Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące sposobu załatwiania i przyjmowania spraw na samodzielnym stanowisku inspektora do spraw planowania przestrzennego  i mienia komunalnego

 

Do zadań inspektora należy:

 w zakresie inwestycji

 

 1. opracowanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji,

   

   

 2. współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie modernizacji i remontów obiektów zabytkowych,

   

   

 3. organizowanie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych oraz na wykonawstwo robót budowlanych w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, w tym:

   

   

  • przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego,

    

    

  • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

    

    

  • przygotowanie propozycji składów komisji przetargowych i obsługa administracyjna komisji,

    

   

 4. określenie danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania,

   

   

 5. przygotowanie umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,

   

   

 6. przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę,

   

   

 7. przekazywanie placu budowy dla wykonawców robót inwestycyjnych lub remontowych,

   

   

 8. koordynacja wykonawstwa robót budowlanych w zakresie ich zgodności z harmonogramem finansowo – rzeczowym,

   

   

 9. zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych i remontowych właściwym organom,

   

   

 10. koordynacja prac inspektorów nadzoru w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych,

   

   

 11. organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów budowlanych zrealizowanych w procesie inwestycyjnym oraz robót remontowych,

   

   

 12. przeglądy gwarancyjne, rozliczenie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy,

   

   

 13. rozliczenie kosztu realizowanych zadań obejmujących:

   

   

  • zadania inwestycyjne i remontowe realizowane z własnych środków finansowych,

    

    

  • zadania inwestycyjne i remontowe realizowane jako zadania wspólne z innymi podmiotami,

    

    

  • przekazywanie dowodem PT na majątek użytkownika zrealizowanego zadania
 14. współpraca z innymi podmiotami w zakresie uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe, przemysłowe,
 15. przyjmowanie wniosków dotyczących inwestycji i remontów od osób fizycznych, instytucji i radnych,

   

   

 16. przygotowywanie materiałów do budżetu inwestycyjnego,

   

   

 17. przyjmowanie wniosków dotyczących remontów w budynkach stanowiących Mieszkaniowy Zasób Gminy:

   

  •  

   • przeprowadzanie wizji lokalnych, analiza przedłożonych wycen remontów,

     

     

   • zgłaszanie propozycji rzeczowo – finansowych remontów,

     

   

 18. sprawozdawczość,

   

   

 19. aktualizacja BIP w ramach kompetencji samodzielnego stanowiska.

 

 

w zakresie planowania przestrzennego

 

 

 

w zakresie gospodarki komunalnej

 1.  

   

  1. dokonywanie analizy i wyboru obszarów terenu gminy przeznaczonych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

    

    

  2. dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu gminy w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych,

    

    

  3. organizowanie zamówień publicznych na wykonywanie planów oraz zmian studium a także na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

    

    

  4. koordynacja i obsługa działań związanych ze sporządzeniem planów miejscowych oraz zmian studium,

    

    

  5. prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

    

    

  6. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

    

    

  7. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy ,

    

    

  8. wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

    

    

  9. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium,

    

    

  10. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,

    

   

  1. prowadzenie ewidencji dróg gminnych,

    

    

  2. komunalizacja dróg gminnych,

    

    

  3. prowadzenie wszystkich spraw dotyczących zarządzania drogami gminnymi, projektowania przebiegu dróg, budowy, modernizacji, remontów i ochrony dróg,

    

    

  4. koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,

    

    

  5. administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym,

    

    

  6. prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych,

    

    

  7. przyznawanie lokali mieszkalnych (w tym socjalnych),

    

    

  8. prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych,

    

    

  9. naliczanie stawek czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,

    

    

  10. opiniowanie przebiegu przyłączy wodociągowych oraz pobieranie opłaty administracyjnej,

    

    

  11. prowadzenie spraw dotyczących cmentarzy, w tym cmentarzy i grobów wojennych,

    

    

  12. przejęcie i prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji porządkowej nieruchomości ( wniosek)
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-02 14:43:17
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-04 10:13:22
 • Liczba odsłon: 1095
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181266]

przewiń do góry