Zobacz podgałęzie

 Protokół z VII sesji Rady Gminy w Dzierzążni

odbytej w dniu 08 czerwca 2015 roku w sali konferencyjnej

Urzędu Gminy w Dzierzążni  pod przewodnictwem Pana

Mariusza Wróblewskiego – Przewodniczącego Rady Gminy w Dzierzążni

 

Porządek obrad:

1.                 Otwarcie VII Sesji Rady Gminy.

2.                 Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy.

3.                 Interpelacje i zapytania.

4.                 Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

5.                 Podjęcie Uchwały Nr 33/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

6.                 Podjęcie Uchwały Nr 34/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

7.                 Podjęcie Uchwały Nr 35/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dzierzążnia.

8.                 Podjęcie Uchwały Nr 36/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Dzierzążnia.

9.                 Podjęcie Uchwały Nr 37/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego.

10.             Podjęcie Uchwały Nr 38/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Dzierzążnia w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w okresie programowania 2014-2020.

11.             Podjęcie Uchwały Nr 39/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie  2014-2020

w ramach osi LEADER.

12.             Podjęcie Uchwały Nr 40/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2015 roku.

13.             Podjęcie Uchwały Nr 41/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przekazania mienia komunalnego.

14.             Podjęcie Uchwały Nr 42/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Błomino Gule obręb ewidencyjny nr 1 w drodze przetargu.

15.             Podjęcie Uchwały Nr 43/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Błomino Gule obręb ewidencyjny nr 1 w drodze przetargu.

16.             Podjęcie Uchwały Nr 44/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie współdziałania    z Gminą Miejską Płońsk w realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządk w gminach.

17.             Podjęcie Uchwały Nr 45/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian

w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

18.             Podjęcie Uchwały Nr 46/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy partnerskiej.

19.             Podjęcie Uchwały Nr 47/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

20.             Podjęcie Uchwały Nr 48/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

21.              Przedstawienie sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                       w Dzierzążni  z działalności Ośrodka za 2014 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok.

22.              Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny za rok 2014.

23.             Przedstawienie  sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną za 2014 rok.

24. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2014 rok.

25.             Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2014 rok.

26.             Wolne wnioski i zapytania.

27.             Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy w Dzierzążni.

 

      Ad pkt 1

            Obrady rozpoczęły się o godzinie 13.00 a zakończyły o godzinie 16.10.

 Pan Przewodniczący otworzył obrady VII sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na obrady radnych , Wójta Gminy- Pana mgr inż. Witolda Pająka ,  Sekretarza Gminy- Adama Sobieckiego, Skarbnika Gminy – Panią Grażynę Zawłocką,  Kierownika GOPS – Panią Reginę Sobczeńską, Dyrektora Zespołu Szkół w Dzierzążni – Pana Franciszka Goszczyńskiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Kucicach – Panią Bożenę Nowakowską,  Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej – Panią Jolantę Gzylewską, Pana Mirosława Opolskiego,  Państwa Sołtysów, , przedstawicieli mediów  oraz wszystkich przybyłych na  sesję.

Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych. W sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy w Dzierzążni i umożliwia  podejmowanie prawomocnych uchwał.

 

Ad pkt 2

            Pan Przewodniczący poinformował Radę, że zapoznał się z protokołem z VI sesji Rady Gminy, który w całości odzwierciedla przebieg odbytej sesji. Uwag nie zgłoszono i Pan Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy bez czytania. Wniosek swój poddał pod głosowanie. Głosowało 15  radnych obecnych na sali. Protokół z VI sesji Rady Gminy został przyjęty bez czytania jednogłośnie 15 głosami.

 

Ad pkt 3

            Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.

 

Ad pkt 4

            Pan Wójt przedstawił informację  z działalności międzysesyjnej .

W okresie od 16 marca 2015 roku Urząd Gminy realizował zadania ustawowe
w sposób sprawny.

        W dniu 26 marca wyłoniono wykonawcę na kompleksową usługę w zakresie żwirowania i profilowania dróg gminnych. Dwie firmy złożyły oferty. Najniższą cenę zaoferował gminny Zakład Komunalny z Płońska za kwotę ogółem 36 284,06 zł. Od 15 kwietnia do 6 maja zostało zrealizowane żwirowanie dróg gminnych. Na żwirowanie dróg gminnych zostało zakupione 1050 m3 żwiru co stanowi 66 samochodów ciężarowych.. Zostało wykonane także profilowanie i wyrównywanie gruntowych dróg gminnych na odcinku 30 km.

        Przeprowadzono rozpoznanie cenowe o wartości nieprzekraczające 30 tys. euro na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dzierzążnia ( minimum 15 dzieci). Oferty złożyły dwie organizacje: Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia i Fundacja im. Wincentego Witosa z Ciechanowa. Obie organizacje zaproponowały letni wypoczynek dzieci nad morzem za kwotę 15 tys. złotych w tym transport do i z ośrodka wypoczynkowego. Wygrała oferta złożona przez Fundację Wincentego Witosa

z Ciechanowa gdyż zaproponowała turnus 14 dniowy oraz dodatkowe miejsca dla 10 dzieci rolników.  25 dzieci  pojedzie na letni wypoczynek w dniach od 26 lipca do 8 sierpnia 2015 roku do Jastrzębiej Góry.

         W dniu 25 marca 2015 roku odbyła się kontrola rekultywowanego byłego wysypiska śmieci w Pomianowie. Prace wykonywane przez spychacz wynajęty do wyrównania powierzchni wysypiska zostały pozytywnie zaopiniowane przez inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ciechanowie.  Wydano zalecenia do wykonania dalszych prac. Koszt prac spychacza wyniósł 7 tys. brutto czas pracy spychacza 58 godzin. Wysypisko jest sukcesywnie zasypywane gruzem, ziemią oraz materiałem z budowy dróg.

          W dniu 25 marca w Błominie Gumowskim został ustawiony przystanek dla dzieci dowożonych do szkól. Konstrukcję i montaż wykonała firma Zakład Komunalny z Płońska za kwotę 2 tys. złotych.

      W kwietniu 2015 roku została podpisana umowa z firmą Wapnopol na wykonanie przebudowy drogi w miejscowości Kadłubowo . Termin wykonania drogi gminnej określony w umowie to  30 czerwiec 2015 roku.

        16 kwietnia wyłoniono firmę opracowującą dokumentację projektowo kosztorysową. Zgłosiły się 3 firmy- najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Drog-Pol II ul. Podmiejska 7

         We współpracy z Zakładem Usług Wodnych w Mławie wykonano dwa indywidualne przyłącza wodociągowe do posesji w miejscowości Pomianowo.

         W dniu 27 kwietna w kancelarii notarialnej w Płońsku został podpisany akt notarialny na ostatni działkę w ciągu drogowym drogi gminnej w miejscowości Nowe Kucice. Pozyskanie w/w działki pozwoliło na wszczęcie procedury uzyskania decyzji celu publicznego oraz uzyskania  pozwolenia na budowę.

          W dniu 3 maja 2015 roku odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka w Starczewie. 

        Od 4 maja 2015 roku zostali zatrudnieni dwaj pracownicy do wykonywania prac na terenie gminy Dzierzążnia. 80% środków na wynagrodzenia pochodzi z Powiatowego Urzędu Pracy

         W dniu 12 maja 2015 roku  zlecono wykonanie naprawy nawierzchni na drodze gminnej w miejscowości Rakowo. Bieżąca naprawa polegała na wycięciu uszkodzonej nawierzchni ok. 20 m2, utwardzeniu podłoża i uzupełnieniu nawierzchni mieszanką asfaltową koszt naprawy wyniósł 1 800,00 złotych brutto. Naprawę wykonał Gminny Zakład Komunalny z Płońska.

          W dniu 16 maja Gmina Dzierzążnia wraz z Starostwem Powiatowym w Płońsku i innymi gminami z terenu powiatu płońskiego zorganizowała „Marsz Gwiaździsty” w którym wzięło udział 42 mieszkańców Gminy.

       W dniach 15 i 19 maja 2015 roku w Urzędzie Gminy w Dzierzążni odbyły się spotkania z mieszkańcami wsi Wilamowice i Kucice. Spotkania te miały na celu przedstawienie projektu realizacji inwestycji, potrzeby pozyskania gruntu
od mieszkańców Wilamowic i Kucic. W spotkaniach uczestniczył projektant, który przedstawił proponowany przebieg dróg. Ze wstępnych ustaleń wynika że istnieje konieczność pozyskania gruntów pod realizacje przebudowy dróg gminnych. Planowana szerokość asfaltu 4,5 m i pobocza po 0,75 m.

     Złożono wniosek do Urzędu Skarbowego w Płońsku w celu odzyskania VAT-u od inwestycji gminnej

 

 

Ad pkt 5, 6

          W tym punkcie Pan  Przewodniczący Rady Gminy poinformował,

że realizujemy równocześnie dwie uchwały ściśle ze sobą związane: Uchwałę

Nr 33/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok oraz Uchwałę Nr 34/VII/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. Sprawozdanie finansowe radni otrzymali odpowiednio wcześniej i mieli możliwość się z nim zapoznać. Na posiedzeniach poszczególnych komisji było ono omawiane.

Pan Przewodniczący rady Gminy odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  Nr Ci.126.2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie  wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dzierzążnia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok. Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Uchwała wraz

z uzasadnieniem  stanowi załącznik do protokołu.          

Następnie  Pan Przewodniczący RG odczytał  Uchwałę Nr Ci.171.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzążnia z dnia 08.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dzierzążnia. Skład Orzekający RIO w Warszawie wydał pozytywną opinię o przedłożonym wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierzążnia. Wraz z uzasadnieniem uchwała stanowi załącznik

do protokołu.

W dalszej części pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Po przedstawieniu przez Panią Skarbnik  sprawozdania Pan Przewodniczący RG otworzył dyskusję.

Jako pierwsza zabrała głos Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej- Pani Wiesława Jankowska. Podziękowała Pani Skarbnik za przygotowaną prezentację Budżetu za 2014 rok. Powiedziała, że członkowie Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu szczegółowo omówili wykonanie budżetu za 2014 rok i  nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Komisja  podjęła  Uchwałę Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 8 maja 2015 roku o opinii  wykonania budżetu  Gminy Dzierzążnia  za  2014 rok i  wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. Uchwała została przedłożona Składowi Orzekającemu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Pani Jankowska powiedziała, że oceniany budżet dotyczy poprzedniej Rady Gminy i poprzedniego Wójta. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  stwierdziła,  że ubiegły rok był spokojny i stabilny. Jak co roku gospodarka finansowa gminy prowadzona była rozsądnie i oszczędnie o czym świadczą wykonywane uchwały podejmowane w większości jednogłośnie przez Radę Gminy. Nie zaobserwowano żadnych negatywnych działań.  Członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie przyjęli sprawozdanie i proszą o udzielenie absolutorium Wójtowi  Gminy Dzierzążnia.

   Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowo- Gospodarczej Pan Ryszard  Piórkowski. Na posiedzeniu komisji członkowie nie mieli żadnych zastrzeżeń do wykonania budżetu za 2014 rok. W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa gminy była stabilna a inwestycje wykonywano w ramach posiadanych środków. Współpraca z Wójtem i pracownikami Urzędu Gminy przebiega poprawnie. Członkowie Komisji Budżetowo- Gospodarczej na posiedzeniu zdecydowali udzielić absolutorium Wójtowi Gminy.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca  Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury- Pani Iwona Kawecka.

 Pani Kawecka powiedziała, że członkowie komisji nie stwierdzili nieprawidłowości w wykonaniu budżetu za 2014 rok i wnioskują o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

W dalszej części posiedzenia głos zabrał Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska – Pan Ryszard Gołębiewski. Stwierdził, że na posiedzeniu komisji omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok, nieprawidłowości nie stwierdzono.

 Członkowie komisji byli za udzieleniem absolutorium Wójtowi.

W dalszej części o głos poprosił Wójt poprzedniej kadencji- Pan Mirosław Opolski.

Wyjaśnił, że jego obecność na sesji absolutoryjnej nie jest przypadkowa, gdyż cały poprzedni rok należał do obowiązków poprzedniego wójta i zależy mu, aby gmina rozwijała się tak dobrze jak przez ostatnich 16 lat.

Powiedział, że Pani Skarbnik omówiła szczegółowo sprawozdanie za 2014 rok. Dochody majątkowe wyniosły 11% a wydatki 21%. Gdyby włączyć jeszcze wszystkie dochody POKL to wydatki inwestycyjne wynosiłyby 22%. Jest to bardzo dobry wynik lat ubiegłych. Pan Opolski podkreślił, że rok 2014 był korzystny. Mimo wydatków na koncie pozostało milion złotych. Wolne środki w wysokości 820 tys. zł zaplanowano na budowę drogi w Nowych Kucicach. Trzeba tę inwestycję zrealizować w bieżącym roku, gdyż w przeciwnym razie wydatki majątkowe będą drastycznie niskie a takiego wyniku jeszcze nigdy nie było. Pan Opolski życzył, żeby w przyszłym roku wynik był lepszy niż za rok 2014.

Pan Wójt Witold Pająk podziękował swemu przedmówcy za skierowane do niego słowa. Zapewnił, że postara się przy pomocy Rady Gminy zrobić dużo. Jego działanie zostanie rozliczone w przyszłym roku i liczy na przyzwolenie radnych na  realizację zamierzonych celów. Podkreślił, że jeśli będzie panowała zgoda między radnymi i Wójtem, to gmina będzie funkcjonowała bardzo dobrze.

            Pan Przewodniczący stwierdził, że na sali jest 15 radnych, co stanowi quorum do podjęcia uchwał i zarządził głosowanie nad przyjęciem  dwóch uchwał: uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem   z wykonania budżetu za 2014 rok, oraz uchwały w sprawie udzielenia  Wójtowi   Gminy absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Pan Wróblewski  odczytał Uchwałę Nr 33/VII/2015  Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.

Zwrócił się do radnych z zapytaniem:

1.Kto z Państwa radnych jest za  przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok?

    Za  wnioskiem głosowało 15 radnych obecnych na sali.

2. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? - 0 głosów

3. Kto z Państwa radnych wstrzymał się ? - 0 głosów.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 33/VII/2015 została przyjęta jednogłośnie przez 15 radnych i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pan Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 34/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Zwrócił się do radnych z zapytaniem:

           1.Kto z Państwa radnych jest za  udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy

     z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok?

      Za  wnioskiem głosowało 15 radnych obecnych na sali.

2. Kto z Państwa radnych jest przeciwny? - 0 głosów

3. Kto z Państwa radnych wstrzymał się ? - 0 głosów.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwała Nr 34/VII/2015 w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok została przyjęta jednogłośnie  i stanowi załącznik do protokołu.

Po przeprowadzonym głosowaniu Pan Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Panu Wójtowi uzyskania absolutorium.

Następnie Pan Wójt podziękował radnym za udzielone absolutorium. Podkreślił, że jest to ważne dla Wójta, gdyż daje obraz współpracy Wójta z radnymi. Wyraził nadzieję, że w przyszłym roku absolutorium również zostanie udzielone jednogłośnie.

 

         Pan Przewodniczący ogłosił przerwę.

 

Ad pkt 7

             W tym punkcie Pan Wójt omówił Uchwałę  Nr 35/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dzierzążnia.

Projekt uchwały omawiano na posiedzeniu komisji i radni się z nim zapoznali.

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie przedłożył w dniu
21 kwietnia 2015 r. wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody i zmniejszenia ilości awarii, należy zwiększyć koszty utrzymania, eksploatacji i konserwacji urządzeń wodociągowych.

Biorąc powyższe po uwagę zasadne jest podwyższenie stawki o 5 groszy za 1 m3 wytworzonej i dostarczonej wody.

Abonament za wodomierz  pozostaje na poziomie ubiegłego roku.

Pan Wójt przedstawił ceny za wodę w gminach ościennych wskazując, że woda w naszej gminie jest najtańsza. Podkreślił, że współpraca gminy z zakładem jest bardzo dobra.

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie doprowadził wodę do

2 gospodarstw we wsi Pomianowo pobierając opłatę jedynie za wykorzystane materiały. Będziemy też chcieli podłączyć wodę w kilku gospodarstwach w miejscowości Siekluki.

Pan Wójt podziękował Panu radnemu Krzysztofowi Zimnemu, który jest pracownikiem Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie za pomoc i zaangażowanie w pracach przy budowanych przyłączach w Pomianowie.

           Pan radny Zimny wyjaśnił, że podwyżka jest spowodowana wzrostem cen energii elektrycznej oraz licznymi naprawami wodociągu. Zakład bardzo szybko likwiduje awarie, wymienia też hydranty w miarę potrzeb.

Uwag do przedstawionej uchwały nie zgłoszono. Pan Przewodniczący odczytał Uchwałę  Nr 35/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Dzierzążnia.

Za przyjęciem uchwały zagłosowało 14 radnych, przeciw- 1. Uchwałę przyjęto większością głosów i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 8

            Pan Wójt przedstawił Uchwałę Nr 36/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Dzierzążnia.

W dniach 20-31 lipca 2016 roku odbędą się w Polsce Światowe Dni Młodzieży.

Centralne wydarzenia z udziałem Ojca Świętego odbędą się w Krakowie w dniach 26-31 lipca. W naszym powiecie będziemy gościć 500 młodych ludzi z różnych krajów

w dniach 20-25 lipca 2016 roku. Należyte przyjęcie gości może się udać tylko przy dobrej współpracy samorządów i Diecezji Płockiej.

Biorąc pod uwagę fakt, iż powyższe wydarzenie będzie okazją do szerokiej promocji naszej kultury, walorów turystycznych, szeroko rozumianej integracji społecznej oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego zasadnym jest wyrażenie woli podjęcia współpracy z Diecezja Płocką oraz Powiatem Płońskim w zakresie organizacji Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku.

Pytań do uchwały nie zgłoszono. Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 36/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 9

Pani Skarbnik poinformowała, że uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego podejmowaliśmy w marcu. W tamtej uchwale podano błędną nazwę drogi i dlatego musimy podjąć ją jeszcze raz. Uwag nie zgłoszono. Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 37/VII/2015 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Płońskiego.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 10,11

W tym punkcie Pan Wójt przedstawił dwie uchwały:Uchwałę Nr 38/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Dzierzążnia w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w okresie programowania 2014-2020 oraz Uchwałę Nr 39/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 

2014-2020 w ramach osi LEADER.

Pan Wójt powiedział, że jesteśmy członkami LGD- Przyjazne Mazowsze i dzięki temu zyskaliśmy środki na różne inwestycje. Zasadnym jest, aby tę współpracę utrzymać. Jesteśmy zobowiązani wnosić składki członkowskie w wysokości 2,50 zł od jednego mieszkańca. Jest to mała kwota a dzięki temu możemy pozyskać znaczne dofinansowanie na różne inwestycje.

Radni nie zgłosili uwag.

            Pan Mariusz Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 38/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Dzierzążnia w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze w okresie programowania 2014-2020.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

Następnie Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 39/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie  składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie  2014-2020 w ramach osi LEADER.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 12

            Pan Wójt poinformował, że wpłynęło zawiadomienie od Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 28/VI/2015 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążni w 2015 roku. Uchwałę odrzucono, ponieważ w treści programu nie wskazano konkretnego gospodarstwa rolnego, gdzie można by umieścić bezdomne lub zaniedbane zwierzęta.

            W Uchwale Nr 40/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2015 roku wskazaliśmy takie gospodarstwo.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący RG odczytał treść Uchwały Nr 40/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzążnia w 2015 roku.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 13

            W tym  punkcie Pan Wójt przedstawił Uchwałę Nr 41/VII/2015 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie przekazania mienia komunalnego.

                 W dniu 12.02.2015 r Rada sołecka wsi Siekluki zwróciła  się do Wójta Gminy  z pismem o nieodpłatne przekazanie w zarząd  części pomieszczeń w budynku parterowym po byłej szkole z przeznaczeniem na świetlicę dla dzieci , młodzieży oraz mieszkańców wsi Siekluki. Celem działalności świetlicy będzie inicjowanie aktywności sportowej , społecznej  i kulturalnej oraz integracja środowiska lokalnego.

Uwag nie zgłoszono.

Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 41/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie przekazania mienia komunalnego.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 14, 15

            W tym punkcie Pan Wójt omówił dwie uchwały: Uchwałę Nr 42/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Błomino Gule obręb ewidencyjny nr 1 w drodze przetargu oraz Uchwałę Nr 43/VII/2015 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Błomino Gule obręb ewidencyjny nr 1 w drodze przetargu.

Pan Wójt powiedział, że chcemy uporządkować zasoby gminne i sprzedać działki gminne. W miejscowości Błomino Gule znajdują się dwie małe działki gminne i zasadna jest ich sprzedaż.

Radni nie wnieśli uwag.

Pan Przewodniczący RG odczytał  Uchwałę Nr 42/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Błomino Gule obręb ewidencyjny

nr 1 w drodze przetargu.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

Następnie odczytał Uchwałę Nr 43/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Błomino Gule obręb ewidencyjny nr 1 w drodze przetargu.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 16

            Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 44/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie współdziałania  z Gminą Miejską Płońsk w realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku  w gminach.

 

Według ustawy gminy są zobowiązane  tworzyć punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych ( przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne). Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych tworzone przez gminę mają charakter stacjonarny. Gmina jest obowiązana utworzyć, co najmniej jeden punkt, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami.  Na terenie naszej gminy nie mamy takiego punktu a stworzenie go byłoby kosztowne. Dlatego lepiej będzie podjąć    współpracę z Gminą Miejską Płońsk w przedmiocie realizacji zadań gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku, poprzez zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej eksploatacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonującego na terenie Gminy Miejskiej Płońsk.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 44/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni  w sprawie współdziałania  z Gminą Miejską Płońsk w realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku  w gminach.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 17

Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni omówiła Uchwałę Nr 45/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

Realizacja  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nowych zadań i programów pomocowych wymaga dokonywania zmian w strukturze organizacyjnej Ośrodka.

Projekt  uchwały zakłada dostosowanie treści Statutu do zadań realizowanych przez Ośrodek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ponadto Zmiany w Statucie są wynikiem zaleceń pokontrolnych.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący RG odczytał Uchwałę Nr 45/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzążni.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 18

            Pan Wójt omówił Uchwałę Nr 46/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy partnerskiej.

Wpłynął  wniosek  Wójta  Gminy  Płońsk  o  przystąpieniu do realizacji  projektu  „Przebudowa sieci dróg przebiegających przez Gminę Płońsk, Gminę Dzierzążnia i Gminę Naruszewo  w celu poprawy spójności regionalnej z siecią dróg krajowych nr 10 i 50”. należy podjąć uchwałę upoważniającą Wójta Gminy Dzierzążnia do zawarcia tej umowy.

Uwag nie wniesiono.

Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 46/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia umowy partnerskiej.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 19,20

            Pani Skarbnik omówiła dwie uchwały: Uchwałę Nr 47/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia oraz Uchwałę Nr 48/VII/2015 Rady Gminy w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

W uchwale budżetowej dokonano zmian w dochodach:

 

            W dziale Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 20 373 zł (dotacje na zadania zlecone)( szkoły podstawowe – zwiększono o kwotę 9 727 zł; Gimnazja – zwiększono o kwotę 10 497zł; realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji pracy – zwiększono o kwotę 149zł).

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmian:

Gospodarka odpadami- zwiększono plan z tytułu podwyższenia stawki za odbiór odpadów niesegregowanych  – kwota 33 000 zł. W  pozostałej działalności – wprowadzono dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotacja ta stanowi refundację poniesionych kosztów za remont świetlic w miejscowościach: Kadłubowo, Dzierzążnia, Wierzbica Pańska- kwota 44 755,68

Dochody po zmianach wynoszą 10 673 956,44 zł.

            W wydatkach dokonano zmian:

            W Gospodarce mieszkaniowej-  Gospodarka gruntami  i nieruchomościami - zwiększono środki  na opłatę vat.

            W dziale  Administracja publiczna - Pozostała działalność – zabezpieczono środki na składkę dla Lokalnej Grupy Działania na podstawie podjętej uchwały oraz zwiększono środki na opłatę za ćwiczenia rekompensujące.

            W dziale Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 20 373 zł. Otrzymane dotacje przeznaczono, zgodnie z decyzjami MUW Warszawa na wyposażenie szkół  w podręczniki, materiały edukacyjne ( szkoły podstawowe – 9 727 zł; 5 000zł; Gimnazja – 10 497 zł). W rozdziale 80113 – zmniejszono o kwotę 5 000zł (celem przesunięcia do rozdziału 80106).

W  Dziale  realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji pracy – zwiększono o kwotę 149 zł.

            W dziale  Pomoc społeczna – dokonano przesunięć miedzy paragrafami  z uwzględnieniem zwiększenia wydatków w Domach Pomocy Społecznej

     W Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska-  Gospodarka odpadami zwiększono wydatki z tytułu podwyższenia stawki za odbiór odpadów niesegregowanych  na wynagrodzenia dla pracowników zajmujących się gospodarką odpadami

Wydatki  po zmianach wynoszą 10 983 248,44 zł.

Uwag do przedstawionych uchwał nie wniesiono.

Pan Przewodniczący RG odczytał  Uchwałę Nr 47/VII/2015 Rady Gminy

 w Dzierzążni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzążnia.

Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

Następnie Pan Wróblewski odczytał Uchwałę Nr 48/VII/2015 Rady Gminy

w Dzierzążni w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

            Głosowało 15 radnych obecnych na sali. Uchwałę przyjęto jednogłośnie i stanowi ona załącznik do protokołu.

Ad pkt 21,22, 23, 24, 25

          Pan Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Kierownik GOPS w Dzierzążni Reginę Sobczeńską o przedstawienie  sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dzierzążni  z działalności Ośrodka za 2014 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok,  sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny za rok 2014,  sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną za 2014 rok, sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2014 rok oraz przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej

za 2014 rok.

          Pani Kierownik GOPS powiedziała, że radni otrzymali sprawozdania, zapoznali się z nimi i dyskutowali na ich temat na posiedzeniach komisji, dlatego na sesji ograniczy się do skrótu tych sprawozdań oraz odpowiedzi na pytania.

          Najpierw Pani Kierownik omówiła sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dzierzążni  z działalności Ośrodka za 2014 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie

z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i zawiera całokształt powierzonych Ośrodkowi zadań własnych i zleconych oraz ich realizację.

W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował zadania z zakresu pomocy społecznej określone głównie takimi ustawami jak:

1.                 zadania własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. ,

 Nr 175 poz. 1362  z późn. zm.).

2.                 zadania z zakresu świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1456).

3.                 zadania wynikające z ustawy z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w  Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45 poz. 391 z 2003 roku z  późn.  zm. ).

4.                 Zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

5.                 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

6.                 zadania wynikające z innych ustaw i rozporządzeń szczególnych tj. w 2014 roku – zadanie zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  ( Dz. U. Nr 267 poz. 2259 z późn.  zm.)

                zadanie zgodnie z Rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wynikające  z Rozporządzeń  Rady Ministrów z dnia 27.12.2011r; z dnia 09.05.2012r; 25.06.2012r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu.

Pani Kierownik  omówiła zestawienie wydatków rozdziałami za 2014 rok oraz formy pomocy i ilość osób, której pomocy udzielono. Pytań do sprawozdania nie zgłoszono.

         Następnie Pani Sobczeńska przedstawiła  sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny za rok 2014.

Uregulowania prawne dotyczące wspierania rodziny i pieczy zastępczej zawarte są w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku , poz. 332 ) zwanej dalej „ ustawą”. Uchwałą Nr 109/XV/2012 roku Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 28 sierpnia 2012 roku wyznaczono Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni jako właściwy do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny,Uchwałą Nr 184/XXV/2013 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 20 grudnia 2013 roku przyjęto  Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016 w zakresie określonym ustawą o wspieraniu rodziny

 i systemie pieczy zastępczej.

 Do zadań samorządu gminnego zgodnie z art. 176 ustawy należy:opracowanie i realizacja

3 – letnich gminnych programów wspierania rodziny, tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystenta rodziny, tworzenie  oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności

 w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Od 02 czerwca 2014 roku został zatrudniony asystent rodziny w ramach umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy na czas określony do 31 grudnia 2014 roku. Uczestniczył w jednodniowym szkoleniu. Od 07 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku przebywał na zwolnieniu lekarskim. Z uwagi na fakt że Sąd Rejonowy w Płońsku wydał

3 postanowienia o zatrudnieniu asystenta rodziny do pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych od 01 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku został zatrudniony kolejny pracownik na stanowisko asystent rodziny na umowę zlecenie. Środki na ten cel częściowo zostały pozyskane z konkursu MPiPS  w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej

na 2014 rok.

W 2014 roku 4 dzieci z terenu Gminy Dzierzążnia przebywały w rodzinach zastępczych spokrewnionych umieszczonych w poprzednich latach tj. przed  2011 rokiem i 3 osoby jako pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych którzy kontynuują naukę i otrzymują na siebie pomoc. W placówkach opiekuńczo – wychowawczych nie było umieszczonych dzieci.  W związku z powyższym gmina Dzierzążnia jest zobowiązana pokrywać część kosztów na utrzymanie 1 dziecka w pieczy zastępczej  w wysokości 50 % wydatków na opiekę i wychowanie w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Wydatkowana kwota na ten cel w 2014 roku – to 2 425,00 zł.

Pytań do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.

Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną za 2014 rok.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzążni od 2013 roku jest instytucją odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu wspierania rodziny oraz kreowanie lokalnej polityki społecznej i rozwój systemu pomocy dla rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich na terenie gminy. Pomoc dziecku i rodzinie jest zadaniem własnym samorządu gminnego. Obszar pomocy zawęża się do wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Działalność na rzecz rodzin koncentruje się na wyrównywaniu pomiędzy nimi nieuzasadnionych i niezawinionych różnic socjalnych, tworzeniu im równych szans oraz asekurowaniu w obliczu ryzyka życiowego. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania na rzecz zapewnienia niezbędnych środków materialnych i   finansowych, zadania na rzecz rozwiązywania problemu bezrobocia, zadania na rzecz niwelowania nieprawidłowych relacji w funkcjonowaniu rodziny, zadania na rzecz poprawy stanu zdrowia, zadania na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, zadania na rzecz wykorzystania uprawnień osób niepełnosprawnych, zadania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin z problemem alkoholowym, zadania na rzecz poprawy funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie oraz zadania na rzecz zapewnienia godziwych warunków mieszkaniowych.

          W dalszej części posiedzenia pani Sobczeńska omówiła sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2014 rok.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę , umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie gminy Dzierzążnia.    

Pani Kierownik przedstawiła liczbowo ilość spraw i osób objętych pomocą oraz efekty działania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

          Na koniec Pani Kierownik GOPS przedstawiła Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej

za 2014 rok.

          Pani Kierownik  wyjaśniła, że zgodnie z  art. 16 a ustawy o pomocy społecznej   przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, która jest przedstawiana do akceptacji Radzie Gminy.  Ocena ta obejmuje w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący, jak też osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład ilościowy.

          Radni  nie zgłosili pytań odnośnie przedstawionej oceny zasobów pomocy społecznej jak też sprawozdań.

          Wszystkie przedstawione przez Panią Kierownik Sobczeńską sprawozdania i oceny stanowią załącznik do protokołu.

 

Ad pkt 26

          W wolnych wnioskach i zapytaniach radny Radosław Pawlak zapytał, czy gmina ma wiedzę na temat odszkodowań za szkody powstałe przy budowie gazociągu.

Słyszał, że gminy Joniec i Załuski składały pisma w tej sprawie.

Pan Sekretarz wyjaśnił, że w lutym rozmawiał z urzędnikiem UW w Ciechanowie. Rzeczoznawcy mieli oszacować wysokość odszkodowań. Na przełomie czerwca i lipca w Urzędzie Gminy będą wystawione operaty, będzie wtedy można wnieść protesty. W dalszej kolejności będą wydawane decyzje przez Wojewodę w sprawie wysokości przyznanych odszkodowań.

          Pani radna Siedlecka poinformowała, że sołtysi otrzymali od Pani radnej Piłkowskiej informację do wywieszenia na tablicach we wsiach. Pani radna zapytała, czy Pan Wójt coś wie na ten temat.

Pani Kierownik GOPS wyjaśniła, że informacja dotyczy dystrybucji paczek żywnościowych. Paczki będą rozdawane według wytycznych GOPS. To ta jednostka wydaje skierowania a Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia paczki przekazuje osobom z listy. Na ogłoszeniu, które mogłoby być zamieszczone na wiejskich tablicach powinny znaleźć się szczegółowe informacje dotyczące tej akcji i taką informację można by wywiesić. Informacji ,w postaci którą przekazała Pani radna Piłkowska nie należy rozwieszać.

          Pan Wójt powiedział, że rozwieszenie tej informacji nie było uzgadniane ani z Wójtem Gminy ani z Kierownikiem GOPS. Ogłoszenie trzeba uszczegółowić i skonsultować z Panią Kierownik GOPS.

          Pani radna Piłkowska zapytała, kiedy rozpocznie się budowa drogi w Nowych Kucicach.

          Pan Wójt odpowiedział, że cały czas załatwiane są formalności dotyczące budowy drogi. Kiedy zgromadzimy niezbędne dokumenty i plany ogłosimy przetarg na wyłonienie wykonawcy drogi.

Pan Wójt dodał, że przygotowujemy dokumentacje na inne drogi gminne i czekamy na ogłoszenie naboru wniosków na budowę dróg.

          Pan Wójt poinformował, że organizujemy wycieczkę do Sandomierza w lipcu. Koszty przejazdu pokryjemy ze środków gminnych.

          Pan Wójt poinformował, że  Pan Paweł Krokwa należący do OSP Dzierzążnia zwrócił się z prośbą, aby w przyszłorocznym budżecie zarezerwować środki na zakup wozu strażackiego. Pan Wójt poprosił, aby radni zastanowili się nad tą prośbą.

 

Ad pkt 27

   Pan Przewodniczący Rady Gminy   podziękował  za przybycie i zamknął  obrady VII sesji Rady Gminy w Dzierzążni.


 

Protokołowała  

Jolanta Gzylewska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: mgr Alina Bieglecka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-04 14:25:39
  • Informacja zaktualizowana przez: mgr Alina Bieglecka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-04 14:25:39
  • Liczba odsłon: 957
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2278364]

przewiń do góry