Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ z XXXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 7 listopada  2022 roku

 

Obrady XXXVIII  Sesji Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu   7  listopada 2022 roku  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o godzinie 12:15, a zakończyły o godzinie 13:00.

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Sekretarz Gminy - Pani Monika Konczewska, Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Najechalska, Radny Powiatowy – Pan Mirosław Opolski,  Sołtysi.

Na ustawowy stan Rady Gminy w Dzierzążni 15 osób, w obradach udział wzięło 14 osób, czyli liczba odpowiednia do podejmowania prawomocnych uchwał. Głosowanie odbyło się za pomocą elektronicznego systemu.

Ad 1.  Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, na sali obrad obecnych jest 14 radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.

Stan na 15 radnych - obecnych 14 według listy obecności załączonej do protokołu.

 1. Otwarcie XXXVIII  Sesji Rady Gminy
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy
 3. Wystąpienia i zapytania
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
 5. Podjęcie Uchwały Nr 279/XXXVIII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia
 6. Podjęcie Uchwały Nr 280/XXXVIII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej
 7. Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2021/2022
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Dzierzążnia za 2021 rok
 9. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy, Wójta Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia za 2021 rok
 10. Wolne wnioski i informacje
 11. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał  się z protokołem XXXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w  jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania. Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.      

Radni nie zgłaszali uwag, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia  28 września  2022 roku. Radni Przyjęli protokół z XXXVII Sesji jednogłośnie.

 

Ad 3. Wystąpienia i zapytania

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej części obrad.

 

Ad 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z pracy i  prowadzonej działalności międzysesyjnej. Przedstawił najważniejsze działania od ostatniej sesji, jakie uczyniono  w urzędzie:

 • W dniu 29 września uczestniczyłem w obradach lokalnej grupy działania Przyjazne Mazowsze  na którym zostało udzielone absolutorium zarządowi,
 • W dniu 29 września w Urzędzie Gminy obchodziliśmy Jubileusz 50-lecia i 60-lecia Pożycia Małżeńskiego par z terenu Gminy Dzierzążnia,
 • W dniu 10 października została wykonana droga w Korytowie,
 • W dniu 11 października uczestniczyłem w wytyczeniu granic z działki  w miejscowości Siekluki,
 • W dniu 13 października uczestniczyłem w obchodach dnia Nauczyciela w dwóch szkołach,
 • W dniu 15 października odbył się Gminny Dzień Strażaka i jubileusz 90-lecia OSP Dzierzążnia,
 • W dniu 26 października został ogłoszony przetarg na sieci wodociągowe w miejscowości Gumowo i Nowe Kucice,
 • Od dnia 3 listopada przyjmujemy deklaracje na zakup węgla  przez mieszkańców Gminy Dzierzążnia,
 • W dniu 4 listopada uczestniczyłem w konwencie wójtów na którym omawiane były sprawy dotyczące realizacji zadań bieżących po szczególnych gminach i miastach,
 • Trwają prace przy realizacji zadania w ramach Polskiego Ładu edycja I
 • Trwają także prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej, kosztorysowej na pozostałe inwestycje,
 • Trwają prace zagospodarowania w  miejscowości Starczewo Wielkie zadanie realizowane w ramach dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego.

 

 

Ad 5. Podjęcie Uchwały Nr 279/XXXVIII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz omówiła projekt uchwały dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Poinformowała, że zostaną wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz wyjaśniła, na czym polegają zmiany.

Wprowadzając zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok dokonane:

- Zarządzeniem Nr 56/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 29 września 2022 roku,

- Zarządzeniem Nr 58/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 14 października 2022 roku,

- Zarządzeniem Nr 60/2022 Wójta Gminy Dzierzążnia z dnia 26 października 2022 roku,

- Uchwałą nr 280/XXXVIII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 7 listopada 2022 roku.

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

Dochody -  po zmianach ustalono w kwocie  23 339 676,34 zł

w tym dochody bieżące stanowią 22 575 051,00 zł, w tym;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 560 789,57 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 9 417,00 zł

- pozostałe dochody bieżące – 4 027 507,44 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 645 000,00 zł

- subwencja ogólna – 5 987 393,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 7 989 943,99 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 764 625,34  zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 0,00 zł

- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 764 475,34 zł

Wydatki - po zmianach ustalono w kwocie  23 945 279,34  zł, z tego:

Wydatki bieżące – 21 284 202,55 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 8 366 084,24 zł , na obsługę długu 60 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią 2 661 076,79 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody

 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 605 603,00 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa  w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 405 171,00 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 200 432,00
 2. Przychody budżetu: wolne środki w kwocie 245 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej  zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów), nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w 30 000,00 zł przeznacza się rozchody (udzielenie pożyczki długoterminowej  w kwocie 30 000,00 zł).
 3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości  880 603,00 zł i rozchody 275 000,00 zł.

 

 1. Bartold Krzysztof                     - jestem za
 2. Jankowska Wiesława               - jestem za
 3. Kawecka Iwona                       - jestem za
 4. Kokosińska Iwona                    - jestem za
 5. Machnacki Andrzej                  - jestem za
 6. Maliszewski Konrad                 - jestem za
 7. Pawlak Radosław                    - jestem za
 8. Piórkowski Ryszard                  - jestem za
 9. Rydzewska Ewa                       - jestem za
 10. Siedlecka Janina                      - jestem za
 11. Turkowska Teresa                   - jestem za
 12. Wróblewski Mariusz                  - jestem za
 13. Zimny Krzysztof                       - jestem za

 

Przy 13 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 279/XXXVIII/2022  Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

 

Ad 6.Podjęcie Uchwały Nr 280/XXXVIII/2022 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na początku głos zabrała Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegółowo przedstawiła plan dochodów budżetu gminy, którego kwota ogółem wynosi 23 339 676,34  zł. i zaś plan wydatków 23 945 279,34  zł

 

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dochody bieżące

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – wprowadza się dotację celową otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 380/2022 z dnia 26 października 2022 r. (pismo WF-I.3112.9.67.2022 z 28 października 2022 r.) i decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 382/2022 z dnia 28 października 2022 r. (pismo WF-I.3112.9.68.2022 z 31 października 2022 r.)  w łącznej kwocie 312,63 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

W dziale 756, rozdział 75621 -  pismem nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku wprowadza się środki w kwocie 2 888 418,57 przyznanych dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

W dziale 758 Różne rozliczenia, , rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się wpływy   z pozostałych odsetek w kwocie 6 128,80 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców zmniejsza się środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy o kwotę 368,00 zł, 85295 –  w związku z nadwyżką środków zmniejsza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie   lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego o kwotę 1 132 200,00 zł, wprowadza się środki na dodatek dla podmiotów wrażliwych    w kwocie 20 400,00 zł i na dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła ciepła w kwocie   153 000,00 zł.

Dochody  majątkowe

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się planowane dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości o kwotę 385 092,00 zł

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 23 339 676,34 zł w tym dochody bieżące stanowią 22 575 051,00 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 764 625,34 zł.

Wydatki bieżące

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się planowane wydatki o otrzymane dotacje w kwocie 312,63 zł, rozdział 75023 i 75095  zwiększa się planowane wydatki na materiały o 165,37 zł i usługi o 5 000,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie w związku z niedoborem zwiększa się planowane wydatki na dowóz osób niepełnosprawnych do szkól przez rodziców o kwotę 10 000,00 zł i przenosi ww. kwotę   z paragrafu wynagrodzeń.

W planie finansowym GOPS w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 132 200,00 zł i zwiększa o kwotę 20 400,00 zł i 153 000,00 zł zgodnie ze zmianą dochodów oraz dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu 852, 854, 855.

W dziale 921, rozdział 92116 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – zwiększa się dotację o kwotę 2 423,00 zł na zakup książek.

Wydatki majątkowe

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 – zmniejsza się wydatki na zadaniu jednorocznym pn.” Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Dzierzążni” o kwotę 5 486,00 zł i na  zadaniu jednorocznym pn.” Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy o kwotę 12 300,00 zł

 

W dziale 801 Oświata i wychowanie – wprowadza się zadanie jednoroczne pn.: Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni – 110 085,00 zł

W dziale 921, rozdział 92109 – wprowadza się zadanie jednoroczne pn.: Przygotowanie wstępnej dokumentacji do inwestycji "Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu" – 20 000,00 zł

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 23 945 279,34 zł w tym wydatki bieżące stanowią 21 284 202,55 zł , natomiast wydatki majątkowe stanowią 2 661 076,79  zł.

 

 1. Bartold Krzysztof                     - jestem za
 2. Jankowska Wiesława               - jestem za
 3. Kawecka Iwona                       - jestem za
 4. Kokosińska Iwona                    - jestem za
 5. Machnacki Andrzej                  - jestem za
 6. Maliszewski Konrad                - jestem za
 7. Pawlak Radosław                    - jestem za
 8. Piórkowski Ryszard                 - jestem za
 9. Rydzewska Ewa                       - jestem za
 10. Siedlecka Janina                      - jestem za
 11. Turkowska Teresa                   - jestem za
 12. Wróblewski Mariusz                 - jestem za
 13. Zimny Krzysztof                       - jestem za

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 280/XXXVIII/2022  Rady Gminy w Dzierzążni                       w zmiany uchwały budżetowej

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 7. Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2021/2022

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki przedstawił Informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2021/2021. W roku szkolnym 2021/2021 gmina Dzierzążnia była organem prowadzącym dla 2 szkół podstawowych: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierzążnia i szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierzążnia posiada 12 oddziałów   
 • Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Kucicach 9 oddziałów

Wójt Gminy przedstawił stan organizacyjny szkół. W Szkole Podstawowej w Dzierzążni uczyło się 193 uczniów, zaś w Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach  – 109 uczniów .

Ponadto w Gminie w roku szkolnym 2021/2022 funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich, pięcioletnich, czteroletnich i trzyletnich, oddział
w Nowych Kucicach liczył  25 dzieci, zaś oddziały w Dzierzążni – 50 dzieci.

W roku szkolnym 2021/2022 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz uczniów i szkół.

Dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół.

Wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, ale także szkół ponadpodstawowych, którzy zamieszkują na terenie Gminy. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 12 780,00 zł, dofinansowanie ze środków Urzędu Gminy wyniosło 1 420,00 zł:

wrzesień – grudzień 2021 –  7 620,00 zł;

styczeń – sierpień 2022 –  6 580,00 zł.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022 -  38 uczniów z naszej gminy otrzymało stypendia za wysokie wyniki w nauce w kwocie po 200 zł na ucznia, zaś w drugim semestrze liczba uczniów, którzy otrzymali ww. stypendium wynosiła 50 uczniów. Wykorzystano środki własne budżetu gminy w kwocie 17 600,00 zł.

Wydatki na oświatę za I półrocze 2022 roku stanowiły ok. 47,38 % w ogólnych wydatkach budżetu Gminy. Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowiło
treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2022 r.

Pan Wójt poinformował, że przybywa sprzętu w szkołach i realizowane są szeregi zadań.

 

Ad 8.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Dzierzążnia za 2021 rok

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Dzierzążnia za 2021 rok. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 9. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy, Wójta Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia za 2021 rok

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Gminy, Wójta Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia za 2021 rok. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 10. Wolne wnioski i informacje

Radny Powiatowy – Pan Mirosław Opolski, poinformował, że droga powiatowa Ilinko- Kucice zostanie wykonana w przyszłym roku przewidziane jest dokończenie realizacji inwestycji. Został jeszcze  odcinek 1 600m. Jeszcze zostanie odcinek od zakrętu w Kucicach do Szast  około 1,5 km. Powiat ma około 500 km dróg i realizuje je sukcesywnie. Droga Ilinko- Kucice jest robiona odcinkami , ale ciągle jest robiona i w następnym roku będzie już całość.

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki podziękował za wykonanie remontu drogi powiatowej. Faktem jest, że wpłynęło pismo od Państwa o dofinansowanie, żebyśmy w budżecie zabezpieczyli kwotę 38.000 zł.  

Wójt Gminy Dzierzążnia – Pan Adam Sobiecki dodał, że po 30 latach ciężkiej pracy w szkole w Dzierzążni padł piec i trzeba kupić nowy piec, który będzie pracował przez kolejne lata. Mamy nadzieję, że nowy piec zaoszczędzi zużycie o 20% - 30%, co przełoży się na zmniejszenie kosztów.

 

Ad 12. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy  w Dzierzążni o godz. 13:00.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Transmisja z sesji Rady Gminy w Dzierzążni dostępna jest w serwisie YouTube.

 

Protokołowała:                                                           

Edyta Gajewska

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2022-11-08 13:44:53
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-18 15:22:55
 • Liczba odsłon: 437
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2272336]

przewiń do góry