Zobacz podgałęzie

Protokół z XVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 26 lipca 2016 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

1.     Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy

2.     Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy

3.     Interpelacje i zapytania

4.     Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

5.     Podjęcie  Uchwały Nr 113/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia

6.     Podjęcie  Uchwały Nr 114/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie terminu, częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

7.     Podjęcie  Uchwały Nr 115/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dzierzążnia, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania  odpadów  komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia  usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8.      Podjęcie  Uchwały Nr 116/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

9.     Podjęcie  Uchwały Nr 117/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

10. Podjęcie  Uchwały Nr 118/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

11. Wolne wnioski i zapytania

12. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

Ad pkt 1

         Obrady rozpoczęły się o godzinie 9 .00 a zakończyły o godzinie 10.00.

 Pan Przewodniczący otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady Radnych, Sołtysów,  Wójta Gminy- Witolda Pająka,  Sekretarza Gminy- Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – Grażynę Zawłocką, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz wszystkich przybyłych na obrady sesji.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W momencie otwarcia obrad sesji na sali było  12 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy         w Dzierzążni i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał.       

Pan Przewodniczący odczytał  porządek obrad który radni przyjęli jednogłośnie 13 głosami ( jeden radny dotarł już po otwarciu obrad Sesji Rady Gminy).

 

Ad pkt 2

         Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z XVI Sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono zatem Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 13  radnych obecnych na sali.  Protokół z XVI sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie bez czytania  13 głosami.

 

Ad pkt 3

         Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

Ad pkt 4

           W tym punkcie Pan Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej w okresie od   17 czerwca do 26 lipca 2016 roku.

       Wójt nadmienił, że Urząd Gminy realizował zadania ustawowe
w sposób sprawny, oraz podejmował działania w wykonywaniu następujących zadań:

ü W dniu 17 czerwca 2016 roku przez teren gminy Dzierzążnia przeszedł huragan w wyniku którego zostały uszkodzone 4 budynki mieszkalne, dach na budynku Zespołu Szkół w Dzierzążni, i 15 budynków gospodarskich. W związku z powyższym została powołana Terenowa Komisja do oszacowania strat w budynkach gospodarskich. Właścicielom budynków mieszkalnych zostały wypłacone jednorazowe zapomogi

ü W dniu 20 czerwca 2016 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Siekluki w sprawie ustalenia przebiegu wodociągu i kosztów wykonania wykonanie sieci wodociągowej dla mieszkańców w Sieklukach

ü 24 czerwca 2016 roku odbył się przetarg na wykonanie przebudowy drogi
w miejscowości Wilamowice o długości 1,642 mb. Całkowita wartość zadania 973 204,55  Dofinansowanie z wniosku to kwota  619 250,00 zł. Wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejszą ofertę złożyło PT-H ‘WAPNOPOL’ Adam Nowakowski za kwotę 575 671,75 zł.

ü W dniu 11 lipca 2016 roku odbyło się spotkanie mieszkańców sołectw, właścicieli gruntów przy drogach powiatowych Baboszewo-Dzierzążnia-Kucice oraz Wierzbica Szlachecka -Starczewo-Arcelin z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Płońsku celem omówienia projektów przebudowy tych dróg

ü Wójt Gminy Dzierzążnia otrzymał pismo zabezpieczające dla Gminy Dzierzążnia środki finansowe w kwocie 190 tys. z narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie złotych W dniu 19 lipca 2016 roku został ogłoszony przetarg na  zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dzierzążnia. Termin otwarcia ofert przetargowych 27 lipiec 2016 roku

ü Trwają prace naprawy dachu w Zespole Szkół w Dzierzążni, koszt naprawy wynosi 68 tys. złotych. Gmina otrzymała zwrot kosztów z ubezpieczenia  z TUW   w Płocku 37.000 złotych. Złożyliśmy również wniosek o dofinansowanie remontu do Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Dofinansowanie zostało przyznane w kwocie 34 000zł – czekamy na ostateczne zatwierdzenie wypłaty środków przez Ministerstwo Finansów.

Ad pkt 5

         W tym punkcie Sekretarz Gminy omówił  Uchwałę Nr 113/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia. Sekretarz nadmienił, że obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie gminy należy do zadań własnych gminyi wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Regulamin jest aktem ogólnym, który reguluje obowiązki dotyczące podmiotów znajdujących się na terenie gminy tj. właścicieli nieruchomości, mieszkańców, podmiotów świadczących usługi, firm, zarządzających drogami, osób utrzymujących zwierzęta domowe, a także gminy i jednostek organizacyjnych.

Sekretarz poinformował również zebranych, że projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dzierzążnia, zgodnie z zaleceniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku.

Pytań do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący Rady Gminy odczytał   Uchwałę Nr 113/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzążnia .

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw 3 radnych. Uchwała została przyjęta większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 6

         Projekt Uchwały Nr 114/XVII/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi omówił również Sekretarz Gminy.  Sekretarz na wstępie poinformował, że  zaszła konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie terminu, częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gdyż dotąd obowiązująca uchwała traci moc z dniem 31 lipca 2016 roku. Po nowelizacji zapisów uchwały należność za odbiór odpadów komunalnych należy uiszczać  miesięcznie do 15 każdego miesiąca z góry gotówką  w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Pani Skarbnik poinformowała zebranych, że Urząd Gminy nie będzie naliczać odsetek od nieterminowej wpłaty po miesiącu ponieważ do kwoty 6,60 zł nie nalicza się ustawowo odsetek.

         Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał  Uchwałę Nr 114/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw 4 radnych.  Uchwała została przyjęta większością głosów i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 7

         Projekt Uchwały Nr 115/XVII/2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dzierzążnia, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania  odpadów  komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia  usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych również przedstawił zebranym  Sekretarz Gminy.  

Sekretarz  poinformował, że  zaszła konieczność podjęcia w/w uchwały gdyż dotąd obowiązująca uchwała traci moc z dniem 31 lipca 2016 roku. Uchwała szczegółowo określa jakie usługi będą świadczone przez Gminę Dzierzążnia w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał   Uchwałę Nr 115/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dzierzążnia, zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania  odpadów  komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia  usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 115/XVII/2016 została przyjęta jednogłośnie przez radnych i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

         Projekt Uchwały Nr 116/XVII/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy również przedstawił zebranym Sekretarz Gminy Pan Adam Sobiecki.  Uchwała określa wzór deklaracji składanej w Urzędzie Gminy w formie papierowej jak również wzór deklaracji w formie elektronicznej. W obydwu formach deklaracji nastąpiła zmiana poprzez dodanie rubryki „imię ojca”. Wzory deklaracji stanowią załączniki  do uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał   Uchwałę Nr 116/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Głosowało 13 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 116/XVII/2016 została przyjęta jednogłośnie przez radnych i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9 i 10

         W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Pani Grażynie Zawłockiej – Skarbnik Gminy, która omówiła  Uchwałę Nr 117/XVII/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz Uchwałę  Nr 118/XVII/2016  w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Opracowana uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględnia elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych, zmierza do uzyskania pełnego obrazu gospodarki poprzez oparcie analiz nie tylko na dochodach i wydatkach ale także poprzez uwzględnienie wszystkich faktycznych przepływów środków pieniężnych JST w kolejnych latach. Do analizy włączono także przychody i rozchody.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Dzierzążnia została opracowany na lata 2016 – 2023 tj. do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

W WPF na wymienione lata przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków   w granicach 2,5% rocznie.

Na 2016 rok utworzono budżet, w którym dochody są wyższe od wydatków o kwotę 108 708zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Do przychodów w 2016 roku włączono również wolne środki (pozostałość z 2015 roku) w wysokości 200 000zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Dochody:

Dochody zaplanowano w kwocie 11 845 809,00

W roku 2016 nie planuje się zaciągać żadnych kredytów ani pożyczek.

W roku 2016 włączono do przychodów wolne środki w wysokości 200 000,00 (niewykorzystane z 2015 roku), z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. Gmina Dzierzążnia posiada zadłużenie z tytułu 3 zaciągniętych kredytów:

1) „Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Dzierzążnia”, w wysokości 1 500 000zł. w 2013 roku – z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. Kredyt zaciągnięty na 10 lat, spłaty kwartalne po 37 500,00 – rocznie 150 000,00. Na koniec 2015 roku pozostało do spłaty 1 200 000,00

 

Wydatki:

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne –

W wydatkach majątkowych dokonano nast. zmian:

1. Przesunięto dotację, w wysokości 100 000zł. która była przeznaczona dla gminy Płońsk, z przeznaczeniem na „Przebudowę ciągu dróg Wroninko – Wilamowice” celem utworzenia własnego zadania na wymieniony odcinek (zalecenia PROW) z uwagi na składany wniosek o uzyskanie dotacji przez obie gminy.

2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa ciągu dróg Wroninko – Wilamowice” o dł. 0,396 km. Na ogólną kwotę 130 000zł.z czego 48000zł. stanowią środki własne gminy, natomiast 82 000zł. gmina złożyła wniosek do PROW.

3. Z pozostałych środków 52 000zł. zwiększono zadanie wieloletnie pn” Przebudowa drogi gminnej o dł. 0,800 km. w miejscowości Nowe Gumino – Nowe Kucice.

Wydatki po zmianie wynoszą 11 819 101 zł.

Przychody i rozchody:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie  108 708zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów;

2. Przychody (wolne środki) w kwocie 200 000zł. przeznacza się na rozchody (spłatę zaciągniętych kredytów);

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 200 000zł i rozchody budżetu w wysokości 308 708zł (wykazane w zał. 4 uchwały budżetowej)

Dokładne wyjaśnienia dotyczące zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzążnia zawarte są w załączniku do Uchwały Nr 117/XVII/2016.

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono żadnych uwag i zapytań.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał  Uchwałę Nr 117/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 12 radnych obecnych na sali. Uchwała została przyjęta jednogłośnie  i stanowi załącznik do protokołu.

Projekt Uchwały Nr 118/XVII/2016 przedstawiła również Pani Skarbnik. Poinformowała zebranych o dochodach i wydatkach w budżecie gminy.

Dochody:

1. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej - zmniejszono subwencję o kwotę 128 943zł. na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4750.268.2016.BKU.2;

2. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe wprowadzono przyznane odszkodowanie z TUW na podstawie pisma 11595/2016 z dnia 19.07.2016 za zerwany dach na budynku szkoły wskutek wichury w dniu 17.06.2016;

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – wprowadzono dotację z WFOŚ, z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Dzierzążnia, na podstawie pisma WFOŚiGW.MS.WZC.4106.006.16.0024721/16 w kwocie 190 000zł.

4. Dział 852 Pomoc społeczna,

1) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze zwiększono dotację o kwotę 1 200zł.

2) Rozdział85216 zasiłki stałe - zwiększono dotację o kwotę 30 917 zł,

3) Rozdział 85228 usługi opiekuńcze – zmniejszono dotację o kwotę 2 160zł.

Dochody po zmianie wynoszą 14 363 524,91zł.

W wydatkach dokonano zmian:

1. Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 drogi publiczne gminne –

1) Zmniejszono zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa ciągu drogowego Wroninko – Wilamowice na terenie gminy Dzierzążnia o dł. 0,396 km” o kwotę 128 000zł.

 

Wymieniona inwestycja przewidziana jest do realizacji wspólnie z inną gminą, w ramach PROW. Realizacja nastąpi w okresie jesiennym.

2) Zwiększono zadanie wieloletnie pn „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo Dzierki” o kwotę 5 000zł; 

3) Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej pod przebudowę drogi gminnej Przemkowo – Gumino, o dł. ok. 2 km.

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin zmniejszono środki na poz. Fundusz pracy oraz zakup materiałow, celem przesunięcia na uzupełnienie subwencji oświatowej. W rozdziale tym utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup działki nr 171 o pow. 0,07ha przy UG, celem poprawy zagospodarowania terenu wokół gminy;

 W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 190 000zł. na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup samochodu dla OSP Dzierzążnia” uzyskane dofinansowanie z WFOŚiGW.

Wydatki bieżące w tym dziale zwiększono o kwotę 5 000zł. z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków;

Dział 801 oświata i wychowanie – zwiększono o kwotę 3 764zł.

·        Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – wprowadzono uzyskane odszkodowanie z TUW w wysokości 37 964zł.

·        Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w SP - zmniejszono o kwotę 16 500zł. (uzupełnienie subwencji),

·        Rozdział 80110 Gimnazja - zwiększono o kwotę 2 300zł.

·        Rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – zmniejszono o kwotę 20000 zł. (uzupełnie subwencji oświatowej);

·         Pomoc społeczna – zwiększono o kwotę 29 957zł.

·        Rozdział 85206 wspieranie rodziny – zmniejszono o kwotę 6 400zł. celem przesunięcia do rozdziału 85216,

·        Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze – zwiększono o kwotę 1 200zł (środki z dotacji),

·        Rozdział 85216 zasiłki stałe zwiększono o kwotę 36 717zł (środki z dotacji -30 917 oraz własne z rozdziału 85206),

·        Rozdział 85219 ośrodki pomocy społecznej – zwiększono o kwotę 600zł. z przeznaczeniem na badania profilaktyczne oraz środki czystości dla pracowników,

·        Rozdział 85228 usługi opiekuńcze – zmniejszono o kwote 2 160zł. (na podstawie decyzji MUW).

·        Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszono o kwotę 3 100zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie zmniejszonej subwencji;

·        Rozdział 90015 oświetlenie ulic, dróg - zwiększono o kwotę 13 000zł. z przeznaczeniem na wykonanie usługi pn „Podniesienie standardu oświetlenia 6 punktów świetlnych na terenie gminy”

·        Rozdział 90019 -zmniejszono o kwotę 5000zł. zakup usług, celem przeniesienia do rozdziału 90095;

·        Dział 926 Kultura fizyczna i sport – dokonano przeniesień między paragrafami.

Wydatki po zmianie wynoszą 15 017 316,91 zł.

Do przedstawionych informacji nie zgłoszono żadnych uwag i zapytań.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał  Uchwałę Nr 118/XVII/2016 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Głosowało 12 radnych obecnych na sali. Uchwała została przyjęta jednogłośnie   i stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 11

Radni i Sołtysi nie wnieśli żadnych wniosków i zapytań.

 

Ad pkt 12

Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady XVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

 Protokołowała

 Alina Bieglecka

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-09-29 12:40:52
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-29 12:40:52
  • Liczba odsłon: 848
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2269839]

przewiń do góry