbnikowi, byłemu i obecnemu Kierownikowi GOPS,  byłym i obecnym Dyrektorom Szkoły, Radnym i Sołtysom za spokojną współpracę, pracownikom Urzędu Gminy i Sekretarzowi Gminy za zaangażowanie w pełnione obowiązki  oraz Pani Mecenas za fachową pomoc.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Wiesława Jankowska. Podziękowała Panu Wójtowi za prawidłowe wykonanie budżetu, pracownikom Urzędu Gminy za współpracę z Radą Gminy oraz Radnym za działania powodujące jak najlepsze wykonanie budżetu. Podkreśliła, że Gmina nie została zadłużona i zwróciła się w wnioskiem do  Radnych o podwyższenie wynagrodzenia dla Wójta.

Radny Powiatowy Pan Mirosław Opolski również dołączył się do podziękowań. Dodał, że z doświadczenia wie, że ważna jest współpraca i dobra atmosfera. Powiedział, że jako mieszkaniec i były pracownik Urzędu Gminy cieszy się, że nie ma żadnych nieprawidłowości w budżecie.

Obecni na sali wręczyli wójtowi kwiaty i składali indywidualne życzenia.

 

Ad 11. Podjęcie Uchwały Nr  131/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

Pani Skarbnik omówiła uchwałę dotyczącą zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Zaprezentowała obecny plan finansowy na 2020 rok. Poinformowała,  że Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do uchwały budżetowej, w której będzie dokonana zmiana po stronie dochodów i wydatków. Przedstawiła jednoroczne inwestycje ze wskazaniem konkretnych celów i kwot.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 131/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 12. Podjęcie Uchwały Nr 132/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Pani Skarbnik przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Poinformowała  o zmianach w planie dochodów na 2020 rok oraz o wolnych środkach na zobowiązanie z zaciągniętych wcześniej kredytów. Szczegółowo przedstawiła plan dochodów budżetu gminy, którego kwota ogółem wynosi 17 819 850,00 zł, zaś plan wydatków – 18 769 850,00zł.  Poinformowała również o otrzymanych dotacjach: na podręczniki dla uczniów, wybory, budowę dróg i usuwanie wyrobów zawierających azbest. Pani Siedlecka zwróciła się z pytaniem o wysokość kwoty  na budowę drogi w Cuminie, na co Pani Skarbnik oświadczyła, że na razie jest to tylko plan finansowy.

Pani Skarbnik poinformowała, że w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej Rada Gminy w Dzierzążni dokonuje następujących zmian:

DOCHODY

751       Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75107   Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                     

§ 2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami- wprowadza się środki w kwocie 9 350,00 zł – na podstawie pisma Nr DCI-3112-34/20 z dnia 17 czerwca 2020 roku z Krajowego Biura Wyborczego  na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w 2020 roku – środki przeznaczone na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – I głosowanie   i środki   w kwocie 1 600,00 zł – na podstawie pisma Nr DCI-3112-36/20 z dnia 24 czerwca 2020 roku na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP

801       Oświata i wychowanie

80153   Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 2010    Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 101/2020 z 10 czerwca 2020 r. (pismoWF-I.3111.15.18.2020 z 10 czerwca 2020 r.), kwota dotacji 19 505,00 zł.

900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

90026      Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących  jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja  z WFOŚiGW w Warszawie, pismo nr WFOŚiGW.JAD.ZOZ.4101.252.20.0017577.20 z 19 czerwca 2020 r. na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierzążnia – etap IV”- kwota dotacji 30 912,00 zł

Dochody majątkowe

600       Transport i łączność

60016   Drogi publiczne gminne

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wprowadzenie dotacji na podstawie umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1300/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pod nazwą „Budowa drogi gminnej nr 300371W w miejscowości Cumino”, wartość dotacji 65 000,00 zł.    

WYDATKI

600        Transport i łączność

60014     Drogi publiczne powiatowe

§ 2710   Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Przeniesienie zadania z WPF pn. „ Dofinansowanie do przebudowy dróg powiatowych w latach 2019-2020 do dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  w kwocie 300 000,00 zł i zwiększono środki o kwotę 100 000,00 zł  z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla powiatu na remont drogi powiatowej Nr 3062W Nacpolsk – Sosenkowo – Kucice”  w wysokości  270 000,00 zł  i remont drogi powiatowej nr 3084W Kadłubowo – Dzierzążnia” w wysokości 130 000,00 zł. Łączna wartość dofinansowania – 400 000,00 zł

700      Gospodarka mieszkaniowa

70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie w kwocie 5 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie w kwocie 15 000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

§ 3030  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – zwiększenie w kwocie 12 000,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - zmniejszenie w kwocie 12 000,00 zł

§ 4300  Zakup usług pozostałych – zwiększenie w kwocie 5 000,00 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 3030  Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wprowadzenie  w kwocie 9 350,00 zł

Przesunięcia między paragrafami

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie w kwocie 2 957,48 zł

§ 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne      - zwiększenie w kwocie 306,26 zł         

§ 4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- zwiększenie w kwocie 41,31 zł

§ 4170  Wynagrodzenia bezosobowe   - zmniejszenie w kwocie  716,48 zł       

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie w kwocie 252,57 zł

§  4410  Podróże służbowe krajowe - zmniejszenie w kwocie 536,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – zmniejszenie w kwocie 200,00 zł

801       Oświata i wychowanie

80101   Szkoły podstawowe

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie w kwocie 16 000,00 zł

§ 4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie w kwocie 26 000,00 zł

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie w kwocie 39 000,00 zł

§ 4270  Zakup usług remontowych - zmniejszenie w kwocie 20 000,00 zł

80103   Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4270  Zakup usług remontowych - zmniejszenie w kwocie 9 000,00 zł

80148   Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie w kwocie 2 000,00 zł

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie w kwocie 2 000,00 zł

80150   Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie w kwocie 10 700,00 zł

§ 4040  Dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie w kwocie 10 700,00 zł

80153   Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

§ 4240  Zakup środków dydaktycznych i książek  - zwiększenie w kwocie 19 505,00 zł

855   Rodzina

85501   Świadczenia wychowawcze

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników - zmniejszenie w kwocie 4 470,00 zł

§ 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne      - zwiększenie w kwocie 2 850,00 zł       

§ 4120  Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- zwiększenie w kwocie 400,00 zł

§ 4210  Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie w kwocie  1 220,00 zł

85502   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3110    Świadczenia społeczne - zmniejszenie w kwocie 20 500,00 zł

§ 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie w kwocie 20 500,00 zł         

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      

90026   Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  

§ 4300  Zakup usług pozostałych – zwiększenie w kwocie 30 912,00 zł

W wydatkach majątkowych dokonano następujących zmian:

600         Transport i łączność  

60016 Drogi publiczne gminne  § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.   utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „ Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej relacji Rakowo – Kluczewo” , wartość inwestycji - 80 000,00 zł

2.   zwiększono środki  na realizację zadania  pn. „Zakup i montaż lamp solarnych  i zainstalowanie ich  w miejscowości Podmarszczyn, Nowe Sarnowo i Wilamowice o kwotę 10 000,00 zł

3.   zwiększono środki na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę drogi gminnej w miejscowości Starczewo – Pobodze o dł.240 mb” o kwotę 5 000,00 zł

4.   zwiększono środki na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji technicznej pod budowę drogi gminnej w miejscowości Korytowo o dł.450 mb” o kwotę 5 000,00 zł

5.   zwiększono środki na realizację zadania pn.” Budowa drogi gminnej w miejscowości Błomino-Jeże – Błomino Gumowskie o dł. 350 mb o kwotę 10 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.   Zwiększono środki na realizację zadania  pn.”Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku UG w Dzierzążni” o kwotę 20 000,00 zł

2.   Zwiększono środki na realizację zadania  pn.”Przygotowanie wstępnej dokumentacji i utwardzenie placu przy UG w Dzierzążni” o kwotę 120 000,00 zł

Dział 801  Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.   Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzążni poprzez wymianę stolarki okiennej” , wartość inwestycji -  50 000,00 zł

2.   Zwiększono środki na realizację zadania  pn.”Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach” o kwotę 140 000,00 zł

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 132/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 13. Podjęcie Uchwały Nr 133/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu

Wójt poinformował, że Starosta Płońsku wystąpił o udzielenie pomocy finansowej w 2020 roku na dofinansowanie realizacji zadania p.n.: „Remont drogi powiatowej Nr 3062W Nacpolsk – Sosenkowo – Kucice” w kwocie 270 000,00 zł. Kwota ta stanowi 50% inwestycji. Wójt wyjaśnił, że Starostwo Powiatowe w Płońsku odpowiada za realizację budowy drogi, ale z uwagi ze droga ta znajduję się na terenie Gminy Dzierzążnia, jest prośba o dofinansowanie. Wójt powiadomił, że prawdopodobnie będzie również prośba o budowę drogi Ilinko-Kucice. Dodał, że droga w Kucicach musi zostać wykonana do końca sierpnia, a w Dzierzążni do końca listopada.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

1.     Bartold Krzysztof- jestem za

2.     Gołębiewski Ryszard - jestem za

3.     Jankowska Wiesława- jestem za

4.     Kawecka Iwona- jestem za

5.     Kokosińska Iwona- jestem za

6.     Maliszewski Konrad- jestem za

7.     Pawlak Radosław- jestem za

8.     Piórkowski Ryszard- jestem za

9.     Rydzewska Ewa- jestem za

10.  Siedlecka Janina- jestem za

11.  Sepetowski Dariusz- jestem za

12.  Turkowska Teresa- jestem za

13.  Wróblewski Mariusz- jestem za

14.  Zimny Krzysztof- jestem za

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 133/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 14. Podjęcie Uchwały Nr 134/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu

Wójt poinformował, że Starosta Płońsku wystąpił o udzielenie pomocy finansowej w 2020 roku na dofinansowanie realizacji zadania „Remont drogi powiatowej Nr 3084W Kadłubowo - Dzierzążnia” w kwocie 130 000,00 zł Kwota ta stanowi 50% inwestycji. Postanowiono udzielić dotacji na budowę w/w drogi, gdyż przebiega ona przez teren Gminy Dzierzążnia i korzystają z niej również mieszkańcy Gminy. Wójt poinformował, że w praktyce oznacza to dołożenie 100 tys. zł, bo 30 tys. zł zostało  zabezpieczone w budżecie Gminy z budowy poprzedniej drogi. Wójt omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu. Wójt oświadczył, że początkowo na obie drogi miało być przeznaczone  300 tys. zł, lecz przy dofinansowaniu ze strony Gminy w kwocie dodatkowych 100 tys. zł pojawiła się możliwość wyremontowania dłuższej części drogi. 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady, Przewodniczący Rady Gminy poddał  pod głosowanie 2 projekty uchwał.

1.     Bartold Krzysztof- jestem za

2.     Gołębiewski Ryszard - jestem za

3.     Jankowska Wiesława- jestem za

4.     Kawecka Iwona- jestem za

5.     Kokosińska Iwona- jestem za

6.     Maliszewski Konrad- jestem za

7.     Pawlak Radosław- jestem za

8.     Piórkowski Ryszard- jestem za

9.     Rydzewska Ewa- jestem za

10.  Siedlecka Janina- jestem za

11.  Sepetowski Dariusz- jestem za

12.  Turkowska Teresa- jestem za

13.  Wróblewski Mariusz- jestem za

14.  Zimny Krzysztof- jestem za

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę  Nr 134/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 15. Podjęcie Uchwały Nr  135/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Pani Skarbnik oznajmiła, że została wprowadzona zmiana w związku ze śmiercią sołtysa z sołectwa Wierzbica Pańska i w wyniku dokonanego przez mieszkańców wyboru nowego sołtysa konieczne jest dokonanie zmiany w obowiązującej uchwale i powołanie nowego inkasenta. Nowym sołtysem w sołectwie Wierzbica Pańska został Maciej Świderski, który wyraził zgodę na pełnienie funkcji inkasenta.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

1.     Bartold Krzysztof- jestem za

2.     Gołębiewski Ryszard - jestem za

3.     Jankowska Wiesława- jestem za

4.     Kawecka Iwona- jestem za

5.     Kokosińska Iwona- jestem za

6.     Maliszewski Konrad- jestem za

7.     Pawlak Radosław- jestem za

8.     Piórkowski Ryszard- jestem za

9.     Rydzewska Ewa- jestem za

10.  Siedlecka Janina- jestem za

11.  Sepetowski Dariusz- jestem za

12.  Turkowska Teresa- jestem za

13.  Wróblewski Mariusz- jestem za

14.  Zimny Krzysztof- jestem za

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 135/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 16. Podjęcie Uchwały Nr 136/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia na Rzecz  Gminy Dzierzążnia

Wójt poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynęła petycja Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Dzierzążnia. Pan Gąsecki zwrócił się z prośbą do Rady Gminy Dzierzążnia, aby Gmina Dzierzążnia sfinansowała budowę Domu Kultury, który byłby stałym miejscem spotkań dla seniorów i młodzieży.

Radny Pawlak stwierdził, że budowa takiego budynku nie jest potrzebna.

Wójt zwrócił uwagę, że Pan Gąsecki podpisał umowę na dofinansowanie bez wiedzy Gminy, ale nie przewidział kosztów wynajmu lokalu. W związku z tym Wójt zaproponował, że może podpisać umowę użyczenia bez żadnych kosztów ze strony Stowarzyszenia. Pan Gąsecki wykazał obawę, że Gmina może wystawić fakturę. Wójt zaproponował, by w razie potrzeby skorzystania z budynku, Stowarzyszenie złożyło wniosek o konkretny termin do każdej remizy strażackiej, czy szkoły.

Członkowie Rady Gminy stwierdzili, że Stowarzyszenie może prowadzić działalność społeczną bez lokalu i by wykorzystywać istniejące obiekty. Jednogłośnie stwierdzili, że posiadanie lokalu na wyłączność Stowarzyszenia nie jest bezwzględnie konieczne dla jego funkcjonowania.

Szczegółowe stanowisko Wójta i Rady zostało przedstawione w Uzasadnieniu do Uchwały.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

1.     Bartold Krzysztof- jestem za

2.     Gołębiewski Ryszard - jestem za

3.     Jankowska Wiesława- jestem za

4.     Kawecka Iwona- jestem za

5.     Kokosińska Iwona- jestem za

6.     Maliszewski Konrad- jestem za

7.     Pawlak Radosław- jestem za

8.     Piórkowski Ryszard- jestem za

9.     Rydzewska Ewa- jestem za

10.  Siedlecka Janina- jestem za

11.  Sepetowski Dariusz- jestem za

12.  Turkowska Teresa- jestem za

13.  Wróblewski Mariusz- jestem za

14.  Zimny Krzysztof- jestem za

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 136/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Dzierzążnia.

Postanowiono nie uwzględnić wniosków zawartych w petycji.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 17. Podjęcie Uchwały Nr  137/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G

Wójt poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynęła petycja Koalicji Polska Wolna od 5G, w której zwrócono się z prośbą do Wójta i Rady Gminy o podjęcie uchwały ,,w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniami”. W ocenie wnoszącego petycję technologia 5G spowoduje drastyczny wzrost ekspozycji na pola elektromagnetyczne, której nie da się uniknąć. Jako argument przeciwko wprowadzeniu tej ustawy, Wójt  powiadomił, że ludzie którzy chcą kupić grunt pod budowę nieruchomości na terenie Gminy Dzierzążnia są najbardziej  zainteresowani światłowodem. Dodał, że zwłaszcza teraz tj. w czasie zagrożenia koronawirusem, do pracy zdalnej ludziom potrzebny jest szybki internet. Przewodniczący oświadczył, że nie zgadza się z tym, ponieważ wystarczy zainwestować w dobry sprzęt i taki internet będzie prawidłowo funkcjonował. Dodatkowo Wójt podkreślił, że nie ma wystarczających dowodów na negatywne konsekwencje zdrowotne.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RG podzieliła stanowisko przedstawione przez Wójta oraz zaznaczyła, że w zakresie elektroskażenia nie potwierdzono naukowo wpływu wskazanych w petycji częstotliwości na zdrowie człowieka.

Szczegółowe stanowisko Wójta i Rady zostało przedstawione w Uzasadnieniu do Uchwały.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

1.     Bartold Krzysztof- jestem za

2.     Gołębiewski Ryszard - jestem za

3.     Jankowska Wiesława- jestem za

4.     Kawecka Iwona- jestem za

5.     Kokosińska Iwona- jestem za

6.     Maliszewski Konrad- jestem za

7.     Pawlak Radosław- jestem za

8.     Piórkowski Ryszard- jestem za

9.     Rydzewska Ewa- jestem za

10.  Siedlecka Janina- jestem za

11.  Sepetowski Dariusz- jestem za

12.  Turkowska Teresa- jestem za

13.  Wróblewski Mariusz- jestem za

14.  Zimny Krzysztof- jestem za

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 137/XVI/2020 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie rozpatrzenia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G.

Postanowiono nie uwzględnić wniosków zawartych w petycji.

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 18. Wolne wnioski i informacje.

            Wójt poinformował, że wpłynął wniosek o założenie oświetlenia w Dzierzążni. Wiceprzewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z prośbą do Radnego Powiatowego o wsparcie w Starostwie w tej kwestii. Rady Pawlak poparł wypowiedź Radnej Siedleckiej, by Starostwo w miarę możliwości dofinansowało założenie lamp przy drodze. Rady Powiatowy odpowiedział, że przekaże sprawę do Zarządu Dróg Powiatowych. Dodał, że nie jest członkiem Zarządu, lecz Radnym ale będzie działał w tym kierunku i nie odłoży tego w czasie, lecz postara się pomóc. Podkreślił, że jeśli Powiat posiada wolne środki to inwestuje w remonty i budowę dróg. Dodatkowo Radna Siedlecka zwróciła się z prośbą o wycięcie drzew na skrzyżowaniu w kierunku Kucic, gdyż  mieszkańcy skarżą się, że bardzo ograniczają widoczność.

Wójt przypomniał, że zbliżające się wybory i poinformował, że będą otwarte 3 Komisje w godzinach 700-2100 i w związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem będą duże ograniczenia. Zwrócił się z prośbą o zachowanie reżimu sanitarnego tj. wchodzenie pojedynczo z rozłożeniem czasowym, zakładanie maseczek i rękawiczek. Upomniał, że policja będzie często odwiedziała lokale. Powiadomił o inicjatywie MSWiA ,,Bitwa o wozy” zgodnie z którą w każdym województwie,  gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

Dalszych pytań nie było.

 

Ad 19. – Zamknięcie sesji

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XVI sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz. 13.30.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokołowała:                                                            

Paulina D.Traczyk                       

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-07-23 13:20:24
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-23 13:20:24
  • Liczba odsłon: 954
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272345]

przewiń do góry