Zobacz podgałęzie

Protokół z  XIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu  29 grudnia  2008   roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pani 

Agnieszki  Harazińskiej – Przewodniczącej Rady Gminy w Dzierzążni

 

          Obrady rozpoczęły się o godzinie 10-tej , a zakończyły o godzinie 13-tej. Na stan 15 radnych obecnych na obradach sesji było 13 radnych w/g listy  obecności załączonej do protokołu.

Przewodnicząca otworzyła  obrady XIX Sesji Rady Gminy, powitała przybyłych na obrady radnych, Wójta Gminy - Mirosława Opolskiego, Skarbnika Gminy - Panią Grażynę Zawłocką, Kierownika GOPS – Panią Reginę Sobczeńską, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach – Panią Bożenę Nowakowską, Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni – Pana Franciszka Goszczyńskiego pełniącego jednocześnie funkcję radnego Powiatu Płońskiego, Sekretarza Gminy - Pana Adama Sobieckiego, Alinę Bieglecka – insp. ds. organizacyjnych i kadr, która protokołowała przebieg obrad oraz sołtysów przybyłych  na dzisiejsze obrady.

Stwierdziła quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Przewodnicząca poinformowała Radę, że zapoznała się  z protokołem  XVIII Sesji Rady  Gminy  z  dnia 04 grudnia  2008 roku, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji.

Wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Wniosek swój poddała pod głosowanie. Głosowało 12 radnych obecnych na sali.  Protokół z  XVIII Sesji Rady Gminy  został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Przystąpiła zatem do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

 

Ad pkt 3               W  tym miejscu głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił zebranym informację z działalności międzysesyjnej za okres od 04 grudnia br do 29 grudnia br.

Na wstępie poinformował, że zakończono inwestycję w Pomianowie. Została ona rozliczona     i komisyjnie oddana do użytku. Wójt również poinformował zebranych, że nie otrzymaliśmy dofinansowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na drogę w Błominie Gumowskim. Pomimo poprawnie złożonego wniosku, nasza Gmina nie otrzymała wsparcia finansowego na realizację      w/w inwestycji.

Nadal realizowane jest zadanie dotyczące funkcjonowanie przedszkoli na terenie naszej Gminy.      W Dzierzążni  i w Nowych Kucicach funkcjonują oddziały przedszkolne. Pieniądze na ich utrzymanie Gmina otrzymuje z MPiPS w Warszawie.

W grudniu wypłacono rolnikom zasiłki „suszowe”. Rolnicy, którzy złożyli poprawnie wnioski     o wypłatę zasiłku suszowego otrzymali już pieniądze.

Również zrealizowano zadanie pod nazwą zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Rolnicy, którzy złożyli wnioski i przedłożyli faktury za olej napędowy otrzymali zwrot w/w podatku ( przelew na konta bankowe). Łącznie za cały 2008 rok wypłacono rolnikom 392 014zł.

Wójt również nadmienił, że w drodze przetargu nieograniczonego została sprzedana działka         w Dzierzążni po ZUM za kwotę 190 000zł. Nabył ją Pan Adam Nowakowski – właściciel firmy WAPNOPOL z Dzierzążni.

Wypłacono stypendia szkolne o charakterze materialnym dla uczniów z obydwu szkół.

Na zakończenie Wójt poinformował wszystkich, że w tym roku  tj. 28 listopada Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział  Poświętne w Płońsku obchodził 85-lecie istnienia. Z tej okazji nasza Gmina otrzymała podziękowanie za dotychczasową współpracę.       W tym miejscu Wójt odczytał podziękowanie podpisane przez kierownictwo MODR Oddział   w Płońsku.

 

Ad pkt 4                 W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała wszystkich obecnych, że do Rady Gminy wpłynął wniosek złożony przez Wójta Gminy Dzierzążnia  w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie budżetu gminy na 2009 rok. Przewodnicząca poprosiła Wójta     o uzasadnienie złożonego wniosku.

 Wójt wyjaśnił, że projekt budżetu był złożony w RIO w listopadzie br.  Był zrównoważony tak po stronie dochodów jak i wydatków. Przedstawił zaproponowane poprawki do przedstawionego wcześniej projektu budżetu gminy na 2009 rok. Zmiany dotyczą zarówno dochodów i wydatków

Dochody – planuje się zmniejszenie  o kwotę 30 207,00zł w dziale  852 - Pomoc społeczna Rozdział 85295 - Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę 30 207,00zł § 2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 30 207,00zł.

 Dochody po zmianach w dziale 852 wynoszą: l 397 033,00zł  Rozdział 85295 - 147 233,00zł § 2023 -127 233,00zł  §2030-20 000,00zł

Powyższe zmiany wynikają z wprowadzenia do budżetu 2008 roku dodatkowej dotacji po sporządzeniu projektu budżetu na 2009 rok. Są to środki pochodzące z rezerwy celowej - Program Poakcesyjny Wsparcia Obszarów Wiejskich, przeznaczone na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących z pożyczki Banku światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, które gmina otrzymuje na podstawie zawartego porozumienia.

W projekcie budżetu gminy na 2009 rok  zmniejsza się  wydatki o kwotę 30 207,00zł

w dziale 852. W rozdziale 85295  zmniejsza się wydatki w poszczególnych paragrafach      o następujące kwoty: § 4113 składki na ubezpieczenia społeczne - l 934,00zł; § 4123 składki na Fundusz Pracy - 299,00zł; § 4173 Wynagrodzenia bezosobowe - 19 800,00zł; § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 8 174,00zł

Wydatki po zmianach wynoszą: Dział 852 - l 670 133,00 zł,  Rozdział 85295 - 172 233,00zł

§ 3110 świadczenia społeczne 45 000,00zł; § 4113 składki na ubezpieczenia społeczne -    9 635,00zł; § 4123 składki na Fundusz Pracy - l 558,00zł; § 4173 Wynagrodzenia bezosobowe -          101 120,00zł;  § 4213 Zakup materiałów i wyposażenia - 12 120,00zł; § 4743 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych l000,00,  § 4753 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji l 800,00zł

Łączna kwota zmniejszenia budżetu gminy z tytułu wprowadzonych zmian na rok 2009   w stosunku do przedłożonego wcześniej projektu budżetu gminy wynosi 30 207,00zł

Zmianie ulegają następujące zapisy w projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok:

  1. poz. 11 Załącznika Nr 3a dotycząca nazwy zadania inwestycyjnego, która po zmianie  brzmi: „Zakup  sprzętu  komputerowego,  programów  i  licencji  oraz  centrali telefonicznej dla potrzeb Urzędu Gminy Dzierzążnia"
  2. § l  projektu uchwały budżetowej gminy Dzierzążnia na rok 2009 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu gminy w wysokości 12 083 669,00zł zgodnie  z załącznikiem Nr l”
  3.  § 2 pkt l projektu uchwały budżetowej gminy Dzierzążnia na rok 2009 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu  w wysokości  12 083 669,00zł  zgodnie z załącznikiem Nr 2”.

Dokładne dane zawiera załączony wniosek Wójta Gminy załączony do projektu budżetu gminy na 2009 rok.

Następnie Wójt przedstawił zebranym ogólną charakterystykę budżetu Gminy na 2009 rok. Na wstępie nadmienił, że budżet Gminy jest rocznym planem obejmującym dochody i wydatki gminy. Ujęte w projekcie budżetu gminy na rok 2009 udziały z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, planowane kwoty subwencji i dotacji są ujęte na podstawie pism:

  1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu  w Warszawie
  2. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie
  3. Ministerstwa Finansów

Dla ustalenia dochodów i wydatków gminy na rok 2009 dokonano szczegółowej analizy wykonania budżetu gminy za okres 10 miesięcy 2008 roku i w oparciu o przybliżone oszacowania wielkości poszczególnych wpływów po uwzględnieniu obowiązujących zadań, stawek podatkowych przyjętych Uchwałą Rady Gminy na rok 2009 oraz metod planowania budżetu.

W budżecie gminy na rok 2009 planuje się:

dochody w kwocie  - 12 083 669,00zł

wydatki w kwocie   -12 083 669,00zł

 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku  nie ma żadnych pożyczek do spłaty i innych zobowiązań,                  w związku z tym budżet gminy jest zrównoważony.

Szacuje się, że plan dochodów na 2009 rok w stosunku do planu  dochodów z roku 2008 będzie wyższy ponad 57%.

Wójt poinformował również, że Skład Orzekający RIO w Warszawie na podstawie Uchwały    Nr 284/C/2008 z dnia 09 grudnia 2008 roku wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej  na 2009 rok wraz  z informacją  o stanie mienia komunalnego.

Dokładną ogólną charakterystykę budżetu gminy na 2009 rok przedstawia informacja Wójta Gminy załączona do protokołu.

Po wypowiedzi Wójta, Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych                           o zgłaszanie uwag dotyczących projektu budżetu gminy na 2008 rok.

Jako pierwsza głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Pani Wiesława Jankowska, która stwierdziła, że członkowie komisji jednogłośnie zaakceptowali przełożony przez Wójta Gminy projekt budżetu gminy na 2009 rok. Według nich jest to budżet rozsądny zgodny z dochodami.

Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury – Pani Zofia Krysiewicz, która w imieniu członków swojej  komisji jak również Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P/pożarowej i Ochrony Środowiska poinformowała zebranych, że na wspólnym posiedzeniu w dniu  16 grudnia 2008 roku  członkowie komisji bez uwag przyjęli projekt budżetu gminy na 2009 rok.

Również Pan Ryszard Piórkowski – Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej  stwierdził, że członkowie komisji po szczegółowej analizie projektu budżetu gminy na 2009 rok, jednogłośnie wyrazili pozytywną opinię. Stwierdził, że do tej pory Wójt Gminy oszczędnie i rozsądnie gospodarował środkami finansowymi i ma nadzieję, że w 2009 roku będzie podobnie.

Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie nad przyjęciem wniosku Wójta Gminy   w sprawie wprowadzenia zmian do projektu budżetu gminy na 2009 rok. Głosowało 13 radnych.

  „za” było 13 radnych

 „przeciw” – O radnych

„wstrzymało się od głosowania” – 0 radnych

Wniosek został przyjęty jednogłośnie przez 13 radnych.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały Nr 107/XIX/2008 Rady Gminy   w Dzierzążni w sprawie uchwalenia budżetu  gminy Dzierzążnia na 2009 rok i poddała go pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 107/XIX/2008 została przyjęta jednogłośnie przez 13 radnych.  Stanowi ona załącznik  do protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Agnieszka Harazińska pogratulowała Wójtowi Gminy                    i życzyła dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz sukcesów w pozyskiwaniu środków finansowych   z zewnątrz.

Wójt Gminy również podziękował radnym za uchwalenie budżetu gminy na 2009 rok.

Poinformował, że dołoży wszelkich starań, aby główne zadania planowane do realizacji w 2009 roku były wykonane, a inne w latach następnych. Jest jeszcze wiele zadań do realizacji na terenie naszej Gminy, ale w miarę posiadanych środków finansowych planowo będą realizowane.

 

Ad pkt  5            W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy oddała głos Pani Skarbnik - Grażynie Zawłockiej, która przedstawiła radnym projekt Uchwały Nr 108/XIX/2008 Rady Gminy     w Dzierzążni   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały przedstawia zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetowych. Dział 750. rozdział 75022 zwiększeń dokonano w wysokości 3 000,00 na pozycji diety radnych, Rozdział 75023 zwiększeń dokonano w wysokości 5 000,00 z uwagi na zakup oleju opałowego, zmniejszono natomiast na pozycjach, gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku,

Dział 754. rozdział 75412 zwiększeń dokonano na z uwagi na brak środków niezbędnych na wypłatę ekwiwalentu za pożary dla członków OSP dla oraz opłatę za energię elektryczną obiektów strażackich, zmniejszono natomiast na pozycjach, gdzie istnieje możliwość ograniczenia wydatku,

Rozdział 85295 dokonano zmian w wysokości 119,01 środków pochodzące z rezerwy celowej -Program Poakcesyjny Wsparcia Obszarów Wiejskich, przeznaczone na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych komponentu B2 finansowanych w całości ze środków pochodzących                z pożyczki Banku światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

Dział 900 rozdział 90015 zwiększono środki z przeznaczeniem na opłatę za oświetlenie dróg, zmniejszono natomiast na pozycji konserwacji oświetlenia

Budżet po zmianach wynosi po stronie dochodów 9 400 911,00zł, a po stronie wydatków   9 834 173,00zł.

Radni żadnych pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłosili, zatem Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały Nr 108/XIX/2008 Rady Gminy                       w Dzierzążni w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok i poddała go pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali.. Uchwała Nr 108/XIX/2008 została przyjęta jednogłośnie           i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6        Przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia głos zabrał Wójt Gminy. Wyjaśnił zebranym, że organ prowadzący szkołę zobowiązany jest określić w regulaminie wynagrodzenia, przyjmowanym corocznie   i obowiązującym od dnia 1 stycznia do 31 grudnia, wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia, wymienionych w art. 30 ust. 6 pkt 1-3. Regulacje zawarte w nowym regulaminie wynagradzania nauczycieli w zasadniczy sposób opierają się na rozwiązaniach dotychczasowych.

Regulamin gwarantuje, że średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy Dzierzążnia w 2009 r. będzie odpowiadać, co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli,   o których mowa w art. 30 ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela.

Do przedstawionych wyjaśnień, radni nie wnieśli żadnych  uwag.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia i poddała go pod głosowanie. Głosowało  13 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 109/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7        W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił projekt uchwały      w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania    i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 Na wstępie nadmienił, że organ prowadzący szkoły, które są jednostkami organizacyjnymi Gminy, w drodze regulaminu, corocznie ustala wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego jak również zasady jego przyznawania i wypłacania zgodnie z przepisami  art. 54 ust 1,3,7 ustawy – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (tj. Dz. U. z 2006r Nr 97 poz. 674 z póź. zm.)

Z uwagi na to, że wysokość dodatku mieszkaniowego przyznanego nauczycielom w ubiegłych latach jest dość wysoki Wójt wnioskuje o utrzymanie stawek  na poziomie roku 2008.

Do przedstawionych wyjaśnień, radni nie wnieśli żadnych  uwag.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i poddała go pod głosowanie. Głosowało  13 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 110/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8           Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 jako część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia poprzedziła wypowiedź Pani Reginy Sobczeńskiej – Kierownik GOPS w Dzierzążni. Nadmieniła, że w myśl art. 4 ¹ ust. 1  ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi      tj. Dz. U. Nr 113 poz. 732 z 1997 roku z późn. zm.) -  prowadzenie działań związanych    z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin.

Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1 , prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.                                                                                                                                                                          Do przedstawionych wyjaśnień, radni nie wnieśli żadnych  uwag.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009 jako część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia i poddała go pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 111/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9           Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia. Ponownie głos zabrała Pani Regina Sobczeńska – Kierownik GOPS w Dzierzążni, która wyjaśniła zebranym, że w myśl art. 10 ust. 1  ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  o przeciwdziałaniu narkomanii (  Dz. U. Nr 179 poz. 1485 z 2005 roku z późn. zm.) -  zadania z zakresu działania narkomanii realizują organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustalonym w ustawie.

Realizacja zadań , o których mowa w ust. 1, prowadzona   jest w  postaci   Gminnego   Programu Przeciwdziałania  Narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.                                             Do przedstawionych wyjaśnień, radni nie wnieśli żadnych  uwag.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały  w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia.  i poddała go pod głosowanie. Głosowało  13 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 112/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10                  Przed podjęciem  uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Dzierzążni do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach osi LEADER  głos zabrał  Wójt Gminy. Nadmienił, że przyjęcie w/w uchwały w jest zasadnym ze względu na partnerskie współdziałanie gmin z powiatu płońskiego w realizacji działania. Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych   i gospodarczych do planowania  i wdrażania lokalnych inicjatyw.

Do przedstawionych wyjaśnień Wójta, radni nie wnieśli żadnych  uwag.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały  w sprawie przystąpienia Gminy Dzierzążni do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach osi LEADER i poddała go pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 113/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11                Następnym  projektem uchwały przedstawionym na dzisiejszym posiedzeniu Rady Gminy był projekt uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia w latach 2006-2013. Głos zabrał Sekretarz Gminy – Pan Adam Sobiecki, który poinformował, że aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia w latach 2006-2013  jest niezbędnym warunkiem w procesie pozyskiwania środków finansowych potrzebnym w realizacji zadań w ramach funduszy strukturalnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Kapitał Ludzki, oraz pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.

Załącznik do projektu uchwały jest wynikiem pracy całego zespołu wdrażającego w/w strategię składający się z pracowników Urzędu Gminy, radnych oraz przedstawicieli społeczności lokalnej            z terenu Gminy Dzierzążnia oraz cały czas był pilotowany przez Konsultantkę Regionalną Mazowsza Programu Integracji Społecznej PPWOW Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Panią  Katarzynę Tadeusiak-Jeznach.

W tym miejscu głos zabrała radna Alina Braulińska-Korycka, która zwróciła się do Wójta z prośbą o dokonanie zmiany zapisu w w/w Strategii. Nadmieniła, że tylko na wstępie jest wspomniana współpraca z organizacjami pozarządowymi, a w dalszej jej części nic nie wspomniano na temat realizacji wspomnianej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Proponuje uzupełnienie zapisów w strategii o punkt: „współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi  dla rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia”.

Radna Braulińska uważa, że nie uwzględnienie proponowanego zapisu – według niej- kłóci                  się z ideą społeczeństwa obywatelskiego. Nadmieniła, że przyjmowana dzisiaj aktualizacja strategii obejmuje kilka lat (2006-2013), a nie tylko na chwilę obecną i należy brać pod uwagę możliwość utworzenia innych organizacji pozarządowych . W chwili obecnej na terenie naszej Gminy działa Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia,  ale w najbliższym czasie mogą powstać inne stowarzyszenia czy organizacje działające na rzecz społeczności lokalnej.

Wójt zabierając głos poinformował, że nie widzi przeszkód dotyczących współpracy    ze Stowarzyszeniem czy innymi organizacjami pozarządowymi, ale w budżecie gminy      nie przewidziano finansowania działalności w/w stowarzyszenia. Wójt wyraża zgodę    na wprowadzenie wspomnianego wyżej zapisu zaproponowanego przez radną Braulińską-Korycką, natomiast ani stowarzyszenie ani inne organizacje pozarządowe nie mogą liczyć na wsparcie finansowe z powodu  braku środków w budżecie gminy przeznaczonych na ich działalność.

Wniosek radnej Aliny Braulińskiej-Koryckiej Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie.

Głosowało 13 radnych na sali.

„za” – 3 radnych

„przeciw”-  0 radnych

„wstrzymało się od głosu” – 10 radnych.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała zebranych, że w wyniku głosowania przez 13 radnych wniosek zgłoszony przez radną Alinę Braulinską-Korycką dotyczący rozszerzenia zapisu w strategii o punkt „współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi  dla rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia” został przyjęty.

 Zapis ten został wprowadzony do przedłożonej radnym aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia w latach 2006-2013.

Następnie  Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Dzierzążnia w latach 2006-2013 i poddała  go pod głosowanie. Głosowało 13 radnych obecnych na sali.

Uchwała Nr 114/XIX/2008 Rady Gminy w Dzierzążni została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt  12                W tym punkcie Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu  Panią Wiesławę Jankowską – Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

 Pani Jankowska  przedstawiła zebranym plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie plan pracy Komisji Rewizyjnej     na rok 2009.

Plan pracy został przyjęty jednogłośnie przez 13 radnych obecnych na sali.

Stanowi on załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 13                W tym miejscu jako pierwsza głos zabrała Pani Zofia Marcinkowska, która   w imieniu własnym jak i mieszkańców wsi Pomianowa podziękowała Wójtowi Gminy oraz radnym za wykonaną inwestycję polegającą na położeniu dywanika asfaltowego przez wieś Pomianowo   na odcinku 1 km.

Sołtysi poprosili Wójta Gminy o zakup tablic ogłoszeń dla sołectw, które jeszcze ich nie otrzymały. Wójt obiecał, że w najbliższym czasie dołoży wszelkich starań aby przekazać zainteresowanym sołtysom tablice ogłoszeń do ich sołectw.

Na zakończenie Wójt  poinformował wszystkich zebranych, że w przyszłym roku planuje do realizacji wiele inwestycji, między innymi remont drogi w Błominie Gumowskim. W miarę posiadanych środków finansowych postara się w pierwszej kolejności realizować inwestycje najbardziej potrzebne.

Podziękował radnym i sołtysom za dobrą współpracę.

 

Innych uwag nie zgłoszono, zatem  Przewodnicząca  zamknęła obrady XIX  Sesji Rady Gminy     w Dzierzążni.

 

 

Protokołowała

 

Alina Bieglecka

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-19 09:01:40
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-19 09:01:40
  • Liczba odsłon: 882
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272355]

przewiń do góry