Uchwała Nr 107/XIX/2008

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dzierzążnia na rok 2009.


Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” , lit. „i” oraz pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 12 083 669,00 zgodnie z  załącznikiem nr 1 .

§ 2

 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 083 669,00 zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, w wysokości 4 313 000,00 zgodnie z załącznikiem 3a.

 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 3.

 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w wysokości 3 678 000,00, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości 20 000,00

 2. celową w wysokości

z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 80 000,00

§ 4

 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

 1. Ustala się dochody w kwocie 56 000,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52 000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 48 500,00 zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 7

 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 3 000,00

 2. wydatki - 4 800,00

zgodnie z załącznikiem nr 10, stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009r.

§ 8


Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600 000,00

§ 9

1. Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00

 2. zaciągania zobowiązań:

  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 , 3a i nr 4

  2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1 000 000,00

  3. wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 2 000 000,00. nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 500 000,00 na realizację wydatków bieżących.

 3. przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, w ramach kwoty, o której mowa w pkt 2 lit. b.

 4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 2 000 000,00

 7. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2 000 000,00

 8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

 9. określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                               mgr Agnieszka Harazińska


 

 

Uchwała Nr 108/XIX/2008

                                                 Rady Gminy w Dzierzążni

                                             z dnia 29 grudnia 2008 roku

                                       w sprawie zmian w budżecie na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 5 Uchwały Nr 62/XI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2007 roku, Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a.

§ 2

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów - 9 400 911,00

- po stronie wydatków - 9 834 173,00

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 433 262,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, w kwocie 433 262,00, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega ogłoszeniu.

załączniki do uchwały

                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                    mgr Agnieszka Harazińska

 

 


UCHWAŁA Nr 109/XIX/2008

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 29 grudnia 2008 roku


w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.8 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela ( tj. z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2008r., Nr 42, poz. 257) - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin wynagrodzenia określający wysokość stawek i warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania i wypłacania nagród w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 64/XI/2007 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

§ 3

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 roku.

uzasadnienie

zalacznik_do_uchwaly_nr_109

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Agnieszka Harazińska

 

                                        UCHWAŁA Nr 110/XIX/2008

Rady Gminy w Dzierzążni

    z dnia 29   grudnia 2008 roku

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 

     Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 54 ust. 1, 3, 7 ustawy     z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz.674 ze zm.) Rada Gminy   uchwala co następuje:  

§ 1

Ustala się regulamin w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr Agnieszka Harazińska

 

uzasadnienie_do_uchwaly_nr_110

zalacznik_do_uchwaly_nr_110

 

                                                        Uchwała Nr    111/XIX/2008

                                                           Rady Gminy   Dzierzążnia

                                                           z dnia   29 grudnia 2008 roku.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok jako część Strategii Rozwiązywania   Problemów Społecznych na terenie gminy Dzierzążnia.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 roku ze zm./ oraz art. 4¹ ust.1, 2 i 5 ustawy   z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tj. Dz. U. Nr 70 poz. 473 z 2007 roku ze zm. / Rada Gminy uchwala,                         co następuje :

 

                                                                       § 1

Przyjąć do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Dzierzążnia na 2009 rok w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

                                                                       § 2

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykorzystuje się w całości dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

                                                                       § 3

Zobowiązuje się Wójta Gminy i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do składania corocznych sprawozdań z wykonania zadań programu.

 

                                                                       §   4

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

 

                                                                       §   5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą   od   01.01.2009 roku .

 

                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                   mgr   Agnieszka Harazińska

uzasadnienie_gppirpa.doc

gppirpa_na_2009_rok.doc


 

 

                                       Uchwała   Nr   112/XIX/2008    

                                       Rady Gminy   Dzierzążnia  

                                    z dnia   29 grudnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2009 rok stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie   gminy   Dzierzążnia .

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. )   oraz art. 2, ust. 1 ust. 2, ust. 3, art. 5 ust.1,   ust. 2, pkt. 7, art. 10 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ustawy z dnia 29 lipca 2005r.   o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) Rada Gminy uchwala,   co następuje: 

                                                                         § 1 

Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok stanowiący część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych   na terenie gminy Dzierzążnia w brzmieniu załącznika do uchwały.  

                                                                        § 2

Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok wykorzystuje

się środki budżetu gminy pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

                                                                       § 3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

 

                                                                       §   4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2009 roku.

 

                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                       mgr Agnieszka Harazińska

uzasadnienie_gppn.doc

zlacznik_do_gppn.doc

 

UCHWAŁA Nr    113/XIX/2008

RADA GMINY W DZIERZĄŻNI

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie przystąpienia Gminy Dzierzążnia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach osi LEADER.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427 ze zm.) Rada Gminy w Dzierzążni, na wniosek Wójta uchwala,    co następuje :

 

§ 1

Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Dzierzążnia jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze.

 

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Dzierzążnia do reprezentowania interesów Gminy Dzierzążnia w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze  

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                          

                                                           mgr   Agnieszka Harazińska

 

uzasadnienie_113.doc

 

Uchwała Nr  114/XIX/2008

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia   29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie przyjęcia aktualizacji  ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr.142, poz.1591, ze zm), oraz art.17 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2008r Nr 115, poz. 728 ze zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjąć aktualizację ,,Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych” na terenie Gminy Dzierzążnia w latach 2006-2013 w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 uzasadnienie_114.doc

srps_ostateczna.pdf

                                                            Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                 mgr Agnieszka Harazińska

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobiecki Adam
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-27 15:47:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Sobiecki Adam
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-15 15:11:46
 • Liczba odsłon: 922
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2277098]

przewiń do góry