UCHWAŁA Nr 118/XXI/2009

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 marca 2009 r.

 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

 

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.8 i art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr   142, poz. 1591 ze zm.),

art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela ( tj. z 2006 r., Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy(Dz. U. z 2008r., Nr 42, poz. 257 ze zm.) - Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1.

  Ustala się regulamin wynagrodzenia określający wysokość stawek i warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego motywacyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania i wypłacania nagród w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 109/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

 

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.  

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od daty podjęcia Uchwały .

Przewodniczący Rady Gminy

 

  mgr Agnieszka Harazińska

uzasadnienie118.doc

zalaczniku118.doc

 

 

 

 

                                         UCHWAŁA Nr 119/XXI/2009

                                     Rady Gminy w Dzierzążni

    z dnia 30 marca 2009 roku

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady   przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 

 

     Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 54 ust. 1, 3, 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz.674 ze zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

Ustala się regulamin w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

 

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 110/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od daty podjęcia Uchwały.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

mgr Agnieszka Harazińska

uzasadnienie119.doc

zalacznik119.doc

 

Uchwała Nr 120/XXI/2009

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 marca 2009 r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela   (Dz. U. nr 97 poz. 674 z 2006 r., z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

 

§ 1.   

Uchwala się Regulamin podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Radę Gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.   

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Wójta Gminy Dzierzążnia

 

§ 3.   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   

Przewodniczący Rady Gminy

 

mgr Agnieszka Harazińskka

uzasadnienie120.doc

zalacznik120.doc

 

 

                                                 Uchwała Nr 121/XXI/2009

                                                   Rady Gminy   w Dzierzążni

                                                 z   dnia 30 marca 2009 roku

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni projektu systemowego „Aktywność – to lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Na podstawie art. 18 ust.1 i ust.2 pkt.15 w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), art. 3 pkt.3, art.4 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U. Nr 227, poz.1658) oraz art. 206 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. )   – Rada Gminy Dzierzążnia uchwala, co następuje:

                                                           §   1

Zatwierdza się zgodę na realizację przez   Gminny Ośrodek   Pomocy Społecznej w Dzierzążni projektu systemowego „Aktywność – to lepsza przyszłość” w 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,   Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zwanego w dalszej treści uchwały „ Projektem” do kwoty 87.751,00 zł, w tym:

1.Kwota dofinansowania zewnętrznego – 78.537,15 zł               tj. 89,5% wartości Projektu

  Z tego dotacja celowa rozdział 85219

                                           Paragraf 2008 -   70.694,50 zł

                                      Paragraf 2009 -     3.742,65 zł

                                      Paragraf 6208 -     3.893,85 zł

                                      Paragraf 6209 -        206,15 zł

2.Kwota wkładu własnego Gminy Dzierzążnia – 9.213,85 zł   tj. 10,5 % wartości Projektu ( dział 852, rozdział 85214)

                                                                      §   2

Upoważnia się kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.                               

                                                                       §   3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia.

                                                                       §   4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                  m gr Agnieszka Harazińska

 

                                               Uchwała Nr  122/XXI/2009                           

                                               Rady Gminy w Dzierzążni

                                               z dnia 30 marca 2009 roku

 

w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Dzierzążnia

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego                                                

                                                                                                                          

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z póżń zm / oraz  art.13 ust 1, art. 28 ust 1, art.37 ust 1, art. 40 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami/ tekst jednolity - Dz.U.Nr.261 z  2004 r. poz. 2603/. Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

 

 

                                                             §  1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomość zabudowaną oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów nr. 142/2 o pow. 0.2200 ha położoną we wsi Dzierzążnia . Dla powyższej nieruchomości  prowadzona jest w Sądzie Rejonowym     w Płońsku  Księga Wieczysta nr.PL1L/00017647/0

 

                                                           §  2                                                       

   Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi Gminy Dzierzążnia

 

                                                          §  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

uzasadnienie122.doc

 

                                                               Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                 mgr  Agnieszka Harazińska      

          

UCHWAŁA NR 123/XXI/2009

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 marca 2009 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

 

  Na podstawie art.5a ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektach fizjograficznych ( Dz. U. Nr 166, poz. 1612) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala , co następuje:

 

§1

Postanawia się przeprowadzić konsultacje z zainteresowanymi mieszkańcami danych miejscowości w sprawie zmiany rodzaju miejscowości oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości.

Zmiany te dotyczą następujących miejscowości:

            1)Gumowo-Józefina – część wsi Gumowo – zniesienie urzędowej nazwy

              poprzez włączenie do wsi Gumowo – rodzaj wieś

 

            2)Sarnowo-Góry- część wsi Sarnowo-zmiana rodzaju z części wsi               na Sarnowo-Góry  wieś

 

            3)Sarnowo –wieś całkowite zniesienie nazewnictwa

 

            4)Pomianowo - Dzierki- wieś- zniesienie urzędowej nazwy poprzez                          włączenie do wsi Pomianowo – rodzaj wieś

 

 

§2

Konsultacja polegać będzie na złożeniu podpisów przez mieszkańców danej miejscowości uprawnionych do głosowania na druku, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

§3

Konsultacje przeprowadzić w terminie do 30 maja 2009 roku.

 

§4

O przeprowadzonej konsultacji zawiadamia się mieszkańców danej miejscowości poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy  oraz sołtysów.

 

§5

Po upływie terminu na przeprowadzenie konsultacji Wójt sporządza i przedstawia na najbliższym posiedzeniu Radzie Gminy zestawienie wyników konsultacji, który stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

 

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                        mgr Agnieszka Harazińska

uzasadnienie_123.doc

zalaczniknr1_123.doc

zalacznik_nr_2_123.doc

 

Uchwała Nr 124/XXI/2009

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 marca 2009 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn: „Świetlica wiejska jako centrum aktywizacji społeczności lokalnej w miejscowości Gumino” Działanie 3.4 – Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142. poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm.) Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na realizację inwestycji pn: „Świetlica wiejska jako centrum aktywizacji społeczności lokalnej w miejscowości Gumino” Działanie 3.4 – Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przy udziale środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

§ 2

Na realizację przedsięwzięcia Etap II, o którym mowa w § 1 zostaną zabezpieczone w budżecie na 2010 rok środki finansowe w wysokości do 192 665 zł

(słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt pięć zł)

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                   mgr Agnieszka Harazińska

uzasadnienie124.doc

 

                                          Uchwała Nr  125/XXI/2009

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia 30 marca  2009 roku

 

w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.  Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz  art. 165, 166 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)  oraz § 9 pkt 4 Uchwały Nr 107/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 grudnia 2008 roku,   Rada Gminy w Dzierzążni uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

Budżet po zmianach:

- po stronie dochodów   - 12 864 463,00

- po stronie wydatków   - 13 218 758,00

 

§ 4 

1.       Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2.      Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 5 

Dochody ustalone w  § 4 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

 § 6

Wydatki ustalone w § 4 obejmują wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Deficyt budżetu gminy w wysokości 354 295,00 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, w kwocie 354 295,00, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009.

zal._nr_1

zal._nr_2

zal_ nr3_4 

zal._nr5_6

zal.nr7   

                                             Przewodnicząca Rady Gminy

                                                        mgr Agnieszka Harazińska

 

Uchwała Nr 126/XXI/2009

Rady Gminy w Dzierzążni

z dnia  30 marca 2009 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej.

 

            Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku    o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142. poz. 1591 z 2001 r. z póź. zm.)  oraz art. 167 ust. 2  pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( t.j. dz. u. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póżn. Zm.)  Rada Gminy w Dzierzążni uchwala co następuje:

§ 1

1.  Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu w kwocie   232 927,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem ) na realizację inwestycji pn: „Poprawa warunków życia mieszkańców i spójności komunikacyjnej Gminy Dzierzążnia i Gminy Naruszewo z drogą krajową Nr 10 i Nr 50 poprzez przebudowę drogi powiatowej Wilamowice – Przemkowo – Stachowo” .

2.  Szczegółowe warunki pomocy o której mowa w § 1 określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Dzierzążnia  a Zarządem Powiatu Płońskiego.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 115/XX/2009 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 stycznia 2009 r. roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.

 

uzasadnienie126.doc

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

 

                                                                                   mgr Agnieszka Harazińska

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sobiecki Adam
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-15 15:51:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Sobiecki Adam
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-29 15:15:40
  • Liczba odsłon: 924
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269758]

przewiń do góry