ZARZĄDZENIE NR   4/2014


Wójta Gminy Dzierzążnia


z dnia 20 stycznia   2014 roku


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dzierzążni


 


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.   poz. 594 z poź. zm.) zarządzam, co następuje:§ 1


Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Dzierzążni, w brzmieniu załącznika
do niniejszego zarządzenia.§ 2

Zarządzenie wykonuje Wójt Gminy Dzierzążnia.

 


§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Dzierzążnia, z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dzierzążni zmienione Zarządzeniem Nr 14/2012 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 6 czerwca 2012 r oraz Zarządzeniem Nr 4/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 1 lutego 2013 r oraz Zarządzeniem Nr 10/2013 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 6 czerwca 2013 r§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .Wójt Gminy Dzierzążnia


mgr inż. Mirosław Opolski


 Rozdział II. - Zakres działania i zadania urzędu

 

§   5

Urząd działa według następujących zasad:

 1. praworządności,
 2. służebności wobec społeczności lokalnej
 3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
 4. jednoosobowego kierownictwa,
 5. podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne referaty i samodzielne stanowiska pracy oraz wzajemnego współdziałania.

 

§   6

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa oraz obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

 

§   7

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.

 

§   8

Urząd realizuje zadania:

 1. własne gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym,
 2. własne i zlecone przez organy administracji rządowej określone w ustawie z dnia 17 maja 1990 r. – o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 1990 Nr 34, poz. 198 z póź. zm.)
 3. wynikające z innych ustaw szczególnych,
 4. wynikające z porozumień zawartych między gminą a organami administracji rządowej,
 5. zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia zawartego
  z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów,
 6. określone statutem gminy, uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy.

 

§   9

 1. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej,
 2. Czynności biurowe i kancelaryjne wykonywane są z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.)   oraz zarządzeniami Wójta.

 

§   10

 1. Funkcjonowanie urzędu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności
  za wykonywanie powierzonych zadań,

 2. Wójt jako Kierownik Urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych jednostek

   

§   11

 1. Pracą Urzędu kieruje Wójt i wykonuje zadania przy pomocy Sekretarza, Skarbnika, Kierowników jednostek, kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy.
 2. W przypadku nieobecności Wójta, do załatwienia wszystkich spraw, w tym podpisywania dokumentów uprawnieni są Sekretarz i Skarbnik, w zakresie ustalonym przez Wójta.

 

§   12

 1. W urzędzie zatrudnia się pracowników samorządowych, których status określa:

 1. wybór,

 2. powołanie,

 3. mianowanie,

 4. umowa o pracę.

 1. Określone przez Wójta zadania mogą być wykonane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

 2. Dopuszcza się zatrudnianie pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy,

 3. Stosunek pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nawiązuje się
  na czas nieokreślony lub określony. Jeśli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika
  w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, Wójt może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas
  tej nieobecności.

   

   

  §   13

Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta, Rady Gminy i jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy.

 

§   14

 1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
 2. W szczególności do zadań Urzędu należy:

 1. przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał,

 2.   wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,

 3. wykonywanie, na podstawie udzielonych upoważnień, czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Gminy,

 4. zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania
  oraz załatwiania skarg i wniosków,

 5. przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy,

 6. realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa
  oraz uchwał organów Gminy,

 7. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,

 8. prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu
  w siedzibie Urzędu,

 9. wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

   1. przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

   2. prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

   3. przechowywanie akt,

   4. przekazywanie akt do archiwów,

 1. realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy,

 2. przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej oraz powiadamiania tego ministra o zmianach w treści informacji,

 3. dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej
  i przedmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

   
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-23 14:18:48
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-21 14:04:44
 • Liczba odsłon: 1306
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2181289]

przewiń do góry