Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ XXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 16 lipca 2021 roku

 

Obrady XXVII Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu 16 lipca 2021 roku  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o godzinie 10:00, a zakończyły  o godzinie 12:00.

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Sekretarz Gminy - Pani Monika Konczewska, Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska.

Na ustawowy stan Rady Gminy w Dzierzążni 15 osób, w obradach udział wzięło 15 osób, czyli liczba odpowiednia do podejmowania prawomocnych uchwał. Głosowanie odbyło się za pomocą elektronicznego systemu.

Ad 1.  Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, na sali obrad obecnych jest 15 radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.

Stan na 15 radnych - obecnych 15 według listy obecności załączonej do protokołu.

Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wcześniej, następnie odczytał porządek obrad i wobec braku uwag przeszedł do jego realizacji

 1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy
 3. Wystąpienia i zapytania
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 5. Podjęcie Uchwały Nr 191/XXVII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia
 6. Podjęcie Uchwały Nr 193/XXVII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych  i  ośrodkach wsparcia udzielających  schronienia  osobom bezdomnym
 7. Podjęcie Uchwały Nr 194/XXVII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu
 8. Podjęcie Uchwały Nr 195/XXVII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dzierzążnia na rok szkolny 2021/2022
 9. Podjęcie Uchwały Nr 196/XXVII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierzążnia
 10. Wolne wnioski i informacje
 11. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał się z protokołem XXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania. Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.      

Radni nie zgłaszali uwag, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 21 czerwca 2021 roku. Radni przyjęli protokół z XXVI Sesji jednogłośnie.

Ad 3. Wystąpienia i zapytania

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej części obrad.

Ad 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

 

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z pracy i prowadzonej działalności międzysesyjnej. Przedstawił najważniejsze działania od ostatniej sesji, jakie uczyniono  w urzędzie:

 • W dniu 22 czerwca Wójt Gminy uczestniczył w obradach Lokalnej Grupy Działania Przyjazne Mazowsze, gdzie omawiane były zmiany lokalnej strategii i której głównym celem było omówienie wydatkowania dodatkowych środków, które się pojawił  w budżecie,
 • W dniu 25 czerwca Wójt oraz Skarbnik Gminy uczestniczyli w podpisaniu umowy na dofinansowanie inwestycji  budowy drogi w miejscowości Kucice – Nowe Gumino, pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gmina Dzierzążnia,
 • W dniu 25 czerwca Wójt Gminy uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Dzierzążni oraz w Nowych Kucicach,
 • W dniu 1 lipca w Ciechanowie Wójt i Skarbnik Gminy podpisali umowę na :
 • dofinansowanie zadań z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego  w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw na 5 projektów,
 • na dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Błomino Gumowskie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
 •  na dofinansowanie jednostki OSP Starczewo Wielkie w ramach programu ,,Mazowieckie Strażnice 2021”,
 • Na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego do ratownictwa pożarowego i kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka w ramach zadania ” OSP-2021”,
 • W dniu 2 lipca Urząd Gminy w Dzierzążni odwiedził Wiceminister Maciej Wąsik,
 • W dniu 7 lipca Wójt Gminy podpisał umowy na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Błomino-Jeże oraz Błomino-Gumowskie z firmą WAPNOPOL,
 • Wójt Gminy przypomina o Powszechnym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, udział  w spisie jest obowiązkowy, w Urzędzie Gminy jest punkt do samospisu, w którym pracownicy pomagają się spisać,
 • Wójt Gminy zwrócił się z prośbą o promowanie szczepień, gdyż gmina, jest zobligowana do szerzenia wiedzy o szczepieniach, szczególnie wśród osób 60+. W razie problemów  z dojazdem jest możliwość dowiezienia mieszkańca do punktu szczepień,
 • Trwają prace na drodze w miejscowości Gumino-Kucice, gdzie będzie położony nowy asfalt,
 • W dniu 11 lipca przez teren gminy Dzierzążnia przechodziły gwałtowne burze, rolnicy poinformowali o stratach na polach. Wójt Gminy dodał, że  na terenie gminy nie było żadnego naruszenia budynku mieszkalnego,
 • Nadal trwa kontrola RIO, która prawdopodobnie potrwa do 2 sierpnia.

 

Ad 5. Podjęcie Uchwały Nr 191/XXVII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz omówiła projekt uchwały dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Poinformowała, że zostaną wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz wyjaśniła, na czym polegają zmiany. 

Wprowadzając zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok dokonane:

- Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni 192/XXVII/2021 z dnia 16 lipca 2021 roku.

W dochodach  dokonuje się zmian:

 1. Wprowadzenie dofinansowania z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” – 1 116 428,83 zł
 2. Wprowadzenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błomino Gumowskie i Błomino Jeże” – 50 000,00 zł
 3. Wprowadzenie środków z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” – 50 000,00 zł
 4. Wprowadzenie środków z programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2021” – 43 085,00 zł
 5. Wprowadzenie bieżących dochodów w kwocie 486,17 zł

Dochody po zmianach ustalono w kwocie  19 372 899,45 zł

w tym dochody bieżące stanowią 17 668 602,62 zł, w tym;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 903 192,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 7 000,00 zł

- pozostałe dochody bieżące – 3 496 968,20 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 452 600,00 zł

- subwencja ogólna – 6 164 982,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 6 096 460,42 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 1 704 296,83  zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 433 200,00 zł

- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 1 1270 796,83 zł

Wydatki

Wydatki w WPF skorygowano zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i załącznikiem nr 2  do uchwały.

W załączniku nr 2 w wydatkach majątkowych dokonano przesunięć między zadaniami inwestycyjnymi (zmniejszono wydatki na zadaniu pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błomino Gumowskie – Błomino Jeże o kwotę 42 500,00 zł, zwiększono wydatki na zadaniu pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo o 12 500,00 zł, zwiększono wydatki na zadaniu pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Pomianowo o 10 000,00 zł i zwiększono wydatki na zadaniu pn. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Dzierzążni o 20 000,00 zł. Dokonano zmian limitów wydatków w poszczególnych latach: limit na rok 2021– 1 980 000,00 zł, limit na 2022 rok – 347 500,00 zł, limit na 2023 rok -360 000,00 zł, limit na 2024 rok – 180 000,00 zł.

 

Wydatki po zmianach stanowią kwotę 20 638 688,45  zł, z tego:

Wydatki bieżące – 18 172 320,45 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 7 963 898,00 zł , na obsługę długu 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią  2 466 368,00  zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje   i zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł

Przychody i rozchody

 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie  1 265 789,00 zł  który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości  240 000,00 zł, z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   o finansach publicznych w kwocie 500 000,00 zł, spłaty z udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 29 289,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie  496 500,00 zł.
 2.  Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 245 000,00zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej  zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
 3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1 510 789,00 zł i rozchody w kwocie  245 000,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach kształtują się na bezpiecznym poziomie.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 191/XXVII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 6. Podjęcie Uchwały Nr 192/XXVII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na początku głos zabrała Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz przedstawiła uchwałę  w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegółowo przedstawiła plan dochodów budżetu gminy, którego kwota ogółem wynosi 19 372 899,45 ., zaś plan wydatków 20 638 688,45 zł.

 

Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej Rada Gminy w Dzierzążni dokonuje następujących zmian:

DOCHODY

Dochody bieżące

W dziale 754, rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne otrzymano środki z programu  „Mazowieckie Strażnice OSP - 2021” na zakup sprzętu specjalistycznego do ratownictwa: medycznego, technicznego, drogowego, pożarowego, kompletu odzieży ochrony indywidualnej strażaka dla OSP w Kucicach i Podmarszczynie w łącznej kwocie 20 000,00 zł.

W dziale 756, rozdział 75616 - wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32,04 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wprowadza się wpływy z usług w kwocie 454,00 zł .

W dziale 921, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby otrzymano dofinansowanie  z środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” na remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Stare Gumino w kwocie 10 000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna wprowadzono wpływy z różnych rozliczeń – zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych w kwocie 0,13 zł

Dochody majątkowe

W dziale 600  Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  otrzymano dofinansowanie na podstawie umowy RFRD/14/2021 z 25 czerwca 2021 roku z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” na realizację inwestycji drogowej Stare Gumino – Nowe Gumino w kwocie  1 116 428,83 zł, oraz dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 50 000,00 zł  z przeznaczeniem na realizację zadania pn.”Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błomino Gumowskie i Błomino Jeże”- umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1051/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku.

W dziale 900, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg otrzymano dofinansowanie z środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” na budowę energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Błomino Jeże i Wilamowice w łącznej kwocie 20 000,00 zł.

W dziale 921, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby otrzymano dofinansowanie z środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie Podmarszczyn i modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbica Pańska w łącznej kwocie 18 085,00 zł i na remont garażu OSP w Starczewie Wielkim w kwocie 25 000,00 zł.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 19 372 899,45 zł w tym dochody bieżące stanowią 17 668 602,62 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 1 704 296,83 zł

WYDATKI

W dziale 600  Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zabezpieczono środki na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu na remont drogi powiatowej Nr 3059W Ilinek-Kucice-Bulkowo-Bodzanów w kwocie 150 000,00 zł, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  - 45 000,00 zł w tym dofinansowanie do zadania ”Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez położenie chodnika w miejscowości Dzierzążnia” – 40 000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono wydatki § 4260  - zakup energii i § 4260  - zakup usług pozostałych o łączną kwotę 18 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono wydatki w kwocie 79 672,00 zł (różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, szkolenia pracowników) i zmniejszono wydatki w kwocie 20 000,00 zł (przesunięcie między rozdziałami 75095 i 80113 par.4010 kwoty 20 000,00 zł).

W dziale 754, rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne zmniejszono dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 000,00 zł, zwiększono wydatki na zakup usług remontowych- 47 000,00 zł (remont dachu na budynku garażu OSP w Dzierzążni -22 000,00 zł  i remont garażu OSP w Starczewie Wielkim – 25 000,00 zł) i zakup materiałów i wyposażenia - 38 085,00 zł, zwiększono wydatki na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Wierzbicy Pańskiej w kwocie 20 711,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe  zwiększono wydatki w § 4270 zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł na remont w szkole podstawowej w Dzierzążni oraz dokonano przesunięć między paragrafami, rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększono wydatki w kwocie 100 000,00 zł za pobyt dzieci z terenu gminy Dzierzążnia  w przedszkolach w innych gminach, rozdział 80113 zwiększono wydatki na zakup usług remontowych

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział  90015 Oświetlenie ulic, placów  i dróg - wprowadza się środki na realizację zadań w ramach MIAS w kwocie 20 000,00 zł, rozdział   90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zabezpiecza się środki na zadanie” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzążnia – Etap V” w kwocie 26 532,00 zł.

W dziale 921, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki na realizację zadań w ramach  „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” w łącznej kwocie 30 000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna - zmniejszono dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł i przeniesiono do działu 754.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 20 638 688,45 zł w tym wydatki bieżące stanowią 18 172 320,45 zł , natomiast wydatki majątkowe stanowią 2 466 368,00  zł

 

Do przedstawionych przez panią Skarbnik wyjaśnień żadnych pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 192/XXVII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 7. Podjęcie Uchwały Nr 193/XXVII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych  i  ośrodkach wsparcia udzielających  schronienia  osobom bezdomnym

Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska przedstawiła zasady ponoszenia odpłatności   za pobyt w mieszkaniach chronionych  i  ośrodkach wsparcia udzielających  schronienia  osobom bezdomnym

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca  w  schronisku dla osób bezdomnych z  usługami opiekuńczymi   oraz schronisku,  których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt  stały jest  Gmina  Dzierzążnia oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach osób mających miejsce zameldowania na pobyt stały w Gminie Dzierzążnia w lokalu mieszkalnym , w którym nie ma możliwości zamieszkania.

 

Świadczenie z pomocy społecznej w formie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych  oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przyznawane jest wg. zasad określonych w poniższej tabeli :

 

   Dochód osoby bezdomnej

               wyrażony

           w % w stosunku

do kryterium dochodowego ,

o którym mowa w art.8 ust.1 i 2

 ustawy  o   pomocy społecznej.

 

    Wysokość    miesięcznej

odpłatności osoby bezdomnej

             wyrażonej

w  % w odniesieniu  do

miesięcznego kosztu pobytu

           w schronisku

 

     Wysokość miesięcznej odpłatności osoby bezdomnej

                wyrażona

        w  % w odniesieniu

    do miesięcznego kosztu

      pobytu w schronisku

    z usługami opiekuńczymi

do  100 %

                 do  30 %

                 do  50 %

powyżej  100% – 150%

powyżej  30% do 40%

powyżej  50% do 60%

powyżej  150% do 200%

powyżej  40% do 60%

powyżej  60% do 80%

powyżej  200% do 250%

powyżej  60% do 70%

powyżej  80% do 90%

Powyżej  250%

powyżej  70% do 100%

powyżej  90% do 100%

 

 

1.Przyznanie pomocy w formie tymczasowego miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych   i w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz sposób płatności ustalane są indywidualnie w decyzji na podstawie i w trybie ustawy o pomocy społecznej.

2.Odpłatność ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy faktycznego pobytu w schronisku. W przypadku , gdy pobyt osoby w schronisku  nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego , wysokość odpłatności oblicza się proporcjonalnie do ilości dni pobytu , tj. dzieląc kwotę odpłatności przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

 

1.W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoba bezdomna , której przyznano świadczenia z pomocy społecznej w formie tymczasowego pobytu w schronisku , na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności za pobyt,  a zwłaszcza ze względu na następujące okoliczności:

 

 1. długotrwałą chorobę  lub  niepełnosprawność powodującą udokumentowany wzrost wydatków   na zakup lekarstw  , specjalistyczne leczenie  i  badanie lekarskie , rehabilitację ,  stosowanie

      specjalistycznej diety, a także zakup sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do funkcjonowania

      osoby bezdomnej;

 1. straty poniesione w wyniku zdarzenia losowego , sytuacji kryzysowej , klęski żywiołowej lub    
 2.  
 3. zwiększone wydatki w związku z realizacją indywidualnego programu wychodzenia  z bezdomności.

2.Zwolnienie częściowe lub całkowite z ponoszenia odpłatności następuje na podstawie decyzji

   administracyjnej.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 193/XXVII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych  i  ośrodkach wsparcia udzielających  schronienia  osobom bezdomnym

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 8. Podjęcie Uchwały Nr 194/XXVII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz poinformowała, że pismem Nr DT.7011.18.2021 z dnia 16.06.2021 r. Starosta Płoński wystąpił o udzielenie pomocy finansowej w 2021 r. na dofinansowanie realizacji zadania  p.n.: Remont drogi powiatowej Nr 3059W Ilinek-Kucice-Bulkowo-Bodzanów”,   na odcinku od km 8 +100 do km 9 + 300 o długości 1 200 mb, przez miejscowość Kucice, który przebiega przez teren Gminy Dzierzążnia w kwocie 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Realizacja tej drogi podyktowana jest złym stanem technicznym, a remont drogi znacznie poprawi warunki komunikacyjne oraz turystyczne mieszkańcom gminy.

Pomoc udzielana jest w formie  dotacji celowej a podstawą przekazania środków finansowych jest  umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie tej uchwały.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 194/XXVII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 9. Podjęcie Uchwały Nr 195/XXVII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dzierzążnia na rok szkolny 2021/2022

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki poinformował, że zgodnie artykuł 1 ustawy  z dnia  16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.2248), który wszedł w życie 3 grudnia 2019 r.  reguluje zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów  do szkół.  Określa też wzór na obliczenie kosztów  jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych wzoru jest średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu. Ustawa zobowiązuje radę gminy do określenia  w drodze uchwały, średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. Ceny paliwa w Gminie Dzierzążnia na dzień 14.07.2021 r. wynosiły :

 

Stacje benzynowe w Gminie Dzierzążnia

Rodzaj paliwa i cena za jednostkę

Benzyna bezołowiowa

Olej napędowy

Gaz LPG

Amic Energy

5,59

5,39

2,41

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DAR-KLIM Dariusz Klimczewski

5,85

5,59

2,69

Średnia cena :

5,72

5,49

2,55

 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 195/XXVII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dzierzążnia na rok szkolny 2021/2022

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 10. Podjęcie Uchwały Nr 196/XXVII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierzążnia

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny odczytał uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierzążnia. Poinformował, że po 31 miesiącach pracy i realizacji zadań budżetowych wskazane jest podwyższenie wynagrodzenia Wójtowi od dnia 1 sierpnia 2021 roku.

            Należy zwrócić uwagę na fakt zrealizowanych zadań oraz kwot pozyskanych dofinansowań z funduszy krajowych i unijnych. Budżety od 2018 roku razem z tegorocznym budżetem wykonywane są zgodnie z założeniami,  a priorytetowe zadania są zrealizowane.

Kolejnym argumentem przemawiającym za podwyższeniem wynagrodzenia jest wzrost najniższego wynagrodzenia w kraju z kwoty 2100,00 zł w 2018 roku do kwoty 2800,00 zł  w 2021 roku oraz podwyżki w sferze budżetowej.

Należy też zwrócić uwagę, że wynagrodzenie Wójta Gminy Dzierzążnia jest najniższym wynagrodzeniem ustalonym dla wójtów  i burmistrzów w Powiecie Płońskim.

Mając na względzie powyższe w pełni uzasadnione jest ustalenie wynagrodzenia w wysokości wyższej niż dotychczasowe.

 

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 196/XXVII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dzierzążnia

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 11. Wolne wnioski i informacje

Radna – Pani Janina Siedlecka zwróciła się z pytaniem dlaczego nie wszystkie dzieci, które skończyły 4 lata zostały przyjęcie do oddziału przedszkolnego ?

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki odpowiedział, że w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach jest 1 oddział, który może liczyć maksymalnie 25 dzieci, który jest jeden dla 4,5 i 6-latków. Niestety nie ma miejsca, by przyjąć więcej dzieci, a obowiązek szkolny jest od 6 roku życia. W Szkole Podstawowej  w Dzierzążni są 3 oddziały : 3-latki, 4 i 5-latki oraz 6-latki, dlatego tam również są przyjmowane dzieci należące do obrębu szkoły w Nowych Kucicach. Wójt Gminy dodał, że problem z dostępnymi miejscami tkwi również w tym, że na początku roku szkolnego jest wiele zapisanych dzieci, a z czasem okazuje się, że chodzą bardzo rzadko, a zajmują miejsce innym chętnym dzieciom.

Ad 12. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XXVII sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz. 12:00.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Transmisja z sesji Rady Gminy w Dzierzążni dostępna jest w serwisie YouTube.

 

Protokołowała:                                                           

Paulina D.Traczyk                       

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-09-22 14:50:33
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-29 15:54:04
 • Liczba odsłon: 660
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2174473]

przewiń do góry