Zobacz podgałęzie

PROTOKÓŁ XXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

która odbyła się w dniu 21 czerwca 2021 roku

 

Obrady XXVI Rady Gminy w Dzierzążni odbyły się w dniu 21 czerwca 2021 roku  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzążni, rozpoczęły się o godzinie 12:00, a zakończyły  o godzinie 14:00.

W obradach Sesji Rady Gminy udział wzięli: Radni Rady Gminy w Dzierzążni – lista obecności jako załącznik do protokołu, Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki, Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz, Sekretarz Gminy - Pani Monika Konczewska, Kierownik GOPS – Pani Katarzyna Włodarska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni – Pani Beata Garlej, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach – Pani Joanna Opolska – Lisińska, Radny Powiatowy – Pan Mirosław Opolski, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Pani Paulina Traczyk, Radca Prawny – Pani Daniela Nastaszyc,

Na ustawowy stan Rady Gminy w Dzierzążni 15 osób, w obradach udział wzięło 15 osób, czyli liczba odpowiednia do podejmowania prawomocnych uchwał. Głosowanie odbyło się za pomocą elektronicznego systemu.

 

Ad 1.  Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy

Otwarcia obrad XXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który powitał przybyłych na Sesję.

Poinformował, że zgodnie z podpisami na liście obecności, na sali obrad obecnych jest 15 radnych. Przewodniczący stwierdził, że jest quorum i Rada Gminy może podejmować prawomocne uchwały.

Stan na 15 radnych - obecnych 15 według listy obecności załączonej do protokołu.

Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny poinformował, że radni otrzymali porządek obrad wcześniej i  przeszedł do jego realizacji bez odczytywania.

 

Ad 2. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy

Prowadzący obrady - Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że osobiście zapoznał  się z protokołem XXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni oraz oznajmił, że w jego ocenie całkowicie odzwierciedla on przebieg Sesji i zawnioskował o przyjęciu go bez odczytania. Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej Sesji.      

Radni nie zgłaszali uwag, więc Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 maja 2021 roku. Radni przyjęli protokół z XXV Sesji jednogłośnie.

Ad 3. Wystąpienia i zapytania

Wobec braku pytań przystąpiono do dalszej części obrad.

Ad 4. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej

 

Wójt Gminy Dzierzążnia - Pan Adam Sobiecki przedstawił informację z pracy i prowadzonej działalności międzysesyjnej. Przedstawił najważniejsze działania od ostatniej sesji, jakie uczyniono   w urzędzie:

 • W dniu 2 czerwca Wójt Gminy Dzierzążnia uczestniczył w obradach Rady Społecznej Szpitala im, Józefa Piłsudskiego w Płońsku, gdzie omawiane były tematy związane z działalnością szpitala  i problemy kadrowe szpitala,
 • W dniu 4 czerwca odbyły się powiatowe obchody Święta Strażaka w Płońsku,
 • Wójt Gminy Dzierzążnia przypomniał, że od 1 kwietnia trwa Powszechny Spis Ludności i Mieszkań 2021, udział w spisie jest obowiązkowy, istnieje kilka możliwości dokonania spisu : samospis przez internet, telefon od ankietera oraz możliwość spisania się w Urzędzie Gminy z pomocą pracownika,
 • Od dnia 8 czerwca w Urzędzie Gminy rozpoczęła się kompleksowa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, Oddział Płock. Kontrola taka odbywa się co 4 lata, gdzie sprawdzana jest  gospodarka finansowa i zasady przestrzegania przepisów prawa. Kontrolerzy będzie sprawdzać końcówkę roku 2019 oraz 2020 rok,
 • W dniu 8 czerwca rozpoczęła się kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie realizacji właściwego należnych składek ZUS, która trwała około 5 dni,
 • W dniu 10 czerwca Wójt Gminy uczestniczył w wideokonferencji z wiceministrem Maciejem Wąsikiem, która dotyczyła przede wszystkim wielkiej inwestycji drogowej. Przebiegającej przez teren powiatu płońskiego, a dokładniej autostrady, która przebiegałaby przez teren gminy Załuski, Naruszewo i Bulkowo,
 • 14 czerwca rozpoczął się remont schodów przy Ośrodku Zdrowia w Dzierzążni, schody zostały poprawione i wykonane z kostki,
 • W dniu 16 czerwca upłynął termin na składanie ofert przebudowy 2 dróg gminnych : Błomino – Gumowskie i Błomino – Jeże, wartość prac nie przekroczyła zabezpieczonych środków budżecie, najkorzystniejszą ofertę złożyła WAPONOPOL, za kwotę ponad 215 tys. zł,
 • W dniu 17 czerwca Wójt Gminy Dzierzążnia uczestniczył w podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem, a Dyrektorem Szpitala w Płońsku, powiat stara się o pozyskanie środków na remont budynku rehabilitacji, kwota dofinansowania to około 3,5 mln złotych,
 • Trwa wycinanie poboczy na drogach gminnych.

 

Ad 5) Podjęcie Uchwały Nr 186/XXVI/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dzierzążnia wotum zaufania za 2020 rok

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny poinformował, że uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady to jest minimum 8 głosów za. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny poddał pod   głosowanie Uchwałę Nr 186/XXVI/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dzierzążnia wotum zaufania za 2020 rok w związku z przedstawionym na poprzedniej Sesji Rady Gminy Raportem o stanie gminy Dzierzążnia za  2020 rok.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 186/XXVI/2021  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dzierzążnia wotum zaufania za 2020 rok

 

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 6) Przedstawienie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok:

 1. Przedstawienie Uchwały Komisji Rewizyjnej Nr 1/2021 z dnia 07 maja 2021 roku o opinii  z wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia za 2020 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
 2. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.
 3. Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  w Dzierzążni w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz przedstawia w formie prezentacji sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok. Poinformowała, że budżet gminy Dzierzążnia na 2020 rok uchwalono 13 grudnia 2019 r. uchwałą nr 87/XII/2019 Rady Gminy w Dzierzążni. Omówiła dochody i wydatki   z uwzględnieniem inwestycji i dofinansowań. Pani Skarbnik przedstawiła wykonanie budżetu w rozbiciu na poszczególne działy tj. Urząd Gminy, GOPS, Biblioteka, Oświata.

            Planowane dochody po uchwaleniu stanowiły – 16 817 000 zł. W trakcie roku budżetowego dochody zwiększono o 2 594 428,00 zł (głównie z tytułu dotacji ) tj. o 15,43% . Wg stanu na 31 grudnia br. dochody stanowiły – 19 411 428,00 zł. Planowane wydatki po uchwaleniu stanowiły – 17 267 000 zł.   W trakcie roku budżetowego zwiększono o 2 463 913,00 zł  t. j. o 11,43 %.  Na dzień 31 grudnia br. wydatki planowane wyniosły 19 730 913 zł. Planowane przychody po uchwaleniu budżetu wynosiły 695 000,00 zł z czego kwota   245 000,00 zł to wolne środki a  kwota 450 000,00 zł to planowany kredyt na sfinansowanie deficytu. Na 31 grudnia br. planowane przychody stanowiły 593 774,00 zł tj. –nadwyżka z lat ubiegłych 48 774,00 zł, - wolne środki – 545 000,00 zł. Rozchody po uchwaleniu stanowiły – 245 000 zł   z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Wg stanu na 31 grudnia 2020 r. – 274 289 zł, z czego na spłatę kredytu – 245 000,00 zł oraz na udzielenie pożyczki dla OSP Dzierzążnia – 29 289,00

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz poinformowała, że o uchwaleniu budżetu wynik budżetu zamykał się deficytem w wysokości 450 000,00 zł. Wg stanu na 31 grudnia br. planowany deficyt budżetowy stanowił kwotę  – 319 485,00 zł.

Główne źródła dochodów Gminy Dzierzążnia :

 • udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 714 445,00 zł
 • subwencje w tym : - 6 282 041,00 zł

- oświatowa – 3 198 496,00 zł

- wyrównawcza – 3 019 704,00 zł

- równoważąca – 62 841,00 zł

 • dotacje na zadania własne i zlecone – dochody bieżące – 6 872 065,43 zł
 • środki na finansowanie zadań inwestycyjnych – dochody majątkowe – 884 041,00 zł
 • podatek od nieruchomości – 1 415 932,99 zł
 • podatek rolny – 812 568,84 zł

            Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz przedstawiła wydatki inwestycje jednostek budżetowych  - drogi gminne w 2020 r. :

 • budowa drogi gminnej w miejscowości Sarnowo - Góry o dł. ok. 692 mb, dz. Nr 21
 • budowa drogi gminnej nr 300371W w miejscowości Cumino o dł. ok. 600 mb

            W 2020 roku udzielono pomocy finansowej Powiatowi Płońskiemu w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 400 000,00 zł  z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań:

 • p.n. „Remont drogi powiatowej Nr 3062W Nacpolsk -Sosenkowo-Kucice” w kwocie 270 000,00 zł
 • p.n. „Remont drogi powiatowej Nr 3084W Kadłubowo-Dzierzążnia w kwocie 130 000,00 zł.

Pozostałe inwestycje i zadania bieżące w 2020 roku :

 • Plac przy Urzędzie Gminy w Dzierzążni - wartość inwestycji 147 894,71 zł
 • Plac przy Szkole Podstawowej w Nowych Kucicach – 146 247,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 140 000,00 zł)
 • Samochód osobowy dla potrzeb Urzędu Gminy, wartość zakupu 71 080,50 zł
 • Samochód strażacki lekki dla OSP Nowe Gumino, wartość zakupu – 28 880,00 zł

 

Zadania zrealizowane z dofinansowaniem środków z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS)

1. Budowa energooszczędnego oświetlenia dla Sołectwa Chrościn.

2. Budowa chodnika w miejscowości Gumowo.

3. Aktywizacja Sołectwa Nowe Kucice.

4. Remont świetlicy w miejscowości Kadłubowo.

5. Remont świetlicy  Kucicach wraz z wyposażeniem.

Następnie Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz przedstawiła informacje dotyczące Oświaty.  Poinformowała, że W ramach projektów „zdalna szkoła” i „zdalna szkoła+” zakupiono laptopy do nauki zdalnej w ilości 17 szt. i 20 szt. z przeznaczeniem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dzierzążni i Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach – wartość środków europejskich 98 988,40 zł.

 

W 2020 roku odbyły się następujące remonty w szkołach z terenu gminy Dzierzążnia :

 • Remont jadalni w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach,
 • Remont korytarzy w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucice,
 • Remont sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach,
 • Remont stołówki w ramach rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” w Szkole Podstawowej w Dzierzążni (środki własne stanowiły 20% - 19 952,24 zł, zaś dotacja 80% - 79 808,98 zł. )

W ramach otrzymanej Rezerwy Oświatowej Subwencji Ogólnej w  roku szkolnym 2020/2021 wyposażono Szkołę Podstawową w Nowych Kucicach w pomoce dydaktyczne do 5 klasopracowni (biologicznej, geograficznej, chemicznej, fizycznej, informatycznej w wysokości 75 000 zł.

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” szkoły otrzymały dotację w wysokości 16 000,00 zł, w ramach której zakupiono lektury szkolne i nowości wydawnicze do bibliotek szkolnych. Wkład własny przy realizacji  zadania wynosił 4 000,00 zł.

            W dalszej kolejności głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Wiesława Jankowska, która odczytała Uchwałę Nr 1/2021 z dnia 07 maja 2021 roku o opinii z wykonania budżetu Gminy Dzierzążnia za 2020 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

            Następnie głos zabrał Pan Przewodniczący Rady Gminy i odczytał 2 uchwały :

1)  Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.

2) Przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

 

Ad 7) Podjęcie Uchwały Nr 187/XXVI/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

Następnie Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że projekt uchwały był omawiany w czasie posiedzenia wspólnych Komisji Rady Gminy i został przyjęty przez Radnych.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny poddał pod głosowanie Uchwałę  Nr 187/XXVI/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 187/XXVI/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad 8) Podjęcie Uchwały Nr 188/XXVI/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny poddał pod głosowanie Uchwałę  Nr 188/XXVI/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 188/XXVI/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny pogratulował Wójtowi Gminy uzyskania absolutorium.

Wójt Gminy – Pan Adam Sobiecki podziękował za owocną współpracę oraz  za udzielenie absolutorium Skarbnikowi Gminy – Pani Beacie Łukasiewicz, Sekretarzowi Gminy – Pani Monice Konczewskiej, kierownikowi GOPS – Pani Katarzynie Włodarskiej, Dyrektorom Szkoły Podstawowej  w Kucicach – Pani Joannie Opolskiej – Lisińskiej oraz  w Szkole Podstawowej  w Dzierzążni – Pani Beacie Garlej, Dyrektor Gminnej Biblioteki – Pani Paulinie Traczyk, Radnym i Sołtysom za spokojną współpracę, pracownikom Urzędu Gminy za zaangażowanie w pełnione obowiązki, Pani Mecenas – Pani Danieli Nastaszyc za fachową pomoc oraz strażakom – ochotnikom za pomoc związana w związku z pandemią COVID-19.

            Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Wiesława Jankowska, która  w imieniu członków Komisji Rewizyjnej pogratulowała Panu Wójtowi – Adamowi Sobieckiemu prawidłowego wykonania budżetu. Podziękowała pracownikom Urzędu Gminy za współpracę z Radą Gminy oraz Radnym za działania powodujące jak najlepsze wykonanie budżetu.

W dalszej kolejności głos zabrał Radny Powiatowy – Pan Mirosław Opolski, który również dołączył się do podziękowań. Dodał, że z doświadczenia wie, że ważna jest współpraca i dobra atmosfera. Powiedział, że jako mieszkaniec i były pracownik Urzędu Gminy cieszy się, że nie ma żadnych nieprawidłowości w budżecie.

Ad 9. Podjęcie Uchwały Nr 189/XXVI/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

 

Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz omówiła projekt uchwały dotyczący zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia. Poinformowała, że zostaną wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz wyjaśniła, na czym polegają zmiany. 

Wprowadzając zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono zmiany uchwały budżetowej  na 2021 rok dokonane:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Dzierzążnia nr 22/2021 z dnia  26 kwietnia 2021 roku

- Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni 183/XXV/2021 z dnia 28 maja 2021 roku.

- Uchwałą Rady Gminy w Dzierzążni 190/XXVI/2021 z dnia 21 czerwca 2021 roku.

W dochodach  dokonuje się zmian:

 1. z tytułu środków otrzymanych na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 16 000,00 zł.
 2. z tytułu opłat za udostępnienie danych (5%)  w kwocie 100,00 zł,
 3. z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,65 zł,
 4. z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych w kwocie 615,38 zł
 5. z tytułu dotacji na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 1500,00 zł
 6. z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna- 1700,00 zł

Dochody po zmianach ustalono w kwocie  18 078 708,00 zł

w tym dochody bieżące stanowią 17 580 840,00 zł, w tym;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 903 192,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 7 000,00 zł

- pozostałe dochody bieżące – 3 496 482,03 zł, w tym podatek od nieruchomości – 1 452 600,00 zł

- subwencja ogólna – 6 164 982,00 zł

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 6 009 183,97 zł

w tym dochody majątkowe stanowią 497 868,00  zł w tym:

- ze sprzedaży majątku – 433 200,00 zł

- z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje – 64 368,00 zł

Wydatki

Wydatki w WPF skorygowano zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i załącznikiem   nr 2  do uchwały.

W załączniku nr 2 w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe dodaje się program „Czyste powietrze” którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych – wartość projektu 30 000,00 zł: limit na 2021 rok – 23 000,00 zł, limit  na 2022 rok – 7 000,00 zł.

Wydatki po zmianach stanowią kwotę 20 024 497,00  zł, z tego:

Wydatki bieżące – 17 658 840,00 zł przeznacza się na realizację zadań statutowych jednostek w tym  na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 7 913 226,00 zł , na obsługę długu 35 000,00 zł

Wydatki majątkowe stanowią  2 365 657,00  zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje   i zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł

Przychody i rozchody

 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie  1 945 789,00 zł  który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości w kwocie 240 000,00 zł, z wolnych środków  o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   o finansach publicznych w kwocie 500 000,00 zł, spłaty z udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 29 289,00 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie  1 176 500,00 zł
 2.  Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 245 000,00zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej  zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
 3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2 190 789,00 zł i rozchody w kwocie  245 000,00 zł.

Wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach kształtują się na bezpiecznym poziomie.

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 189/XXVI/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 10. Podjęcie Uchwały Nr 190/XXVI/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

 

Na początku głos zabrała Skarbnik Gminy – Pani Beata Łukasiewicz przedstawiła uchwałę  w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Szczegółowo przedstawiła plan dochodów budżetu gminy, którego kwota ogółem wynosi 18 048 828,97 . zaś plan wydatków 9 994 617,97 zł.

 

Następnie Pani Skarbnik poinformowała, że w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej Rada Gminy w Dzierzążni dokonuje następujących zmian:

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

 • W dziale 700  Gospodarka mieszkaniowa zwiększono wpływy z usług w kwocie 7 000,00 zł
 • W dziale 750 Administracja publiczna wprowadzono kwotę 100,00 zł  z tytułu opłat   za udostępnienie danych (5%).
 • W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  wprowadzono wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,65 zł
 • W dziale 851  Ochrona zdrowia  wprowadzono wpływy z różnych dochodów - Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.  w kwocie 2 463,00 zł
 • W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział  85230 Pomoc w zakresie dożywiania wprowadza się dotację celową otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 82 z 10 czerwca 2021 roku (pismo WF-I.3112.17.23.2021 z 11 czerwca 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań  wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie  1 500,00 zł.
 • W dziale 855 Rodzina, rozdział  85513   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych  oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zwiększa się  dotację celową otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 134/2021 z 7 czerwca 2021 r. (pismoWF-I.3112.20.11.2021 z 7 czerwca 2021 r.),  kwota dotacji 1 700,00 zł.
 • W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005  Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadzono  środki na realizację programu Czyste powietrze” zgodnie z porozumieniem nr 56/2021 zawartym w dniu  25.05.2021 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w Gminie Dzierzążnia w kwocie 16 000,00 zł
 • W dziale 926 Kultura fizyczna wprowadzono wpływy z różnych rozliczeń – zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych w kwocie 615,38 zł

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 18 078 708,00 zł w tym dochody bieżące stanowią 17 580 840,00 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 497 868,00 zł

WYDATKI

 • W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono wydatki § 4260  - zakup energii o kwotę 3 679,03 zł.
 • W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się wydatki  w § 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł.
 • W dziale 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny dokonuje się przesunięcia między paragrafami 3110 i 4300 kwoty 715,86 zł;  rozdział  85513   § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  – zwiększa się wydatki  w kwocie 1 700,00 zł  W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział   90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - W związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” wprowadza się środki w następujących paragrafach

§ 4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota  10 400,00 zł; § 4110  Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 778,40 zł; § 4120        Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – kwota  254,80 zł; § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 8 066,80 zł § 4300    Zakup usług pozostałych  – kwota 2 000,00 zł; § 4700    Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– kwota  500,00 zł

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 20 024 497,00 zł w tym wydatki bieżące stanowią 17 658 840,00 zł , natomiast wydatki majątkowe stanowią 2 365 657,00  zł

Pytań nie zgłoszono. Prowadzący obrady przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały.

 1. Bartold Krzysztof          - jestem za
 2. Gołębiewski Ryszard    - jestem za
 3. Jankowska Wiesława    - jestem za
 4. Kawecka Iwona            - jestem za
 5. Kokosińska Iwona         - jestem za
 6. Machnacki Andrzej       - jestem za
 7. Maliszewski Konrad      - jestem za
 8. Pawlak Radosław         - jestem za
 9. Piórkowski Ryszard      - jestem za
 10. Rydzewska Ewa           - jestem za
 11. Siedlecka Janina          - jestem za
 12. Sepetowski Dariusz      - jestem za
 13. Turkowska Teresa        - jestem za
 14. Wróblewski Mariusz      - jestem za
 15. Zimny Krzysztof            - jestem za

 

Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 190/XXVI/2021 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Wydruk z głosowania elektronicznego stanowi załącznik do protokołu.

Ad 11. Wolne wnioski i informacje

Na początku głos zabrała Radna – Pani Janina Siedlecka, która zwróciła się z pytaniem czy istnieje możliwość wydzierżawienia przez Gminę terenu we wsi Wilamowice pod farmę fotowoltaiczną?

Wójt Gminy Dzierzążnia odpowiedział, że prawie na każdej wsi są grunty tzw. wójtowskie, które mają nieuregulowany stan prawny. Podobna sytuacja jest w Starczewie Wielkim, gdzie jest staw i wiosną próbowano pozyskać pieniądze, ale z uwagi na nieuregulowany stan prawny pojawiły się komplikacje.  Jest możliwość, by Gmina przejęła ten grunt, ale jest dużo dokumentów z tym związanych. Następnie Wójt Gminy Dzierzążnia dodał, że miał pomysł, by w Pomianowie zainstalować panele fotowoltaiczne na 2 ha działki, ponieważ jest to bardzo dobre miejsce obok istniejącej już farmy, jest tam linia i miejsc znajduje się daleko od ludzi. Wójt dodał, że rozmawiał z kilkoma firmami, które się tym zajmują, ale umowa jest podpisywana na 25 lat i brak jest informacji na umowie, że inwestor przywróci grunt do stanu pierwotnego. Wójt Gminy zaproponował firmie, by wziąć rzeczoznawcę, który wyceni grunt i by firma odkupiła działkę. Wówczas inwestor płaciłby podatek, lecz wtedy firma od razu zrezygnowała z negocjacji.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Krzysztof Zimny, który zwrócił  się do mieszkańców, którzy są zaopatrywani w wodę ze stacji uzdatniania wody z Kucicach o zaprzestanie wieczornego podlewani. Stacja w Kucicach nie ma tak dużej mocy przerobowej, żeby była możliwość intensywnego podlewania upraw. Przewodniczący zwrócił się do Radnych, by poinformowali mieszkańców  i uczulili, że przez zbyt intensywne użytkowanie,  reszta mieszkańców pozostaje bez wody na kilka godzin.

W dalszej kolejności głos zabrała Radna – Pani Iwona Kawecka, która zwróciła się z pytaniem jakie oszczędności pozyskała gmina z powody wyłączania oświetlenia w nocy.

Wójt Gminy Dzierzążnia  odpowiedział, że z analizy przedstawiciela firmy energetycznej jedna lampa w roku, jeśli świeci od zmierzchu do świtu to pali się 4 tys. godzin, natomiast gdy wprowadzona została oszczędność, że lampa nie świeci w godzinach 24;00-4:00, ta sama lampa będzie świeciła 2 tys, godzin.

W dalszej kolejności głos zabrał Radny - Pan Radosław Pawlak, który zwrócił się z pytaniem  czy przy trasie nr. 10 można wymienić żarówki na ledowe w ramach oszczędności ?

Wójt Gminy Dzierzążnia odpowiedział, że z uwagi na to, że jest to droga krajowa to musi być oświetlenie pełne. Przy wymianie trzeba byłoby założyć nowe lampy, do czego Gmina musiałaby dołożyć pieniądze,

 

Ad 12. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy w Dzierzążni

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy p. Krzysztof Zimny podziękował wszystkim za udział w sesji oraz zamknął obrady XXVI sesji Rady Gminy w Dzierzążni o godz. 14:00.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Transmisja z sesji Rady Gminy w Dzierzążni dostępna jest w serwisie YouTube.

 

Protokołowała:                                                           

Paulina D.Traczyk                       

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-06-11 11:59:19
 • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-22 15:02:14
 • Liczba odsłon: 746
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2267048]

przewiń do góry