Zobacz podgałęzie

Protokół XXXIX sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 08 października  2018 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

 

Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 a zakończyły o godzinie 15.30.

Pan przewodniczący otworzył obrady XXXIX sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana Witolda Pająka , Sekretarza Gminy- Pana Adama Sobieckiego, Skarbnik Gminy- Grażynę Zawłocką,, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy,  Czesława Gąseckiego- prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Dzierzążnia, panią Agatę Sosińską- prezesa Zarządu Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego,   sołtysów  oraz przybyłych na sesję.

            Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy i umożliwia podejmowanie prawomocnych uchwał.

            Pan przewodniczący RG poinformował, że wpłynął wniosek od wójta gminy

 o rozszerzenie porządku obrad o dwie uchwały: w sprawie zmiany w Statucie Gminy Dzierzążnia oraz w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

            Pan przewodniczący odczytał porządek obrad, który radni przyjęli jednogłośnie 14 głosami radnych obecnych na sali.

1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Gminy.

2.Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy.

3. Interpelacje i zapytania.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2018 roku.

6. Podjęcie Uchwały Nr 251/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/XX/2016 rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

7. Podjęcie Uchwały Nr 252/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchylenia Uchwały Nr 233/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją inwestycji drogowych.

8. Podjęcie Uchwały Nr 253/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

9. Podjęcie Uchwały Nr 254/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

10. Podjęcie Uchwały Nr 255/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

11. Podjęcie Uchwały Nr 256/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

12. Podjęcie Uchwały Nr 257/XXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 8 października 2018 roku  w sprawie zmiany w Statucie Gminy Dzierzążnia.

13. Podjęcie Uchwały Nr258/XXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 8 października 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

14. Wolne wnioski i zapytania

15. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 

Ad pkt 2

                        Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem

 z XXXVIII sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji.

 Uwag nie zgłoszono i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu

z XXXVIII sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 14 radnych obecnych na sali.  Protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  14 głosami.

 

Ad pkt 3

            Pan przewodniczący RG udzielił głosu pani Agacie Sosińskiej- prezesowi Zarządu Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego działającego w Poświętnem.

Pani prezes wyjaśniła, że działalność Parku opiera się na wiedzy, doświadczeniu

i kreatywnym myśleniu Zespołu Ekspertów. Główne sektory  zainteresowania to przemysł: rolno-spożywczy, biotechnologia, odnawialne źródła energii, ekologia i sektor IT. Zależy nam, by wspierać Członków Spółdzielni i Partnerów Parku we wdrażaniu nowatorskich pomysłów i rozwoju technologii.  Zaprosiła przedsiębiorców z Gminy Dzierzążnia do skorzystania z usług tej instytucji.

 

Ad pkt 4

            Pan wójt przedstawił informację międzysesyjną.

            W okresie od 23 lipca 2018 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe
w sposób sprawny oraz podejmował działania w wykonywaniu następujących zadań:

- W dniu 30 sierpnia  podpisano umowę na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia – etap II” .

- Wójt Gminy podpisał  umowę na dokumentację dotyczącą pozwolenia wodno- prawnego dla drogi w Kucicach działka nr 152.

- Zawarto umowę na dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę drogi w Pomianowie.

-  Zawarto  umowę na wykonanie podziału działek pod przebudowę drogi w miejscowości Sarnowo-Góry.

-  W Dniu 4 października 2018 roku przeprowadzono odbiór inwestycji pn: „Remont garażu OSP Podmarszczyn” .

-  W dniu 26 sierpnia odbyły się gminno – parafialne dożynki w Skołatowie.

-  Trwają prace urządzenia siłowni i placu zabaw przy świetlicy w Dzierzążni wartość zadania 27 200,00 zł.

-  Trwają prace w remizie OSP Podmarszczyn.

- W dniu 1 września rozpoczął się rok szkolny 2018/2019. Pomimo wdrażania reformy oświaty i powstania 8 klas i ostatnich klas gimnazjum, obie placówki szkolne rozpoczęły naukę bez utrudnień. Gmina zapewnia dowóz dzieci do szkół.

-  Trwa wymiana dachu na remizie OSP Sarnowo.

-  Został zakupiony sprzęt wyposażenia do Remizy w Sarnowie w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw za kwotę 20 tys. zł.

-  Kończymy budowę chodnika w miejscowości Gumowo.

-  W dniu 11 września 2018 roku  złożono wniosek na drogę Przemkowo- Gumino w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2018.

-  Przygotowujemy wniosek na drogę Przemkowo - Gumino do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

                      O głos poprosiła Pani radna Jankowska. Powiedziała, że zrobiono piękny garaż w Podmarszczynie,, natomiast w remizie są surowe ścianki, posadzka, szambo, instalacja hydrauliczna. Brakuje gładzi, drzwi, płytek oraz elewacji. Kwota 16 tys. zł, jaka dysponujemy nie wystarczy na dokończenie remontu.

Pani radna zapytała też o budowę barierek na moście. Sytuacja zagraża bezpieczeństwu osób korzystających z drogi. Zapytała też, na jakim etapie jest przygotowywanie dokumentacji na drogę w Cuminie.

           Pan wójt powiedział, że nie rozpoczęto przygotowywania dokumentacji na drogę

w Cuminie, ponieważ czekamy na geodetę. Jeśli chodzi o barierki, to zostaną one zamontowane. Jest jednak problem z przejazdem kombajnem, gdyż nie mieści się on między barierkami.

Pani radna powiedziała, że można zrobić niższe barierki, wtedy kombajny przejadą.

        Pani radna Siedlecka, że barierki potrzebne są też w innych miejscowościach a nie tylko w Podmarszczynie.

Radny Radosław Pawlak zapytał, kiedy będzie poprawiony chodnik biegnący wzdłuż

 DK 10 w Dzierzążni.

     Pan wójt wyjaśnił, że inwestycja ta będzie zrealizowana w przyszłym roku.

     Pan radny powiatowy Franciszek Goszczyński wyjaśnił,  że chodnik zostanie poprawiony po wykonaniu gazociągu, który przebiegnie pod chodnikiem.

            Pan radny Radosław Pawlak zapytał, czy gazociąg będzie w końcu robiony w Dzierzążni.

       Pan Goszczyński powiedział, że gmina nie decyduje o budowie nitki gazociągu. PGNiG podpisuje umowy z prywatnymi odbiorcami.

          

Ad pkt 5

           Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę nr Ci.242.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 września 2018 roku wyrażającą pozytywną opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Dzierzążnia informacji

 o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku.

            Następnie  Pani  Skarbnik omówiła informację z wykonania budżetu gminy

 za pierwsze półrocze 2018 roku.

Radni otrzymali wcześniej tę informację, była ona omawiana na posiedzeniu komisji

i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

            Pani Skarbnik omówiła Uchwałę Nr 251/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/XX/2016 rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

           Dwa lata temu była podejmowana taka uchwała. W tym roku kontrola regionalnej Izby Obrachunkowej zarzuciła, że urząd gminy nie może prowadzić obsługi księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Trzeba zatrudnić głównego księgowego do GOPS.

Pytań nie zgłoszono. Pan przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 251/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/XX/2016 rady Gminy w Dzierzążni z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej i administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzążnia.

           Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

           Pani kierownik GOPS powiedziała, że w uchwale jest napisane, że do końca roku urząd gminy zapewnia obsługę finansową ośrodkowi pomocy społecznej. Ogłoszono konkurs na stanowisko głównego księgowego. Czy od listopada można zatrudnić księgowego, jeśli obsługa jest zapewniona do końca grudnia. Czy pracownik UG będzie przyuczał nowo przyjętą księgową.

           Pani mecenas powiedziała, że obsługę zapewnia do końca roku gmina.

 

Ad pkt 7

           Pani skarbnik omówiła  Uchwałę Nr 252/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchylenia Uchwały Nr 233/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni

 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją inwestycji drogowych.

W dniu 12 kwietnia 2018 r. Rada Gminy w Dzierzążni podjęła Uchwałę

Nr 233/XXXV/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, związanego z realizacją inwestycji drogowych.

Jednak z uwagi na planowane przeniesienia wydatków inwestycyjnych w budżecie, Gmina Dzierzążnia będzie posiadała własne środki finansowe, aby zrealizować przedmiotowe przedsięwzięcie. W związku z tym nie ma potrzeby ubiegania się o zaplanowany wcześniej kredyt. Sytuacja ta powoduje konieczność uchylenia wcześniej podjętej uchwały.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

           Rani nie mieli pytań. Pan przewodniczący RG odczytał Uchwałę

 Nr 252/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchylenia Uchwały

Nr 233/XXXV/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją inwestycji drogowych.

           Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8, 9

           W tym punkcie pani skarbnik omówiła 2 uchwały: Uchwałę Nr 253/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz Uchwałę Nr 254/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Uchwałę WPF dostosowano do uchwały budżetowej.

                        W uchwale budżetowej dokonano następujących zmian:

 Dochody:

 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 63 898,48zł.

1) Dotacja dla USC w kwocie 2008 zł na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;

2) Dotacje dla OSP na wyposażenie w sprzęt strażacki w kwocie 49 800 zł-  na podstawie umowy DFS-II-7211-1715/18 Departament Ministerstwa Sprawiedliwości

w Warszawie z dnia 29.08.2018 r.

3) Dotacja dla GOPS (dział 852) zmniejszono o kwotę 184 zł;

4) Dotacja dla GOPS (dział 855) zmniejszono o kwotę 19 340 zł;

5) Zwiększono dochody z tytułu gospodarki odpadami za koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2000zł.

6) Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” w kwocie 24 114,48 zł na podstawie umowy nr 0062/18/OZ/D

 z dnia 30.08.2018 r.

7) Dotacja Biblioteki Narodowej dla Gminnej Biblioteki w kwocie 5 500 zł na uzupełnienie księgozbioru .

2. Dochody majątkowe:

Dotacja dla OSP Kadłubowo w kwocie 15 000 zł na zakup motopompy.

Dochody po zmianie wynoszą 15 588 652,82 zł.

II. W wydatkach bieżących dokonano następujących  zmian:

1.  Administracja państwowa, rozdział 75011 – uzyskaną dotację przeznaczono na zakup urządzeń do obsługi środka identyfikacji elektronicznej;

2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej… rozdział 75109 dokonano zmian między paragrafami zwiększając wydatki na wynagrodzenia  i  zmniejszając wydatki na zakup materiałów;

3.  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa Ochotnicze Straże Pożarne – zwiększono dotację dla OSP Sarnowo o kwotę 8 000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu;

W tym samym rozdziale wprowadzono dotację  uzyskaną z Departamentu Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt strażacki

w kwocie 49 800 zł dla poszczególnych jednostek OSP;

4. Oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę 10 000 zł:

1) Rozdział 80101- zwiększono o kwotę 5 000 zł na zakup energii;

2) Rozdział 80106 – zwiększono o kwotę 5 000 zł;

3) Rozdział 80150 – zwiększono o kwotę 14 000 zł;

4) Rozdział 80152 – zmniejszono o kwotę 14000 zł;

5.  Ochrona zdrowia – dokonano przesunięć między paragrafami;

6.  Pomoc społeczna – dotacje zmniejszono o kwotę 184 zł.

7.  Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszono o kwotę 3500 zł celem przesunięcia

do działu 801;

8.  Rodzina – dotacje zmniejszono o kwotę 19 340 zł.

9.  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono o kwotę 19 614,48 zł.

1)  Gospodarka odpadami – zwiększono o kwotę 26 114,48 zł.

Uzyskane dochody w wysokości 2 000 zł z tytułu odsetek i kosztów upomnienia przeznaczono na wydatki;

2) W rozdziale tym wprowadzono również środki z dotacji na zadanie ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” w kwocie 24 114,48 zł.

3) Rozdział 90004 – zmniejszono o kwotę 1500 zł celem przesunięcia do działu 801;

4) Rozdział 90019 – zmniejszono o kwotę 5000 zł celem przesunięcia do działu 801.

10.  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,  Biblioteki – uzyskaną dotację w kwocie 5500 zł przeznaczono na uzupełnienie księgozbioru.

III. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 635 000 zł.

  Transport i łączność

1)  Drogi publiczne krajowe – zmniejszono o kwotę 150 000 zł z uwagi na przesunięcie inwestycji na rok następny (dofinansowanie do budowy sygnalizacji świetlnej dla GDDKiA);

2) Rozdział 60016 –zmniejszono o kwotę 500 000 zł na następujących inwestycjach:

a) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Przemkowo – Gumino- etap I”

  -o kwotę 190 000 zł.

b) Budowa drogi gminnej w miejscowości Przemkowo – Gumino- etap II” -

  o kwotę 190 000 zł.

c) Budowa drogi gminnej w miejscowości Kucice” -o kwotę 35 000 zł.

d) Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Gumino- Nowe Kucice” -

o kwotę 85 000 zł.

3)  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Kadłubowo w kwocie 15 000 zł.

Uzyskane oszczędności z inwestycji w wysokości 650 000 zł które będą realizowane w roku następnym przeznaczono na zmniejszenie deficytu budżetu.

W bieżącym roku będzie opracowana dokumentacja pod ww. drogi.

Przychody i rozchody:

Przychody zmniejszono o kwotę 650 000 zł z tytułu kredytu.

Wydatki po zmianach wynoszą 16 431 824,65 zł.

Pytań nie zgłoszono. Pan Wróblewski odczytał  Uchwałę Nr 253/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

            Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 13 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

            Następnie pan przewodniczący odczytał  Uchwałę Nr 254/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

            Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10

            Pani skarbnik przedstawiła Uchwałę Nr 255/XXXIX/2018 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych

 w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

            Art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty daje możliwość radzie gminy przeniesienia kompetencji organu właściwego do przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. Wójta na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez upoważnienie go do prowadzenia spraw z powyższego zakresu.

Wobec niniejszego Rada Gminy w Dzierzążni postanowiła upoważnić kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowań
i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

Przekazanie kompetencji związanych z przyznawaniem stypendiów i zasiłków szkolnych kierownikowi GOPS wpłynie na lepszą organizację pracy, brak konieczności powielania dokumentów, które są w posiadaniu niniejszej placówki. Ponadto GOPS jest jednostką, która najlepiej zna sytuację życiową rodzin ubiegających się o niniejsze świadczenie i najlepiej potrafi rozpoznać potrzeby uczniów.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.

Pytań nie zgłoszono.

            Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 255/XXXIX/2018 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych

 w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

            Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11

            Pan sekretarz omówił  Uchwałę Nr 256/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

             Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek uchwalania programów współpracy  z organizacjami pozarządowym i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program współpracy prezentuje politykę jednostki samorządu terytorialnego w zakresie współpracy z tymi podmiotami w perspektywie kilku lat. Przyjęte ramy czasowe są adekwatne do zmieniających się realiów społeczno – gospodarczych.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Program zapewnia realizację zasad partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi podstawę dla władz Gminy do dysponowania środkami publicznymi.

            Pytań nie zgłoszono.

Pan przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 256/XXXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

            Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12

            Pan sekretarz omówił  Uchwałę Nr 257/XXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 8 października 2018 roku  w sprawie zmiany w Statucie Gminy Dzierzążnia, która została dodatkowo włączona do porządku obrad.

            Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła, między innymi, szereg zmian o charakterze ustrojowym, odnoszących się do funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym zachodzi konieczność dostosowania Statutu Gminy Dzierzążnia do obowiązujących przepisów.

Od następnej kadencji musi powstać dodatkowa komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Do tej pory funkcję takiej komisji pełniła Komisja Rewizyjna. Po zmianach powstanie oddzielna komisja.

            Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 257/XXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 8 października 2018 roku  w sprawie zmiany w Statucie Gminy Dzierzążnia.

            Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 13

            Pan sekretarz omówił Uchwałę Nr258/XXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 8 października 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

            W związku z wpływającymi wnioskami w sprawie dofinansowania remontu zabytków sakralnych leżących na terenie Gminy Dzierzążnia- chodzi o kościół w Kucicach, Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy w Dzierzążni uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków celem wprowadzenia procedury przekazania środków finansowych pochodzących z budżetu Gminy Dzierzążnia.

Żeby udzielić pomocy niezbędne jest podjęcie takiej uchwały.

            Pan przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr258/XXIX/2018 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 8 października 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

            Głosowało 14 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami i stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 14

            W tym punkcie pan przewodniczący RG odczytał informację Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych radnych gminy Dzierzążnia za 2017 rok.

            Następnie Pan Wójt odczytał informację Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia za 2017 rok.

            Pan Wójt na koniec kadencji podziękował za owocną współpracę radnym, sołtysom, radnemu powiatowemu Franciszkowi Goszczyńskiemu, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, pani mecenas Danieli Nastaszyc, panu Włodzimierzowi Czyżewskiemu – doradcy MODR, panu sekretarzowi, pani skarbnik.

            Pan przewodniczący Rady Gminy podziękował w imieniu swoim i Rady Gminy panu wójtowi oraz wszystkim pracownikom za dobra współpracę.

            Pan wójt wręczył wszystkim symboliczne podziękowania.

Pani radna Jankowska podziękowała wszystkim za współpracę. Dodała, że mija 20 lat czyli 5 kadencji od kiedy jest radną. Współpracuje  z wójtami, radnymi, sołtysami

 i pracownikami urzędu gminy. Współpraca przebiega bardzo dobrze. Szczególnie podziękowała sołtysom ze swojego okręgu wyborczego.

 

Ad pkt 15

 

       Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XXXIX     sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Protokołowała   

 Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-07 11:54:54
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-07 11:54:54
  • Liczba odsłon: 936
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269992]

przewiń do góry