Zobacz podgałęzie

Protokół z XXI   sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 29 grudnia  2016 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 13 .00 a zakończyły o godzinie 15.00. Pan Przewodniczący otworzył obrady XXI sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka ,  Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnik Gminy- Grażynę Zawłocką, Kierownik  GOPS Panią Reginę Sobczeńską, dyrektora  Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach, Pana Arkadiusza Kleniewskiego- wicemistrza Polski konkursu ortograficznego- mieszkańca naszej gminy,druhów z OSP w Dzierzążni, przedstawicieli mediów i wszystkich przybyłych na sesję.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał. 

            Pan Przewodniczący odczytał   porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie 14 głosami.

 

1.      Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy.

2.      Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy.

3.      Interpelacje i zapytania.

4.      Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.      Podjęcie  Uchwały Nr 145/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2017-2023.

6.      Podjęcie  Uchwały Nr 146/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy  Dzierzążnia na rok 2017.

7.      Podjęcie  Uchwały Nr 147/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok na terenie gminy Dzierzążnia.

8.      Podjęcie  Uchwały Nr 148/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2017 rok na terenie  Gminy  Dzierzążnia .

9.      Podjęcie  Uchwały Nr 149/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przekazania na własność Powiatowi Płońskiemu nieruchomości w drodze darowizny.

10. Podjęcie  Uchwały Nr 150/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia na lata 2017-2032”.

11. Podjęcie  Uchwały Nr 151/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia ze środków pozyskanych

 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

12. Podjęcie  Uchwały Nr 152/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

13. Podjęcie  Uchwały Nr 153/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XX sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 14  radnych obecnych na sali.  Protokół z XX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  14

 głosami.

 

Ad pkt 3

            W tym punkcie Pan Wójt powitał Pana Arkadiusza Kleniewskiego- wicemistrza Polski konkursu ortograficznego, pochodzącego z naszej gminy. Pogratulował mu ogólnopolskiego sukcesu i podziękował za rozsławianie gminy, z której pochodzi.

            Pan Arkadiusz podziękował za zaproszenie i miłe przyjęcie. Powiedział, że nigdy nie ukrywał skąd pochodzi i przy każdej okazji podkreśla, gdzie się urodził.

            Następnie o głos poprosili strażacy z OSP w Dzierzążni. Druh Paweł Krokwa podziękował w imieniu wszystkich strażaków Panu Wójtowi, Panu Sekretarzowi, Pani Skarbnik i wszystkim radnym za przekazanie pieniędzy z budżetu gminy na zakup tak potrzebnego samochodu strażackiego.

 

Ad pkt 4

            Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej w okresie  od 29 listopada 2016 roku do 29 grudnia 2016 roku.

W tym czasie  Urząd Gminy realizował zadania ustawowe w sposób sprawny oraz podejmował działania w wykonywaniu następujących zadań:

1.      W dniu 7 grudnia 2016 roku został dokonany przegląd dróg gminnych przez radnych Gminy Dzierzążnia, ocenie podlegały zarówno drogi gruntowe jak i bitumiczne.

2.      W dniu 14 grudnia 2016 roku dokonano odbioru technicznego drogi w miejscowości Wilamowice. Droga została wykonana zgodnie z projektem budowlanym.

3.      W dniu 19 grudnia 2016 roku, sporządzono  5 aktów notarialnych na przejęcie gruntów w miejscowościach Gumowo i Nowe Kucice. Pozostałe do sporządzenia 2 akty notarialne zostaną spisane po Nowym Roku.

4.      Wszczęto procedurę zapytania ofertowego poniżej 30 tysięcy Euro na dostawę oleju opałowego i napędowego na potrzeby Urzędu Gminy oraz autobusów i samochodów strażackich będących własnością Gminy Dzierzążnia.

5.      21 grudnia 2016 roku  odebrano z Wydziału Zarządzania Kryzysowego protokoły szacowania strat w budynkach gospodarczych spowodowanych huraganem w dniu  17 czerwca.

6.      22 grudnia 2016 roku  podpisano dokumenty w sprawie uruchomienia kolejnych lamp oświetlenia ulicznego. Lampy powinny zaświecić w najbliższym czasie.

 

Ad pkt 5, 6

Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał   Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr Ci.333.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej a następnie  Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr Ci.334.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu.

            W dalszej części posiedzenia Pani Skarbnik przedstawiła prezentację i omówiła Uchwałę  Nr 145/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2017-2023 oraz Uchwałę Nr 146/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy  Dzierzążnia na rok 2017.

            Projekt  Budżetu jednostki samorządu terytorialnego uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy jest rocznym planem dochodów i wydatków. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W roku 2017  planuje się :

dochody   -   15 002 138,00- z tego:  dochody bieżące wynoszą 14 122 963,00 dochody majątkowe 879 175,00.

Wydatki    -   15 193 430,00: z tego: wydatki bieżące   13 226 280,00 a wydatki

majątkowe –    1 967 150,00.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie  191 292,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 191 292,00 zł.

Przychody budżetu ( wolne środki)  w kwocie 308 708,00 zł przeznacza się na rozchody ( spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

          Pan radny Zimny w trakcie prezentacji poprosił o wyjaśnienie wydatków w dziale 754.

Pani Skarbnik udzieliła informacji na ten temat.

Radni nie mieli pytań odnośnie przedstawionego projektu budżetu.

Projekt budżetu na 2017 rok stanowi załącznik do protokołu.

         

Pan Przewodniczący ogłosił przerwę.

 

          Po przerwie wznowiono obrady.    

          Pan Wójt powiedział, że budżet na 2017 rok jest napięty ale realny do zrealizowania. Nie planujemy zaciągania kolejnych kredytów w 2017 roku.

Pan Wójt poprosił radnych o przyjęcie przedstawionego budżetu na 2017 rok.

          Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę   Nr 145/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia na lata 2017-2023.

          Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę Nr 145/XXI/2016 przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

          Następnie Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 146/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy  Dzierzążnia na rok 2017.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę  Nr 146/XXI/2016 przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

          Pan Wójt podziękował Państwu radnym za przyjęcie budżetu na 2017 rok. Podziękował Pani Skarbnik i pracownikom, którzy projekt budżetu przygotowali. Zapewnił, że dokona wszelkich starań aby został on zrealizowany.

         

Ad pkt 7, 8

          W tym punkcie Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni omówiła dwie uchwały:  Uchwałę Nr 147/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok na terenie gminy Dzierzążnia oraz Uchwałę Nr 148/XXI/2016 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie  przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2017 rok na terenie  Gminy  Dzierzążnia .

          Pani Kierownik poinformowała, że Rada Gminy jest zobowiązana przyjąć  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na każdy rok kalendarzowy. Po dyskusji na posiedzeniu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na posiedzeniu komisji Rady Gminy postanowiono w tym roku na odstąpienie od organizowania kolonii letnich dla dzieci z rodzin objętych pomocą GOPS na rzecz prowadzenia profilaktyki dla uczniów szkół z terenu naszej gminy. Z tych środków zatrudnimy psychologa- terapeutę uzależnień, który będzie służył pomocą uczniom i mieszkańcom Gminy Dzierzążnia.  Chcemy też przeprowadzić działania edukacyjne dla właścicieli punktów handlowych, gdzie sprzedawany jest alkohol.

          Pani radna Piłkowska zapytała, jaka będzie forma pomocy, jaka częstotliwość pracy psychologa.

          Pani Kierownik Sobczeńska powiedziała, że psycholog nie będzie pracował na etacie , ale kilka godzin. Częstotliwość pracy dostosujemy do potrzeb mieszkańców. Musimy zatrudnić osobę z odpowiednim wykształceniem.

          Jeśli chodzi  o  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani na 2017 rok na terenie  Gminy  Dzierzążnia, to przeprowadzamy w szkołach program profilaktyczny. Na naszym terenie nie zdiagnozowano problemu narkomanii i dlatego na ten cel przeznaczamy tylko 2000 zł ze środków pozyskanych za wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach.

Pytań do omówionych uchwał radni nie zgłosili.

          Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 147/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok na terenie gminy Dzierzążnia.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

          Następnie odczytał  Uchwałę Nr 148/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2017 rok na terenie  Gminy  Dzierzążnia .

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

          W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 149/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przekazania na własność Powiatowi Płońskiemu nieruchomości w drodze darowizny.

            Na wniosek Zarządu Powiatu Płońskiego  w związku z realizacją  przez Powiat inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr. 3061 W Baboszewo – Dzierzążnia – Kucice  na odcinku  od km 0+000 km 11+903,15 „działka oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów i budynków nr 10 o pow. 0.54 ha położona w obrębie  PGR Kucice gmina Dzierzążnia  przeznaczona będzie pod  inwestycję. Wniosek o dofinansowanie w ramach RIT RPOWM 2014 -2020 został złożony przez  Zarząd Powiatu Płońskiego.

         W celu uregulowania własności  gruntu zachodzi konieczność przekazania na własność  w drodze umowy darowizny  na rzecz Zarządu Powiatu Płońskiego powyższej działki.

Nie zgłoszono uwag do omówionej  uchwały.

            Pan Przewodniczący RG odczytał  Uchwałę Nr 149/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przekazania na własność Powiatowi Płońskiemu nieruchomości w drodze darowizny.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10, 11

          Pan Wójt omówił 2 uchwały:  Uchwałę Nr 150/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia na lata 2017-2032” oraz Uchwałę Nr 151/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia ze środków pozyskanych  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie.

Opracowanie  „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia” związane jest z realizacją zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju  z azbestu na lata 2009 – 2032.  Program ten opisuje obowiązki, kompetencje i zasady współpracy poszczególnych organów administracyjnych w kraju w celu realizacji założonych celów.  Wszystkie samorządy wojewódzkie, powiatowe, gminne powinny opracować własne programy usuwania wyrobów zawierających azbest  stosowanym na swoim terenie. W naszej gminie program napisała Pani Kruszewska i zajmuje się też ona przyjmowaniem wniosków od mieszkańców na utylizację azbestu. Wpłynęło 76 deklaracji w tej sprawie. Pan Wójt poprosił, żeby poinformować mieszkańców o konieczności złożenia wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest.

            Pytań nie zgłoszono.

Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 150/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia na lata 2017-2032”.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

          Następnie odczytał  Uchwałę Nr 151/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznania dofinansowania na usuwanie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia ze środków pozyskanych  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12, 13

          W tym punkcie Pani Skarbnik omówiła 2 uchwały:  Uchwałę Nr 152/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz  Uchwałę Nr 153/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Dochody:

 Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 57 087 zł  z tytułu nie sprzedanego majątku o kwotę 25 000 zł zaplanowanego do sprzedaży w 2016 r. Wykazane dochody ze sprzedaży mienia zostały przeniesione do budżetu na 2017 rok oraz 32 087 zł z   zadania inwestycyjnego, które zostało przeniesione do realizacji na 2017 „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi”

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1067,04 zł. Są to  dochody z tyt. opłat

Zmniejszono natomiast dochody z następujących  tytułów:

-  czynszów o kwotę 10 000 zł,

-  wpływy z różnych dochodów (wystawione noty obciążeniowe, wpływy z vat)

o kwotę 10 000 zł,

- odsetki od środków na rachunkach bankowych 5000 zł.

Dochody po zmianie wynoszą 15 300 000 zł. 

W wydatkach dokonano następujących  zmian:

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 94 209 zł.

1.     dotację na drogi powiatowe zwiększono o kwotę 900 zł (Kadłubowo- Dzierzążnia)

2.     drogi gminne o kwotę 32 000 zł ( droga Nowe Sarnowo) Wymieniona inwestycja została  przeniesiona do budżetu 2017 roku- zabezpieczona w całości.

W załączniku jednorocznym nr 3   dokonano zmian: zmniejszono

1.      Zakup programu i licencji dla potrzeb UG  - 5 000 zł (likwidacja zadania inwestycyjnego);

2.      Zakup działki nr 171 – zmniejszono o kwotę 10 000 zł (likwidacja zadania inwestycyjnego);

3.      Modernizacja budynku UG – zmniejszono o kwotę 8 000 zł (likwidacja zadania inwestycyjnego).

Wydatki bieżące zwiększono na tych paragrafach, gdzie wydatek jest niezbędny, zmniejszono natomiast na tych paragrafach, gdzie wydatek można ograniczyć.

W dziale 801 wyodrębniono 1% poniesionych wydatków z dotacji podręcznikowych na obsługę (zakup mat. biurowych).

Wydatki  po zmianie wynoszą 15 953 792 zł.

         

          Pytań do uchwał nie zgłoszono. Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 152/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

          Następnie Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 153/XXI/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 14

          Pan Wójt podziękował złożył wszystkim zebranym  Życzenia Noworoczne.

           Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XXI sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała   

 

 Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-02 09:08:08
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-02 09:08:08
  • Liczba odsłon: 871
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174437]

przewiń do góry