Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące sposobu załatwiania i przyjmowania spraw na samodzielnym stanowisku inspektora do spraw gospodarki komunalnej zamówień publicznych  i planowania przestrzennego .

Do zadań inspektora należy:

 w zakresie inwestycji

 1. opracowanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji,

 2. współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie modernizacji i remontów obiektów zabytkowych,

 3. organizowanie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych oraz na wykonawstwo robót budowlanych w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, w tym:

  • przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia zamówienia publicznego,

  • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  • przygotowanie propozycji składów komisji przetargowych i obsługa administracyjna komisji,

 4. określenie danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania,

 5. przygotowanie umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,

 6. przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji i pozwoleń na budowę,

 7. przekazywanie placu budowy dla wykonawców robót inwestycyjnych lub remontowych,

 8. koordynacja wykonawstwa robót budowlanych w zakresie ich zgodności z harmonogramem finansowo – rzeczowym,

 9. zgłaszanie, zawiadamianie o rozpoczęciu i zakończeniu zadań inwestycyjnych i remontowych właściwym organom,

 10. koordynacja prac inspektorów nadzoru w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych,

 11. organizowanie i uczestnictwo w odbiorach oddawanych do użytku obiektów budowlanych zrealizowanych w procesie inwestycyjnym oraz robót remontowych,

 12. przeglądy gwarancyjne, rozliczenie zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy,

 13. rozliczenie kosztu realizowanych zadań obejmujących:

  • zadania inwestycyjne i remontowe realizowane z własnych środków finansowych,

  • zadania inwestycyjne i remontowe realizowane jako zadania wspólne z innymi podmiotami,

  • przekazywanie dowodem PT na majątek użytkownika zrealizowanego zadania
 14. współpraca z innymi podmiotami w zakresie uzbrojenia terenów pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe, przemysłowe,
 15. przyjmowanie wniosków dotyczących inwestycji i remontów od osób fizycznych, instytucji i radnych,

 16. przygotowywanie materiałów do budżetu inwestycyjnego,

 17. przyjmowanie wniosków dotyczących remontów w budynkach stanowiących Mieszkaniowy Zasób Gminy:

   • przeprowadzanie wizji lokalnych, analiza przedłożonych wycen remontów,

   • zgłaszanie propozycji rzeczowo – finansowych remontów,

 18. sprawozdawczość,

 19. aktualizacja BIP w ramach kompetencji samodzielnego stanowiska.

 

  w zakresie planowania przestrzennego

  1. dokonywanie analizy i wyboru obszarów terenu gminy przeznaczonych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  2. dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu gminy w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych,

  3. organizowanie zamówień publicznych na wykonywanie planów oraz zmian studium a także na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

  4. koordynacja i obsługa działań związanych ze sporządzeniem planów miejscowych oraz zmian studium,

  5. prowadzenie rejestru wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

  6. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

  7. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy ,

  8. wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

  9. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium,

  10. prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,

   

  w zakresie gospodarki komunalnej

  1. prowadzenie ewidencji dróg gminnych,

  2. komunalizacja dróg gminnych,

  3. prowadzenie wszystkich spraw dotyczących zarządzania drogami gminnymi, projektowania przebiegu dróg, budowy, modernizacji, remontów i ochrony dróg,

  4. koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,

  5. administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym,

  6. prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i użytkowych,

  7. przyznawanie lokali mieszkalnych (w tym socjalnych),

  8. prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych,

  9. naliczanie stawek czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,

  10. opiniowanie przebiegu przyłączy wodociągowych oraz pobieranie opłaty administracyjnej,

  11. prowadzenie spraw dotyczących cmentarzy, w tym cmentarzy i grobów wojennych,

  12. przejęcie i prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji porządkowej nieruchomości ( wniosek)
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-12-02 14:43:17
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-05 13:23:01
 • Liczba odsłon: 932
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1902204]

przewiń do góry