Sprawozdanie

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku

Budżet Gminy w Dzierzążni na rok 2004 wynosi po stronie dochodów 5 195 984,- zł, a po stronie wydatków 5 108 374,- zł zatwierdzony dnia 30 grudnia 2003r. Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni Nr 64/X/2003.

Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. W pierwszym półroczu 2004r. podjęto następujące uchwały w sprawie zmian w budżecie.

 1. Uchwała Rady Gminy Nr 70/XI/2004 z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r. (zwiększenie dochodów i wydatków)

  Budżet po zmianach:

  - po stronie dochodów - 5 241 168,-

  - po stronie wydatków - 5 153 558,-

 2. Uchwała Rady Gminy Nr 71/XI/2004 z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r. (zwiększenie wydatków)

  Budżet po zmianach:

  - po stronie dochodów - 5 241 168,-

  - po stronie wydatków - 5 553 558,-

 3. Uchwała Rady Gminy Nr 76/XII/2004 z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r. (zwiększenie dochodów i wydatków)

  Budżet po zmianach:

  - po stronie dochodów - 5 263 568,-

  - po stronie wydatków - 5 575 958,-

 4. Uchwała Rady Gminy Nr 77/XII/2004 z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r. (zwiększenie wydatków)

  Budżet po zmianach:

  - po stronie dochodów - 5 263 568,-

  - po stronie wydatków - 5 675 958,-

 5. Uchwała Rady Gminy Nr 88/XIV/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r. (zwiększenie wydatków)

  Budżet po zmianach:

  - po stronie dochodów - 5 263 568,-

  - po stronie wydatków - 5 957 918,-

 6. Uchwała Rady Gminy Nr 89/XIV/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie na 2004r. (zwiększenie dochodów i wydatków)

Budżet po zmianach:;

- po stronie dochodów - 5 593 309,-

- po stronie wydatków - 6 287 659,-

Wykonanie procentowe dochodów w poszczególnych działach

Dział

Treść

Plan

Wykonanie

%

010

020

600

700

750

751

 

 

754

 

756

 

 

 

 

758

801

852

900

Rolnictwo i łowiectwo

Leśnictwo

Transport i łączność

Gospodarka mieszkaniowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Różne rozliczenia

Oświata i wychowanie

Pomoc społeczna

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15 000

1 500

-

149 710

34 977

 

7 242

 

450

 

 

1 175 450

 

 

3 742 081

2 060

442 655

22 184

15 583

-

-

119 542

19 486

 

6 759

 

450

 

 

612 080

 

 

2 165 905

2 019

189 057

22 184

103,88

-

-

79,30

55,71

 

93,33

 

100,00

 

 

52,07

 

 

57,87

98,00

42,70

100,00

Razem

5 593 309

3 153 065

56,37

Dochody Gminy składają się z subwencji ogólnej, oświatowej, dotacji celowych i dochodów własnych. Plan subwencji został wykonany w 57,71% i stanowi kwotę 2 153 983,- zł jest to 68,31% ogólnych dochodów.

Subwencja oświatowa - 1 467 416,- zł

Subwencja ogólna - 660 960,- zł

Ulgi ustawowe - 25 607,- zł

Ogółem subwencja stanowi 68,31% ogólnych dochodów.

Dotacje celowe zrealizowano w kwocie 208 613,- zł – to stanowi 6,61% ogólnych dochodów

- dotacja na administrację państwową plan 34 977 wykon. 18 830 tj. 53,83%

- aktualizacja nr PESEL plan 633 wykon. 318 tj. 50,23% - ochrona cywilna plan 450 wykon. 450 tj. 100%

- zasiłki i zapomogi plan 75 000 wykon. 51 000 tj. 68%

- zasiłki rodzinne plan 250 wykon. 250 tj. 100%

- składka ZUS plan 6 600 wykon. 3 400 tj. 51,51%

- utrzymanie GOPS plan 91 500 wykon. 47 900 tj. 52,00%

- dotacja na opiekę specjalistyczną plan 16 000 wykon. 8 600 tj. 53,75%

- na zakup książek plan 1 060 wykon. 1 060 tj.100%

- na zakup komputerów plan 8 800 wykon. 8 800 tj.100%

- świadczenia rodzinne plan 243 000 wykon. 68 000 tj. 27,98%

Razem plan 478 275 wykon. 208 613 tj. 43%

Kwota 790 469,- to dochody własne. Stanowią 25,08% dochodów ogółem.

Plan dochodów własnych to kwota 1 382 953,- został zrealizowany w kwocie 790 469,- co stanowi 57,15% planu rocznego.

Największym dochodem własnym jest podatek rolny.

Plan roczny został wykonany w 46,83% i stanowi kwotę 207 497,- . Zaległości w stosunku do 2003r. zmniejszyły się o kwotę 43 877,- tj. o 15,69%. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 30 178,- umorzenia i odroczki 23 182,-. Do osób zalegających w zobowiązaniach podatkowych wysyłane są upomnienia oraz wystawiane tytuły wykonawcze i przekazywane do Urzędu Skarbowego. Podatek od nieruchomości został wykonany w 59,79% planu rocznego i stanowi kwotę 193 744,-.

Podatek leśny w 56% i stanowi kwotę 675,-. Podatek transportowy wykonano w kwocie 13 957,- zaległości ogółem 20 745,- w tym za lata ubiegłe 11 835,-.

Opłata skarbowa - 1 710,-

Za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 37 232,-

Podatek od osób fizycznych jest to 39% planu rocznego. - 130 194,-

Podatek od spadków i darowizn - 4 406,-

Za wynajem autokaru - 959,-

Odsetki od lokat - 11 922,-

Odpłatności podopiecznych - 1 102,-

Sprzedaż działek i szkoły w Kadłubowie - 103 710,-

Wykonanie procentowe wydatków w poszczególnych działach

 

Dział

 

Treść

Plan

Wykonanie

%

010

020

600

 

700

750

751

 

 

754

 

757

801

851

852

854

 

900

 

921

926

758

Rolnictwo i łowiectwo

Leśnictwo

Transport i łączność

 

Gospodarka mieszkaniowa

Administracja publiczna

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa

Obsługa długu publicznego

Oświata i wychowanie

Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Edukacyjna  opieka wychowawcza

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Kultura fizyczna i sport

Różne rozliczenia

26 750

1 000

1 337 960

 

82 000

996954

 

7 242

 

 

77 850

 

4 000

2 907314

48 300

 

592 655

74 050

 

69 184

 

22 400

10 000

30 000

23 595

-

583 326

 

53 962

 

528 905

 

6 758

 

 

28 080

 

2 571

1 210 009

17 205

 

225 397

34 555

 

24 998

 

12 400

4 622

-

88,20

-

43,59

 

65,80

 

53,04

 

93,31

 

 

36,06

 

64,27

41,00

35,62

 

38,03

46,66

 

36,10

 

55,00

46,22

-

Razem

6 287659

2 756 383

43,83

Plan wydatków za I półrocze na 2004r. został wykonany w 43,83%.

Dział 010 - suma wydatków to 23 595,- są to składki na Izby Rolnicze w kwocie 4 851,- oraz koszty szkolenia rolników łącznie z zakupami materiałowymi.

Dział 600 - koszty utrzymania dróg to suma 583 326,- w tym:

- budowa drogi Nr 786 – Kozarzewo – Gumino – Kucice - 157 533,77

- budowa drogi Kucice – Chroscin - 117 883,54

- chodnik przez wieś Dzierzążnia - 61 383,74

- budowa drogi Wierzbica – Błomino - 219 752,31

- mapy i projekt drogi Wierzbica – Błomino - 10 444,64

- mapy na drogę Gumowo - 1 000,00

- mapy na drogę Starczewo – Starczewo Pobodze - 2 000,00

- mapy na drogę Wierzbica – Sadkowo - 4 000,00

- kosze na przystanki autobusowe - 1 027,20

- za kręgi i żużel do remontu dróg gminnych - 5 604,00

- transport żużlu - 2 696,40

Za prace równiarki po drogach gminnych do chwili obecnej nie została złożona faktura mimo kilkakrotnych przypomnień.

Dział 700 - koszty związane z utrzymaniem budynków gminnych tj. budynku w którym znajduje się OZ w Dzierzążni i Kucicach.

Plan 82 000,-, wykonanie 53 962,- tj. 65,80% w tym okna do budynku w Dzierzążni, 17 994,- – materiały do malowania klatki schodowej 751,- za gaz do ogrzewania 9 048,- oraz ogrzewanie budynku w Kucicach 25 339,- za ogłoszenie przetargu 830,-.

Dział 750 - koszty administracji publicznej to kwota 528 905,- jest to 53,04% planu rocznego. W/w koszty to:

- diety radnych i sołtysów na sesje i komisje - 14 820

- ryczałt P. Przewodniczącej i zastępcy - 4 800

- zakup napoi i słodyczy - 1 404

łączny koszt 21 024,- co stanowi 3,97% kosztów utrzymania administracji.

Administracja państwowa – 41 768,- jest to 7,89% kosztów administracji publicznej w tym płace z narzutami 35 553,-

- dofinansowanie do wynagrodzeń osób skierowanych z Urzędu Pracy na roboty publiczne oraz pomoc w stołówce szkolnej kwota 21 454,- zł tj. 100% planu rocznego na w/w wydatki a 4,05% wykonania administracji publicznej.

- Administracja samorządowa - 444 659,- tj. 84,09%, w tym – prowizja sołtysów – 6 701,-

- wynagrodzenie, wynagrodzenie roczne i narzuty - 292 695,-

- delegacje i utrzymanie samochodu służbowego - 3 263,-

- ubezpieczenie samochodu służbowego - 1 116,-

- f-sz socjalny - 8 400,-

- zakupy komputerów i oprogramowania - 9 604,-

- energia - 4 112,-

- obsługa prawna - 11 712,-

- rozmowy telefoniczne i internet - 18 000,-

- znaki pocztowe - 5 000,-

oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych, mapy do planu przestrzennego, naprawy sprzętu, zmiana wystroju wnętrz oraz inne drobne remonty i zakupy materiałowe.

Dział 751 - suma kosztów 6 758,- tj. 93,31% planu rocznego są to koszty związane z wyborami do parlamentu koszt 6 441,- oraz aktualizacja numerów PESEL 318,-.

Dział 754 - koszty poniesione na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz obronę cywilną. Na plan 77 850,- wykonano 28 080,- tj. 36,06%, w tym na obronę cywilną 71,- delegacja oraz OSP – 28 009,- w tym zakup paliwa oraz części do remontu sprzętu strażackiego 13 363,- ubezpieczenie strażnic i strażaków 5 744,- wynagrodzenie konserwatorów 5 232,- energia 1 284,- oraz badanie techniczne pojazdów, konserwatorów, przegląd samochodu, szkolenie suma 2 386,-.

Dział 757 - odsetki od pożyczek z WFOŚr. Suma 2 571,-

Dział 801 - wydatki oświaty zostały zrealizowane w 41% i stanowią kwotę 1 210 009,- w załączeniu sprawozdania szczegółowe załącznik Nr 1.

Dział 851 - rozwiązywanie problemów alkoholowych – załącznik Nr 3.

Dział 852 - Pomoc społeczna wykonanie wg planu rocznego 38,03% w załączeniu sprawozdania szczegółowe załącznik Nr 2.

Dział 854 - koszty utrzymania stołówki wykonanie 46,66% planu rocznego - kwota 34 555,- zł. Pomoc w obsłudze pełnią panie skierowane przez Urząd Pracy i finansowane z innych środków, dlatego koszty utrzymania stołówki są bardzo niskie. W załączeniu sprawozdania Nr 1.

Dział 900 - oświetlenie dróg krajowych i wojewódzkich; koszty 24 998,-

Dział 921 - wynagrodzenie z narzutami zakup książek dla biblioteki gminnej to kwota 12 400,-.

Dział 926 - wydatki związane z kulturą fizyczną to kwota 4 622,- w tym przejazdy na zawody i opłaty sędziów 2 680,- zakup butów – 606,- oraz nagrody dla najlepszych sportowców z terenu naszej gminy 1 335,-.

W roku 2004 prowadzimy dalsze asfaltowanie dróg gminnych i powiatowych oraz rozpoczęliśmy wieloletnią inwestycję – budowę Sali gimnastycznej w Kucicach. Przy oszczędnym gospodarowaniu i pomocy z pozyskanych środków będą powstawały nowe inwestycje.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Alina Bielewicz
 • Data udostępnienia w BIP: 2004-08-02 11:06:57
 • Informacja zaktualizowana przez: Alina Bielewicz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2004-08-02 14:38:17
 • Liczba odsłon: 896
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174494]

przewiń do góry