Uchwała Nr 17/II/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

  z dnia 14 grudnia 2006 roku

 

  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 

         Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym / tj. Dz.U.Nr.142,poz.1591 z 2001r; z 2002r Dz.U.Nr

23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806;

Dz.U. z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568 z 2004r.Dz.U.Nr 105,poz.1055,

Nr 166,poz.1206, Nr 167,poz.1759; z 2005r. Dz.U.Nr172,poz.1441, Nr 175,poz.

1457; z 2006r. Dz.U.Nr 17 poz.128, Nr 175 poz.1417,Nr 181,poz.1337/ oraz

art. 165 i art. 188 ust 1 pkt 3 i ust 2 pkt 2   Rada Gminy w Dzierzążni uchwala,

co następuje:

                                                        § 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

 

                                                        § 2    

Zwiększa się i zmniejsza wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

                                                        § 3

Budżet po zmianach :

- po stronie dochodów          -   8.162.694

- po stronie wydatków          -   8.435.441

 

                                                        § 4

Dochody ustalone w § 3 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości

1.588.711 zł , zgodnie załącznikiem Nr 3.

 

                                                        § 5

Wydatki ustalone w § 3 obejmują wydatki związane z realizacją zadań

w zakresie administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości

1.588.711 zł, zgodnie załącznikiem Nr 4 .

 

                                                        § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

                                                        § 7    

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym

2006 i podlega ogłoszeniu.

   

                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                  mgr Agnieszka Harazińska

 

                                                                 

Uchwała Nr   16/II/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 14 grudnia 2006 roku

 

w sprawie powołania Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni

 

Na podstawie art. 44, art. 44a ust 1 pkt 1, ust 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91, poz.408 z póź.zm.),   art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220,   Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806; Dz. U.   z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457; Dz.U. z 2006r.   Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 ) oraz art. 6 ust 1   ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniach osób kierujących podmiotami prawnymi (Dz.U.Nr 26, poz.306z 2000 roku )   w związku z § 13 Statutu Samodzielnego Gminnego ZOZ w Dzierzążni, Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

                                                           § 1

Powołać na stanowisko Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dzierzążni Panią Ewę Sieklucką na okres 1 roku lat tj. od dnia    01 stycznia 2007 roku do   31 grudnia 2007 roku.

                                                                       § 2

Upoważnia się Wójta Gminy do ustalenia wynagrodzenia dla Kierownika Samodzielnego Gminnego ZOZ w Dzierzążni zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

                                                                       § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

                                                                       § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

 

                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy    

mgr Agnieszka Harazińska    

Uchwała Nr 15/II/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia   14 grudnia 2006 roku

 

w sprawie zarządzenia wyborów do jednostek pomocniczych Gminy

 

         Na podstawie art. 18 ust.1 oraz art. 36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142,    poz. 1591; Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984,   Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806; Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167,    poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 ) - Rada Gminy   w Dzierzążni uchwala, co następuje:

                                                        § 1

Zarządzić wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy – Sołectwach do dnia 31 stycznia 2007 roku.

                                                        § 2

Zobowiązuje się Wójta Gminy do ustalenia harmonogramu czynności wyborczych, ustalenie dla poszczególnych sołectw terminów zebrań wyborczych i zawiadomienia o nich zainteresowanych mieszkańców.

                                                        § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

                                                        § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           mgr Agnieszka Harazińska

 

  Uchwała Nr   14/II/2006

  Rady Gminy w Dzierzążni

   z dnia   14 grudnia 2006 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy   w Dzierzążni

   Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271,   Nr 214, poz 1806; Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568; Dz.U.z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457; Dz.U. z 2006r.   Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.Nr 146, poz.1223 z 2005 roku z póź.zm.) w związku z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U.Nr 142 poz.1593 z 2001 roku z póź.zm.) - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

                                                                       § 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla Wójta Gminy jak niżej:

ü       zasadnicze   w   kwocie                                                  -         4300,00

ü       dodatek za staż pracy w wysokości 20%

     wynagrodzenia   zasadniczego   w   kwocie                    -           860,00

ü       dodatek funkcyjny -                                                     -         1420,00

ü       dodatek specjalny w wysokości 25%

    wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego   -        1430,00

tj.   łącznie   8010,00zł   ( słownie: osiem tysięcy dziesięć złotych).

                                                                       § 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

                                                                       § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia    01   stycznia 2007 roku.

 

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy  

 

                                                                              mgr Agnieszka Harazińska       

                                                                                                                         Uchwała Nr   13/II/2006

  Rady Gminy w Dzierzążni

  z dnia   14 grudnia 2006 roku

 

w sprawie ustalenia czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy

 

 

            Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku      o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271,   Nr 214, poz 1806; Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568; Dz.U.   z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457; Dz.U. z 2006r.   Nr 17 poz. 128, Nr 175   poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 ) i art. 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych (tj.Dz.U.Nr 142, poz.1593 z 2001 roku z póź.zm.) - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

                                                                      

                                                   § 1

Ustala się, że wszelkie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Radę Gminy – z wyłączeniem prawa do ustalania wynagrodzenia dla Wójta Gminy – dokonuje Przewodniczący Rady Gminy.

                                                        § 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

                                                        § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

                                                                             Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                             mgr Agnieszka Harazińska

  Uchwała Nr   12/II/2006

  Rady Gminy w Dzierzążni

  z dnia   14 grudnia 2006 roku

 

w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla Przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych – Sołtysów

 

            Na podstawie art. 37b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku    o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806; Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568; Dz.U.   z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457; Dz.U. z 2006r.   Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 ) -   Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

                                                                       § 1

Sołtysom – Przewodniczącym organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży za udział w Sesjach Rady Gminy     w Dzierzążni w zryczałtowanej wysokości 60,00zł ( słownie:   sześćdziesiąt .złotych) za   każde posiedzenie.

                                                                       § 2

Potwierdzeniem udziału na Sesji Rady Gminy uprawniającym do otrzymania diety jest podpis na liście obecności. Warunkiem uprawniającym do wypłaty świadczenia określonego w § 1 uchwały jest uczestnictwo w całym posiedzeniu Rady Gminy.

                                                                       § 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Dzierzążni.

                                                                       § 4

Traci moc Uchwała Nr 17/II/2002 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia   19 grudnia 2002 roku.

                                                                       § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 roku .

uzasadnienie

                                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                          mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 11/II/2006

  Rady Gminy w Dzierzążni  

  z dnia   14 grudnia 2006 roku

w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym

 

            Na podstawie art. 25 ust.4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku    o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220,   Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271,    Nr 214, poz 1806; Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568; Dz.U.   z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167,   poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457; Dz.U. z 2006r.   Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 ) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznychi Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży   służbowych radnych gminy (Dz.U.Nr 66 poz. 800; Dz. U.Nr 14 poz. 138 z 2002 roku; Dz.U.Nr 33 poz. 280 z 2003 roku)- Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje :

 

                                                                       § 1

Ustalić radnym wysokość diet za udział w posiedzeniu Rady Gminy i Komisji Rady Gminy   jak niżej:

1.       Przewodniczącym Komisji        -   200,00zł

2.       Członkom Komisji                      -   150,00zł

 

                                                                       § 2

Podstawą   przyznania i wypłacenia diety dla osób wymienionych w § 1 jest potwierdzenie obecności radnego podpisem na liście obecności.

 

                                                                       § 3

Radnym   odbywającym podróż służbową w wykazie zadania określonego przez Przewodniczącego Rady Gminy mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, poza siedzibą Rady tj. miejscowością   Dzierzążnia, przysługują diety zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży   służbowych radnych gminy .

§ 4

 

Traci moc Uchwała Nr 16/II/2002 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia   19 grudnia 2002   roku.

 

                                                                       § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje z dniem 01 stycznia 2007 roku.

uzasadnienie

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                       mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr   10/II/2006

  Rady Gminy w Dzierzążni

  z dnia   14 grudnia 2006 roku

w     sprawie      zryczałtowanej    diety    dla     Wiceprzewodniczącego    Rady Gminy                                     

           

Na podstawie    art. 25 ust 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku    o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; Dz. U.z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz 1806; Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568; Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172,poz 1441, Nr 175, poz 1457; Dz.U. z 2006r.   Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457,   Nr 181 poz. 1337 )-   Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

                                                        § 1

Ustalić dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy dietę oraz zwrot kosztów podróży służbowych poniesionych w związku z wykonywaniem czynności związanych z pracą rady w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości 400,00zł ( słownie: czterysta złotych).

                                                        § 2

Traci moc Uchwała Nr 15/II/2002 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia                          19 grudnia2002 roku.

                                                         § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01 stycznia 2007 roku. .

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                              mgr Agnieszka Harazińska

Uchwała Nr   9/II/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 14 grudnia 2006 roku

  w     sprawie      zryczałtowanej    diety    dla    Przewodniczącego    Rady Gminy                                    

  Na podstawie    art. 25 ust 4 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz. 1271,   Nr 214, poz 1806; Dz. U. z 2003r Nr 80, poz 717, Nr 162, poz 1568; Dz.U.z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457; Dz.U. z 2006r.   Nr 17 poz. 128, Nr 175   poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 )   - Rada Gminy w Dzierzążni uchwala,   co następuje:

                                                        § 1

Ustalić dla Przewodniczącego Rady Gminy dietę oraz zwrot kosztów podróży służbowych poniesionych w związku z wykonywaniem czynności związanych    z pracą rady w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości 800,00zł (słownie: osiemset złotch).

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 14/II/2002 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 19 grudnia 2002 roku.

                                                         § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01 stycznia 2007 roku.

 

                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                           mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 8/ II/2006

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia   14 grudnia 2006 r.

  w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania   psów

                     Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8 ,art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1

ustawy z dnia8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym   / tj Dz.U. Nr 142,

poz.1591, z 2001 r.; z 2002r Dz.U Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, .Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,poz.1806;   Dz U. z 2003r Nr 80,

  poz. 717, Nr 162, poz.1568; z   2004r. Dz.U.Nr 102, poz. 1055,   Nr 116, poz.1203,   Nr 153poz 1271, Nr 167, poz.1759 ; Dz.U.z2005 Nr 172, poz.1441,Nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 175,poz.1457, Nr 181,poz.1337/ oraz art 13 ust 1 i art.14   ustawy   z dn.12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ¹    / tj.   Dz.U.z 2006 r. Nr 121,poz.844/,   w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów    z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych / M.P. Nr 75poz. 758/   Rada   Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje :                   

§ 1

Roczną stawkę podatku od posiadania psów ustala się w wysokości:

30 zł od psa    

§ 2  

Zwalnia się z podatku posiadanie psów utrzymywanych w celu pilnowania

gospodarstw domowych.

                                                             § 3  

     1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca

roku podatkowego , a w przypadku powstania obowiązku podatku w ciągu

roku w 14 dni od jego powstania . W przypadku powstania lub wygaśnięcia

obowiązku podatkowego w ciągu roku podatek ustala się proporcjonalnie

do liczby miesięcy , w których istniał podatek .

2.Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu,

w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku

i wygasa   z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające

ten obowiązek .

                                                   § 4

1. Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.

2. Inkasentami ustala się sołtysów poszczególnych sołectw.

3.Wynagrodzenie inkasentów z tytułu pobranych podatków określa odrębna     

    uchwała .     

                            § 5

  Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

                                                 § 6

Traci moc uchwała Nr 143/XXIV/2005 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia

02 grudnia 2005r.r w   sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania

psów.

                                                 § 7

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie

od 1 stycznia 2007 roku.

                                                          Przewodnicząca Rady Gminy

                                                        mgr Agnieszka Harazińska

 

  Uchwała Nr 7 / II/2006

  Rady Gminy w Dzierzążni

  z dnia 14 grudnia 2006 r.    

  w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

        

  Na podstawie art 18 ust 2 pkt. 8 i art 40 ust 1 i art 41 ust 1    ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,    poz. 984 , Nr 214, poz.1806; z 2003r Dz.U. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; Dz.U. z 2004 r Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz. 1203,   Nr 167 poz.1759; z 2005r Dz.U.Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457; Dz.U. z 2006r Nr 17,poz.128, Nr 175,poz.457, Nr 181,poz.1337/ oraz art.10, art. 11a, art.12 ust 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ¹ ٰ    / tj. Dz.U.z 2006 Nr 121,poz.844 / i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 roku / M.P. Nr 72, poz. 721/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych / M.P. Nr 75, poz. 758 z 2006 r./ , Rada Gminy w Dzierzążni   uchwala, co następuje:

                                                        § 1

         1.Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

         1/ od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy

              o podatkach i opłatach lokalnych , o dopuszczalnej masie całkowitej :

    a/ od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                 -     300,00 zł,

             b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie              -      450,00 zł,

             c/ powyżej 9 ton   do poniżej 12 t                    -      600,00 zł.                         

         2/ od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy

              o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej

              równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi dopuszczalnej

               masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wg stawek określonych

               w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3/ od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3

             ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej

             zespołu pojazdów:

    a/ od 3, 5 ton do 5,5 ton włącznie         -    500,00 zł

               b/ od 5,5 ton do 9,00 ton włącznie        -    800,00 zł

              c/ powyżej 9 ton do poniżej 12 ton        -1.000,00 zł

4/ od ciągników siodłowych i balastowych o których mowa w art. 8

               pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o dopuszczalnej masie

              całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 w zależno-

              ści od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia

              wg stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5/   od przyczep i naczep , o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach   i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton / z wyjątkiem    związanych wyłącznie działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika    podatku rolnego /     -    300,00 zł,

6/ od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach   i opłatach lokalnych / z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

             rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego / , które łącznie

             z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą

             lub wyższą niż 12 ton wg stawek określonych w załączniku Nr 3 do

             niniejszej uchwały ,

7/ od autobusów,o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach

             i opłatach lokalnych , o ilości miejsc do siedzenia :

             a/ nie mniejszej niż 30 miejsc                 -     700,00 zł

             b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc      -   1.300,00 zł  

§ 2

  Zwalnia się od podatku od środków transportowych, środki transportowe

         stanowiące własność Gminy   wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb

          Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych / z wyjątkiem

          pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2 ,4 i 6/ ustawy o podatkach

         i opłatach lokalnych.

                                                        § 3

         Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia .

                                                        § 4

         Traci moc Uchwała Nr 142/XXIV/2005 Rady Gminy w Dzierzążni

         z dnia 02 grudnia 2005   roku w sprawie ustalenia stawek podatku

         od środków transportowych na rok 2006 .

                                                        § 5

         Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

         w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma

         zastosowanie od   dnia 1stycznia 2007 roku.

 

                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                         mgr Agnieszka Harazińska

 

    Uchwała Nr 6 / II/ 2006

  Rady Gminy w Dzierzążni

  z dnia 14 grudnia 2006r.

    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

                  

         Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.8, art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1

         ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   / tj. Dz.U.Nr 142,

         poz. 1591 z   2001r.; z 2002r Dz.U.Nr 23, poz.220,Nr 62 ,poz.558,Nr 113,

poz.984, Nr 214, poz,1806; Dz.U.z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.

1568; ;Dz.U.z 2004r Nr. 102, poz.1055, Nr. 116, poz. 1203, Nr 167,poz.

          1759; z 2005 Dz.U. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz.1457; Dz.U. z 2006r

          Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.457, Nr 181, poz. 1337/ oraz art. 5 ust 1,

          art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991o podatkach i opłatach    

          lokalnych¹   ٰ   / tj.Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz.844/ oraz Obwieszczenia

          Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r w sprawie wysokości

          górnych granic stawek   kwotowych o podatkach i opłatach lokalnych

/ M. P. Nr 75 poz.758 z 2006r/, Rada Gminy w Dzierzążni uchwala ,

co następuje :

                                                 § 1

1.Określa się   następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące

na terenie Gminy Dzierzążnia :

1/   od gruntów :

a/   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej   bez

    względu   na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów

    i budynków               -    0,50 zł od 1m 2 powierzchni,

b/ pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne , retencyjne lub

    elektrowni wodnych    -    3,65 zł od 1 ha powierzchni,

     c/   od pozostałych w tym   zajętych na prowadzenie                        

                   odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

                   przez organizacje pożytku publicznego -   0,07 zł od 1m 2 powierzchni.                                                 

2/ od budynków lub ich części :

a/ mieszkalnych   -    0,30     od 1m2 powierzchni,

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od

    budynków mieszkalnych lub ich części zajętych   na prowadzenie

    działalności gospodarczej    -   14,00 zł od 1 m 2 powierzchni

    użytkowej ,

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej   w zakresie   

    obrotu   kwalifikowanym materiałem siewnym    - 6,00zł

     od 1m2 powierzchni użytkowej ,

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie

    udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,75 zł od 1m 2 powierzchni

    użytkowej ,

e/ od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

    statutowej działalności pożytku publicznego przez

    organizacje pożytku publicznego – 2,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,                                                                                            

  3/ od budowli   -   2%   ich wartości określonej na podstawie art. 4

ust 1 pkt 3 i ust 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.         

§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

         a /   nieruchomości lub ich części zajęte na działalność związaną

               z ochroną przeciwpożarową   z   wyłączeniem   powierzchni

               zajętych pod działalność   gospodarczą ,

         b / budowle   wykorzystywane bezpośrednio do   wytwarzania i rozporowa-

              dzania wody,

         c/ budynki i grunty stanowiące własność /współwłasność/ gminy, o ile

             nie są we władaniu osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek

             organizacyjnych nie mających osobowości prawnej , o których mowa

             w art. 3 ust 1 pkt 3 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych .     

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy   Dzierzążnia .  

§ 4

         Traci moc Uchwała Nr 141/XXIV/2005 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia

           02 grudnia 2005 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od

         nieruchomości .

                                                                   § 5  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia

          w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego    i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2007 

                                                                     Przewodnicząca   Rady Gminy                                                      

                                                       mgr Agnieszka Harazińska

 

  

  Uchwała Nr 5/II/2006

  Rady Gminy w Dzierzążni 

  z dnia 14 grudnia 2006 roku    

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiąca podstawę do obliczenia

  podatku rolnego .

 

              Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 , art. 40 ust 1 i art. 41 ust 1

         ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym / tj. Dz.U. Nr 142

          poz.1591 z 2001r. z 2002r. Dz. U .Nr 23, poz. 220, Nr 62,   poz.558 ,

          Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806; Dz .U. z 2003r. Nr 80, poz.717,

           Nr 162,poz. 1568; Dz.U. z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116,poz.1203,

          Nr 167, poz.1759; Dz.U. z 2005 r   Nr 172, poz.1441, Nr 175,poz.1457;

          Dz.U. z 2006r Nr 17,poz. 128,Nr 175,poz.1457, Nr 181, poz.1337/

          oraz art. 6 ust 3   ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym

         / tj. z 2006r Dz.U.Nr 136,poz.969 / w związku z Komunikatem Prezesa

         Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006r.

         w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech

         kwartałów 2006r.   / M.P. Nr 74, poz.745/   Rada Gminy w Dzierzążni

          uchwala, co następuje :                           

§ 1

         Obniżyć cenę żyta na rok 2007 przyjmowaną jako podstawę obliczenia

         podatku rolnego na obszarze Gminy Dzierzążnia z średniej ceny skupu

         żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku ogłoszonego

         w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 roku

         / M.P. Nr 74, poz.745   z kwoty   35,52 zł za 1 kwintal na kwotę

           33,00 zł za 1 kwintal żyta .                                                        

§ 2

         Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia .

                                                                           § 3

        Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

         w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma

         zastosowanie od   01 stycznia 2007 roku.                        

        

       Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                  mgr   Agnieszka Harazińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-04 12:25:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-04 12:25:29
  • Liczba odsłon: 1012
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267160]

przewiń do góry